Sinds oktober 2019 gaan we als "Bijbel en Geloof" één keer per maand op straat het Evangelie der Genade Gods verkondigen. Dat betekent dat we, als het weer het toelaat, gebruik maken van een banier: een groot doek met illustratie en Bijbeltekst. We preken met enkele broeders het Evangelie, en delen traktaten uit. De laatste tijd hebben we vooral de volgende traktaten uitgedeeld:

"De keuze",

"Wie is Hij?",

"Waarom zou ik?",

"Vlucht 144",


"Dit was uw leven!", en:

"Het beest".

En voor Christenen hebben we een traktaatje om hen tot nadenken te zetten over alle nieuwe vertalingen die verschijnen en de boodschap dat de Heere God Zijn Woord bewaard heeft in de StatenBijbel:

"De aanval".

Wanneer mensen willen, kunnen we daarover doorspreken. En op deze manier bidden we dat de Heere mensen met Zijn Woord wil bereiken.

En soms, wanneer bijvoorbeeld alle maatregelen rond de coronacrisis van 2020 het niet toelaten, gaan we langs de deur om traktaatjes te verspreiden.

Want... wat hebben wij een geweldige Boodschap om te mogen verkondigen. Wij mogen het Woord Gods spreken (1 Petr. 4 : 11). In Psalm 138 : 2 lezen we:

“Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt”.

God heeft Zijn Woord groot gemaakt. En dat Woord mogen wij uitdragen. De Heere zegt dat wij “gezanten van Christus” zijn (2 Kor. 5 : 20), om mensen toe te roepen: “Laat u met God verzoenen”. Wij hebben een boodschap van zekerheid in het geloof voor als mensen de Heere Jezus aannemen. Geen verdere last om ze op te leggen. Geen sacramenten of werken waaraan ze moeten voldoen om het eeuwige leven vast te houden. Een boodschap dat God Zijn Woord bewaard heeft, en dat Zijn Woord vast en zeker is. De profetieën in Gods Woord bewijzen dat. Wat een geweldige rust geeft dat temidden van deze onstuimige eindtijd. En dan zegt Rom. 10 : 14:

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt?”.

Er is grote nood. En daarom moet ook vandaag de dag Gods Woord klinken. Mensen worden door hun kerken en geestelijk leiders dom gehouden. Hen wordt veelal geen wedergeboorte geleerd. Ze worden door de Oecumene zelfs klaargestoomd om de grote religieuze leider, de antichrist, te omarmen. En als ze wel de wedergeboorte geleerd wordt, wordt ze veelal Gods Woord afhandig gemaakt door de nieuwe vertalingen. Maar de Heere wil niet “dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen” (2 Petr. 3 : 9). En daarom gaf Hij de discipelen ook de volgende opdracht:

“Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Matth. 28 : 19).

Wij moeten de wereld niet verbeteren, maar wij moeten de wereld onderwijzen, mensen van Gods Woord vertellen. Mensen UIT deze wereld trekken. Vertellen dat er een uitzicht is op een heerlijke toekomst door het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus.

In Jes. 55 : 11 lezen we:

"Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend" (zie ook Rom. 10 : 13 - 17).