Inleiding

Allereerst kunt u hieronder een film bekijken: "Jezus Christus: het Licht der wereld". Een film die de Bijbelse geschiedenis laat zien van de Schepping tot de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde. Zie waarom de Heere Jezus Christus naar de aarde kwam:

 

 

In de film heeft u kunnen zien hoe de Heere God de geschiedenis leidt. Hij geeft in Zijn Woord de Bijbel, Zijn plan van begin tot eind. En het mooie is dat mensen Zijn Woord echt kunnen vertrouwen. Want alles wat de Heere zegt, gebeurt echt. Zijn Woord komt 100 % uit. Hieronder wordt het Evangelie, de blijde Boodschap van de Heere God voor alle mensen, uitgelegd. Ook kunt u de audiobestanden in het menu "Het Evangelie - Audio", aan de rechterkant hiernaast, beluisteren (indien u op een mobiel leest, kijkt u dan onderaan).


Een vraag

Maar mag ik u iets vragen? Stel u komt te overlijden, weet u dan waar u naar toe gaat? De Bijbel laat namelijk zien dat we weliswaar een lichaam hebben dat sterft, en dat vergaat in een graf; maar we hebben ook een ziel. Ons lichaam is de verpakking zeg maar, maar onze ziel, dat zijn we zelf. En die ziel bestaat eeuwig. Of we nu geloven of niet. Uw houding ten op zichte van Jezus Christus bepaalt waar u de eeuwigheid doorbrengt. Wat de Bijbel daarover zegt, wordt in onderstaande stukje uitgelegd. Dat gebeurt aan de hand van een illustratie, die we onder andere (ongeveer) één keer in de maand als banier gebruiken, wanneer we het Evangelie op straat mogen brengen. Dus waarom is het geloof in de Heere Jezus nu zo belangrijk?

 

Allen hebben gezondigd. Bron: Bible Baptist Bookstore, Pensacola, USA.Allen hebben gezondigd...

Op die illustratie staat een Bijbeltekst, het gaat om Rom. 3 : 23: “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods” (Rom. 3 : 23). Wat betekent dat woordje “derven”? Dat woordje betekent: “missen”. Er staat dus dat mensen de heerlijkheid Gods missen, omdat zij allen gezondigd hebben.

De Heere God windt er in Zijn Woord geen doekjes om: In Rom. 3 : 10 staat bijvoorbeeld: “er is niemand rechtvaardig, ook niet één”. En in Rom. 3 : 12: “Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe”. Alle mensen, of je nu gelovig bent of niet, hebben voor God gezondigd. Daarom missen wij rechtvaardigheid, daarom missen wij Zijn heerlijkheid.


Gods meetlat

Aan de zijkant van de illustratie staat een meetlat. En die meetlat geeft de Tien Geboden uit de Wet van Mozes aan (zie bijv. Gal. 3 : 24). En dan zien we op de afbeelding dat de Heere Jezus aan die meetlat voldoet, maar wij mensen niet.

Zo maakt de apostel Jakobus het volgende duidelijk: “Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden” (Jak. 2 : 10 en 11). Nu zegt u misschien:  “Maar ik heb nog nooit gedood”. En misschien zijn er die nog nooit overspel gepleegd hebben. Maar de Wet, de Tien Geboden, spreken niet alleen over overspel en doden, maar ook over “Eer uw vader en uw moeder”, “Gij zult niet echtbreken”, “Gij zult niet stelen”, “Gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste” en “gij zult niet begeren” (Ex. 20 : 12 – 17; zie ook Rom. 13 : 8 en 9).


