Het "Evangelie van Judas" 

 

 

 

De ‘Da Vinci Code’

 

Met Pasen gedenken we dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood, dat Hij de dood heeft overwonnen, en dat wij mensen op grond van Zijn Volbrachte Werk vrije toegang hebben tot de Vader. Vele aanvallen zijn in het verleden gericht op het Evangelie van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Een recent voorbeeld is de ‘Da Vinci Code’, een boek waarin verteld wordt, dat hetgeen wij als de Bijbel kennen, tot stand is gekomen door een politiek machtsspel van de Romeinse keizer Constantijn. Verder wordt verteld dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena en dat Hij in ieder geval één kind van haar zou hebben. Vervolgens is Jezus volgens de ‘Da Vinci Code’ niet gestorven voor onze zonden, en de opstanding heeft nooit plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit boek is al veel gepubliceerd, en binnenkort verschijnt ook nog de verfilming van dit boek. Het boek gaat lijnrecht in tegen Gods Woord, en verschillende zaken, die als feiten gepresenteerd worden, daarvan is te bewijzen dat ze niet waar zijn [1]. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus op aarde al waarschuwde in Matth. 24 : 4: “Ziet toe, dat u niemand verleide”. Vers 11 gaat verder: “En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden”.

 

   

Het ‘Evangelie van Judas’: een snelle conclusie

 

De ‘Da Vinci Code’ heeft al veel mensen doen twijfelen, en vele ongelovigen nog verder afgebracht van Gods Woord en het Volbrachte Werk van Jezus Christus. En dan gaat het nog maar om een roman! De laatste tijd is het ‘Evangelie van Judas’ in het nieuws. Men heeft een handschrift gevonden, en grotendeels kunnen restaureren, wat gaat over Judas Iskariot. De discipel die, volgens de Bijbel, de Heere Jezus verraden heeft. Maar volgens dit handschrift komt Judas’ verraad in een heel ander daglicht te staan [2]. National Geopgraphic, de TV-zender die het onderzoek naar het ‘Evangelie van Judas’ financieel ondersteunde, vermeldt op de site dat ‘Judas een uitverkoren discipel was, een tragische held, die door Jezus uitgekozen was om Hem te verraden’ [3]. Even verderop staat op dezelfde site vermeld: ‘Het verraad stelde Jezus in staat om deze slechte fysieke wereld te verlaten, en terug te keren naar zijn juiste plaats in de geestelijke wereld. (…) De kruisiging is bij deze interpretatie niet zo zeer nodig tot vergeving van de menselijke zonden, maar om Christus’ goddelijke zelf van zijn sterfelijke lichaam te bevrijden’. En zo zien we opnieuw hoe een geschrift een aanval uitvoert op het Volbrachte Werk van de Heere Jezus. En in dit geval is de aanval gemener, omdat men spreekt van ‘één van de grootste vondsten uit de Christelijke oudheid’ [4]. Men gaat er gewoon vanuit dat het Judas-evangelie een Christelijk geschrift is! Men stelt het als het ware op één lijn met de andere Evangeliën, want, zegt men, de vier Evangeliën uit de bekende Bijbel zijn niet compleet! Er zijn er namelijk vele, waarvan er maar vier in de Bijbel gekomen zijn [5]. De Romeinse keizer Constantijn (306 – 337 na Chr.) krijgt de schuld van dit alles. Hij zou sommige gnostische evangeliën uit de canon van de Bijbel gehouden hebben. Maar in zijn tijd stond de canon van de Schrift al lang vast [6]. Wat nog van veel groter belang is, is dat we in de Evangeliën van de Bijbel lezen over de letterlijke vervulling van Oudtestamentische beloften. Vele profetieën uit het Oude Testament zijn met de eerste komst van de Heere Jezus in vervulling gegaan. De Heere heeft Zijn Woord Zelf bewezen! Zijn Woord is Waarheid (Joh. 17 : 17). En juist in de vroege tijd van de eerste Christenen waren er al valse leraars, en tevens valse geschriften in omloop. Zoals de Heere Jezus waarschuwde tegen valse profeten, zo vinden we in 2 Kor. 11 : 4 dat er in die tijd al sprake is van “een andere Jezus”, “een andere geest” en “een ander evangelie”. De brengers hiervan worden valse apostelen genoemd (2 Kor. 11 : 13). In Gal. 1 : 8 staat geschreven: “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”. Zo vinden we ook waarschuwingen tegen valse leraars in Gal. 3, Kol. 2 en 2 Petr. 2. En om de laatste tekst als voorbeeld aan te halen in het kader van het Judas-evangelie dat de kruisdood voor de verzoening van de mensheid ontkent: “En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedekt invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende, en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden” (2 Petr. 2 : 1 – 2). Er zijn dus valse leraars. Wanneer wij beseffen dat we alles moeten toetsen aan de Schrift (Hand. 17 : 11), dan is dat voor ons genoeg reden om het ‘Evangelie van Judas’ af te wijzen als vals! Het valt immers buiten de geïnspireerde Schrift, en het spreekt het verlossingswerk van Jezus Christus tegen. Genoeg redenen om hier te stoppen, maar laten we ons er toch nog iets verder in verdiepen.

