De Bijbel: een bijzonder Boek!Een bijzonder Boek!

Wij hebben met de Bijbel een heel bijzonder Boek in handen! Veel mensen zullen zeggen dat de Bijbel een religieus boek is, en daarmee staat de Bijbel dan op één lijn met bijvoorbeeld de Koran of andere geschriften uit andere religies. Maar de Bijbel is veel meer dan een boek met leefregels. Veel Christenen zullen zeggen dat de Bijbel het Boek van God is. En dat is waar. Maar veelal wordt door diezelfde Christenen gezegd dat de Bijbel geen geschiedenisboek is! Het was één van de eerste dingen die ik moest leren bij het vak godsdienst op het voortgezet onderwijs. Maar de Bijbel is WEL een geschiedenisboek, en ook hier weer: een heel bijzonder geschiedenisboek! De Bijbel behandelt niet alleen de loop van de tijd in het verleden, maar de Bijbel kijkt ook naar de toekomst.


“Uw Woord is de Waarheid”

Ja maar, zeggen velen dan: “De Evangeliën bijvoorbeeld, schrijven op vier verschillende wijzen over het leven van de Heere Jezus. Soms lijkt het of ze elkaar tegenspreken, en daarom gaat het niet om de geschiedkundige feiten, maar om de Boodschap”! Natuurlijk gaat het om de Boodschap! Maar de Bijbel is óók een geschiedenisboek, wat gaat over vroeger, het verleden, over nu, het heden, en over de dingen die nog moeten gebeuren, de toekomst. In de Bijbel staat:

“God is geen man, dat Hij liegen zou” (Num. 23 : 19), of:
“In de hoop van het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, beloofd heeft,…” (Titus 1 : 2).

God kán niet liegen! Als God spreekt, spreekt Hij waarheid. En het is geen wonder, dat toen Gods Zoon op de aarde kwam, Hij uitsprak in Joh. 17 : 17:

“Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid”.

Wanneer God over de geschiedenis spreekt, of het nu de verleden tijd betreft, of de toekomende tijd, dan spreekt Hij waarheid! De Bijbel kan Zichzelf dan ook niet tegenspreken. Komen wij dingen tegen die wij niet begrijpen, dan moeten we dus niet de Bijbel gaan aanpassen aan ons begrip (wat tegenwoordig erg veel gebeurt), maar op onderzoek uitgaan, of de Heere Zijn Woord in Zijn Woord misschien uitlegt, waardoor wij het door leiding van Zijn Geest mogen gaan begrijpen.


Gods Woord verbetert de mens, en niet andersom!

Er staat geschreven in 2 Tim. 3 : 16:

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is”.

Wie moet er verbeterd worden? Gods Woord? Nee, absoluut niet! “Die in de rechtvaardigheid is” moet verbeterd worden. Dat betekent dus dat de gelovige door Gods Woord verbeterd wordt! De gelovige heeft namelijk door het aannemen van het Volbrachte Werk van Jezus Christus Gods rechtvaardigheid aangedaan (2 Kor. 5 : 21). En die gelovige moet leren van Gods Woord, moet weerlegd worden als hij iets niet goed ziet, moet verbeterd worden, moet onderwezen worden! En dat allemaal door het Woord van God, Dat de waarheid is! Vandaar ook dat 2 Tim. 3 : 17 verder gaat met: “Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust”.


Evolutietheorie

De mens uit de wereld, de mens die niet in God gelooft, ontkent natuurlijk ten stelligste dat God bestaat. Dat is ook de reden van het ontstaan van de evolutietheorie, en ook de reden waarom deze officieel door de wetenschap erkend wordt. De evolutietheorie beweert dat de aarde uit een grote knal, de oerknal ontstaan is. En dat het eerste leven een klein celletje was. Dat celletje is zich gaan ontwikkelen, daaruit zijn bijvoorbeeld vissen ontstaan, vissen hebben pootjes gekregen en zijn het land opgekropen, deze hebben zich verder ontwikkeld tot onder andere apen, en apen zijn rechtop gaan lopen en hebben zich ontwikkeld tot mensen. Deze ontwikkeling heeft miljarden jaren gekost, zegt men! Dat is heel kort door de bocht de evolutietheorie.


