Is de Bijbel waar? Hebben wij het geïnspireerde Woord van God?

 

De Bijbel: Het Woord van God?

Onze God is een Almachtig God. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Schepper van ons mensen! Dat laat Hij zien in Zijn Woord. In Genesis lezen we daarvan. Nu, God heeft ons Zijn Woord gegeven. Maar dan komt de vraag naar boven borrelen: “Is de Bijbel WAAR?” Is de Bijbel echt het Woord van God? Kan ik er de woorden van God in vinden? Kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel de waarheid vertelt? We moeten goed op twee dingen letten. Ten eerste, Jezus Christus zei dat Gods Woorden waarheid zijn: “Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid” (Joh. 17 : 17), en ieder mens kan uitvinden of dit zo is of niet, want: Ten tweede: God daagt de lezer van de Bijbel uit om de Bijbel aan een toets te onderwerpen. Zie bijvoorbeeld Jesaja 41 : 21 – 24 en Jesaja 45 : 11 en 21. De Heere roept ons op om de toekomst te profeteren. Wij kunnen dat niet. Hij wel.   

 

Er is alleen iets gaande… De hel wordt uit de Bijbel gepraat, de schepping wordt vervangen door evolutie of door evolutie onder leiding van God, velen weten niet meer het verschil tussen Bijbelse gaven voor deze tijd en de gaven van de apostelen tot genezing. En ga zo maar door. De Bijbel wordt ontkracht, of moeten we zeggen…. verkracht!

 

Maar… de Bijbel, het Woord van God, zegt dat God bestaat en dat Hij voor eeuwig leeft (Deut. 32 : 40), verder zegt het dat God geen begin heeft. Volgens de Bijbel is de mens verantwoording schuldig aan zijn Schepper, en hij zal na zijn dood geoordeeld worden door deze Schepper (Hebr. 9 : 27, Filip. 2 : 10 en 11). Dit houdt in dat de mens zal opstaan uit de dood (1 Kor. 15 en Openb. 20). Dit is wat de zondaar niet uit kan staan. Hij kan zijn eigen boontjes wel doppen, is alleen verantwoording schuldig aan zichzelf – denkt hij – en probeert onder de Bijbel uit te komen, probeert van de Bijbel af te komen. Er zijn methoden genoeg om de Bijbel van Zijn zeggingskracht te ontdoen: negeer het, val het aan en zeg dat het onzin is, ga eenvoudig naar het Grieks of Hebreeuws (de grondteksten die tegenwoordig veelal gebruikt worden zijn aan het begin van deze eeuw door filosofen aangepast en zijn dus vals) en daarmee verandert men datgene in de tekst wat men niet aanstaat of wat men niet begrijpt. De nieuwe vertalingen zijn daar een schitterend voorbeeld van. Nog een methode is verbranding, ja zelfs Bijbel-gelovigen zijn op de brandstapel terecht gekomen.Echter alles vergaat, behalve het Woord van God. Het Woord dat de Heere gegeven heeft is blijvend. “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat in eeuwigheid” (Jes. 40 : 8). Hij heeft beloofd dat Hij het zal bewaren, en zal vervullen tot op de letter! Zijn Woord geeft dan ook het eeuwige leven (Joh. 5 : 24). “Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart; gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God” (1 Petr. 1 : 22 – 23).

 

De Bijbel is waar!  