Voorbeelden

Als het om zonde gaat, hoeven we het echt niet direct over criminaliteit of zware criminaliteit te hebben. Ziet u bijvoorbeeld altijd om naar uw (oude) vader en moeder? Acht u hen altijd hoog? En als je jong bent, luister je dan altijd naar je ouders? Ik kan niet zeggen dat ik dit altijd gedaan heb. Op basis daarvan heb ik de gehele Wet overtreden en ben ik zondig voor God. Bent u ontrouw aan uw partner? Dan hebt u Gods Wet gebroken, en bent u schuldig voor God. En om terug te komen op overspel: Misschien heeft u nog nooit daadwerkelijk overspel gepleegd. Maar de Heere Jezus zegt in Matth. 5 : 28: “Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan”. Dus mensen mogen best naar een ander kijken, maar wanneer dat met begeerte gebeurt, dan is er reeds zonde in het spel. Voor de Heere is er dan al sprake van overspel. Op dat moment is Gods Wet overtreden. Tegelijkertijd weet men dan dat de gehele Wet overtreden is. Want dat zegt de Heere God in Zijn Woord.

Heeft u weleens wat gestolen? Velen van ons zijn geen dief. Maar een pen van de baas? Een koekje uit de trommel van mama? Iets wat niet van jou is, mag je niet zomaar wegnemen. Ook dat is stelen. Dus misschien zijn er meer dieven dan we denken... U en ik hebben Gods Wet diverse malen overtreden. En dat betekent dat we gezondigd hebben, en dat we Gods heerlijkheid missen.


Schuldig voor God

Op grond van bovenstaande kunnen we rustig concluderen: U en ik zijn schuldig voor God. En de Heere maakt duidelijk dat wij dan de gehele Wet overtreden hebben.

Wij mensen zijn onrechtvaardig voor God, en hebben daardoor de dood verdiend zegt Gods Woord (Rom. 6 : 23). Wij kunnen uit onszelf niet standhouden voor de Grote Witte Troon van het Laatste Oordeel. Want als wij op onszelf vertrouwen, dan worden wij veroordeeld op grond van onze werken en zullen we naar de poel des vuurs gaan (Openb. 20 : 11 – 15).


Gods oplossing: Jezus Christus

Het mooie is, dat de Heere God een oplossing voor onze zonden gegeven heeft. De Heere Jezus is daarvoor naar de aarde gekomen. Hij is voor onze zonden gestorven. En dat is het Evangelie waardoor wij verlost worden (1 Kor. 15 : 2). Het zegt “...dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalve. Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal...” (1 Kor. 15 : 3 – 6). De Heere Jezus is dus voor onze zonden gestorven, maar ook opgestaan. Door Hem kunnen wij vergeving van onze zonden krijgen. Kol. 1 : 14 zegt: “In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden”.

En de Heere Jezus kon dat doen omdat Hij Zelf nooit zondigde. Gods Woord zegt dat Hij zonder zonde was, en daardoor onze straf op de zonde kon dragen. In 2 Kor. 5 : 21 staat geschreven: “Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. De Heere Jezus was zonder zonden, maar Hij droeg op het kruis onze zonden. En zo werd Hij tot zonde gemaakt. Daardoor droeg Hij onze straf op de zonde, de dood, weg (1 Petr. 2 : 24). En dan komt dat woordje rechtvaardigheid weer kijken. De Heere God wil ons door Jezus Christus dus Zijn rechtvaardigheid geven!

Maar dat is mooi! Als wij geloven in de Heere Jezus, en wat Hij voor ons gedaan heeft, dan krijgen wij dus Gods Rechtvaardigheid toegerekend. Hij scheldt ons onze zonden kwijt. We komen dan niet in de hel of de poel des vuurs. We komen dan eens bij Hem in de hemel. We zijn dan behouden. Maar dat is een groot cadeau. Wilt u dat cadeau van God niet ontvangen?


Een cadeau van God

Het is een cadeau van God. Het is genade. U hoeft er zelf niets voor te doen. U moet alleen accepteren dat de Zoon van God voor uw zonden gestorven is. In Ef. 2 : 8 en 9 staat hier zo mooi over geschreven: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme”.


Zijn er andere wegen?