Is evolutie wetenschappelijk?

Maar is deze theorie wel waarheid? Men heeft een wet, die men de 1e hoofdwet van de Thermodynamica noemt. Wat eigenlijk inhoudt dat energie niet geschapen of vernietigd kan worden. Die wet zegt dat het alleen veranderd of overgedragen kan worden! Een voorbeeld: een voetbal komt uit zichzelf niet in beweging. Deze komt alleen in beweging als er tegen aan getrapt wordt. De trap (bewegingsenergie) zorgt ervoor dat de bal gaat bewegen en dus bewegingsenergie heeft gekregen. Dit houdt simpelweg in dat iets niet spontaan, uit toeval, kan ontstaan! Dat wordt door wetenschappers als ONMOGELIJK gezien. Maar dat betekent dat ook de oerknal onmogelijk is! Overigens waarom zijn mensen zo bang voor een bom? Omdat een bom verbrijzelt, en geen nieuwe stad schept [1].

Diezelfde wetenschap heeft nog een 2e hoofdwet van de thermodynamica. Deze wet stelt dat een systeem dat aan zichzelf overgelaten wordt, vervalt tot wanorde, chaos. Het lichaam moet bijvoorbeeld gevoed worden: Als een mens niet eet, dan gaat hij dood. Als je warm en koud water bij elkaar giet, dan gaan deze twee zich vermengen en ontstaat er lauw water. Omgekeerd komt het nooit voor dat lauw water zich vanzelf splitst in warm en koud water! Zowel de eerste als de tweede wet van de thermodynamica zijn bewezen. Men heeft er formules voor, en men heeft er berekeningen op losgelaten. Ze kloppen. Maar als een systeem vervalt tot wanorde, dan betekent het dat de aarde niet ontstaan kan zijn uit een grote knal om dan vervolgens door de jaren heen steeds beter te worden [2]! Eigenlijk laat de wetenschap zelf zien dat de evolutietheorie helemaal niet kan! Evolutie is niet te bewijzen. Sterker nog het is te bewijzen dat het een leugen is!


Evolutie: een gecreëerde reden om niet in God te geloven

Maar waarom geloven zoveel mensen in die evolutietheorie? Het antwoord is: omdat de mens, door de zonde, niet wil geloven in een God, Die de mens uiteindelijk ter verantwoording zal roepen. In Psalm 14 : 1 lezen we zo mooi: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”. Het is dus dwaas om niet in God te geloven! De mens is van nature zondig en heeft God nodig. Alleen de mens is door de zonde verblind. En er is ook nog een vijand van God, de duivel, die alles probeert om mensen bij God weg te halen. In 2 Kor. 4 : 4 staat geschreven: “In wie de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld God is”. De “god dezer eeuw” is natuurlijk niet de Heere God, het gaat om een god met kleine letter, die mensen verblindt, zodat ze het Evangelie niet zullen geloven. Dat is de vijand van God, de duivel. En één van de tactieken, die hij heeft gebruikt, is die evolutietheorie, om mensen een (valse) reden te geven om niet in God te geloven.


De Bijbel is pas wetenschappelijk!

Weet u hoe het komt dat er niet spontaan energie gemaakt of vernietigd kan worden? God was Degene Die het heelal en de aarde schiep! Hij stopte daar Zijn energie, Zijn kracht in. Laat de Bijbel zien dat alles alleen maar beter wordt? Nee! Alles was goed. Tot op de zondeval. Vanaf dat moment is er sprake van afbraak! Er ontstaat een steeds grotere wanorde. En uiteindelijk zullen de hemel en de aarde, die er nu zijn, door vuur vergaan, zodat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. In 2 Petr. 3 : 12 en 13 lezen we: “Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont”. Met andere woorden: de aarde, die nu is, is onderhevig aan afbraak. Er is nu meer chaos dan bij de zondeval! Dit voldoet volledig aan die twee natuurwetten! Met andere woorden: DE BIJBEL GEEFT DE ENIGE WETENSCHAPPELIJKE VERKLARING VOOR HET ONTSTAAN VAN DE AARDE. DE BIJBEL IS WAAR!

En zo heeft de Heere God Zichzelf door Zijn Woord, de Bijbel, bewezen. En zo heeft de Heere God dingen over de menselijke geschiedenis gezegd, die letterlijk uitkomen! Daar zullen we zo nog voorbeelden van zien. Dat Zijn Woord uitkomt, is volgens de Heere Zelf het bewijs dat Zijn Woord waarheid is.


De toets van Gods Woord

Weet u, de Heere daagt iedere lezer van Zijn Woord uit, om Zijn Woord aan een TEST te onderwerpen. Laten we Jesaja 41 : 21 – 24 lezen: “Brengt uw twistzaak voor, zegt de HEERE; brengt uw gegronde bewijsredenen bij, zegt de Koning van Jakob. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen, die gebeuren zullen; verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen, en het einde daarvan weten; of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat gij goden zijt; ja, doet goed, en doet kwaad, dat wij ontzet staan, en te zamen toezien. Ziet, gij zijt minder dan niet, en uw werk is erger dan een adder; hij is een gruwel, die u verkiest”. De Heere daagt de mens uit om de toekomst te voorzeggen, en wat blijkt dan: de mens faalt! Keer op keer zien we ook tegenwoordig dat mensen de toekomst willen voorzeggen. Ook binnen Christelijke kringen. Hoeveel mensen hebben geen datum bepaald wanneer de Heere Jezus terug zou komen? En ze zijn allemaal bedrogen uitgekomen! Want de Heere Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Het is dan ook beter om Gods Woord vast te houden, dat weliswaar de “tekenen der tijden” geeft, maar dat aangeeft dat wij mensen “noch de dag noch het uur” weten (Matth. 24 : 36). Maar God faalt niet. God is ALWETEND, en Zijn Woord komt 100 % uit! Jesaja 42 : 8 en 9 zegt: “Ik ben de Heere, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof aan de gesneden beelden. Ziet de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik u die horen”.


Gods Woord komt 100 % uit

En dat blijkt uit Zijn Woord.  Hier volgen 7 voorbeelden:

  1. Reeds in ca. 4000 v. Chr. doet de Heere de profetie dat de Messias uit een maagd geboren zal worden, en dat de satan overwonnen zal worden. (Door de profeet Mozes ergens tussen 1700 en 1500 v. Chr. opgeschreven [3]). De vervulling daarvan vinden we in Matth. 1 : 18.
  2. De profeet Micha profeteerde van ca. 720 tot 680 v. Chr. [4]. In deze periode schreef hij Micha 5 : 2, waarin geschreven staat dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. De vervulling daarvan vinden we in Luk. 2 : 4 – 7.
  3. De profeet Maleachi profeteerde van ca. 397 tot 389 v. Chr. [5]. In die tijd schreef hij dat de Messias een wegbereider zou kennen, die voor Hem uit zou gaan (Mal. 3 : 1). Zoals wij weten ging Johannes de Doper voor de Heere Jezus uit als wegbereider. Dit is vervuld in Luk. 1 : 76.
  4. De profeet Jeremia profeteerde tussen 624 en 588 v. Chr [6]. In Jer. 31 : 15 treffen we een profetie aan over de kindermoord van Herodes. Herodes wilde alle kinderen tot twee jaar vermoorden omdat hij daarmee dacht de Koning van de Joden te doden. Dit alles is in vervulling gegaan in Matth. 2 : 17, 18.
  5. De profeet David schreef dat Maria, de moeder van de Heere Jezus, meerdere kinderen zou krijgen. David werd omstreeks 1063 v. Chr. tot koning gezalfd en hij stierf omstreeks 1015 v. Chr. [7]. Ergens in die periode heeft hij Psalm 69 : 9 geschreven. Dit is vervuld in Matth. 1 : 25 waar de Heere Jezus Maria’s “eerstgeboren Zoon” genoemd wordt. Zie ook Matth. 13 : 55, 56.
  6. De profeet Jona schreef zijn boek ergens tussen ca. 760 en 790 v. Chr [8]. De profeet Jona bleef drie dagen en drie nachten in de vis (Jona 1 : 17). Dit was de profetie die de Heere Jezus aangaf richting het Joodse volk. Het enige teken dat het Joodse volk zou krijgen, was het teken van de profeet Jona, omdat de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zou zijn. Daarna zou Hij opstaan (Matth. 12 : 39, 40). Dit alles is in vervulling gegaan in Luk. 24 : 7.
  7. Over het lijden profeteerde o.a. de profeet Zacharias in ca. 520 v. Chr [9]. Hij schreef onder andere dat de wonden van de Heere Jezus door Zijn eigen volk werden aangebracht (Zach. 12 : 10; Zach. 13 : 6, 7). Iets wat in Luk. 23 : 33 en Joh. 19 : 37 in vervulling is gegaan.

 

Enkele profetieën en hun vervulling


Dit zijn slechts 7 profetieën die letterlijk in vervulling zijn gegaan. Zo zijn er nog veel meer profetieën gedaan over de eerste komst van de Heere Jezus. En allemaal zijn ze letterlijk in vervulling gegaan (zie de tabel met meer dan 48 vervulde profetieën). Al ver voor Zijn geboorte werd de Messias aangekondigd. De profeten hebben elkaar niet allemaal gekend. Sommigen zaten in Babylonië, anderen in het tien stammenrijk Israël en anderen in het twee stammenrijk Juda. De profeten schelen elkaar soms honderden of wel een paar duizend jaar. Tevens herhalen de profeten niet iedere keer dezelfde profetie, maar vullen ze elkaar aan met steeds weer nieuwe feiten. En al deze profetieën zijn letterlijk uitgekomen. Als we daar kansberekening op los zouden laten, dan zou de kans, dat dit waar zou zijn, zo klein zijn, dat we als mens zeggen: het is onmogelijk. Maar het is allemaal tot op de letter gebeurd! Zo precies is Gods Woord. Gods Woord heeft Zichzelf bewezen de waarheid te zijn!

Ondanks dat de wereld en de theologie beweren dat Gods Woord geen geschiedenisboek is, laat de Bijbel zien dat Het dat weldegelijk is! Het begint dan ook bij Gen. 1 : 1, dat zegt: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”.  Het laatste Bijbelboek Openbaring eindigt met de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openb. 21 : 1). Ondanks dat de Bijbelboeken niet allemaal op exacte tijdsvolgorde staan, zien we dat de Bijbel dus een beschrijving geeft van begin tot eind. In de Bijbel geeft God dan ook Zijn Plan van begin tot eind. De Bijbel is een Profetisch geschiedenisboek, wat gaat over verleden, heden en toekomst. En het komt letterlijk, 100 %, uit!


[1] ‘Evolutie, een ei zonder kip’, drs. Ben Hobrink, Uitgeverij Gideon, 1985, blz. 62, 66.
[2] Idem, blz. 62, 63.
[3] ‘Ruckman Reference Bible’, dr. Peter S. Ruckman, BB Bookstore, Pensacola FL, USA, 2009, blz. 1.
[4] Idem, blz. 1191.
[5] Idem, blz. 1226.
[6] Idem, blz. 988.
[7] Idem, blz. 444 en 511.
[8] Idem, blz. 1187.
[9] Idem, blz. 1213.