De Alverzoening en het woordje “eeuwigInleiding

Deze studie is het eerste deel in een vijfdelige serie over de Alverzoening. Onder andere aan reacties via de site is te merken dat de Alverzoening – kort door de bocht de stroming die leert dat alle mensen behouden worden – heel veel terrein wint. Zo kreeg ik bijvoorbeeld de volgende mail:

“Of alle mensen behouden worden? Daar ga ik niet over, dat laat ik graag aan mijn Almachtige over. Wel is het zo dat Hij dat wil. En lukt Hem dat niet, zoals U in Uw artikel suggereert, dan is, als ik naar de huidige samenleving kijk de duivel de grote overwinnaar want hij is nu al de overste van de wereld, en Gods plan zal dan mislukken, want U kunt van mij rustig aannemen dat tweederde van de wereld bevolking niet (nog niet ) in Hem gelooft , en die zijn dus allemaal verloren met de duivel als grote triomfator en God als grote verliezer!
Dus wat God wilde gaat niet door!! De duivel heeft het laatste woord. Ik hou het er op dat mijn Almachtige Vader Schepper van Alles het laatste woord heeft, zoals Hij in den beginne het eerste woord had!”.

Een andere mailschrijver stelde het volgende:

“… de traditie heeft mij meer dan 35 jaren verblind, maar nu begin ik pas te vatten, hoe groot Gods liefde is en Zijn totale overwinning, niet een overwinning van 1%, zoals de evangelische kerken geloven, en ook niet een overwinning van 90%. NEEN, Hij heeft de WERELD overwonnen, dat is pas goed nieuws. (…) Zijn doel is dat Hij ALLEN met Zich zal verzoenen en Zijn wil, ZIJN WIL, niet Zijn wens, is het dat er niet één verloren zal gaan, laat staan, dat Hij in Zijn liefde, miljoenen mensen, voor eeuwig zal folteren in het vuur, wat een vervalsing van Gods Woord is dat”.

Of de boodschap samengevat door een organisatie die de Alverzoening verkondigt:

“Deze site is gemaakt om u op de hoogte te stellen van het allerbeste nieuws ooit: wie u ook bent en wat u ook gedaan heeft, God houdt van u en zal, door gerichten heen, u redden en u een geweldige toekomst geven, bij Hem! En dat allemaal door wat Christus Jezus voor u heeft gedaan aan het kruis van Golgotha! De boodschap van de Bijbel is niet hoe u gered kunt worden, maar dat u gered wordt!” [1].

En ja, de Bijbel zegt inderdaad in 2 Petr. 3 : 9: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”. Dus het is Gods wil dat “allen tot bekering komen”! En zo is er inderdaad een tekst waar we lezen: “Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over ALLE MENSEN tot vedoemenis, alzo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over ALLE MENSEN tot rechtvaardigmaking des levens” (Rom. 5 : 18). Als we deze tekst oppervlakkig bekijken, los van de context, lijkt dit natuurlijk een geweldige boodschap om te horen: “ALLLE MENSEN worden behouden”! Wie wil dit nu niet?


Uitverkiezingsleer tegenover Alverzoening

De kerkelijke traditie kent bijvoorbeeld de uitverkiezingsleer. Deze uitverkiezingsleer, dat God voor de grondlegging der wereld bepaald heeft wie behouden is, maar dus ook wie verloren gaat, klopt niet, juist omdat Gods Woord zegt dat Hij wil dat alle mensen behouden worden! Wanneer men Gods Woord leest, dan komt men er ook achter dat ieder mens een vrije wil heeft. Maar uitverkiezing is wel een Bijbels woord, en, zoals u in de studie “Uitverkiezing” kunt lezen: Bijbelse uitverkiezing is dan ook heel wat anders dan de kerkelijke uitverkiezing [2]! De kerkelijke uitverkiezingsleer is dan ook on-Bijbels! Aan de andere kant van het spectrum zit de Alverzoening. Niemand gaat verloren, iedereen is behouden! Het klinkt als een geweldige Boodschap! Maar is dit ook wat Gods Woord leert als we naar de CONTEXT kijken?


Moeten we ons wel bezig houden met stromingen en religies?