 

   

Vervalsing van Gods Woord door vermenging met filosofie

 

De Bijbel spreekt dus over valse profeten en valse leraars. In 2 Kor. 2 : 17 staat: “Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus”. In de King James 1611 staat: “For we are not as many, which corrupt the word of God” (= “want wij zijn niet als velen, die het Woord van God vervalsen”). In de beginperiode van de Gemeente waren er dus al velen die het Woord van God vervalsten! Toen we bij de vertalingen stilstonden, hebben we gezien dat onder andere ene Philo reeds in Jezus’ dagen in Alexandrië (Egypte) werkte aan een vemenging van Gods Woord met filosofie. Iets waar de Bijbel Zelf tegen waarschuwt in bijvoorbeeld Kol. 2 : 8: “Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”. De Schriftkritiek in Egypte was gegrond op een on-Bijbelse basis, en gaat rechtstreeks tegen Gods Woord in. Origenes, een vroege ‘kerkvader’, baseerde zijn werk vervolgens op dat van Philo, en zo kwamen aan de hand van verdraaide handschriften de nieuwe vertalingen van de Bijbel tot ons. We hebben ook gezien dat de Bijbelse verspreiding van de handschriften gebeurde via Antiochië. De Oude Vertalingen zijn dan ook gebaseerd op handschriften die daar vandaan komen. Het is heel opvallend dat óók dit ‘Evangelie van Judas’ zijn oorsprong vindt in Egypte. De site van National Geographic geeft aan dat het gevonden is in een graf in Midden-Egypte: ‘men neemt aan dat het handschrift verborgen is geweest in een graf op de oostelijke oever van de Nijl, dichtbij het Egyptische plaatsje El Minya’ [7]. Vele andere ‘evangeliën’ komen uit Egypte (bijv. het ‘Evangelie van Thomas’), net zoals de handschriften Vaticanus en Sinaïticus, die ten grondslag liggen aan alle veranderingen in de nieuwe vertalingen.

 

   

‘Verraden’ moet anders vertaald worden, zegt men

 

Zo werd in een uitzending van de NCRV [8] dan ook aangehaald dat het Griekse woord, wat in onze vertalingen vertaald wordt met ‘verraden’, ook anders vertaald kan worden, namelijk met ‘overleveren’ of ‘uitleveren’. Dit woord zou een minder negatieve betekenis hebben, en zelfs een positieve uitleg kunnen krijgen. Dit meldt ook een achtergrond artikel van de EO [9]. De NCRV pleit min of meer voor eerherstel voor Judas, alhoewel de EO verwijst naar het indirecte belang van het geschrift, omdat het inzicht geeft in de gnostieke stromingen in het begin van de kerkgeschiedenis (Gnostiek is een stroming binnen de filosofie, waar we straks uitgebreider op in gaan). Echter ook daar dreigt het gevaar, wanneer men zegt dat je juist van zo’n geschrift met valse inhoud ‘veel kan leren, om de canonieke beter te verstaan!’ Maar dat terzijde. Al vaker is gebleken dat dwaalleer ondersteund wordt door de grondtekst te gebruiken. De juiste methode van Bijbelstudie is Schrift met Schrift vergelijken: de Auteur van de Schrift de Schrift Zelf laten uitleggen! ‘Uitleveren’ zou dus een positieve betekenis kunnen hebben, in ieder geval volgens de gnostiek. Maar is een positieve uitleg volgens de Bijbel wel mogelijk?

  

Lees Psalm 109 eens. Dat zijn nog eens heftige woorden! Ja, ook deze tekst hoort tot de Psalmen! Maar over wie gaat deze Psalm? Juist, over Judas. Deze Psalm blijkt Profetisch te zijn. In vers 8 staat geschreven: “Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt”. Maar waarom zou dit op Judas betrekking hebben? Het Nieuwe Testament bevestigt het Profetische karakter van deze Psalm in Hand. 1 : 20: “Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die daarin wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt”. Volgens het Nieuwe Testament gaat Psalm 109 over Judas, en ook over de antichrist. En hoe dat laatste kan, zal verderop blijken. Maar uit deze Psalm blijkt absoluut niets positiefs. Er is eigenlijk alleen maar sprake van vloek. In vers 8 staat ook: “Dat zijn dagen weinig zijn”. Volgens Matth. 27 : 5 heeft Judas zichzelf gewurgd, in de King James 1611 staat dat hij zichzelf opgehangen heeft. Ophangen is een vorm van verwurging.

 

   

Judas: een heldenrol in de Gnostiek

 

Volgens het Judas-evangelie is het niet zo zeer verraad wat Judas pleegde. Maar hij zou in opdracht van Jezus gehandeld hebben. Judas wordt door Jezus apart genomen van de andere discipelen: “Step away from the others and I shall tell you the mysteries of the kingdom. It is possible for you to reach it, but you will grieve a great deal. (36) For someone else will replace you, in order that the twelve (disciples) may again come to completion with their god.(= ‘Ga weg van de anderen, en ik zal je de geheimen van het koninkrijk vertellen. Voor jou is het mogelijk ze te bereiken, maar het zal je wel een hoop smart bezorgen. Want iemand anders zal jou vervangen, zodat de twaalf discipelen weer compleet zijn met hun god’). Jezus vertelt Judas  vervolgens verschillende dingen. En uiteindelijk zegt Jezus tegen Judas: ‘But you will exceed all of them, For you will sacrifice the man that clothes me’. (= ‘Maar jij overtreft ze allemaal, want jij zult de mens die mij bekleedt offeren’) [10]. En het slot van het Judas-evangelie zegt nog dat Judas de ware discipel van Jezus is [11]. Alle nieuwsberichten wijzen er dan ook gretig op dat Judas dus eigenlijk een heldenrol vervulde. Maar waarom een heldenrol? Daarvoor moeten we iets begrijpen van de Gnostiek. De Gnostiek was een filosofisch systeem, dat zich probeerde te versmelten met het Christendom [12]. Het KNP schrijft: ‘De kern van de gnostiek is de gnosis, de kennis. Kennis die uit de mens is, en ten diepste uit satan komt. Niet de kennis die voortkomt uit een levendmakend geloof in Christus. (…) In de kern gaat gnostiek om zelfverlossing, je in te keren tot het goddelijke dat in jezelf zit. Uiteindelijk moet je inzien dat al het aardse slecht is of een irreële schijn. Pas dan kan de goddelijke vonk in je ontspringen. De ware gnosticus begeeft zich dus op het pad van de mystiek (met de betekenis van geheimzinnig, duister), de inwijding, de zelfkennis en de zelfverwerkelijking. (…) Ook andere alternatieve vormen van christendom zijn gebrandmerkt als gnostiek en dan denk ik bijvoorbeeld aan het opduiken van allerlei soorten gnostische evangeliën, die een ander beeld geven van de geschiedenis van het christendom, vanuit een esoterische hoek’ [13]. Zo zien we dus hoe volgens het Judas-evangelie Judas Jezus bevrijdt van Zijn aardse lichaam dat Hem vasthoudt, waardoor Hij weer Zijn plek in de geestelijke wereld kan innemen. Vandaar de toegedichte heldenrol van Judas. Het Judas-evangelie is dus pure Gnostiek. Iets wat ook blijkt uit de beschrijving van het ontstaan van de aarde en de eerste mensen, welke we in dat handschrift vinden. Een beschrijving die absoluut niet meer overeenkomt met de Schepping van Genesis 1 en 2, maar wat volledig past binnen de Gnostiek. Dat het een gnostisch geschrift is, daar is überhaupt geen onenigheid over. Ook National Geographic betitelt het als een gnostisch geschrift [14].

 

   

“…heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven”

 

Maar wat een schril contrast is dat met de Judas van de Schrift! In Joh. 13 : 18, het gedeelte over het laatste Avondmaal, staat: “Ik zeg niet van u allen: Ik weet, wie Ik uitverkoren heb; maar dit geschiedt OPDAT DE SCHRIFT VERVULD WORDE: Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven”. Nogmaals: een bewijs dat Gods Woord Waarheid is, blijkt uit het feit dat alle profetieën letterlijk in vervulling gaan. Dat de Heere Jezus overgeleverd zou worden door iemand die met Hem het brood zou eten, stond al geprofeteerd in de Psalmen. In Psalm 41 : 8 – 10 staat: “Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, wat kwaad voor mij is, zeggende: Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij, die neerligt, zal niet weer opstaan. Zelfs de man mijns vredes, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven”. Het zinsdeel “de verzenen tegen mij grotelijks verheven” is absoluut niets positiefs! “De verzenen verheffen” is een gelijkenis uit de natuur. Wanneer bepaalde dieren in verzet zijn dan trappen zij achteruit, met de bedoeling om te kwetsen. Ook in Deut. 32 : 15 komt een dergelijke vergelijking voor. Het heeft te maken met versmaden, en dus trouweloos en ondankbaar handelen [15]. Judas was in opstand tegen Jezus Christus. Men spreekt met het zogenaamde Judas-evangelie dus niet alleen de andere Evangeliën tegen, maar tevens de profetieën in het Oude Testament! Iets waaruit opnieuw duidelijk blijkt dat het Judas-evangelie een ander evangelie, een vals evangelie is! Tevens blijkt hieruit dat het woord ‘verraden’ of ‘verrader’ in onze vertalingen absoluut niet fout is. Het mag, gezien de gehele context van Gods Woord (Schrift met Schrift vergelijkend), een negatieve lading hebben!

 

   

Opdracht van de duivel

 

Het is dan ook niet de Heere Jezus Die Judas de opdracht gaf om Hem te verraden, maar de duivel. In Joh. 13 : 2 staat: “En toen het Avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou”. Het is de duivel die Judas adviseerde! Judas, die overigens zelf “een duivel” genoemd wordt in Joh. 6 : 70 – 71: “Jezus antwoordde hun: heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En één uit u is een duivel. En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskariot; want deze zou Hem verraden, zijnde één van de twaalven”. Men zegt wel eens dat Judas wel erg duister wordt afgeschilderd, maar het zijn nota bene de woorden van Jezus Zelf. Ondanks dat het in Gods Woord staat, wordt dat in deze verzen nog eens duidelijk benadrukt! Judas was in die zin dus niet bezeten, nee, hij wás een duivel! En hij kreeg zijn opdracht van zijn vader, de duivel, in het hart gegeven (Joh. 8 : 44).