Het is de aard van de Bijbel dat het een doodsadem maakt voor alle ‘religies’ en ‘geloven’. De Bijbel is namelijk geen ‘religieus’ boek. De Bijbel beweert namelijk een GESCHIEDENISBOEK te zijn. Het past niet binnen de ‘filosofie van een religie’ of binnen een ‘religieuze filosofie’. De Bijbel geeft gedocumenteerde historische feiten! Mensen willen ons over het algemeen laten geloven dat de Bijbel  religieuze FICTIE is (= een verzonnen godsdienstig verhaal). Alleen dán kunnen zij ook die delen van de Bijbel aan de kant schuiven die gaan over hun eigen ijdelheid, hun zonden, en hun zogenaamde ‘geloven’. ‘Geloof’ is in deze wereld niet altijd FEIT. In de Bijbel wordt de mens dan ook nooit onderwezen om iets te geloven dat niet feitelijk is. Kortom: De Bijbel is WAAR! Geloof in de Bijbel is feitelijk geloof: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet” (Hebr. 11 : 1). Indien de wonderen van Christus niet hebben plaatsgevonden (lees bijv. Matth. 8 – 17), dan is het volgende waar: of Jezus was een bedrieger en een huichelaar, of degene die Zijn leven heeft beschreven, Matthéüs, was een leugenaar en een kwakzalver. De Bijbel geeft geen andere mogelijkheden. Indien Jezus Christus niet letterlijk en lichamelijk van de doden is opgestaan (lees 1 Kor. 15 : 1 – 23), dan ben ik een leugenaar, waren Petrus, Jakobus en Johannes leugenaars, was Paulus een leugenaar. Een gevolg is dan, dat er in de toekomst ook niemand van de dood zal opstaan, vervolgens is er niemand gered, en kan er ook niemand gered worden (1 Kor. 15 : 12 – 19). Indien de FEITEN in de Bijbel niet historisch waar zijn, dan is het hele boek één grote grap.

 

Hierin vinden we dan ook de uitleg waarom mensen eeuwen lang hebben gewerkt aan het vinden van ‘fouten’ in de Bijbel. Indien zij bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat de Schepping in de eerste drie hoofdstukken geen werkelijk gebeurde geschiedenis is, dan hebben zij een excuus gevonden om niet in de noodzakelijkheid van de ‘wedergeboorte’ te geloven. Indien u niet “dood waart door de misdaden en de zonden” (Ef. 2 : 1), heeft u geen andere geboorte nodig. Maar indien de mens wel dood gegaan is door de misdaden en de zonden – en Jezus Christus zegt dat dat zo is – dan is de mens verloren en heeft de mens individueel, een ieder persoonlijk, een geestelijke ‘nieuwe geboorte’ nodig, om opnieuw in contact te kunnen komen met God, net zoals Adam in Genesis 2. Leest u dan nu Romeinen 5 eens.

 

De Bijbel is dus een geschiedenisboek. De Bijbel beweert de enig ware geschiedenis te geven van de relatie tussen God en mensen, met betrekking tot de morele en geestelijke toestand van de mens. Tevens geeft de Bijbel een geneesmiddel voor de toestand waarin de mens zich bevindt. Deze geschiedenis bestrijkt vierduizend jaar (vanaf de schepping tot Christus) en handelt niet alleen over personen (Adam, Henoch, Abel, David, Noach, Jakob, Farao, Nebukadnezar, Heródes, Pilatus, Petrus, Ruth, Jakobus, Johannes, Demas, Sarah, etc.), maar ook over hele volken (Israël, Babylon, Perzië, Griekenland, Rome, Edom, Moab, Syrië, Egypte, Ammon, etc.). Deze geschiedenis heeft zichzelf bewezen 100 % waar te zijn! Allerlei bewijzen zijn aan te voeren:

 