Zoals de titel van deze paragraaf al zegt: Moeten we ons wel bezig houden met stromingen of religies, en die toetsten aan Gods Woord? Moeten we niet veelmeer bezig zijn met de Boodschap Zelf? Wanneer we de Bijbel lezen, dan zien we dat waarschuwingen tegen dwaalleer onderdeel zijn van de Bijbelse Boodschap! In het Oude Testament zien we dat de Heere al waarschuwt tegen valse profeten. In Jer. 23 : 21 en 22 lezen we bijvoorbeeld: “Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd. Maar zo zij in Mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij Mijn volk Mijn woorden hebben doen horen, en zouden hen afgekeerd hebben van hun boze weg, en van de boosheid van hun handelingen”. En Jer. 23 : 31 zegt nog: “Ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de Heere, die hun tong nemen, en spreken: Hij heeft het gesproken”. En zo staat er nog meer in dat Schriftgedeelte. Tevens is dat niet het enige Schriftgedeelte in het Oude Testament dat daarover gaat (zie bijv. Deut. 13; Deut. 18 : 21, 22; 1 Kon. 13). En ook in het Nieuwe Testament komen we waarschuwingen tegen. Bijvoorbeeld de waarschuwing van de Heere Jezus dat er in de eindtijd vele valse profeten zullen zijn (o.a. Matth. 24 : 24), maar ook lezen we in de brieven aan de Gemeente dat valse apostelen zich veranderen in apostelen van Christus en dus doen alsof, om zo een “andere Jezus” te kunnen prediken (2 Kor. 11 : 1 – 15). Zo schrijft de Heere door de apostel Petrus over valse leraren die “verderfelijke ketterijen bedekt invoeren” (2 Petr. 2). En in meer brieven komt dit naar voren, zie bijvoorbeeld 1 Joh. 4 en Judas vers 3 – 16. En deze opsomming is niet compleet! Paulus noemt zelfs dwaalleraars bij name! In 2 Tim. 2 : 16 – 18 lezen we: “Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymenéüs en Filétus; Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding reeds geschied is, en keren het geloof van sommigen om”. En zo zien we hoe Paulus dwaalleer en dwalers benoemt, zodat mensen gewaarschuwd zijn! Het is dan ook niet voor niets dat wij de opdracht hebben om alles wat mensen zeggen te toetsen aan Gods Woord. In Hand. 17 : 11 lezen we: “En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”.


Wat is eigenlijk Alverzoening?

Het is goed om eerst te beseffen wat Alverzoening is. Alverzoening leert ook dat er zonde is, en dat er verzoening nodig is. Alverzoening gelooft ook in het lijden en de opstanding van de Heere Jezus. Alverzoening zegt ook in een Rechtvaardige God te geloven. Dus, ja, er is straf op de zonde, ook volgens de Alverzoening! Alverzoening is, volgens een Alverzoener zelf:

“elke vijand of vervreemde van God, hetzij in de hemel of op de aarde, zal gewonnen worden door de bewezen liefde aan het kruis van Golgotha. Geen vijand zal bestand blijken tegen de overmacht van GODS LIEFDE!” [3].

En dat betekent volgens dezelfde bron dat “ook alle vijandige wereldbeheersers in de hemelse gewesten, inclusief “de overste van de macht der lucht”” uiteindelijk behouden zijn [4]. De Alverzoening heeft dan ook moeite met “eeuwige straf”, en een “eeuwige poel des vuurs”, om maar een paar voorbeelden te noemen. Men gelooft niet dat “eeuwig” in de Bijbel “eeuwig” is, oftewel: dat “eeuwig” in de Bijbel “altijd durend” is! Wat we zullen zien, is dat de Alverzoening de Schriftkritiek nodig heeft, om haar leer te onderbouwen.


Het  Griekse woordje “aioon”

De Bijbel zegt bijvoorbeeld in Openb. 20 : 10: “En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en sulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid”. Hier zien we dus dat er sprake is van het feit dat de duivel voor de eeuwigheid in de poel des vuurs zal komen. Maar dan zegt de Alverzoener, daar waar “eeuwigheid” staat, staat in het Grieks het woordje “aioon”, of een combinatie van woorden als “de aionen der aionen”, “de aioon der aionen” of “de aioon der aioon”, welke alle drie over het algemeen worden weergegeven met “alle eeuwigheid“. En dan laat men aan de hand van bepaalde teksten zien dat een “aioon” niet altijd “altijd durend” is! En vervolgens zegt men dat als er ergens anders “eeuwig” staat, dat dat niet kan! En daar gaat het fout.


