Een “ander evangelie”Inleiding

In twee eerdere studies hebben we stilgestaan bij de “Bijbel in Gewone Taal” (BGT). Een “vertaling”, die als vertaling gepresenteerd is, maar eigenlijk niet meer is dan een parafrase, waardoor allerlei “eigen uitleggingen” in de “vertaling” terecht gekomen zijn. Zo zagen we hoe men te rade is gegaan bij de Alexandrijnse filosofie en de Joodse tradities, en daardoor “het Woord” grotendeels uit de vertaling heeft weggehaald. Ook zagen we door Schrift met Schrift te vergelijken dat de redenen, die men daarvoor denkt te hebben, lijnrecht ingaan tegen Gods Woord! Men is meer met een cursus filosofie bezig, dan dat men bezig is met Schriftuitleg. En zo is de BGT opnieuw een stap verder in het proces om mensen het Woord van God afhandig te maken. En zo kwamen we tot een passender naam voor de BGT: Bijzonder Giftige Tekst. In deze studie zullen we zien hoe die eigen uitleggingen daadwerkelijk leiden tot “een ander evangelie”.


Bijbelse waarheden zijn verdwenen

Allereerst een stukje tekst:

“Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden. Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonden van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. Tegelijk wil God dat de schuld van de mensen weer goedgemaakt wordt. Hij heeft daarom zelf gezorgd voor een geschenk waarmee dat kan gebeuren. Dat geschenk is Jezus Christus. Dankzij zijn dood worden de mensen die in hem geloven, gered” [1].

Dat klinkt mooi hè? Mag ik eerlijk zijn? Als dit een brief, door mijn dochter geschreven, zou zijn, om iemand over de Heere te vertellen, dan zou ik trots op haar zijn! Maar dan de vraag: Is dit stukje tekst ook Gods Woord? Het is namelijk Rom. 3 : 22 – het eerste deel van 25/26 in de BGT. Nee! Dit is niet Gods Woord. Wanneer erbij verteld wordt dat dit een vertaling van Gods Woord is, dan is het opeens een Bijzonder Giftige Tekst! Een tekst kan nog zulke Bijbelse elementen bevatten, maar toch niet Gods Woord zijn! En wanneer het dan wel als de Bijbel, Gods Woord, gepresenteerd wordt, dan hebben we dus te maken met een vervalsing. Waarom doen we zo moeilijk? Omdat ook uit dit gedeelte blijkt dat allerlei Bijbelse waarheden wegvertaald zijn, en er filosofische gedachten, vanuit het positieve denken, voor teruggekomen zijn.Gods rechtvaardigheid of goede mensen?

In de Statenvertaling lezen we in dit gedeelte: “Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden,…”.

Daar waar de BGT spreekt over redding door “geloof in Jezus Christus”, daar zien we dat Gods Woord een dieper element aanreikt: de redding wordt namelijk onder woorden gebracht door “de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus”. Wanneer wij geloven, dan hebben wij helemaal niets zelf verdiend, maar wij krijgen de “rechtvaardigheid Gods door het geloof VAN Jezus Christus”. Wij hebben alles te danken aan Jezus Christus. Nu zegt de BGT óók dat de redding “zomaar, voor niets” is. Maar het gevolg daarvan is, volgens de BGT, dat

“iedereen die gelooft, wordt door God als een goed mens gezien” [2].

Dat lezen we in de BGT, in het tweede deel van het gecombineerde vers 25/26 van Rom. 3. Maar als wij geloven, dragen wij de rechtvaardigheid Gods! En dat is wat anders dan dat wij door God “als een goed mens” worden gezien. En zo zien we hoe het “dragen van de rechtvaardigheid Gods” uit de vertaling weg is, en dat het zijn van een “goed mens” opeens in de vertaling staat! Hetzelfde blijkt uit bijvoorbeeld 2 Kor. 5 : 21, waar in de Statenvertaling, Gods Woord, geschreven staat: “Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. De BGT maakt hiervan:

“Jezus Christus was zonder zonde. Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen. Dat deed God voor ons. En nu ziet hij ons als goede mensen, omdat we bij Christus horen” [3].