  1. Miljoenen slechte mensen – en dan letterlijk miljoenen – hebben een complete omkeer in hun leven gekend, en werden totaal veranderd door de bekering.
  2. Alle duivelse en helse praktijken in een maatschappij komen nooit van iemand die GEHOORZAAM is aan de instructies die de Heere God gegeven heeft in Rom. 12 – 14 en Ef. 4 – 6. Het is de ongehoorzaamheid aan Gods Woord, en het verwerpen ervan, dat mensen waanzinnig maakt. Het (ver)moorden, discrimineren, onderdrukken of verbranden van andere mensen en/of hun bezittingen (of wat voor een gewelddadige daad dan ook) is niet Gods wil en ook niet Zijn opdracht. De Bijbel leert dat wij zelfs onze vijanden moeten liefhebben.
  3. Nog een bewijs van de waarheid van het Woord van God, is het Bijbels diepgaande, maar tevens te begrijpen beeld van God: God is Heilig (Jes. 6 : 3), God is Liefde (1 Joh. 4 : 8), God is Getrouw ( 1 Kor. 1 : 9), God is Barmhartig (Deut. 4 : 31), God is Recht (Ps. 19 : 9), God is Eeuwig (Ps. 90 : 2), God is Onveranderlijk (Mal. 3 : 6), God is Almachtig (Job 42 : 2, Jer. 32 : 27), God is Alomtegenwoordig (Ps. 139) en Hij is Alwetend (2 Kron. 16 : 9 en Job 34 : 21).
  4. De eenheid en de zuiverheid van Zijn leringen zijn ook een duidelijk bewijs van echtheid. Alle schrijvers in de Bijbel komen met elkaar overeen: ze zeggen hetzelfde of vullen elkaar aan, maar spreken elkaar nooit tegen, en dat zonder dat ze elkaar kenden (in vele gevallen), of dat ze wisten wat degenen na hen zouden gaan schrijven. Deze schrijvers zijn meer dan veertig auteurs, die tweeduizend jaar gescheiden van elkaar schreven en dan ook nog eens verspreid over drie continenten. Hoe konden zij het zo eens zijn? 
  5. Een vijfde bewijs van Echtheid is de geschiedenis van de namen, jaartallen en plaatsen: tot op deze dag (2001), na 20 eeuwen van opgravingen, het onderzoeken van oude bronnen en het raadplegen van elke autoriteit op het gebied van de oudheid, die aan de mensen bekend is, heeft niemand historische fouten in beide Testamenten kunnen aantonen, terwijl hier de knapste koppen van vijf continenten een levenstaak van hebben gemaakt. De data van de geboorten en het overlijden van koningen worden gegeven; er wordt verteld hoe zij stierven, en waar zij werden begraven. De data en plaatsen van de geboorten en het overlijden van hele families worden gegeven, gedurende vijfhonderd jaar of nog langere periodes; de tijden en locaties van meer dan vijftig oorlogen worden genoemd en de lijsten met slachtoffers worden gegeven. Materialen die gebruikt werden voor het bouwen worden genoemd, met de exacte afmetingen van allerlei dingen in die gebouwen. De routes van evacuaties en deportaties van gevangenen worden gegeven, missies van spionnen en de handel worden beschreven. Tevens wordt er verteld over de vruchten, het vee, andere dieren en allerlei topografische gegevens van verschillende stukken land. De Bijbel is een geschiedenisboek. De Bijbel heeft meer informatie over het opzetten van een tent in de woestijn (Ex. 25 – 40), dan het heeft over de Gemeente, de waterdoop en het Avondmaal samen.
  6. De Bijbel heeft een universele aantrekkingskracht op mensen van alle leeftijden, in alle perioden van de geschiedenis; ras of geslacht doen er daarbij niet toe: Aziatische, Afrikaanse, en Europese mannen, vrouwen en kinderen houden van de Bijbelverhalen en verheugen zich erin. Hoe lang we ook met Gods Woord bezig zijn, Het blijft fascineren.

Het beste bewijs, dat de Bijbel in eerste instantie een geschiedenisboek is, ligt binnen het wetenschappelijke gebied van de wiskunde. Dit wordt ook wel ‘statistische waarschijnlijkheid’ genoemd, wat heel simpel inhoudt dat de Bijbel de toekomst tot in zo’n detail uitwerkt, en met een zo grote nauwkeurigheid! Het enige Boek op deze aarde dat bewezen heeft werkelijk ‘wetenschappelijk’ te zijn, in overeenstemming met datgene wat wetenschappers zelf ‘wetenschappelijk’ noemen, is de Bijbel.

 

 

Het Bijbelse bewijs: Gods Woorden komen uit!  