Eén woord, verschillende betekenissen

Een simpel voorbeeld bij een vertaling van het Nederlands naar het Engels. Stel men wil onderstaand Nederlands “document” vertalen naar het Engels:We willen de vertaling zo duidelijk mogelijk maken, dus we gebruiken één woord voor één Nederlands woord. Een vorst is een koning. In het Engels wordt dat weergegeven door het woordje “king”. De volgende vertaling ontstaat:We zien dus dat hier onzin ontstaat. Het Nederlandse woord “vorst” kent meerdere betekenissen, en dus hoort er in de eerste zin: “The water is frozen by the frost” te staan. In het Engels komen er twee verschillende woorden te staan, om dezelfde betekenis van de zinnen te behouden. En zo is het ook met het woordje “aioon”, dat heeft verschillende betekenissen. En het is in Gods Woord, voor het Nederlands de Statenvertaling, dan ook in verschillende contexten op verschillende manieren vertaald. Maar hoe gaat men, de Alverzoening, nu te werk?


De grondtekst misbruikt...

Op een Alverzoeningssite geeft men het volgende overzicht (zoals in de eerste twee kolommen in onderstaande tabel, de derde kolom is toegevoegd om te zien wat er in Gods Woord staat) [5]:Omdat in deze zinnen het Griekse woord blijkbaar een begin en een einde heeft, is eeuwigheid geen correct vertaalwoord. Maar in die teksten staat in Gods Woord dan ook niet het woordje eeuwig! Maar dan komt de bewuste Alverzoeningssite met een volgende set teksten die de verwarring groter maken [6]:

'Is aeon een eeuwigheid?', André Piet, GoedBericht.nl, 26-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/is-aeon-een-eeuwigheid/.

Dit zijn teksten waar in Gods Woord wel het woordje “eeuwig” staat, maar waar er toch sprake is van een begin of eind. Dus is volgens deze Alverzoeningssite de vertaling verkeerd. Laten we een aantal van deze teksten bekijken.

Neem bijvoorbeeld de tekst Jer. 23 : 40. Daar staat geschreven: “En Ik zal u eeuwige smaadheid aandoen, en eeuwige schande, die niet zal worden vergeten”. Volgens deze tekst heeft Israël “eeuwige schande”. Maar zegt de Alverzoeningssite, in Jesaja 54 : 4 staat dat “...gij zult de schaamte van uw jeugd vergeten, en de smaad van uw weduwschap zult gij niet meer gedenken”. Dus zou “eeuwige smaadheid” niet correct zijn! Maar het woordje “eeuwig” wordt in Jer. 23 : 40 op dezelfde manier gebruikt als in Gen. 49 : 26, waar gesproken wordt over “tot aan het einde van de eeuwige heuvels”. De heuvels zullen eens wegsmelten, wanneer de Heere de nieuwe hemel en de nieuwe aarde maakt (2 Petr. 3 : 12). Maar zolang de huidige aarde er is, zullen deze heuvels er altijd zijn! En zo is het ook met de “eeuwige smaadheid” van Israël! In Jes. 65 : 17 staat geschreven: “Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen”. Zolang de huidige aarde er is zal Israëls smaadheid altijd herdacht worden, maar daarna zal het vergeten worden.

En zo is het met meer verzen uit dat rijtje. Neem Prediker 1 : 4. Daar staat geschreven: “Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt; maar de aarde staat in eeuwigheid”. Ja, zegt de Alverzoeningssite, in Matth. 24 : 35 lezen we dat “de hemel en de aarde zullen voorbijgaan”. Dus… de aarde staat niet eeuwig. We moeten ons realiseren dat Prediker observeert “onder de zon”. Kijk bijvoorbeeld maar in Pred. 1 : 3. Ook hier geldt dat in vergelijking met de geslachten die komen en gaan, de aarde stabiel is en blijft. En zolang de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog niet komen, blijft de aarde altijd staan!

In Ex. 21 : 6 lezen we: “Zo zal zijn heer hem tot de goden brengen, en daarna zal hij hem aan de deur, of aan de post brengen; en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, en hij zal hem eeuwig dienen”. Normaal gesproken kwamen knechten in het zevende jaar vrij (Ex. 21 : 2). Een knecht was je in Israël in principe dus niet voor het leven. Tenzij, zie vers 5, de knecht zelf aangaf niet vrijuit te willen gaan. Dan zou die knecht “hem eeuwig dienen”: Zo lang de knecht leefde zou hij altijd bij die heer blijven en hem dienen.

Op Openb. 11 : 15 komen we in de loop van deze studie nog terug, maar nu voorlopig een laatste voorbeeld uit deze reeks: Judas vers 7. Daar staat geschreven: “Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden er rondom, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf van het eeuwige vuur”. Dan verwijst de Alverzoeningssite naar Ezech. 16 : 55 waar geschreven staat dat Sodom, Samaria en Jeruzalem in het Duizendjarig Vrederijk hersteld zullen worden. Inderdaad zullen die steden hersteld worden, maar dat zegt niets over de toenmalige inwoners. Wanneer het om het “eeuwige vuur” gaat, gaat het niet over de steden. Vandaag de dag regent het ook geen vuur en sulfer op Sodom! Nee, daar gaat het om de inwoners van die stad, die toen vergaan zijn. Zij dragen de straf van het eeuwige vuur. Maar daar zullen we later nog op terugkomen.