  

En buiten dat, wanneer de Heere Jezus Judas in het geheim de opdracht gaf om Hem over te geven, waarom zou Hij dan ontroerd aan de discipelen vertellen dat één van hen Hem zou gaan verraden? In Joh. 13 : 21 staat: “Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat één van u Mij zal verraden”. Nee, voor Judas was het beter geweest als hij niet geboren was geworden (Matth. 26 : 24).

 

   

Verlossing door Zijn bloed

 

Volgens het ‘Evangelie van Judas’ kwam Jezus op aarde om tekenen en wonderen te doen voor de redding van de mensheid [16]. Echter wanneer we de Bijbel lezen, kwam Hij in de eerste plaats voor het volk Israël (Matth. 10 : 6; Matth. 15 : 24), en deed Hij Zijn tekenen en wonderen als bevestiging van het feit dat Hij de Messias was, Die door God gezonden was (Matth. 8 : 16 – 17). Maar voor de redding van de wereld moest de Heere Jezus Zijn bloed vergieten (Joh. 1 : 29, Matth. 26 : 28; Rom. 5 : 9; Ef. 1 : 7). “In Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden” (Kol. 1 : 14). Het ‘Evangelie van Judas’ staat haaks op Gods Woord!

 

   

De ellendigste van alle mensen…

 

En uiteindelijk heeft dit als doel om de opstanding te ontkennen. De Gnostiek gelooft namelijk niet in de opstanding van Jezus Christus [17]. Maar daarmee proberen ze de kern van het Evangelie te ontkrachten. De Bijbel waarschuwt tegen stromingen die de opstanding ontkennen. In 1 Kor. 15 : 12 – 20 lezen we: “Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Die Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden, en ís de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn”.

 

   

Twijfel zaaien…

 

Nu worden er wel vaker valse evangeliën teruggevonden. Er zijn er, die daar de nodige aandacht aan geven. Maar waarom juist nu zoveel aandacht voor ‘het geschrift van Judas’? Overigens, daar waar alle Bijbelboeken geschreven zijn door ooggetuigen (de apostelen, daar waar het gaat om het Nieuwe Testament), is het ‘Evangelie van Judas’, ondanks de naam, NIET geschreven door Judas! De schrijver is onbekend [18]. Ten eerste is het erg modern om te schoppen tegen de kern van het Evangelie. De Bijbel zegt niet voor niets dat wij de strijd te voeren hebben tegen de geestelijke boosheden in de lucht (Ef. 6 : 12). Het is de vijand er alles aan gelegen om mensen weg te trekken bij het Woord van God en het verkrijgen van het eeuwige leven (Joh. 5 : 39; Joh. 8 : 44). En we zijn zo ver in de ontwikkeling van de eindtijd – ‘christenen’ zijn ondertussen zo gewend aan nieuwe vertalingen en Bijbelkritiek, aan mystiek en New Age versmolten met de geloofsbeleving – dat de aanval deze keer rechtsreeks kan! Mensen worden aan het twijfelen gebracht als het gaat om Gods Woord. Deze twijfel probeert men extra aan te wakkeren door zogenaamd aan te tonen dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan. Een voorbeeld dat genoemd wordt op de site van National Geographic betreft de ophanging van Judas [19]. Men geeft aan dat er volgens Matthéüs sprake is van ophanging (Matth. 27 : 5), maar dat er in Hand. 1 : 18 staat dat hij zichzelf voorover gooide, waardoor zijn lichaam openbarstte. Er staat: “Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorover gevallen zijnde, is midden opengebarsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort”. Maar is dit in tegenspraak met Matth. 27 : 5? Nee! Om zichzelf op te hangen heeft Judas zichzelf voorover gegooid. Waarschijnlijk heeft hij een strop aan een boom gehangen o.i.d. Bij de val zorgt het gewicht van het lichaam dat de nek breekt. Iemand wordt gewurgd. Hand. 1 : 18 – 20 is niet tegenstrijdig, maar geeft extra informatie: “is midden opengebarsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort”. Judas verhing zich, nadat de Heere Jezus veroordeeld was (Matth. 27 : 3). Maar nadat de Heere Jezus de geest gaf, kwam er een aardbeving (Matth. 27 : 50 – 54)! Judas’ boom is omgevallen en zijn lichaam is op de rotsige bodem uitéén gespat. De aardbeving was immers zo krachtig dat de rotsen scheurden (Matth. 27 : 51). Men wil tegenwoordig dat de Bijbel Zichzelf tegenspreekt. Maar  wanneer we weten dat God niet liegen kan, dat Zijn Woord waarheid is, en dat Hij Zichzelf niet tegenspreekt, zien we dat de verschillende delen van de Schrift elkaar helemaal niet tegenspreken. Wanneer we de feiten uit de Schrift combineren, zonder ze aan te passen, komen we achter het complete verhaal!