Ook hier zien we dat “rechtvaardigheid Gods in Hem” uit de vertaling weg is, en dat er “ziet hij ons als goede mensen” staat! Gods boodschap wordt uitgekleed!


Waarom verlangt men naar de BGT?

En toch wordt de BGT goed ontvangen. De eerste druk was binnen een week uitverkocht: 65.000 exemplaren. Eind oktober komen de volgende 55.000 exemplaren naar de winkels, en eind november verwacht men nogeens 65.000 exemplaren gedrukt te hebben [4]! En eigenlijk is het geen wonder dat deze zogenaamde vertaling het goed doet. In veel gevallen sluit deze vertaling namelijk aan bij de belevingswereld van de mensen. Zo is bijvoorbeeld de Charismatische beweging binnen veel kerken vertegenwoordigd, en veel Charismatische standpunten worden door veel kerken aangehangen en uitgedragen. Eerst is de Bijbelse leer binnen de kerken verwaterd, daarna maakt men een vertaling die daar naadloos op aansluit en zo de eigen gedachten bevestigt!


Een voorbeeld: Tongen

We gaan nu niet een hele uitgebreide studie over tongen houden. Daar staat reeds een studie over op de site. Wilt u hier meer over lezen, dan kan dat in de studie “”Tongentaal” in deze tijd, een Bijbelse gave of toch niet?”. Dus zonder verdere onderbouwing, hier enkele conclusies uit die studie:

1.    Tongen zijn (vreemde) talen (Hand. 2 : 4 – 6).
2.    Er zijn geen twee soorten tongen. Men beweert dit op basis van het Griekse woord gloossa van 1 Kor. 13 :1, maar dit Griekse woord wordt ook voor “vreemde talen” in bijv. Hand. 2 : 11 gebruikt. Het gaat in 1 Kor. 13 : 1 dus niet om wat anders, maar om hetzelfde als in Hand. 2. (Opnieuw: U ziet hoe mensen misleid worden middels het gebruik van de zgn. grondtekst!).
3.    Vreemde talen zijn tot een teken voor de ongelovige Joden (1 Kor. 14 : 22; 1 Kor. 1 : 22).


BGT: verschuiving naar ervaringen

In 1 Kor. 14 : 1 lezen we: “Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren”. De BGT maakt hiervan:

“Leef dus met elkaar in liefde. Maar houd je ook bezig met de bijzondere krachten van de heilige Geest. Luister vooral heel goed als iemand een boodschap van God vertelt” [5].

Hier zien we heel duidelijk de verschuiving van de “gaven” naar de “krachten”. Mensen willen wat ervaren… Terwijl gaven ook “geloof”, “onderscheidingen der geesten”, “leraars”, “helpers”, “bediening”, “vermanen” e.d. zijn (1 Kor. 12 : 8 – 10, 28; Ef. 4 : 11 – 12; Rom. 12 : 6 – 8)! Laten we even een uitstapje maken naar 1 Sam. 19 : 20, waar geschreven staat: “Toen zond Saul boden heen, om David te halen; die zagen een vergadering van profeten, profeterende, en Samuël, staande, over hen gesteld; en de Geest Gods was over Sauls boden, en die profeteerden ook”. De BGT maakt hiervan:

“Hij stuurde dienaren om David gevangen te nemen. Maar toen ze daar kwamen, zagen ze de profeten dansen en schreeuwen. De profeten hadden de geest van God in zich, en Samuel had de leiding over hen. Op dat moment kregen ook Sauls dienaren de geest van God in zich. En ook zij begonnen te dansen en te schreeuwen” [6].