Verder haalt de bewuste Alverzoeningssite nog een aantal naslagwerken aan die allemaal beweren dat een “aioon” een “periode van lange duur” is [7]. Ook zien we, door de voorbeelden heen, dat men deze betekenis van “eeuwig” niet alleen betrekt op het Nieuwe Testament (“aioon”), maar ook op het Oude Testament (het Hebreeuwse “olaam”). De conclusie van de Alverzoener is: “eeuwig is NIET eindeloos”. Wat we zien gebeuren, is dat men hier streeft naar één enkele betekenis van het woord. Maar zoals we eerder met een eenvoudig voorbeeld hebben gezien: een enkel woord kan soms meerdere betekenissen hebben! Klopt de conclusie van de Alverzoener dan wel?


Schrift met Schrift vergelijken: “aioon” betekent óók letterlijk eeuwig!

In diverse studies hebben we gezien dat we de Bijbelse betekenis van woorden vinden door Schrift met Schrift te vergelijken. In feite net zoals we gedaan hebben bij de verzen uit het lijstje van de Alverzoeningssite, en we zagen dat de Bijbel Zelf duidelijk maakt wat in die verzen het woordje “eeuwig” betekent. Zo laat de Bijbel zien dat het woordje “eeuwig”, zowel in het Nieuwe Testament, als in het Oude Testament, weldegelijk óók een periode zonder eind betekent!

Twee voorbeelden:
In Jes. 9 : 5 en 6 lezen we: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Aan de grootheid dezer heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid (olaam) toe. De ijver van de HEERE der heirscharen zal zulks doen”. Hier zien we dus hoe de Heere Zelf in de context van het woord “eeuwig” laat zien dat het weldegelijk ook een “periode zonder einde” betekent!

Hetzelfde komen we in het Nieuwe Testament tegen. In Luk. 1 : 31 – 33 lezen we: “En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam noemen JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in eeuwigheid (aioon), en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn”. Opnieuw zien we dat de Heere Zijn Koninkrijk, dat “in eeuwigheid” duurt, definieert als een Koninkrijk zonder einde! En zo zien we, om terug te komen op het lijstje teksten van de Alverzoeningssite, dat het woordje “eeuwig” in Openb. 11 : 15 weldegelijk op z'n plek is, en gewoon in de betekenis van “altijd durend”! Dit zal hieronder verder aangetoond worden.

Eeuwig kan dus “altijd” binnen een bepaalde periode zijn, maar ook “altijd” en dan wel: “een periode zonder einde” zijn! Door nu de betekenis van “eeuwig” terug te brengen tot één uitleg, en op grond daarvan de Schrift aan te passen, is de Alverzoening een grote dwaalleer geworden. De Alverzoening spreekt namelijk over vijf aionen, zoals te zien is in de volgende afbeelding [8]:

'Is aeon een eeuwigheid?', André Piet, GoedBericht.nl, 26-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/is-aeon-een-eeuwigheid/.


Schrift met Schrift vergelijken: de “aionen-leer” getoetst

Het voert te ver om in deze studie alle aionen met bijbehorende teksten te behandelen. In deze studie zullen we met name naar de zogenaamde laatste aioon kijken. Het draait erop uit dat men het volgende zegt:

“Het feit dat Christus met de zijnen heerst in de aeon die beschreven wordt in Openb.21 en 22 (zie 22:5), bewijst dat de dood daar nog niet teniet gedaan is. Alle vijanden zijn inmiddels onderworpen, op één na. Zoals we eerder zagen, zijn gedurende deze aeon nog mensen in de dood (20:15; 21:8). Bovendien, ook de volkeren op aarde bevinden zich weliswaar onder ideale omstandigheden met het geboomte des levens binnen handbereik, maar zij hebben nog steeds genezing nodig (Openb.22:2). De dood is gedurende deze aeon teruggedrongen maar nog niet teniet gedaan. Daarom heerst Christus nog. Pas wanneer allen levendgemaakt zijn in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1Kor.15:42,43), is de dood daadwerkelijk teniet gedaan en zal de Zoon een volmaakt Koninkrijk aan zijn Vader kunnen overdragen “opdat God zij alles in allen” (1Kor.15:27,28)” [9].