  

Waarschijnlijk zal de strijd in de toekomst steeds openlijker worden. We zijn immers gewaarschuwd. In 2 Tim. 4 : 3 – 5 staat: “Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij”.

 

   

De komst van de antichrist

 

Terug naar de vraag: Waarom zoveel aandacht voor het ‘Evangelie van Judas’? Ten tweede is het namelijk helemaal niet verwonderlijk dat men Judas eerherstel wil geven. De geestelijke wereld bereidt de komst van de antichrist voor, de duivel wil zich immers als God laten vereren (2 Thess. 2 ; 3 – 4). En het is de geest van Judas, die de geest van de antichrist is!

 

   

Judas is de “zoon der verderfenis”

 

Judas was EEN duivel. Wanneer u dan kijkt naar Joh. 17 : 12 dan gaat er misschien al een lichtje branden: “Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde”. ‘Zoon des verderfs’ is een titel van de antichrist (2 Thess. 2 : 3)! Wanneer Judas de Heere verraden heeft, hangt hij zichzelf op (Matth. 27 : 5), en dan staat er in Handelingen 1 : 16 – 20 iets opmerkelijks over Judas geschreven: “Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is van hen, die Jezus vingen; Want hij was met ons gerekend, en had het lot van deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorover gevallen zijnde, is midden opengebarsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden aan allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die daarin wone…”. Vervolgens lezen we in vers 25: “Om te ontvangen het lot van deze bediening en van het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats”.

 

   

Judas ging naar zijn eigen plaats

 

Wat zou die EIGEN PLAATS kunnen zijn? In Openbaring 17 : 8 vinden we over het beest, de antichrist, geschreven: “Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is”. Hier zien we dus dat het beest er reeds geweest is, er nu niet is, maar het zal opkomen uit de afgrond! Voor de beschrijving, en zo direct de vergelijking met andere tekstgedeelten, is het goed om vers 9 en 12 erbij te lezen: “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.(…) En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest”. Het is dus een beest met zeven hoofden en tien hoornen.

 

   

De koning van de afgrond: Verderver

 

In Openbaring 12 : 9 lezen we dat de satan op de aarde geworpen zal worden. Vervolgens lezen we in vers 18 dat Johannes op “het zand der zee” stond. En dan ziet hij Openbaring 13 : 1: “En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn voeten als van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht”. De antichrist is dus een beest uit de zee, die de macht krijgt van de draak, die op dat moment reeds op de aarde is geworpen. In Openb. 17 : 8, lazen we dat het beest “dat was, niet is en zal opkomen”, zal opkomen UIT DE AFGROND. Onder de zee, dat zich gewoon op de aarde bevindt, bevindt zich dus een afgrond. Dit klopt helemaal met het feit dat de Heere Jezus drie dagen en drie nachten in “het hart der aarde” zou verblijven (Matth. 12 : 40)! In het hart der aarde bevonden zich in de periode van het Oude Testament zowel de hel als Abrahams schoot (Luk. 16 : 19 – 31). De Heere Jezus is in het hart der aarde, in de hel, geweest om onze zonden te brengen naar de plek waar ze thuis horen (Hand. 2 : 27, 31; 1 Petr. 2 : 24; Hebr. 9 : 28). Vervolgens lezen we in Openb. 9 : 1 – 2 het volgende over de afgrond: “En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit de hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. En zij heeft de put van de afgrond geopend; en er is rook opgegaan uit de put, als rook van een grote oven; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook van de put”. En vervolgens blijkt uit vers 11 dat deze afgrond een koning heeft: “En zij hadden over zich tot een koning de engel van de afgrond: zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon”. Zowel het Hebreeuwse als het Griekse woord betekenen allebei: “Verderver” [20]. Wanneer u zich dan realiseert dat Judas ‘zoon des verderfs’ wordt genoemd (Joh. 17 : 12), één van de titels van de antichrist, en dat hij naar zijn eigen plaats ging (Hand. 1 : 25), en dat er van het beest gezegd wordt: het “was en is niet; en het zal opkomen”, dan mag duidelijk zijn dat we bij de antichrist te maken hebben met de geest van Judas, een duivel!

  
In de eindtijd, waar alles voorbereid wordt voor de komst van de antichrist, zien we dat mensen, ook binnen het zogenaamde Christendom, Judas eerherstel geven! Judas (de antichrist!) wordt verheven, en Jezus’ werk wordt vernietigd… Althans, dat wil het ‘Evangelie van Judas’! Wij mogen gewaarschuwd zijn.

 

 [1]  “The Da Vinci Code and Other Deceptions”, Mary Ann Collins, April 2006 (www.crossroad.to/articles2/006/da-vinci-code.htm). 

[2]  ‘Het Evangelie van Judas’, 2006, www.nationalgeographic.nl. 

[3]  ‘Gospel of Judas Written’, www9.nationalgeographic.com/lostgospel/timeline_07.html. 

[4]  Citaat van Bart D. Ehrman, in ‘Slandering Jesus’, Berit Kjos, April 2006, www.cuttingedge.org/articles/db067.htm. 

[5]  ‘De ware Judas’, TV-uitzending 14-04-2006, 23.00 uur Ned. 1. 

[6]  Zie voetnoot 1. 

[7]  ‘Gospel of Judas Found’, www9.nationalgeographic.com/lostgospel/timeline_20.html. 

[8]  zie voetnoot 5. 

[9]  ‘Het Evangelie van Judas: feit en fictie’, Gert-Jan Schaap, 30 mei 2005, www.eo.nl/portals. 

[10] ‘The Gospel of Judas’, vertaald door Rodolphe Kasser e.a,, 2006, The National Geographic Society. 

[11] zie voetnoot 9. 

[12] ‘Gospel of Judas is heresy & unreliable history, profs say’, Tim Ellsworth, 10 April 2006, BP News, www.bpnews.net/bpnews.asp?ID=23009. 

[13] ‘Gnostiek, de Nazi’s en de New Age’, G.A. Mosterdijk, uit de bundel: ‘(G)een koninkrijk van deze wereld’, Het KNP, Studiedag 26 oktober 1996, Lezingen, blz. 2 en 3. 

[14] zie voetnoot 3. 

[15] Kanttekeningen bij de Statenvertaling, bij Psalm 41 : 10. 

[16] ‘The Gospel of Judas’, vertaald door Rodolphe Kasser e.a,, 2006, The National Geographic Society. Citaat: “When Jesus appeared on earth, he performed miracles and great wonders for the salvation of humanity”. 

[17] zie voetnoot 13, blz. 4. 

[18] ‘Frequently asked questions’, www9.nationalgeographic.com/lostgospel/about_faq.html. 

[19] ‘Judas Iscariot c. 30 A.D.’, http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/timeline_26.html. 

[20] ‘De namen in de Bijbel, betekenis & concordantie’, Het Morgenrood, 1997.