Profeteren is volgens de BGT, zoals we direct zullen zien, aan de ene kant “een boodschap van God vertellen”, maar aan de andere kant wordt het gelijk gesteld aan “dansen en schreeuwen”! Opnieuw zien we hoe hier de ervaring van mensen uit bepaalde hoeken van de Charismatische beweging leidend is geweest voor de “vertaling” die men gemaakt heeft. Men stuurt aan op ervaringen, die tot in het extreme doorgetrokken worden, ervaringen die we ook kennen van mensen die occult belast zijn!


De gelovige bezeten door Gods Geest?

Overigens wel typerend dat we in 2 Kor. 5 : 13 in de BGT lezen over het feit dat “Gods Geest bezit van” Paulus “neemt” [7]! Dit is heel wat anders dan “verzegeling met” (Ef. 1 : 13) of “vervuld zijn met” (Ef. 5 : 18) de Heilige Geest, waarover we in de brieven aan de Gemeente lezen. Het “bezit nemen van” heeft te maken met het occultisme, waarmee gezegd wordt dat een geest bezit van iemand neemt, en dat iemand niet meer weet wat hij zelf doet. Hij is bezeten. Een voorbeeld hiervan vinden we in Lukas 8 : 27, waar geschreven staat: “En toen Hij aan het land uitgegaan was, ontmoette Hem een zeker man uit de stad, die sedert lange tijd met duivelen was bezeten geweest; en hij was met geen klederen gekleed, en bleef in geen huis, maar in de graven”. En Mark. 5 : 5 vertelt nog over hem: “En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen”. Toen de Heere Jezus hem bevrijd had, lezen we dat de mensen zagen dat hij “wel bij zijn verstand” was (Mark. 5 : 15). Met andere woorden: deze man had zichzelf niet onder controle. Gods Woord laat echter over de profeten zien dat hun eigen geesten aan hen onderworpen behoren te zijn (1 Kor. 14 : 32). Oftewel: de profeten zijn nuchter en weten heel goed waar ze mee bezig zijn! Overigens de waarschuwing tegen profeten die niet nuchter zijn, is ook uit de BGT weggehaald, en daarmee gaat de BGT verder dan de NBV! Want in 1 Kor. 14 : 32 lezen we in de BGT niets over het feit dat de geesten van de profeten hen onderworpen moeten zijn, maar:

“Mensen die Gods boodschap vertellen, moeten dat doen in woorden die iedereen kan begrijpen. Dan kan iedereen meepraten over de betekenis van de boodschap. En zo kan iedereen ervan leren en nieuwe moed krijgen” [8].

Hier staat totaal iets anders! Hieruit blijkt dat we niet teveel hebben gezegd, dat de BGT geen vertaling is, maar een parafrase, en dus de gedachte van de vertaler weergeeft in plaats van Gods Woord! Kortom: De Heere God neemt dus geen mensen in bezit, de duivel daarentegen wel. Zien we wat er met de tekst van de BGT is gebeurd? Hier zien we hoe het Evangelie in feite vermengd wordt met occultisme!


BGT: twee soorten tongen…

Maar nu weer terug naar 1 Kor. 14. Daar lezen we in vers 2 en 3 in Gods Woord het volgende: “Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting, en vermaning en vertroosting”. De BGT maakt hiervan:

“Als de heilige Geest je in vreemde klanken laat spreken, spreek je tegen God, en niet tegen mensen. Want dan spreek je wel over Gods wijze plannen, maar niemand kan je verstaan. Je hebt er dus alleen zelf iets aan. Maar als de heilige Geest je een boodschap van God laat vertellen, kan iedereen je verstaan. Daarmee help je de anderen: je geeft hun raad en je spreekt hun moed in” [9].

Buiten het feit dat we hier zien dat “vermaning” volgens de BGT schijnbaar niet van de Heilige Geest is, want dat is weggelaten, zien we dat de BGT hier uitgaat van twee soorten tongen. Aan de ene kant zijn er de “vreemde talen” (zie Hand. 2 : 4 BGT), maar hier spreekt men over “vreemde klanken”. En hier wordt dan de huidige praktijk van de zogenaamde “tongentaal” mee goed gepraat. Overigens: dit zagen we in de NBV ook al gebeuren met het woord “klanktaal”!

En dat terwijl de context hier zelfs duidelijk maakt dat het om gewone talen gaat. In 1 Kor. 14 : 10 – 11 lezen we namelijk: “Er zijn, naar het voorvalt, zo veel soorten van stemmen in de wereld, en geen ervan is zonder stem. Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik voor hem, die spreekt, vreemd zijn; en hij, die spreekt, zal bij mij vreemd zijn”. Hier gaat het heel duidelijk over de verschillende talen in de wereld, die gesproken worden door stemmen, en dat als je die niet kunt verstaan, dat de taal en de persoon, die de taal spreekt, dan vreemd zijn. Dit is zelfs zo duidelijk, dat zelfs de BGT in deze verzen naar gewone talen verwijst:

“Er worden op de wereld ontelbaar veel talen gesproken. Overal spreken mensen hun eigen taal. Maar als ik de taal van een ander niet ken, zullen we elkaar niet verstaan. Dan blijven we vreemdelingen voor elkaar” [10].

Dan legt 1 Kor. 14 : 12 uit dat het de bedoeling is dat de gemeente gesticht, opgebouwd wordt. En dan zegt 1 Kor. 14 : 13: “Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidde, dat hij het moge uitleggen”. Maar hier springt de BGT weer over op “vreemde klanken”:

“Stel dat je in vreemde klanken spreekt. Dan moet je aan God vragen of hij iemand laat uitleggen wat die klanken betekenen” [11].

Het doel is hier blijkbaar geen duidelijke vertaling, maar het bevestigen van een leer die in de hoofden van mensen, en in de boekjes van bepaalde kringen, reeds aanwezig is!


Moedwillige vervalsing aangetoond!

In 1 Kor. 14 : 21 wordt een profetie uit het Oude Testament aangehaald. Een profetie over “andere talen”. Nu gaat het in deze profetie niet zozeer om het begrijpen van woorden, want het gaat eerder om een strafgericht van God over het Joodse volk, omdat ze niet naar Hem luisteren (Deut. 28 : 45, 46). We lezen: “In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere” (1 Kor. 14 : 21). De BGT maakt hiervan:

“Luister! In de heilige boeken zegt God: «Ik zal spreken tegen mijn volk in een vreemde taal, een taal die niemand verstaat. Maar ook dan zullen de mensen niet naar mij luisteren»” [12].

Nu wordt hier “vreemde taal” in 1 Kor. 14 : 21 van de BGT bestempeld als “een taal die niemand verstaat”! Dus “vreemde taal” is hier gelijk aan vreemde klanken, aldus de BGT. Maar de profetie luidt: “De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, zoals een arend vliegt; een volk, welks spraak gij niet zult verstaan” (Deut. 28 : 49). Het gaat dus niet om een taal die “niemand verstaat”, maar om een taal die “gij niet zult verstaan”. Het andere volk zelf, en misschien ook andere volken uit hun nabijheid verstaan de taal wel, maar het Joodse volk verstaat die taal niet! Overigens zelfs de BGT spreekt in Deut. 28 : 49 over “een taal die jullie niet verstaan” [13]. Met andere woorden: 1 Kor. 14 : 21 wordt in de BGT moedwillig aangepast om de leer van de brabbeltaal, de leer van de vreemde klanken te kunnen leren!


De BGT beweert het tegengestelde van Gods Woord

Deze volken, met die “vreemde talen”, worden als strafgericht op het Joodse volk afgestuurd, als teken van de Heere. Zo zegt Deut. 28 : 46 het volgende: “En zij zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn, ja, onder uw zaad tot in eeuwigheid”. Maar wel ten teken voor de ongelovigen van Israël. Met uiteindelijk als doel dat zij gaan geloven! Want uiteindelijk zal Israël zich bekeren (Deut. 30 : 1 – 3, Rom. 11 : 26). En zó is het dus ook met de vreemde talen, want zegt 1 Kor. 14 : 22: “Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; en de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven”. En zo bleken ongelovige Joden in Jeruzalem in Hand. 2 de vreemde talen te horen als hun eigen taal, en drieduizend van hen kwamen tot geloof (Hand. 2 : 41). En daarom klopt het niet wat er in de BGT in dit vers staat:

“Weten jullie wat dat betekent? Dat mensen niet gaan geloven als ze iemand vreemde klanken horen spreken. Maar als ze iemand een boodschap van God horen vertellen, gaan ze wel geloven” [14].

Eigenlijk staat hier het tegengestelde met wat erin Gods Woord staat! Dat de vreemde talen als teken voor de ongelovigen zijn gegeven, is totaal verdwenen. Op deze manier worden mensen in het huidige gebruik van de brabbeltaal bevestigd! Hiermee gaat de BGT weer een stap verder dan de NBV! Zoals in de BGT ook staat in 1 Kor. 14 : 14:

“Stel dat je hardop bidt in vreemde klanken. Dat is goed, want de heilige Geest laat je spreken. …” [15].

Maar dat mensen niet door de gave van vreemde talen zouden gaan geloven, klopt niet met wat er in Hand. 2 staat! Ja, binnen de directe context van 1 Kor. 14 lijkt het te kloppen. Maar dat komt door het verkeerde gebruik van de Korinthiërs van een gave die er in die tijd nog was. Zij spraken vreemde talen zonder dat anderen het verstonden, waardoor ongeleerden (mensen die geen talen kennen, opnieuw een bewijs dat het om gewone vreemde talen gaat(!)) en ongelovigen zouden denken dat men “uitzinnig”, dat men gek was (1 Kor. 14 : 23). Maar zou de gave gebruikt worden, zoals deze bedoeld was, dan zou ook deze gave tot stichting zijn geweest (1 Kor. 14 : 26, 27). Men heeft 1 Kor. 14 : 22 dus geparafraseerd op basis van de leer van de Charismatische beweging, die reeds bij veel gelovigen een duidelijke onkunde in het Woord van God heeft teweeggebracht. En vandaag de dag worden zij nogeens bevestigd door die “geweldige” BGT, die Bijzonder Giftige Tekst!


Verschillende Koninkrijken

Een ander voorbeeld. In eerdere Bijbelstudies hebben we erbij stilgestaan hoe de Heere in de Evangeliën een onderscheid maakt tussen het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk Gods. Zie bijvoorbeeld de studie: “De gelijkenissen van Matthéüs 13 – een inleiding”. We zagen hoe het Koninkrijk der hemelen slaat op het fysieke Koninkrijk dat in Gods Schepping zal komen. We zagen hoe de Heere Jezus zal zitten op de troon van David in Jeruzalem. Met andere woorden: het Koninkrijk der hemelen heeft betrekking op het Duizendjarig Vrederijk en is nog steeds toekomst! Daarentegen zagen we dat het Koninkrijk Gods een geestelijk Koninkrijk is. Dat ook aanwezig zal zijn in dat Duizendjarig Vrederijk. Maar doordat dit een geestelijk Koninkrijk is, heeft de Gemeente van de Heere Jezus daar nu reeds deel aan. Vandaar dat Paulus in de brieven aan de Gemeente wel het Koninkrijk Gods predikt, maar niet het Koninkrijk der hemelen. We hebben gezien dat men dit in de theologie vaak onder één noemer brengt en zegt dat het bij deze Koninkrijken om één en hetzelfde gaat. Daar waar de NBV echter in tekst nog onderscheid maakt tussen deze twee Koninkrijken, gebruikt de BGT daar daadwerkelijk één en dezelfde naam voor: “Gods nieuwe wereld”.