Alleen door genade wordt een mens behouden. En dat mag men dan ook nogeens zeker weten. Kijkt u nog eens naar de illustratie. Veel mensen denken dat ze door hun religie bij God kunnen komen. En veel religies, ook diverse Christelijke varianten, leren dat men goede werken moet doen om behouden te worden. Maar Ef. 2 : 8 en 9 zeggen: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, (…) Niet uit de werken, ...”. Zodra een religie of een kerk gaat praten over het doen van goede werken om bij God te komen, om behouden te worden, dan is dat niet gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel. Mensen zijn dan niet met Gods gerechtigheid bezig, maar zijn dan alsnog met gerechtigheid van mensen bezig. Maar die gerechtigheid van mensen schiet te kort. Daarmee kunnen we niet bij God komen. Probeert u het wel op die manier, dan belandt uw ziel alsnog in de hel.

Evenzogoed kunnen sacramenten, doop en bepaalde gebeden u niet bij de Heere God brengen. Wanneer u vertrouwt op het doen van de sacramenten, op het feit dat u gedoopt bent, of dat u uw gebeden op een vast moment, en misschien wel met vaste inhoud uitspreekt, dan kan u dat niet bij de Heere God brengen. U vertrouwt namelijk op uw eigen werken, op uw eigen gerechtigheid. En Gods Woord zegt dat de gerechtigheid van mensen te kort schiet. Het behoud is “Niet uit de werken” (Ef. 2 : 9).

De enige manier om uw ziel te redden van de hel, is om te accepteren dat de Heere Jezus voor uw zonden gestorven is. Dan krijgt ook u als cadeau het eeuwige leven van de Heere God (Rom. 6 : 23). Wanneer u dan komt te overlijden gaat uw ziel naar de Heere in de hemel.


Maar hoe kan ik dan bij de Heere komen?

Maar hoe kunt u dan behouden worden? Een mooi Bijbelgedeelte daarover is Rom. 10 : 8 – 13,  daarin zegt de Heere God: “Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek; want Eénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die Hem aanroepen. Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden”. Wanneer u met uw hart gelooft dat de Heere Jezus voor uw zonden gestorven is, en opgestaan is, en dat met uw mond belijdt, dan zult u uw ziel behouden. Dan ontvangt u van de Heere Zijn gerechtigheid, en het eeuwige leven bij Hem. Wat een schitterend cadeau.


Geloofszekerheid

En het mooie is: U kunt ook nogeens zeker weten dat u behouden bent. Al die religies en kerken die werken, sacramenten e.d. leren om erbij te horen, die leren vaak: “doe dit, doe  dat, en hoop het beste”. Zij kennen vaak geen zekerheid in het geloof. Want ja, hoe weet je nu zeker dat je het goed doet? Dat kan ook niet als je goede werken moet doen. Daarom is er vaak grote onzekerheid. Maar wanneer u gelooft wat de Bijbel zegt, wanneer u gelooft in het Volbrachte Werk van de Heere Jezus, dat Hij alles Volbracht heeft, dat Hij voor uw zonde gestorven is, dan ontvangt u zekerheid in het geloof. In Joh. 1 : 12 staat geschreven: “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”. Wanneer u de Heere Jezus hebt aangenomen als uw persoonlijke Verlosser, dan bent u dus een kind van God. Dat zegt Gods Woord.

In Ef. 1 : 13 en 14 zegt de Heere God nog: “In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid”. Wanneer u het Woord van God hoort en daardoor tot geloof komt, dan wordt u, zegt Gods Woord, verzegeld met Zijn Geest en heeft u de verlossing VERKREGEN. Dat is dan een voldongen feit. Niets onzekerheid, maar zekerheid, omdat “een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden” (Rom. 10 : 13).

En dat allemaal omdat u niet vertrouwt op uw eigen gerechtigheid die tekort schiet, maar omdat u vertrouwt op Gods gerechtigheid Die alles voor u Volbracht heeft.

“Hoort dan des Heeren Woord”: “Laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5 : 20).


Zie ook de artikelen: