De gemeente van de eindtijd: Gods Woord ter zijde gezet – deel 2
De brief aan Laodicea (Openb. 3 : 14 – 22)Inleiding

In de studie “De gemeente van de eindtijd: de gemeente van de afval – deel 1” hebben we, aan de hand van de brief aan de gemeente der Laodicensen (Openb. 3 : 14 – 22), stilgestaan bij de laatste periode in de ‘kerk’geschiedenis. Het Laodicea-tijdperk staat voor de eindtijdgemeente, beginnend in ca. 1900 na Chr., uitlopend tot de Opname van de Gemeente.

In de periode ervoor, Filadelfia, van ca. 1650 tot 1900 na Chr., hebben we gezien dat er grote opwekkingen ontstonden, doordat Gods Woord gepredikt werd. Door de Reformatie ontdekte men de vervalsingen van Rome. De Heere leidde de geschiedenis zo, dat er mannen opstonden die de handschriften bij elkaar brachten, die getuigden van de tekst, zoals deze door de eerste Christenen gelezen werden. Gods Woord werd letterlijk vertaald in de taal van de mensen, en Gods Woord werd gepredikt: “Zo zegt de Heere...” Door het bewaren van Gods Woord kwamen velen tot geloof. Echter Rome heeft niet stilgezeten, en heeft er, onder andere via de Jezuïeten-orde, aan bijgedragen dat er allerlei dubieuze theorieën over de overlevering van Gods Woord ontstonden. De ‘Christelijke’ wetenschap werd steeds meer pro-Rome, en uiteindelijk heeft men weten te bereiken dat Westcott en Hort, twee Rooms-georiënteerde geleerden, een nieuwe Griekse tekst samenstelden, waarin aan de hand van een klein aantal handschriften, de Alexandrijnse handschriften, duizenden wijzigingen in Gods Woord werden aangebracht. De moderne Schriftkritiek was geboren, en na 1880 na Chr. lijken de nieuwe vertalingen steeds meer op die van Rome. En in de verkondiging ging men steeds vaker horen: “Die tekst is twijfelachtig...” en: “Dit kun je ook anders lezen...”. De verkondiging met gezag, het “Zo zegt de Heere...”, vanuit Gods Woord, is langzamerhand verdwenen.

De eindtijd-gemeente wordt door de Bijbel omschreven als “hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben” (2 Tim. 3 : 5), en als een tijd van afval van het geloof (2 Thess. 2 : 3). In Openb. 3 : 17 zagen we dat de gelovigen omschreven worden als: “Want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”. Men denkt rijk te zijn, maar men is “ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”. Men zegt Jezus te kennen, maar men kent Hem niet. Men is geestelijk blind. In Openb. 3 : 20 lezen we vervolgens dat de Heere Jezus bij die eindtijd-gemeente buiten de deur staat.

We hebben in voorgaande studies gezien dat, wanneer men Gods Woord gaat verachten, er afgoderij gaat ontstaan. We hebben stilgestaan bij Salomo, die niet naar Gods Woord luisterde, en daardoor in de afgoderij belandde. We hebben gezien dat in de Middeleeuwen, onder de Roomse overheersing, Gods Woord veracht werd, verbrand werd, en vervangen werd door een vervalsing, wat leidde tot afgoderij en tot vervolging van Bijbelgelovende Christenen. In deze studie zullen we zien dat ook in de eindtijd het verachten van Gods Woord leidt tot afgoderij, en zal leiden tot vervolging van Bijbelgelovende Christenen. We zullen stilstaan bij een aantal actuele voorbeelden.


De eerste golf van de Pinksterbeweging

De afval van het geloof begon in 1900 na Chr. Wat ook rond 1900 na Chr. begon, is de Pinksterbeweging. De Pinksterbeweging wordt door charismatici zelf, dat is niet iets wat critici van de Pinksterbeweging bedacht hebben(!), als onderdeel van een beweging van de Heilige Geest gezien, die men aanduidt met ‘golven van de Heilige Geest’ [1]. De Pinksterbeweging wordt wel ‘de eerste golf’ genoemd. De naam Pinksterbeweging komt van het feit dat men in deze kringen beweert de volle Pinksterzegen te ervaren. Men heeft het dan over de ‘doop in de Geest’, die men scheidt van de wedergeboorte. Als bewijs van de doop in de Geest voert men meestal aan dat men in tongen behoort te spreken. Daarnaast staat men open voor met name de tekengaven. Naast genezing, profeteren, visioenen, woorden van kennis en bevrijding van demonen, heeft men het dan ook over het zogenaamde ‘vallen in de Geest’ [2], wat geen enkele Bijbelse onderbouwing kent.

De Pinksterbeweging is in feite in 1901 ontstaan, toen in Topeka, een stad in de Verenigde Staten, een studente, Agnes Ozman, op de Bethel Bible School van Charles Parham, beweerde in tongen te kunnen spreken [3]. Zij dachten in het begin dat het ging om bestaande talen, zoals het ook in de Bijbel was. Pas later, toen zij ontdekten dat zij geen bestaande talen spraken, is de zogenaamde ‘hemelse talen-leer van engelen’ ontstaan [4].

Parham beschrijft in ‘Topeka Mail and Breeze’ op 22 februari 1901, de dag nadat Ozman was begonnen met het spreken in tongen:

“De volgende dag ging ik naar de stad, en bij mijn terugkomst vond ik alle studenten zittende op de vloer en sprekend in onbekende talen. Geen twee spraken dezelfde taal, en niemand begreep wat zijn medestudenten spraken” [5].

Dit is in totale tegenspraak met wat de Bijbel leert over tongen: Eén zal tegelijk spreken en er zal uitleg zijn (1 Kor. 14 : 27, 28). Verder claimde Parham dat Ozman, na haar eerste tongen-ervaring, drie dagen lang niet meer in het Engels kon spreken [6]. En dat terwijl God geen God van verwarring is, en dat “de geesten der profeten de profeten onderworpen” horen te zijn (1 Kor. 14 : 32, 33). Oftewel: geen extase! Mevr. Ozman had haar geest duidelijk niet onder controle.

De school van Parham werd binnen enkele maanden gesloten en hij stichtte later een school in Houston, Texas. Eén van zijn studenten daar, William Seymour, werd een bekende naam in de Pinksterbeweging. Hij vertrok naar Los Angeles, Californië, en stichtte daar in 1906 de Azusa Street Mission [7]. Van hieruit groeide de Pinksterbeweging en ging de hele wereld over. In feite zijn de geestelijke verschijnselen ontstaan bij Mevr. Ozman. Maar wat zegt de Bijbel over vrouwen, juist in de context van tongen en profeteren? In 1 Kor. 14 : 34 staat: “Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt”. Het was dan wel geen gemeente, maar het was wel een vrouw die deze beweging op een bijbelschool is begonnen! En buiten dat, de hele start was on-Bijbels.

 

William SeymourVerschuiving van Gods Woord naar geestelijke manifestaties

In twee andere studies hebben we er uitgebreid bij stilgestaan dat er vandaag de dag geen apostelen en profeten meer zijn. Zij behoorden tot het fundament, tot het begin van de Gemeente-periode (Ef. 2 : 19 – 22). De Bijbel laat zien dat er op een bepaald moment laatste apostelen waren (1 Kor. 4 : 9). Daarnaast spreekt de Bijbel over de “merktekenen der apostelen” (2 Kor. 12 : 12), die “door de handen der apostelen” geschiedden (Hand. 2 : 43; Hand. 5 : 12). De merktekenen der apostelen zijn met de apostelen verdwenen. Ook de tongen behoren volgens Gods Woord tot deze merktekenen der apostelen (1 Kor. 14 : 22), en daarmee tot het verleden! Betekent dit dat God geen wonderen meer kan doen? Natuurlijk kan God dat wel! Alleen daar is geen apostel, profeet of speciale ‘geneesheer’ voor nodig. God leidt Zijn kinderen, en als het in Zijn ogen nodig is, dan leidt Hij Zijn kinderen op Zijn wijze. Maar daar waar men gericht is op de tekengaven van de Geest, ontstaat er een verschuiving van het verkondigen van Gods Woord naar geestelijke manifestaties. Men wil iets zien, men wil iets ervaren.

Men kan van de Pinksterbeweging zeggen wat men wil, maar de pinksterchristenen van het begin, waren verder in hun leer Bijbels. Velen zijn door hun getuigenis tot geloof gekomen. Zo moesten zij bijvoorbeeld op grond van hun trouw aan de Bijbel, in die tijd ook niets van de Paus en de Roomskatholieke Kerk hebben [8]. Maar de tijd is verder gegaan.


De tweede golf van de charimatische beweging

In het boekje ‘Charisma in Golven’, van onder andere dhr. Matzken, wordt dr. W.C. Van Dam geciteerd.

“Dr. W.C. Van Dam (bekend van het ‘Oase-werk’) schrijft hoe Derek Prince in 1962 in Denemarken langs het strand liep en de Heere tot hem hoorde zeggen: ‘Ik ga een nieuwe golf schenken van mijn Geest. Dwars door alle kerken heen. Het zal de vorige golf, die van de pinksterbeweging, in de schaduw stellen’. [9]”

De tweede golf had inderdaad een oecumenisch karakter. Daar waar de Pinksterbeweging op zichzelf stond, ging deze nieuwe golf, die als de charismatische beweging bekend is geworden, door alle kerken heen. In april van 1960 vertelde Dennis Bennett, een voorganger van een Episcopaalse kerk in Van Nuys in Californië, zijn gemeente dat hij de ‘Geestesdoop’ had ontvangen en dat hij ‘tongentaal’ sprak. Vele leden van zijn gemeente volgden [10]. Via andere invloedrijke mensen binnen andere kerken deed de tweede golf zijn ronde, en ging de hele wereld over. Zelfs tot in de Roomskatholieke Kerk! David du Plessis kreeg in de Roomskatholieke Kerk ingang voor de ‘Geestesdoop’. Hij zei:

“2200 bisschoppen waren daar, 800 theologen, 3000 katholieke leiders. En de Heer zei mij: Nu heb je alle leiders van de katholieke kerk voor je! Ik kon niet met allen spreken, maar velen kwamen naar mij, en ik kon zien, hoe de Geest van God werkte” [11].

Stel je voor: De Heere Zelf moedigt de doop met de Heilige Geest aan, in een nest van de Babylonische afgodendienst! En David zag “hoe de Geest van God werkte”! Er werkte vast een geest, maar niet de Geest van God!

Berucht is de uitspraak van de Belgische Kardinaal Suenens, waarin hij vermeldde dat sinds zijn ‘geestesdoop’ zijn toewijding tot Maria was toegenomen [12]! Het deed Roomsen de biecht en de mis intenser beleven. Belangrijke vertegenwoordigers van de charismatische beweging, zoals David du Plessis en  Kathryn Kuhlman, voelden zich op hun gemak bij, al dan niet één met, de Roomskatholieken en de Paus [13].


Terug naar Rome

Men voelt zich er niet alleen thuis, men gaat met Rome samenwerken. Zoals de EO, die hier in Nederland als katalysator een rol in heeft gespeeld, reeds in 1999 in "Visie" liet schrijven, over de afspraak die Wim Grandia had bij de hulpbisschop van Roermond:

“Waarom zouden we niet samen de naam van Jezus kunnen grootmaken? (...) Na een misschien wat traditioneel, maar wel oprecht gebed om de Heilige Geest begint de bespreking. (...) We praten over het doel van de avond en onmiddellijk is er een vonk die overspringt. ‘Nee, het gaat ons niet om bij voorbeeld de Maria-verering omver te halen, ook al denken we daar als protestanten anders over. Wij willen heel graag de naam van Jezus verheerlijken.’ Als dat het doel is van de avond, is hulpbisschop De Jong van de partij. (...) Met alle verschillen die tijdens het gesprek eerlijk onder woorden worden gebracht, is er een diepe wederzijdse herkenning. Samen dat doel voor ogen houden om mensen zicht te geven op Jezus. (...) Op weg naar Hilversum zingt het in mijn hoofd: Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan. Zal het dan ooit gaan gebeuren?” [14].

Zo schrijft Tijs van den Brink in 2010 in "Visie" een column “Terug naar de kerk van Rome?”. Hij schrijft:

“Dat lijkt me goed nieuws voor mensen zoals ik, die ooit hopen mee te maken dat ze kunnen terugkeren naar de Rooms-katholieke Kerk. Het lijkt me prachtig als de paus nog een paar standpunten van de kerk wijzigt, zodat protestanten niet langer goede argumenten hebben om protestant te blijven. Het nieuwe standpunt van de paus over condoomgebruik lijkt in enkele maanden te zijn veranderd. Als dat in een paar maanden kan, moeten we pakweg in 2020 toch terug kunnen zijn bij de kerk van Rome?” [15].

Alsof je door “enkele standpunten te wijzigen” binnen de Rooms-katholieke Kerk een Bijbelgetrouwe gemeente krijgt! Alsof de Rooms-katholieke Kerk de oorspronkelijke gemeente is! Zij is een valse kerk, die niets met het Lichaam van Christus te maken heeft! Hoe wil men met Rome, het bolwerk van de afgodendienst, samenwerken? Rome dat een totaal andere visie heeft op het behoud. Wij zeggen op grond van de Bijbel: “Buiten Jezus Christus is er geen leven”. Rome zegt: “Buiten de kerk is er geen leven, onze sacramenten van doop en biecht verlenen Gods genade, maar dat is iets wat je nooit helemaal zeker weet” [16]! Rome leert geen behoud door wedergeboorte. Dat is de basis, en heeft niets met “enkele standpunten” te maken! Alleen door de wedergeboorte kunnen gelovigen zingen: "Samen in de naam van Jezus". En op dat moment is er geen plaats meer voor de Roomse afgodendienst!


Charismatische beweging: einde van “Sola Scriptura” en de maranatha-roep

We zien in de charismatische beweging hoe de ervaring maatstaf gaat worden, en niet hetgeen Gods Woord zegt! Hierbij wordt afgerekend met het “Sola Scriptura” (= Alleen de Schrift), dat wij Gods openbaring alleen in de Schrift kunnen vinden, en met behulp van Zijn Geest kunnen begrijpen. Tevens rekent men af met de Maranatha-roep uit de Evangelische beweging. Men wil de wereld herkerstenen, wat moet uitlopen op een wereld-oecumene en het zolang verwachte ‘Koninkrijk van God’. Hierbij heeft de wederkomst van Jezus Christus een minder belangrijke plaats en verdwijnt de maranatha-roep [17]. Men heeft een Koninkrijksboodschap in de tijd van de Gemeente(!), en daarmee is meteen de toon gezet voor de derde golf, die we zo direct zullen bespreken. Een voorbeeld is lied 301 in Opwekking:

“Wij verklaren:
Gods Koninkrijk is hier!
In uw midden.
De blinden en doven
en lammen genezen;
ziekte vlucht weg voor zijn stem.
De doden staan op en
Goed Nieuws voor de armen:
Jezus is Koning, weest blij!”

En dat terwijl Jezus Christus nog Koning moet worden! Dit alles is nog toekomst. In Rom. 8 : 23 lezen we: “En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam”.


De derde golf van de kracht-evangelisatie

Na een tijd kwam er in de Evangelische beweging een derde golf, waarvan John Wimber en Peter Wagner de belangrijkste leiders zijn geworden. De nadruk in de eerste golf lag op de ‘geestesdoop’ en het spreken in tongen. De tweede golf bracht dit naar de andere kerken, en was daarmee oecumenisch. De derde golf legt de nadruk op tekenen en wonderen. Volgens hen moet het evangelie van het Koninkrijk niet alleen verkondigd worden, maar ook gedemonstreerd worden met tekenen en wonderen. Men spreekt wel over kracht-evangelisatie [18]. Peter Wagner zegt:

“De derde golf begon rond 1980, toen zich een toenemend aantal traditionele evangelikale gemeenten open begon te stellen voor het bovennatuurlijk werken van de Heilige Geest, hoewel zij Pinkster, noch charismatisch waren, noch dat wilden worden” [19].

Wimber en Wagner willen niet tot de eerste twee golven gerekend worden, en noemen hun beweging de ‘derde golf’.

 

John Wimber

 

Een ander fundament…

In de derde golf zien we de afstand tot de Bijbel nog groter worden. Wimber noemt tekenen en wonderen “het solide fundament van het geloof” [20]. De Bijbel stelt dat Jezus Christus het fundament is (1 Kor. 3 : 11), en dat het geloof komt “uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (zie Rom. 10 : 14 – 17). De basis van de verspreiding van het geloof ligt dus in de verkondiging! Wimber noemt het ‘Sola Scriptura’ (dat de Schrift gezaghebbend is) echter een demonisch leerstuk [21]! En dat terwijl de Schrift op diverse plaatsen oproept om alles aan het Woord van God te toetsen. In Hand. 17 : 11 staat: “En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”. Volgens 2 Tim. 3 : 16 is de Schrift onder andere gegeven tot “weerlegging”! Tevens stelt Wimber dat wij ons verstand op nul moeten zetten om te kunnen “dingen naar de geest” [22]. En dat terwijl de Bijbel juist oproept: “Weest nuchter en waakt” (1 Petr. 5 : 8, etc.). Hiermee is echter de basis gelegd voor wat wij vandaag de dag aan mystiek in de zogenaamd ‘Christelijke’ wereld tegenkomen, maar daarover zo meer.

Men doet aan kracht-evangelisatie. Maar als de theologisch adviseur van Wimber, Jack Deere, gevraagd wordt het Evangelie onder woorden te brengen, dan zegt hij dat hij dat niet kan, en daar lang over na zal moeten denken. Wanneer 1 Kor. 15 : 3 – 4 wordt voorgehouden, waarin een samenvatting staat van het “Evangelie der genade Gods” - het sterven, de begrafenis, en de opstanding van Jezus Christus – dan stelt hij dat dat het Evangelie niet is. Zou je het omschrijven met “tekenen, wonderen en krachten”, dan kom je een eind dichter in de buurt [23], volgens Jack Deere.

Overigens de leiders van de derde golf zijn zonder uitzondering allemaal oecumenisch.


De vierde golf van de Toronto Blessing

Vanuit de derde golf is ook, in het begin van de jaren ’90, de zogenaamde “Toronto Blessing” bekend geworden. Bij deze “Blessing” komen naast de wonderen en tekenen ook uitingen voor als schokken, beven, trillen, spiertrekkingen of spasmen, dierengeluiden, zogenaamd heilig lachen, spontane trance toestanden; het heeft allemaal niets meer met Gods Woord te maken. Deze Toronto Blessing wordt ook wel de vierde golf genoemd [24].


Kracht van de Heilige Geest of “slangenkracht”?

Kort gezegd komen de verschijnselen overeen met verschijnselen uit het hindoeïsme. Je komt het tegen bij de zogenaamde Kundalini Yoga. Wanneer men de verschijnselen krijgt, spreekt men van de “Ontwakende Kundalini”. Men kan deze ontvangen door de techniek van Shaktipat, of ook wel “het neerdalen van Shakti”. Shaktipat betekent “het neerdalen van kracht”. De techniek bestaat in het algemeen uit het aanraken van het voorhoofd! Shakti blijkt ook besmettelijk te zijn. Wanneer iemands Kundalini ontwaakt, heeft hij een sterk actieve shakti, die de shakti van anderen om hem heen kan doen ontwaken [25]. Handoplegging is ook binnen de kringen van de derde en vierde golf de meest gebruikelijke manier om de zogenaamde zegen over te dragen. Maar ook zie je in die kringen dat soms hele groepen tegelijk omvallen, wanneer het magische gebed: “Kom Heilige Geest” uitgesproken wordt. Het zijn de verschijnselen van de Kunalini Yoga. En Kundalini betekent: “slangen-kracht”. Wat er in de extreem charismatische groepen gebeurt, komt niet voort uit de Geest van God maar uit de geesten achter het hindoeïsme. Het is de kundalinikracht, de slangenkracht, die de gemeente is binnengekomen. En het is geen wonder, want de Bijbel heeft voorzegd dat de antichrist zou komen “naar de werking des satans, in alle kracht, tekenen en wonderen der leugen” (2 Thess. 2 : 9).

 

Werking van de Kundalini (Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Dossier_Todd_Bentley_P&M.pdf).

 

Todd Bentley

Zo was er omstreeks 2008 een nieuwe zogenaamde opwekking aan de gang vanuit Lakeland in de Verenigde Staten. Het draaide om de persoon van Todd Bentley. Deze hele opwekking had niets van doen met Gods Woord [26]! Todd Bentley beweert het “vuur van de Heilige Geest” door te geven, mensen te genezen (soms door geweld te gebruiken in opdracht van de “Heilige Geest”(!)), en hij laat mensen “vallen in de Geest” en allerlei stuiptrekkingen verrichten. Zo is hij gericht op engelenverschijningen, en in samenkomsten worden engelen uit de hemel geroepen [27]! Zo is er, volgens Todd Bentley, een vrouwelijke(!) engel, Emma genaamd, die hem persoonlijk geleid heeft in de Lakeland opwekking [28]. Dit zijn geen Christelijke samenkomsten, maar occulte seances! Zie ook de volgende paragraaf over de beweging TRIN. Het is puur heidendom wat hoogtij viert in de gemeente.

 

Todd Bentley (Bron: http://www.openheaven.com/forums/forum_posts.asp?TID=23229).

 

TRIN

De zendingsorganisatie TRIN heeft wel beweerd dat de Opwekking van Lakeland (Todd Bentley) de meest zuivere vorm van opwekking is. Ondertussen zijn er wat negatieve zaken bekend geworden over Todd Bentley, en lijkt TRIN wat terug te krabbelen, en niet vierkant achter Todd Bentley te staan. Echter veel van de sprekers bij TRIN zijn wel degelijk bekend van Lakeland. En het “vuur” van TRIN lijkt wel heel veel op dat van Lakeland [29]!

 

Mattheus van der Steen (voorganger en gezicht van TRIN) en Willem Ouweneel (Bron: http://www.godsmarketing.nl/tag/mattheus-van-der-steen/).

 

Hoe men bij TRIN omgaat met Gods Woord…

Zo heeft TRIN een conferentie gehad, ‘Kom in je bestemming’, waar de spreker uitleg geeft die lijnrecht ingaat tegen Gods Woord [30]. Tijdens deze conferentie werd onder andere gesproken over de geestelijke wereld van engelen en over onderscheiding. Zo werd onder andere gezegd dat onderscheiding vanuit je buik komt. De Bijbel zegt in Filip. 3 : 17 – 19 echter het volgende: “Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op hen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van wie ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is hun schande, die aardse dingen bedenken”. Zo werd op die conferentie ook beweerd dat onderscheiding vanuit het hart komt. De Bijbel zegt in Jer. 17 : 9: “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?” Spreuken 28 : 26 zegt: “Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot; maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen”. Inderdaad moeten wij onderscheiden, maar dat kan alleen geestelijk (1 Kor. 2 : 14). Dat heeft niets met het hart of de buik van de mens van doen. Daarbij komt dat God ons oproept om nuchter en waakzaam te zijn (1 Petr. 5 : 8), en om alles te toetsen aan de Schrift, om een arbeider te zijn in Gods Woord! Dat heeft dus weldegelijk met ons verstand te maken! Ef. 1 : 17 – 18 zegt: “Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte ogen van uw verstand [en niet: van uw gevoel, en niet: van uw hart], opdat gij moogt WETEN [en niet: voelen] welke de hoop van Zijn roeping is, en welke de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis is in de heiligen...”.


TRIN en de engelen

Vervolgens werd op deze conferentie zonder enige Bijbelse onderbouwing verteld dat we vandaag de dag in een overgangsfase leven waarin er een verhoogde activiteit van engelen is! Dit staat nergens in de Bijbel! Vervolgens werd er verteld dat we ons ontvankelijk moeten maken voor engelen: We moeten een paar stappen in hun richting doen, dan zullen zij naar ons toekomen! Engelen zullen materialiseren, zegt men!

Inderdaad leert de Bijbel dat Lot en de mannen van Sodom engelen zagen, in de vorm van mannen. Daar zijn meer Bijbelse getuigenissen van. Inderdaad zijn engelen geestelijke wezens die door God uitgezonden worden om taken te verrichten. Echter nergens in de brieven aan de Gemeente vinden we dat we gericht moeten zijn op engelenverschijningen, of dat we het van engelen moeten verwachten. Wij hebben in deze tijd van God de wapenrusting gekregen, en daarin staan met name geloof, Gods Woord en gebed centraal (Efeze 6). Dat is wat we van de Heere hebben gekregen om staande te blijven! En inderdaad zullen er in de eindtijd engelen materialiseren. De Bijbel zegt over de Grote Verdrukking in Openb. 12 : 9 het volgende: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen”. Het is niet voor niets dat de Bijbel over de toekomst van de Zoon des mensen, niet alleen spreekt met de woorden: “gelijk de dagen van Lot”, maar ook met de woorden: “gelijk de dagen van Noach waren...” In Matth. 24 : 37 – 39 lezen we namelijk: “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, waarin Noach in de ark ging; en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.” In de tijd van Noach waren er namelijk ook engelen op aarde gekomen. Deze hadden nota bene gemeenschap met de dochters der mensen, waaruit een boos reuzengeslacht ontstond (denk aan de verhalen uit de mythologie; geen pure onzin dus). In Gen. 6 : 2 staat: “Dat Gods zonen (= engelen) de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Uit die huwelijken kwamen: “reuzen, (…) deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.” (Gen 6 : 4). In Genesis 6 hebben we te maken met engelen die niet meer bij God zijn, het zijn gevallen engelen. Judas 6 zegt over de gevallen engelen: “En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.” Deze engelen hebben hun eigen woonstede (hun geestelijke lichaam; 2 Kor. 5 : 2, 4) verruild voor een aards lichaam. Zij verschenen als mannen, en vermengden zich met de dochters der mensen. En God moest oordelen met de zondvloed. Volgens Openb. 12 : 9 komen er dus opnieuw engelen op aarde, en volgens Matth. 24 : 37 zal het zijn “gelijk de dagen van Noach”.

Nu wordt binnen TRIN dus verkondigd dat engelen zullen materialiseren. En dat terwijl de brieven van Paulus aan de Gemeente niet vertellen dat wij in de eindtijd gericht moeten zijn op de verschijning van Gods engelen! De spreker op die conferentie toetste op het gevoel, precies zoals hij uitlegde. Hij had een ervaring die goed voelde. Toetsen had volgens hem niets te maken met verstand en Gods Woord, maar met gevoel. Deze spreker zet aan tot gerichtheid op ervaringen die niet Bijbels zijn, en hij bereidt zijn gehoor voor op de komst van satan en zijn engelen op aarde, alleen hij laat niet de ware aard van deze wezens zien!


“Christenen” en buitenaards leven

Het is zelfs al zover dat ‘Christenen’ buitenaards leven niet uitsluiten. Een Pauselijk wetenschappelijk adviseur heeft dat onlangs in een artikel geschreven. Maar ook uit andere kerken worden deze geluiden gehoord [31].  Billy Graham stelde in een interview het volgende:

“We hebben ons Melkwegstelsel, en nu speculeert men dat er miljoenen en nogeens miljoenen van dergelijke stelsels zijn. En in elk stelsel bevinden zich miljarden sterren, planeten en dergelijke. Ik kan mij  niet voorstellen dat onze planeet als enigste leven heeft. Dat zou verschrikkelijk egoïstisch van ons zijn. Ik geloof dat God de God van dat alles is....”  [32].

Natuurlijk is er buitenaards leven, maar men heeft dan (buiten wat de Bijbel openbaart om) wel te maken met de geestelijke boosheden in de lucht (Ef. 6 : 12; Gen. 6; Openb. 12 : 9).


TRIN en genezingen

De zendingsorganisatie TRIN claimt, als derde/vierde golf organisatie, natuurlijk ook genezingen. Als getuigenis laat men mensen een document ondertekenen, waarin men verklaart genezen te zijn. Zoals wel vaker van deze organisaties bekend is, blijken de genezingen niet echt te zijn. We moeten overigens oppassen om dit als argument te gebruiken, omdat “tekenen en wonderen” in de eindtijd geen bewijs zijn dat de organisatie/prediker door God geleid wordt! Eerder het bewijs van het tegendeel. Gods Woord heeft voorzegd dat er in de eindtijd vele tekenen en wonderen zullen gebeuren die niet van Hem afkomstig zijn. De antichrist bijvoorbeeld komt met “alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen” (2 Thess. 2 : 9). Maar het feit dat de wonderen en tekenen van TRIN niet echt zijn, demonstreert eens te meer hoe leugenachtig deze organisatie is. Want men claimt de wonderen wel [33]. Het treurige is dat men de mensen achterlaat met een verkeerd beeld van de Heere Jezus, met een verkeerde visie op Gods Woord, en met teleurstelling. En in het geval van deze organisatie: daarnaast ook nogeens met een occulte binding!


Golven in de Bijbel

De gemeente van deze tijd, de Laodicea-gemeente, is met recht een eindtijdgemeente. “Zoals de dagen van Noach waren...”. Zelfs binnen de ‘kerken’ bereidt de antichristelijke geest de mensen voor! Men denkt God te ervaren, men denkt rijk te zijn, maar men is “...ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt” (Openb. 3 : 17). Naarmate de golven zich verder verspreiden of er nieuwe golven optreden, zien we het on-Bijbelse karakter toenemen. We zien het uitmonden in een beleving van mystiek, die alleen de satan in mensen kan losmaken!

Maar het waren toch golven van de Heilige Geest? In ieder geval volgens het visioen van Derek Prince geeft God golven van de Heilige Geest. Laten we in de Bijbel eens zoeken naar golven.

Golven worden veroorzaakt door wind. Weliswaar wordt de Heilige Geest in Gods Woord vergeleken met adem en wind (Zie bijv. Gen. 2 : 7; Joh. 3 : 8, Ezech. 37 : 9 en 14, Hand. 2 : 2). Over het algemeen gaat het dan om de wind, de adem, die leven geeft. Verder zien we ook dat de wind gebruikt wordt als beeld in de vergelijking van het wegblazen van het kaf. God zal scheiding maken, en de ongelovigen worden weggeblazen, de Bijbel spreekt ook wel over de verdervende wind (Jer. 13 : 24, Jer. 51 : 1, 2, Psalm 1 : 4). Het Woord van God wordt wel vergeleken met water (Ef. 5 : 26), ook wel met regen dat neerkomt en zijn werk doet op aarde, zo zal Gods Woord “niet ledig wederkeren” (Jes. 55 : 10, 11). Wanneer we naar golven op zoek gaan, dan vinden we niet dat God golven van Zijn Geest geeft. We vinden hoogstens dat God door Zijn spreken golven in de zee geeft (Ps. 107 : 25), maar wanneer we de rest van de Psalm lezen, dan blijkt dit een soort kastijding of tuchtiging van de Heere te zijn. Psalm 107 : 28 – 29 zegt: “Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid, die zij hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen”. En vers 41 zegt: “Hij brengt de nooddruftige uit de verdrukking in een hoog vertrek”. Blijft het vermanende vers over golven staan, namelijk Ef. 4 : 14:

 

“Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen”.

 

En in Jak. 1 : 6 lezen we dan nog:

 

“Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar [= een golf] der zee gelijk, die door de wind gedreven en op- en neergeworpen wordt”.

 

We zien dat dwaalleer vergeleken wordt met wind, die onstabiele golven veroorzaakt! Een opmerkelijke spreuk in dit verband is Spr. 25 : 14: “Een man, die zichzelf beroemt over een valse gift, is als wolken en wind, waar geen regen bij is”.


Gebruik van mystieke gebedstechnieken = kundalinikracht

Dat we inderdaad te maken hebben met valse geesten, blijkt bovendien erg duidelijk uit het feit dat men binnen de charismatische beweging, binnen vele kerken, nu openstaat voor het contemplatieve gebed. Men zoekt via mystieke technieken naar een Godservaring. In het artikel “Aanval op het gebedswapen” hebben we er uitgebreid bij stilgestaan. Men probeert zichzelf te ontledigen, de geest buiten werking te zetten, door bijvoorbeeld het zeggen van mantra’s, al noemt men het niet altijd mantra’s. Maar door je geest uit te schakelen, zet je je open voor boze geestelijke wezens. We hebben gezien hoe deze technieken hun oorsprong hebben in zen meditatie en transcendente meditatie van oosterse zen meesters. Het waren Rooms-katholieke monniken die zich hierin verdiepten, en die dit via de charismatische beweging – Roomskatholieken worden klakkeloos als broeders en zusters geaccepteerd – in de ‘Christelijke’ wereld verspreid hebben. We zagen hoe vertegenwoordigers van de PKN het promoten, maar evenzogoed de EO, Ouweneel en Medema! Ook Ouweneel (en Medema) zijn op de ‘derde golf tour’, onder invloed van de zogenaamde profeet T.B. Joshua [34] en de extreem charismatische beweging TRIN. Ook zij staan open voor deze mystieke ervaringen.

Volgens Thomas Keating, één van de monniken die de hedendaagse contemplatief-gebed beweging hebben gestart, is de stilte of heilige ruimte die bereikt wordt tijdens het contemplatief gebed, dezelfde toestand die bereikt wordt tijdens wat kundalini genoemd wordt! In een voorwoord van een boek schrijft Keating:

“Vermits deze energie [kundalini] vandaag ook aan het werk is in talloze personen die zichzelf hebben toegewijd aan contemplatief gebed, is dit boek een belangrijke bijdrage tot de vernieuwing van de christelijke contemplatieve traditie. (...) Dit boek zal christenen initiëren voor de spirituele reis in deze belangrijke maar lang verontachtzaamde dimensie van de transformerende kracht van genade” [35].

Men denkt rijk te zijn, want men denkt de volle zegen van de Heilige Geest ontvangen te hebben, maar men heeft Gods Woord verlaten en komt uit bij afgoderij! Dat is de realiteit. Openb. 3 : 17 zegt: “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”.


De gemeentegroei-beweging: Robert Schuller, Bill Hybels en Rick Warren

Tot zover over de golven van de eindtijdgemeente. Maar er zijn nog andere bewegingen gaande. Begin jaren ’60 ontstond de gemeentegroei-beweging. Fuller Theological Seminary heeft daar een belangrijke rol ingespeeld. Binnen de gemeentegroei beweging bestaan in feite twee takken. De ene tak is de tak van de derde golf, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Wimber heeft aan Fuller Theological Seminary bijvoorbeeld een cursus in wonderen gegeven. Dit heeft echter niet tot een spectaculaire groei van de gemeenten geleid. Wat wel werkt, is datgene waar de tweede tak mee bezig is. De pionier van die groep is Robert Schuller van de Crystal Cathedral. De voornaamste vertegenwoordigers zijn Schuller, Bill Hybels van Willow Creek en Rick Warren van Saddle Back. Deze tak heeft geleid tot het ontstaan van mega-gemeenten [36].

 

Robert Schuller (Bron: http://dljh1964.wordpress.com/category/inspiration/robert-schuller/). Bill Hybels (Bron: http://www.unserekirche.de/gesellschaft/aktuell/leitungskongress-im-zeichen-von-fhrungsproblemen_680.html).

 

Men heeft marketingtechnieken toegepast op gemeentebouw. Rick Warren heeft daar nog eens moderne management technieken aan toegevoegd. Men wil grote gemeentes, dus men past de gemeente aan, aan de vraag van de klant. De klant is immers koning! Dat geldt in de marketingwereld.

Deze gemeenten worden wel zoekervriendelijk genoemd! De ongelovigen zijn geestelijk zoekenden, en volgens de gemeentegroei beweging moeten zij dan ook vriendelijk behandeld worden [37].


Psychologische, positieve boodschappen i.p.v. de Bijbelse Boodschap

Waar heeft dat toe geleid? Om geen aanstoot te geven is de boodschap over het algemeen ‘alleen positief’. Er wordt niet gepraat over zonde, over eeuwig oordeel, over een heilige God, over de hel of over een geestelijke strijd; er wordt niet gewaarschuwd tegen wereldgelijkvormigheid, en ook niet tegen dwaalleer. Dat schrikt mensen alleen maar af. Het wordt niet ontkend, maar genegeerd! Moeilijke Bijbelse woorden (denk aan zonde en bekering) moet je niet noemen, want dat begrijpen de mensen niet. Je moet omschrijvingen gebruiken. De boodschappen zijn slechts kort, en gaan in op wat de mensen dagelijks meemaken. Het heten zogenaamde ‘bewuste nood’-boodschappen. En dan worden het meestal boodschappen waarin men laat horen waarom het nuttig is om in bepaalde situaties Jezus bij je te hebben. Vaak zijn het ook nog psychologische principes waar vanuit men de boodschap brengt. En het werkt [38]! De kerken worden mega-kerken!

Maar Bijbels is het niet! Natuurlijk is het leven met Jezus goed! Maar de Bijbel noemt ook een andere kant van het verhaal. In 2 Tim. 3 : 12 staat: “En ook allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden”. Wanneer je mensen hier niet op voorbereid, kunnen ze wel eens afhaken wanneer het er op aan komt in het leven. De prediking wordt naar de achtergrond geschoven, terwijl de Bijbel zegt dat door “de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven” (1 Kor. 1 : 21). Het geloof is “uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom. 10 : 17). Hierin zien we hoe belangrijk de Heere de prediking vindt. Temeer omdat de gemeente opgebouwd moet worden (Ef. 4 : 11, 12). Wanneer er niet gewaarschuwd wordt tegen dwaalleer, dan voeren de herders hun taken niet goed uit. De opbouw is nodig, zegt Ef. 4 : 14, “opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen.” Men is ongehoorzaam aan Gods Woord en beschermt de kudde niet! En dat om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen! Wat ook weer een on-Bijbelse reden is, want toen Jezus predikte, gebeurde hetgeen in Joh. 6 : 60 staat: “Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: deze rede is hard; wie kan haar horen?”. Met als gevolg hetgeen we in Joh. 6 : 66 lezen: “Van toen af gingen velen van Zijn discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem”. De boodschap is soms heel gewoon hard! In Gal. 1 : 8 staat, en Paulus verbloemt het niet: “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”. Men verkondigt een gehalveerd, en daardoor verdraaid Evangelie. Als je zonde en bekering al niet kunt uitleggen, dan is het begrip wedergeboorte toch wel echt een straat te ver. Maar buiten de wedergeboorte is er volgens Gods Woord geen leven! Weten over Jezus is niet genoeg. Jak. 2 : 19 zegt: “Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen”.


Gevolg: afgoderij

Dat men niet gewapend is, blijkt uit het feit dat ook binnen Willow Creek het contemplatieve gebed in allerlei variaties geleerd wordt [39]. Ook Willow Creek houdt zich bezig met deze mystieke technieken uit de afgoderij. En ook Rick Warren beveelt in zijn boek ‘Doelgericht Leven’ het contemplatief gebed aan. In een nieuwsbrief citeert dhr. Geelhoed hem:

“De bijbel zegt dat we ‘onophoudelijk’ moeten bidden. Hoe moeten we dat doen? Een manier is om de hele dag door zogeheten ademhalingsgebeden te bidden, zoals vele christenen eeuwenlang hebben gedaan. Als ademhalingsgebed kunnen we een korte zin of een eenvoudige uitspraak gebruiken die we in één ademhaling tegenover Jezus kunnen uiten: ‘U bent bij Mij.’ ‘U geeft mij uw genade.’ ‘Ik ben van U afhankelijk’. ‘Ik wil u Kennen.’ ‘Ik ben van U.’ ‘Help me om U te vertrouwen.’ We kunnen ook een korte uitspraak uit de bijbel gebruiken …. Bid deze gebeden zo vaak mogelijk, zodat ze een plek diep in uw hart krijgen. ….. Het besef hebben van de aanwezigheid van God is een vaardigheid, een gewoonte die we kunnen ontwikkelen” [40].

Het mag duidelijk zijn dat ook de mensen van de Gemeentegroei beweging openstaan voor de oecumene. We zijn allemaal broeders en zusters! Rick Warren verwijst in zijn boek meerdere malen naar Roomskatholieke mystici als Henri Nouwen en Moeder Theresa [41].

De mensen van de Gemeentegroei-beweging horen alleen positieve boodschappen, zij denken rijk te zijn, want ze ervaren Jezus, ja, zij zien of horen Hem zelfs, denkt men. Dat de duivel ook kan verschijnen als “een engel des lichts” (2 Kor. 11 : 14), daar hebben ze nog nooit van gehoord. Openb. 3 : 17 zegt: “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”.


“The Emerging Church”, “De Opkomende Kerk”

Naast de Gemeentegroei-beweging is er nog een ontwikkeling. Er is een beweging die ‘The Emerging Church’ heet. Oftewel: ‘De opkomende kerk’. Deze beweging is ontstaan in de jaren ’90 en is nauw verbonden met de contemplatieve beweging. Het komt voort uit de Evangelische beweging en uit de Gemeentegroei-beweging. Daar waar de Gemeentegroei-beweging de verpakking aantrekkelijk wilde maken voor de mens, en zei de inhoud van het Evangelie niet te veranderen, wat door hun strategie dus wel gebeurd is, zegt de beweging van de Opkomende Kerk de inhoud van het Evangelie aan te willen passen. Men spreekt wel van “rethinking christianity”, oftewel: “het opnieuw uitvinden van het christendom”. Men weet niets zeker. De Bijbel is geen uitgangspunt meer voor het denken. Dat de Bijbel onfeilbaar zou zijn, is volgens hen een filosofische theorie, en niet gebaseerd op de Bijbel zelf [42]. Dat terwijl Gods Woord in 2 Petr. 1 : 19 spreekt over “het profetische woord, dat zeer vast is”. En in vers 20 staat: “Dit eerst wetende dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging”. Omdat men dit dus ontkent, kan men volgens deze beweging de Bijbel dan ook niet met zekerheid uitleggen. Aanstootgevende waarheden worden dus makkelijk overboord gegooid (denk aan de hel e.d.), en de boodschap is ook in deze beweging “alleen positief”. Het verschil met de Gemeentegroei beweging is dat de Opkomende kerk deze Bijbelse waarheden regelrecht tegenspreekt. Er wordt door sommigen zelfs getwijfeld aan het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus Christus [43]!

Juist omdat men Gods Woord niet gelooft en terzijde heeft gesteld, staat men open voor de contemplatieve beweging. Men wil ‘God’, wie Hij dan ook is, ervaren! En men komt uit bij de mystieke afgodische eredienst [44]! Iedereen is bezig met een zoektocht naar God, en aangezien er geen referentiekader en toetssteen van Gods Woord aanwezig is, zal het duidelijk zijn dat zij allen compleet oecumenisch zijn. Ondanks dat zij geen geloofszekerheid hebben, denken zij rijk te zijn, want ze ervaren ‘God’ in hun leven. Openb. 3 : 17 zegt:  “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”.


Gedachtengoed van de Opkomende Kerk wijd verbreid

In Nederland wordt (2009) nog niet gesproken over de ‘Opkomende kerk’, toch is het gedachtengoed wijd verbreid. Ds. Van der Veer van de Evangelische Omroep (EO) schreef in de rubriek ‘Van de voorzitter’ (2002) een antwoord op een zelf gestelde vraag:

“Hoe zeker kan een mens zijn van zijn eigen standpunt? (...) Vroeger wist ik het allemaal veel beter...maar is alles wel zo duidelijk? ...Ook al ons spreken en denken over God: het is gebrekkig. Dus niet alleen ons spreken over uitverkiezing en noem dan nog maar eens een handvol moeilijke onderwerpen. De onderwerpen waarvan wij verstandelijk hebben vastgesteld dat die onderwerpen echt heel moeilijk zijn. Maar het geldt van alles...ook van de zaken die wij denken heel zeker te weten” [45].

Diezelfde EO heeft van 2006 – 2009 een presentator in dienst gehad, die niet erkende dat Jezus Christus de Enige Weg tot behoud is. Het betreft Arie Boomsma. Weliswaar werkt Arie Boomsma niet meer bij de EO, maar het feit dat hij programma’s heeft mogen maken, zegt veel over de keuzes die de EO vandaag de dag maakt. In het programma ‘30 Hoog’ van de NCRV stelde Arie Boomsma in 2008 dat de geschiedenis van Adam en Eva niet letterlijk gelezen moet worden, dat Jezus zeker niet dé enige Weg is, maar wel een waarheid en het leven is. Arie Boomsma zegt moeite te hebben met het feit dat alleen door Jezus het Koninkrijk der hemelen toegankelijk is. Hij zegt geen enkel antwoord te hebben: “Er zijn geen zekerheden” [46].

Ouweneel stelt al een hele tijd de onfeilbaarheid van de Bijbel ter discussie. In ‘Bijbel en Wetenschap’ (2001) stelde hij:

“Elke theologische leer omtrent de onfeilbaarheid van de Schrift is feilbaar mensenwerk. Trouwens, bijv. de inspiratie van de Schrift is ten diepste een transcendent geheimenis, dat we nimmer in een sluitende theologische theorie zullen kunnen vangen; we kunnen er slechts aan raken, er slechts over stamelen” [47].

Ouweneel heeft in zijn proefschrift dan ook geschreven dat we nergens zeker van kunnen zijn, als het over bijbelse en geestelijke zaken gaat [48].

Naast deze onzekerheid promoot men het contemplatieve christendom in Nederland! Men heeft Gods Woord losgelaten en is terecht gekomen bij de afgoderij. Men voelt zich rijk, want vroeger DACHT men de Bijbel te kennen, maar tegenwoordig ERVAART men ‘God’. Denkt men. Openb. 3 : 17 zegt: “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”.


“The Message”: een New Age vertaling

Om het eindtijdscenario compleet te maken nog een enkele opmerking over het boek van Rick Warren, ‘The Purpose Driven Life’, oftewel: ‘Het doelgerichte leven’. Rick Warren citeert in het boek, wat dus alleen in de Engelstalige uitgave te zien is, zeer vaak uit de parafrase-vertaling ‘The Message’ van Eugene Peterson. Warren Smith (let op: niet Rick Warren!), zelf een ex-New Ager en nu een wedergeboren kind van God, heeft het boek van Rick Warren gelezen, en kwam erachter dat deze parafrase heel veel New Age invloeden heeft. In het ‘Onze Vader’ staat bijvoorbeeld niet: “gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde” (Matth. 6 : 10), maar: “as above, so below” (“zoals boven, zo beneden”). Hij kende deze zinsnede uit de New Age, maar ging toch eens verder zoeken naar achtergrondinformatie. En wat vond hij:

“Duizenden jaren geleden, in het oude Egypte, geloofde de grote meesteralchemist Hermes Trismegistus, een tijdgenoot te zijn van de Hebreeuwse profeet Abraham, en verkondigde deze fundamentele waarheid over het universum: “Zoals boven, zo beneden; zoals beneden, zo boven”. Deze stelregel impliceert dat de transcendente God achter het fysische universum en de immanente God binnenin onszelf één zijn. Hemel en Aarde, geest en materie, de onzichtbare en zichtbare werelden vormen een eenheid waarmee wij intiem verbonden zijn. [49]”

Was dit toevallig? Nee. Warren Smith ontdekte dat Rick Warren ook diverse New Agers in zijn boek aan het woord liet, zoals Bernie Siegel en Gerald Jampolsky. Gerald Jampolsky heeft verschillende keren in de Crystal Cathedral bij Robert Schuller een getuigenis mogen geven. Diverse keren werd door Schuller benadrukt dat deze man tot geloof is gekomen in God. Echter Gerald Jampolsky is een New Age leider, die niet gelooft in de Jezus Christus van de Schriften, maar in een Jezus die hij als Meester in de New Age heeft leren kennen.

 

'Doelgericht leven', Rick Warren (Bron: www.doelgericht.net). 'The Message', Eugene H. Peterson (Bron: www.bol.com).De New Age gelooft in Eenheid! God is boven, God is onder, God is in ons. Rick Warren schrijft in zijn boek:

“Omdat God altijd bij u is, is er geen plaats dichter bij God dan de plaats waar u nu bent. De Bijbel zegt: Hij bestuurt alles en is overal en is in alles. [50]”

In Efeze 4 : 3 – 6 staat: “U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; Eén Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen”. Het is belangrijk om te zien dat hier staat: “in u allen”. De brief is geschreven aan gelovige Efeziërs (Ef. 1 : 1)! Het woordje ‘u’ valt in ‘The Message’ weg, alsof God in alle mensen woont. In ‘The Message’ lezen we in Efeze 4 : 3 – 6: “U bent allen geroepen om op dezelfde weg en in dezelfde richting te reizen, dus blijf bij elkaar, zowel uiterlijk als innerlijk. U hebt één Meester, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die over allen heerst, en aanwezig is in allen. Alles wat u bent en denkt en doet is doordrongen van Eenheid”. Buiten het woordje ‘u’, is ‘Heere’ vervangen door ‘Meester’. De New Age ziet Jezus slechts als een Meester (zie ook Openb. 22 : 20, 21). En we zien dat alles doordrongen is van Eenheid! New Age achtiger kan niet!

Het is overigens deze vertaling die op een conferentie van Mission in 2001 uitgedeeld werd om te Evangeliseren!


Doelgericht Misleid: op weg naar de Grote Hoer

Rick Warren roept in 2003 op tot zijn zogenaamde PEACE-plan (VREDE-plan). Hij schrijft in een mail:

“Het Wereldomvattende Vredesplan GAAT NU PLAATSVINDEN - en ik weet dat God u specifiek naar onze kerkfamilie heeft gebracht, op dit ogenblik, omdat hij ons op een bepaalde manier wil gebruiken" [51].

En in een preek zei hij:

“Het is onze taak, het is onze verantwoordelijkheid, om mensen te helpen vrede te stichten met God en hen dan te helpen vrede te stichten met elkaar. Dat is de opdracht die niet aan de overheid werd gegeven maar aan de Kerk. (...) Weet u wat God aan het doen is? Hij bereidt het distributiekanaal voor. God bereidt een platform voor om vrede te stichten. (...) God zegent hen die voor vrede werken. Want zij zullen de kinderen van God genoemd worden" [52].

Benjamin Creme, een grote man binnen de New Age, heeft het volgende gezegd:

“Maar uiteindelijk zal er een nieuwe wereldreligie geïnstalleerd worden, die een fusie zal zijn en een synthese van de benadering van het Oosten en de benadering van het Westen. De Christus zal samenbrengen, niet gewoon Christendom en Boeddhisme, maar het concept van God transcendent - buiten Zijn schepping - en ook het concept van God immanent in de hele schepping - in de mens en alle schepping” [53].

De New Age ‘Christus’ Maitreya heeft het volgende gezegd:

“De misdaad van afscheiding [54] moet uit deze wereld weggedreven worden. Ik bevestig dit als Mijn Doel” [55].

 

Rick Warren (Bron: http://itodyaso.wordpress.com/2010/01/28/we-must-stand-against-rick-warrens-peace-plan/).

 

Opmerkelijk is dat Rick Warren zeer vijandelijk is naar mensen die zich aan Gods Woord willen vasthouden. Hij heeft gezegd dat alle soorten fundamentalisme de grootste vijand van de 21e eeuw zijn. Hierbij noemde hij ook het Christen-fundamentalisme [56].

Het ziet ernaar uit dat de Gemeentegroei-beweging in oecumenische samenwerking met Rome, samen met de New Age leiders aan het werken is aan die ene wereldkerk, die er zal moeten komen in de laatste dagen: de Grote Hoer van Openb. 17. En die Grote Hoer is "dronken van het bloed der heiligen" (Openb. 17 : 6), net als de Rooms-katholieke Kerk in de Middeleeuwen! Ziet u waar het naar toe gaat? Warren Smith geeft in zijn boek ‘Doelgericht Misleid’ nog vele voorbeelden meer hoe de leer van Robert Schuller en Rick Warren doorspekt is met de New Age leer!


“…gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”

Men voelt zich zeer rijk! Men veracht Gods Woord, maar voelt zich zeer gezegend als kinderen van God. 1 Thess. 5 : 2 en 3 zeggen: “Want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden”. Het is triest maar waar, de Heere moet over hen zeggen met Openb. 3 : 17: “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”.

Na dit relaas zal duidelijk zijn wat de Heere over de eindtijd-gemeente zegt met Openb. 3 : 15 en 16: “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit mijn mond spuwen”.

Voor hen, die de Heere Jezus liefhebben en Zijn Woord bewaren, geldt echter 1 Thess. 5 : 4 – 11: “Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; Maar wij, die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden. Daarom vermaant elkander, en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet”.

 


[1]  ‘Charisma in golven, en John Wimber aks vader van de derde golf’, drs. R.H. Matzken, drs. Vera I. Kerkhof, ds. K. van Berghem, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1991, blz. 10.
[2]  ‘In drie golven’, drs. M. Amesz, blz. 2, 3. Vertaald door Marc Verhoeven, te vinden op: http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster.
[3]  ‘EARLY PENTECOSTAL CONFUSION’, David Cloud, Fundamental Baptist Information Service, Port Huron, MI, USA, 2001, 2006. Internet-adres: http://wayoflife.org/fbns/earlypentecostalconf.html.
[4]  Idem.
[5]  Idem.
[6]  Idem.
[7]  Idem.
[8]  ‘Het ontstaan van de moderne pinksterbeweging - de eerste golf’, uit: ‘WAT IS ER AAN DE HAND IN DE EVANGELISCHE WERELD?’ door A.P. Geelhoed, Internet-adres: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/watis.htm#11.
[9]  ‘Charisma in golven, en John Wimber aks vader van de derde golf’, drs. R.H. Matzken, drs. Vera I. Kerkhof, ds. K. van Berghem, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1991, blz. 13.
[10] Idem.
[11] ‘In drie golven’, drs. M. Amesz, blz. 5. Vertaald door Marc Verhoeven, te vinden op: http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster.
[12] ‘Het ontstaan van de charismatische beweging - de tweede golf’, uit: ‘WAT IS ER AAN DE HAND IN DE EVANGELISCHE WERELD?’ door A.P. Geelhoed, Internet-adres: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/watis.htm#11.
[13] ‘Charisma in golven, en John Wimber aks vader van de derde golf’, drs. R.H. Matzken, drs. Vera I. Kerkhof, ds. K. van Berghem, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1991, blz. 13, 14.
[14] ‘Bij de hulpbisschop’, Wim Grandia, uit: ‘Visie’, 31e jaargang nr. 34, 1999.
[15] ‘Terug naar de kerk van Rome?’ Tijs van den Brink, EO-Visie, 4 december 2010, blz. 11.
[16] ‘Het sacramentele systeem - het valse evangelie van de Roomskatholieke Kerk’, A.P. Geelhoed, Bron: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/htmldoc/rk-sacramentelesysteem.htm.
[17] ‘Charisma in golven, en John Wimber aks vader van de derde golf’, drs. R.H. Matzken, drs. Vera I. Kerkhof, ds. K. van Berghem, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1991, blz. 16, 17.
[18] ‘De derde en vierde golf’, uit: ‘WAT IS ER AAN DE HAND IN DE EVANGELISCHE WERELD?’ door A.P. Geelhoed, Internet-adres: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/watis.htm#11.
[19] ‘Charisma in golven, en John Wimber aks vader van de derde golf’, drs. R.H. Matzken, drs. Vera I. Kerkhof, ds. K. van Berghem, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1991, blz. 18.
[20] Idem, blz. 55.
[21] Idem, blz. 44.
[22] Idem, blz. 45.
[23] Idem, blz. 48.
[24] ‘De derde en vierde golf’, uit: ‘WAT IS ER AAN DE HAND IN DE EVANGELISCHE WERELD?’ door A.P. Geelhoed, Internet-adres: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/watis.htm#11.
[25] ‘Lakeland: Heilige Geest of Kundalini-Slang?’, vertaald door Marc Verhoeven, Bron:http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster.
[26] Op Youtube zijn diverse filmpjes over Todd Bentley beschikbaar. Zie bijvoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=LH7vuMr0LBE en: http://www.youtube.com/watch?v=tYDbjdmXvzE&feature=related. Zie ook het filmpje op http://defendingcontending.com/2008/07/26/does-anyone-else-see-the-similarities/, dat deze verschijnselen vergelijkt met verschijnselen uit andere religies.
[27] Zie bijvoorbeeld de volgende filmpjes op internet: ‘Todd Bentley Encounters with Angels’, bron: http://www.youtube.com/watch?v=kSlt0_8HwMk; ‘Todd Bentley Baptised in Fire’, bron: http://www.youtube.com/watch?v=LH7vuMr0LBE&feature=related; ‘Engelen en misleiding’, bron: http://www.youtube.com/watch?v=YsHtlmkPJ-E. Mochten deze filmpjes van internet verdwenen zijn, ik heb ze in mijn bezit.
[28] ‘TRIN en de demonische impartatie uit Lakeland Florida’, bron: http://www.youtube.com/watch?v=iz-1IplSdhs.
[29] Idem.
[30] Bron: http://nl.youtube.com/watch?v=u8oSeoAoA7g .
[31] ‘Christian Theologians Prepare for Extraterrestrial Life’, Brandon Keim, ABC-News, 15 juni 2008. Bron:  http://www.abcnews.go.com/Technology/Story?id=5065245&page=2
[32] ‘A Conversation with Billy Graham’, Larry Jordan, Midwest Today, January 1997, Bron: http://www.midtod.com/9612/billygraham.phtml.
[33] ‘Blinden Burma zijn helemaal niet genezen door Nederlander’, Karel Smouter, Trouw, 08-10-2011, bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2957963/2011/10/08/Blinden-Burma-zijn-helemaal-niet-genezen-door-Nederlander.dhtml.
[34] ‘De infiltratie van het newage denken in de evangelische beweging’, A.P. Geelhoed, bron: http://www.solcon.nl/schriftgezag/htmldoc/newage.ha.htm#15.6.
[35] ‘Kundalini-energie (slangenkracht) hetzelfde als contemplatieve stilte’, vertaling door Marc Verhoeven, bron: http://www.verhoevenmarc.be/#Dwalingen.
[36] ‘Een historisch overzicht van de gemeente groei beweging’, door A.P. Geelhoed. Bron: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/htmldoc/church%20growth.gemgroei.htm.
[37] ‘Rick Warren en Bill Hybels, Het marketingchristendom - een toetsing’, A.P. Geelhoed, bron: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/htmldoc/churchgrowth.ha.htm.
[38] Idem.
[39] Idem.
[40] ‘Nieuwbulletin nr. 4’, A.P. Geelhoed, 9-7-2005.
[41] ‘Rick Warren’s Doelgericht Leven – Een toetsing’, A.P. Geelhoed, bron: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/htmldoc/pdl-ha.htm.
[42] ‘De ‘emerging church’ beweging - een overzicht en beoordeling’, A.P. Geelhoed, bron: http://www.solcon.nl/schriftgezag/htmldoc/emerging.ha.htm.
[43] Idem.
[44] Idem.
[45] ‘Van de voorzitter’, ds. Van der Veer, uit: ‘Visie’, 6 t/m 12 juli 2002. Geciteerd in: De ‘emerging church’ beweging - een overzicht en beoordeling’, A.P. Geelhoed, bron: http://www.solcon.nl/schriftgezag/htmldoc/emerging.ha.htm.
[46] ‘30 Hoog’, NCRV uitzending op 20-07-2008, bron: http://player.omroep.nl/?aflID=7538451.
[47] ‘Historische betrouwbaarheid tussen fundamentalisme en modernisme’, Prof. dr. Willem Ouweneel, in: ‘Bijbel & Wetenschap’, nr. 230, oktober 2001, blz. 6.
[48] ‘De ‘emerging church’ beweging - een overzicht en beoordeling’, A.P. Geelhoed, bron: http://www.solcon.nl/schriftgezag/htmldoc/emerging.ha.htm.
[49] ‘Doelgericht Misleid, De New Age Implicaties van de Doelgerichte Kerk’, Warren Smith, januari 2005, vertaald door Marc Verhoeven. Te downloaden op: http://www.verhoevenmarc.be/#Dwalingen.
[50] Idem, blz. 69.
[51] Idem, blz. 57.
[52] Idem, blz. 59.
[53] ‘Doelgericht Misleid, De New Age Implicaties van de Doelgerichte Kerk’, Warren Smith, januari 2005, blz. 69, vertaald door Marc Verhoeven. Te downloaden op: http://www.verhoevenmarc.be/#Dwalingen.
[54] De misdaad van afscheiding wordt begaan door mensen die zich afscheiden van de massa, doordat zij bijvoorbeeld zeggen: “Jezus is DE WEG naar de Vader”, of: “de Bijbel, Gods Woord, is DE WAARHEID”.
[55] ‘Doelgericht Misleid, De New Age Implicaties van de Doelgerichte Kerk’, Warren Smith, januari 2005, blz. 72, vertaald door Marc Verhoeven. Te downloaden op: http://www.verhoevenmarc.be/#Dwalingen.
[56] Bron: http://www.lighthousetrailsresearch.com/rwfundamentalism.htm.