“Gods nieuwe wereld”

In Matth. 3 : 2 staat geschreven: “En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. De BGT maakt hiervan:

“‘Dit is het moment om je leven te veranderen. Want Gods nieuwe wereld is dichtbij’” [16].

In Luk. 9 : 2 staat geschreven: “En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken”. De BGT maakt hiervan:

“Toen zei hij dat de leerlingen op weg moesten gaan. Ze moesten de mensen gaan vertellen over Gods nieuwe wereld, en ze moesten zieke mensen beter maken” [17].

En zo gebeurt dat eigenlijk door de hele “vertaling” heen. Nergens is het onderscheid meer zichtbaar. Maar eigenlijk definieert de BGT de term “Gods nieuwe wereld” als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde! In 2 Petr. 3 : 10 – 13 gaat het over de komst van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. De BGT plaatst daar als kopje boven: “Er komt een nieuwe wereld” [18] (zie ook Matth. 28 : 20 in de BGT). Natuurlijk heeft men dit gedaan vanwege het argument “duidelijkheid”. Maar de "vertaling" is er hierdoor helemaal niet duidelijker op geworden. Daar gaan we zo enkele voorbeelden van zien.

“Gods nieuwe wereld” is in de eerste plaats geen Bijbelse term, omdat de Heere altijd spreekt over de “nieuwe hemel(en) en de nieuwe aarde” (Jes. 66 : 22; 2 Petr. 3 : 13; Openb. 21 : 1)! En “wereld” slaat toch meer op de aarde, dan op de hemelen. Men sluit dus wat uit. Overigens de term “nieuwe wereld” ligt wel erg dicht bij de “nieuwe wereld orde”, die in de Jongerenbijbel al een keer letterlijk genoemd wordt [19]. De nieuwe wereldorde is de orde waar onze leiders steeds vaker over spreken en wat het doel van bijvoorbeeld de Illuminaten en de Vrijmetselarij is, waarvan wij echter weten dat dat het antichristelijk rijk zal zijn!


Sprak Jezus niet over de periode van Zijn afwezigheid op aarde?

Laten we eens kijken wat de gevolgen zijn van het vervangen van de verschillende Koninkrijken door één term: “Gods nieuwe wereld”. Eén voorbeeld kunt u ook nalezen op de pagina “Tekstvergelijkingen: Vergelijk en zie…”. Het betreft de tekst Hand. 1 : 3. Daar staat geschreven: “Aan wie Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan”. De BGT heeft hiervan gemaakt:

“De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld” [20].

Nu staat hier in de BGT dat de Heere Jezus veertig dagen met de apostelen sprak over “Gods nieuwe wereld”! Dat zou betekenen dat de Heere Jezus met de discipelen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde sprak, terwijl daarvóór reeds Zijn Koninkrijk op aarde aanbreekt, het Duizendjarig Vrederijk van Openb. 20! Maar zou de Heere Jezus dan niet met de discipelen gesproken hebben over het begin van de Gemeente, die zou komen na Zijn Hemelvaart? Of over wat daarvoor en daarna zou gebeuren? Immers het Koninkrijk Gods, zoals in de Statenvertaling en de King James 1611 staat, is dat geestelijke Koninkrijk, waar de Gemeente van Jezus Christus reeds deel van is (Rom. 14 : 17; 1 Kor. 4 : 20). De mogelijkheid dat de Heere Jezus dus met de discipelen over de periode van Zijn afwezigheid op aarde sprak, wordt door de BGT dus weggenomen. Maar het feit is dat Hij daarover met hen wél gesproken heeft. In Hand. 1 : 8 vertelt de Heere Jezus de apostelen dat zij de Heilige Geest zullen ontvangen, en hoe het Evangelie over de hele aarde verspreid zal worden. In Luk. 24 : 47 – 49 vertelt de Heere Jezus de apostelen over de verkondiging van het Evangelie aan alle volken, en over het feit dat de discipelen na Zijn Hemelvaart in Jeruzalem moeten wachten, totdat zij de Heilige Geest ontvangen zullen. Zomaar enkele voorbeelden dat Hij met hen sprak over het begin van de Gemeente-periode! Hier zien we dus dat de Statenvertaling juist is, en dat de BGT Gods Woord niet meer juist weergeeft!