 

De Auteur van de Bijbel daagt alle knappe koppen van meer dan 28 eeuwen uit (800 v. Chr. – 2000 n. Chr.) om de toekomst te voorspellen. Lees Jes. 45 : 21, 48 : 3, 5, 7 – 8. Hij zegt: “Jullie kunnen het niet, maar Ik wel!” (Jes. 42 : 9, 43 : 12 – 13, 44 : 6 – 8). Moet u eens zien hoe de Auteur van de Bijbel, de Heere God, de onderwezen ‘apen’ aanspreekt, die Zijn Woord niet geloven: “…Ziet, gij zijt minder dan niet, en uw werk is erger dan een adder; hij is een gruwel, die u verkiest” (Jes. 41 : 21 – 24). De Heere God zegt dat men een ‘gruwel’ is in Zijn ogen, wanneer men dom genoeg is om te denken dat er fouten zitten in Zijn Woord (lees Luk. 16 : 15). Nu, om te bewijzen dat de Heere in Zijn recht staat, wanneer Hij de draak steekt met mensen die van Zijn Woord een puinhoop maken, geeft Hij 48 voorspellingen van het leven van een Mens, die op het moment van de voorspellingen nog niet geboren was, en die niet eerder geboren werd dan 400 jaar nadat de voorspellingen waren gemaakt. Er zijn in het Oude Testament 48 profetieën over Jezus Christus, die allemaal letterlijk in vervulling zijn gegaan bij Zijn eerste komst. Enkele van deze profetieën zijn meer dan 1400 jaar voor Zijn geboorte geschreven (zie Gen. 3 : 15, 49 : 10). Nu, de kans, dat 48 profetieën met betrekking op één mens uitkomen, is verschrikkelijk klein. Wiskundig gezien, en dat moet de meeste wetenschappers toch aanspreken, is deze kans 1 uit de 10 met 157 nullen daarachter: 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.etc, (kunt u dit uitspreken?). Er zijn in vier universums (voor zover het universum ons op dit moment bekend is) niet zoveel atomen aanwezig als dit getal weergeeft. De wiskundigen weten dan dat deze kans gelijk is aan nul, met andere woorden, wiskundig gezien gebeurt het niet, of het is een zeldzaamheid. Maar ondanks dat de mens de kans op nul berekent, is alles letterlijk gebeurd: de Bijbel is WAAR! Jezus Christus heeft laten zien dat de Bijbel weldegelijk gelijk heeft, ondanks dat wij mensen het als onmogelijk beschouwen. Zie ook de tabel met meer dan 48 vervulde profetieën in "Gods Woord gaat 100 % in vervulling!". Dat is nog niet het ergste (of het beste, vanuit het standpunt van de gelovige). De Bijbel geeft namelijk nog 500 profetieën meer over Zijn tweede komst, die nog moeten plaatsvinden (Matth. 24, Zef. 3, Hab. 3, Ps. 68, Openb. 6 – 19, Mark. 13, 2 Tim. 3, etc.). Deze profetieën gaan over plaatsen, personen, tijden, weercondities, natuurlijke verschijnselen en geestelijke verschijnselen. U begrijpt dat de kans dat al deze gedetailleerde profetieën uitkomen nog kleiner is. En nog, als ze uitkomen, gelooft de mens God niet! 

  

De Bijbel is bovennatuurlijk. Het is een bovennatuurlijk geschiedenisboek. Het gaat over de verleden geschiedenis, over de tegenwoordige geschiedenis en over de toekomstige geschiedenis (Openb. 1 en Joh. 16 : 13). “Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie” (Openb. 19 : 10). De Bijbel zegt dat het u opnieuw geboren kan doen worden (1 Petr. 1 : 23), een kerk kan dat niet. De Bijbel beweert dat het u kan redden (Jak. 1 : 21), een kerk kan dat niet. De Bijbel kan u van binnen reinigen (Ps. 119 : 9, Joh. 15 : 3, Ef. 5 : 26), een kerk kan dat niet. De Bijbel kan u alle dingen geven “wat tot het leven en de godzaligheid behoort” (2 Petr. 1 : 3), een kerk kan dat niet. De Bijbel is geheel zuiver en zonder fouten (Ps. 12 : 7, 119 : 140), en dat is geen enkele kerk. De Bijbel is nuttig zodat de mens ‘volmaakt’ kan worden (2 Tim. 3 : 17), elke kerk heeft echter zijn onvolkomenheden. De woorden in de Bijbel zijn woorden van eeuwig leven (Joh. 6 : 68), want zij zijn levend. De Bijbel zegt een beoordelaar en rechter te zijn van zijn lezers (Hebr. 4 : 12 – 13, Joh. 5 : 39 – 47, Joh. 12 : 48).

 

Een verschijnsel gelijk aan de Bijbel wordt nergens anders gevonden, in geen enkel ander boek of andere bibliotheek waar dan ook ter wereld, terwijl er toch miljoenen publicaties zijn geweest.

 

Hebben wij het geïnspireerde Woord van God?

De Heere heeft ons beloofd dat Hij Zijn Woord voor ons zou bewaren (Jes. 40 : 8; Ps. 12 : 7 en 8; Luk. 21 : 33 en 2 Petr. 1 : 19). Maar de Heere roept ook ons op om Zijn Woord te bewaren. Ja, Hij waarschuwt ons zelfs om dat te doen. “Want ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is” (Openb. 22 : 18, 19). Op een andere plaats zegt Hij: “Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt” (Spr. 30 : 6). Maar het kind van God, dat de Heere Jezus liefheeft, wil niets anders dan Zijn Woord bewaren. De Bijbel leert dan ook dat in zo’n persoon de liefde Gods volmaakt is, en dat dat een kenmerk is van degenen die werkelijk in Hem zijn (1 Joh. 2 : 5). “Die uit God is, hoort de woorden Gods” (Joh. 8 : 47). 

  

Het is heel belangrijk om Gods Woord te bewaren. Want zegt 2 Timótheüs 3 : 16: “Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering…” Heel belangrijk is het dan te weten dat de Bijbel van Zichzelf zegt dat Het het geïnspireerde Woord van God is. En dat is nu juist waar bij velen grote huivering voor bestaat: om te zien dat de Reformatie-tekst (onze Statenvertaling en de Engelse King James 1611) HET GEÏNSPIREERDE WOORD VAN GOD is. De Bijbel zegt: “Al de Schrift….” Maar nu zeggen de theologen, ook vele moderne evangelisten, dat het hier gaat over de oorspronkelijke handschriften, en dat het hier nooit kan gaan over een vertaling, dus ook niet de Reformatie-tekst!

 

Inspiratie en bewaring

We hebben namelijk aan de ene kant te maken met de inspiratie die God in Zijn Woord aangeeft (2 Tim. 3 : 16), maar we hebben tevens te maken met het feit dat de Heere beloofd heeft om Zijn Woord te bewaren (Jes. 40 : 8, Ps. 12 : 7 en 8; Luk. 21 : 33 en 2 Petr. 1 : 19)! Deze twee, inspiratie en bewaring, zijn niet los te koppelen, en dat is nu juist hetgeen wat heel veel gebeurt. Het feit doet zich echter voor dat de meeste Bijbeluitleggers in 2 Timótheüs 3 : 16 iets inlezen: “Al de Schrift, zoals opgetekend in de originele handschriften, is van God ingegeven, en is nuttig…” (2 Tim. 3 : 16). Het cursieve gedeelte hier vinden we niet in Gods Woord, maar dat geeft aan hoe de meeste Bijbelgeleerden tegenwoordig denken. Wanneer zij praten over ‘de Schrift(en)’, dan geven zij daarmee aan dat het gaat om de oorspronkelijke handschriften. Met andere woorden: toen de schrijvers het opschreven, toen werd het door God ingegeven, geïnspireerd of beademd; hierbij verwijzen zij dan naar 2 Petrus 1 : 21. Wat men bij 2 Petrus 1 : 21 over het hoofd ziet, is het feit dat daar heel duidelijk staat, dat de heilige mensen Gods voortijds door de Heilige Geest gedreven gesproken hebben, kijk maar in 2 Petrus 1 : 21! Reken maar niet dat alles wat deze profeten gesproken hebben, vastgelegd is op Schrift. Het gesprokene zal veel meer geweest zijn, dan wat zij uiteindelijk geschreven hebben. En God leidde hen door Zijn Geest bij het spreken! Dat vers spreekt dus niet over de Schrift, maar over hun verkondiging. In de context is er in dat gedeelte echter wel weer sprake van de Schrift, maar het belangrijkste bewijs komt hierna. Wanneer we namelijk teruggaan naar 2 Timótheüs 3 : 16, dan zien we dus dat er maar zo aan toegevoegd wordt: ‘zoals opgetekend in de originele handschriften’. We zien dat Gods Woord zegt: “Al de Schrift is van God ingegeven…”. Men heeft vers 16 uit de context gehaald, want wanneer we dan in vers 15 kijken, zien we direct dat diezelfde ‘Schrift’ van vers 16 helemaal geen betrekking heeft op de originele handschriften: “En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.” Timótheüs had in zijn dagen echt niet de originele handschriften van Mozes, David, Jesaja, of noem maar een Oudtestamentische profeet op! Timótheüs bestudeerde de Schriften, zoals de Heere die voor hem bewaard had, en dat is de Schrift, waarvan vers 16 zegt: “Al de Schrift is van God ingegeven”. Ook wanneer Jezus Christus aan de omstanders vraagt of zij ‘deze Schrift’ niet hebben gelezen (Mark. 12 : 10, verwijzend naar een Psalm), doelde Hij daar echt niet op het origineel, dat hadden de mensen immers niet. In Handelingen 8 leest de kamerling uit de profeet Jesaja, en dat was echt niet het originele handschrift; toch staat er in vers 35: “En Filippus deed zijn mond open en beginnende van die zelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.” In Handelingen 17 : 11 vinden we de gelovigen te Beréa die de Schriften dagelijks onderzochten. De originele handschriften? Nee, de gekopieerde (!) Schrift, zoals de Heere die voor hen bewaard had. Nogmaals, van die Schrift zegt 2 Timótheüs 3 : 16: “Al de Schrift is van God ingegeven…” Hier hebben we een schitterend voorbeeld, hoe de Heilige Geest Zelf de Bijbel uitlegt! Door Schrift met Schrift te vergelijken komen wij achter de Bijbelse betekenis van het woord ‘Schrift(en)’. Wij worden dus opgeroepen om de Schrift te bestuderen (2 Tim. 2 : 15), gewoon zoals wij de Schrift heden ten dage hebben overgeleverd gekregen. Hoe kan dat? Omdat de Heere beloofd heeft om Zijn Woord te bewaren, en wat Hij belooft, dat doet Hij! Geloven en vertrouwen wij Hem nu wel of niet? God heeft zijn Woord voor ons bewaard tot op de dag van vandaag!

 

Wij hebben het geïnspireerde Woord van God

Wanneer wij dan achter een spoor van vervalsing komen, dat zich openbaart in de nieuwe vertalingen vanaf 1880 na Chr., dan is het geen toevoeging aan de Bijbeltekst of eigen menselijke uitleg, maar een logische conclusie dat God Zijn Woord voor ons bewaard heeft in de tekst van de Reformatie (onze Statenvertaling en de Engelse King James 1611)! Want dat is de Schrift zoals wij hem heden ten dage kunnen onderzoeken (Hand. 17 : 11), dat is de Schrift, zoals God het heden ten dage aan ons overgeleverd heeft!   

 

WIJ HEBBEN HET GEÏNSPIREERDE WOORD VAN GOD!

 

Wij hebben geen verzameling theorieën, maar wij hebben Gods Woord, met daarin Zijn Plan en Zijn beloften, dat zeer vast is en niet van eigen uitlegging is.