Over de wedergeboorte en de Heilige Geest

En zo zijn er vele voorbeelden meer. Heeft de wedergeboorte soms met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te maken? Want de BGT heeft in Joh. 3 : 3 staan:

“Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt’” [21].

Gods Woord, de Statenvertaling, spreekt in dit vers echter over “het Koninkrijk Gods”, en wijst dus op het geestelijke Koninkrijk en daarmee op de Gemeente-periode, die kort na deze geschiedenis van Nicodemus zou starten. In Rom. 14 : 17 staat geschreven: “Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest”. Dit verwijst tevens naar het geestelijke Koninkrijk, en dat dit het Koninkrijk Gods is. De BGT maakt er echter van:

“Waar gaat het om in Gods nieuwe wereld? Niet om wat je eet of drinkt! Het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar, en in vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn, omdat de heilige Geest in ons is” [22].

Betekent dit dat de Heilige Geest pas in ons is in het Koninkrijk? Of sterker nog: pas in de nieuwe hemel of op de nieuwe aarde?


Gods Woord aangepast aan de theologie

Ziet u dat deze “vertaling” allerlei tegenstrijdigheden meebrengt? Of is dit op deze manier in de “vertaling” gebracht omdat er theologen en kerken zijn, die leren dat het boek Openbaring grotendeels geschiedenis is, en dat we momenteel al in het Duizendjarig Vrederijk leven [23]? Want in Matth. 12 : 28 zegt de BGT:

“Ik jaag de kwade geesten weg met hulp van de Geest van God. Daaraan kunnen jullie zien dat Gods nieuwe wereld gekomen is” [24].

En in Luk. 9 : 27 zegt de BGT:

“Luister goed naar mijn woorden: Sommigen van jullie zullen nog tijdens hun leven Gods nieuwe wereld zien’” [25].

Deze teksten zijn te begrijpen wanneer u bedenkt dat het over het geestelijke Koninkrijk Gods gaat, dat in de Heere Jezus naar de aarde is gekomen, en in de Gemeente op de aarde is gebleven! En zo staat het dan ook in de Statenvertaling! Maar in de BGT wordt een theologische leer “bevestigd”, dat wij reeds in het Koninkrijk leven, en dat Koninkrijk moeten helpen verbreiden!

De Bijbel leert dat het Koninkrijk van de Heere Jezus komt zonder toedoen van mensen. Er komt “een steen zonder handen afgehouwen” die de koninkrijken der aarde zal vermalen (Dan. 2 : 44, 45). Daar komt geen mensenhulp aan te pas! Maar wat schetst onze verbazing, wanneer we de weergave van 2 Petr. 3 : 12 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in de BGT zien. In Gods Woord staat daar: “Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten”. In de BGT lezen we:

“Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen” [26].

U ziet de tegenstelling met wat Dan. 2 zegt. In de BGT wordt duidelijk “een ander evangelie” gebracht.


Een “ander evangelie”

Een “ander evangelie” is iets waartegen het Woord van God ons waarschuwt. In Gal. 1 : 6 en 7 lezen we: “Ik verwonder mij, dat gij zo haastig afwijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien”. Er zijn genoeg voorbeelden de revue gepasseerd, om te zien dat de BGT geen vertaling is, maar een parafrase, waardoor eigen uitleggingen de vertaling inkomen. Tevens hebben we gezien dat men een allergie heeft tegen het Woord van God, en dat de basis hiervoor ongeloof is. Men gelooft niet dat Jezus Christus Dezelfde is als de hemelse Vader! Men gaat te rade bij filosofie om Gods Woord te “verduidelijken” en komt uit bij de wereld. Tevens hebben we gezien dat de BGT waarschijnlijk brede ingang zal vinden, want de BGT bevestigt leerstellingen die mensen allang geloven, ondanks dat ze haaks staan op het Woord van God. Maar doordat we nu de BGT hebben, staan die leringen opeens, zogenaamd, niet meer haaks op het Woord van God! En zo hebben we gezien dat de boodschap veranderd is. Men heeft er een ander evangelie van gemaakt, dat er in feite niet is volgens Gods Woord (voor deze tijd). Het is dus niet hét Evangelie, maar een evangelie met eigen uitleggingen. Een ander evangelie, dat zelfs de wereld van het occulte vermengt met Gods Woord, en mensen reeds ontvankelijk wil maken voor de komende nieuwe wereld(orde)! Gal. 1 : 8 zegt verder nog: “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”. Dit zijn niet mijn eigen woorden. Dit zijn Gods Woorden! We mogen opnieuw gewaarschuwd zijn.


Geen geestelijke honger meer!

Ik wil afsluiten met een vraag/opmerking die ik van iemand kreeg: “Wat hebben ze toch met die Bijbel die ze steeds willen wijzigen maar in feite niet willen kennen?” In de studie “Geen vertaling, maar een parafrase” hebben we er bij stilgestaan dat het Woord ons geestelijke voedsel is, ons geestelijke Brood, waardoor wij levend geworden zijn voor God en groeien in het geloof. Zoals de Heere het vleesgeworden Woord is, heeft Hij ons Zijn geschreven Woord gegeven, opdat mensen eeuwig leven (Joh. 1 : 1, 14, 5 : 24, 20 : 31). De Heere Jezus zei van Zichzelf: “Ik ben het Brood des Levens” (Joh. 6 : 48). Maar ook zei Hij: “…Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten” (Joh. 6 : 35). Even los van de geestelijke wereld die erop gericht is om Gods Woord bij de mensen weg te halen: Als de wereld niet tot de Heere komt, omdat zij het ware Woord verworpen hebben, zullen zij blijven hongeren en dus blijven zoeken, en dus opnieuw blijven vertalen. Omdat wij de Waarheid van Zijn Woord ontdekt hebben, hebben wij geen honger meer, wij hoeven niets anders meer, want wij hebben het Brood ontdekt dat ons voedt en sterkt. Het Brood dat de Waarheid is (Joh. 17 : 17), zoals keer op keer opnieuw weer blijkt. Laten wij ons daaraan blijven vasthouden!


[1]  ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1781.
[2]
Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1781.

[3] Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014,, blz. 1837.
[4]  ‘Eerste oplage Bijbel in Gewone Taal uitverkocht’, ChristelijkNieuws, NBG, 08-10-2014, bron: http://www.christelijknieuws.nl/news/6323/Eerste-oplage-Bijbel-in-Gewone-Taal-uitverkocht
[5]  ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1822.
[6]  ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 430.
[7]  ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1837.
[8]  ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1824.
[9]  ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1822.
[10] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1823.
[11] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1823.
[12] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1823.
[13] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 302.
[14] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1823.
[15] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1823.
[16] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1523.
[17] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1635.
[18] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1948.
[19] ‘Jongerenbijbel, met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling’, Nederlands Bijbelgenootschap en Evangelische Omroep, Uitgeverij NBG, Heerenveen, 2006, blz. (NT)434.
[20] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1717.
[21] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1676.
[22] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1798.
[23] ‘(...) Wat is een duizendjarig rijk en waarom wordt satan...’, Ds. M. Pronk, RefoWeb, 04-03-2009, bron: http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14295/------wat-is-een-duizendjarig-rijk-en-waarom-wordt-satan-dan-door-god-nog-een-tijdje-los-gelaten--waarom-doet-god-zoiets-------/.
[24] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1541.
[25] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1637.
[26] ‘Bijbel in Gewone Taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014, blz. 1949.