In een andere studie van de Alverzoeningssite lezen we:

“Het teniet doen van de dood (= de levendmaking van allen), de abdicatie van  de Zoon en het overdragen van het Koninkrijk aan God de Vader, liggen voorbij de horizon van het boek ‘Openbaring’. God kan niet eerder “alles in allen” zijn, dan wanneer allen zijn levendgemaakt en er geen dood meer zal zijn” [10].

Dat “allen levendgemaakt zijn in onvergankelijkheid” slaat dus ook, of juist, op de mensen die volgens Openb. 20 in de poel des vuurs zijn, maar ook op de duivel, de antichrist en de valse profeet, gezien het citaat wat we eerder deze studie zagen. Maar waar staat in de Bijbel dat de Heere deze mensen opnieuw zal opwekken, zodat zij in een ander leven alsnog voor de Heere zullen kiezen? Want hoe kunnen zij anders van vijanden veranderen in vrienden? Of waar staat dat het vuur van de poel des vuurs zuiverend werkt, zodat deze mensen alsnog voor de Heere gaan kiezen? Al dit gefilosofeer gaat overigens lijnrecht in tegen Gods Woord, Dat zegt: “gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel” (Hebr. 9 : 27). En wat te denken van de duivel? Mag hij in een toekomende wereld de boel opnieuw verzieken? Hier zegt de Alverzoening, in ieder geval deze Alverzoeningssite, voor zover ik heb kunnen zien, weinig over. Alleen dat allen opgewekt worden ten leven [11]. Wel geeft men aan:

“Bij verzoening echter gaat het om vijandige schepselen die veranderen in liefhebbers. Alverzoening is géén ‘generaal pardon’. (…) elke vijand of vervreemde van God, hetzij in de hemel of op de aarde, zal gewonnen worden door de bewezen liefde aan het kruis van Golgotha.” [12].

Maar hoe is dat dan mogelijk? Volgens Alverzoening is dood ook echt dood, daar zullen we in een vervolgstudie nog bij stilstaan, dus hoe moeten mensen dan nog gewonnen worden? Uit het vervolg zal blijken dat we hier niet over na hoeven te denken, want het toekomst plaatje van de Alverzoening staat haaks op de toekomst die de Heere geopenbaard heeft in Zijn Woord.


Voorbij de horizon van het boek Openbaring?

In de voorgaande citaten hebben we gelezen dat men aangeeft dat de Heere Jezus in Openb. 21 en 22 nog regeert, en dat de dood er nog is in de poel des vuurs, en dat daarom Gods doel nog niet bereikt zou zijn. Dit zou dus weer zo'n lange periode zijn, die weer zou eindigen, en pas daarna zou God zijn “alles in allen”! En er wordt letterlijk gezegd dat deze dingen “liggen voorbij de horizon van het boek ‘Openbaring’”. Het punt is dat de Bijbel na Openb. 22 niets heeft. En Openb. 22 sluit zo ongeveer af met: “Want ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is” (Openb. 22 : 18 en 19). Wij mogen niet toevoegen aan Gods Woord!


De Bijbel laat zien: in Openb. 21 en 22 is God “alles in allen”

En dat men hier toevoegt, door voorbij de horizon van het Bijbelboek Openbaring te gaan, blijkt uit het feit dat de Bijbel Zelf laat zien dat Openb. 21 en 22 weldegelijk het slot is! Openb. 21 en 22 beschrijven namelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan… zal God Zelf bij de mensen wonen! De hemel zal afdalen naar de aarde! En dan zien we in Openb. 21 : 3 staan: “En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn”. Daar waar in het Duizendjarig Vrederijk de Heere Jezus regeert op “de troon van Zijn heerlijkheid” (Matth. 25 : 31), daar lezen we hier nadrukkelijk dat God Zelf bij de mensen zal wonen! In Openb.  22 : 1 en 22 : 3 lezen we dan ook over “de troon van God, en van het Lam”! Met andere woorden: daar waar de Heere Jezus op aarde was terwijl Zijn Vader in de hemel was tijdens Zijn rondwandeling op aarde, maar ook tijdens het Duizendjarig Vrederijk, daar zien we dat zowel de Vader als de Zoon op één troon zitten in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Oftewel: de Drie-eenheid manifesteert zich dan weer als Eén! De Zoon heeft dan het Koninkrijk aan de Vader overgegeven, maar dat houdt niet in dat Hij niet regeert! Net zoals Hij Zelf Koning zal zijn in het Duizendjarig Vrederijk en de gelovigen met Hem mee zullen regeren (Openb. 20 : 6)! Maar wij zijn dan toch wel onderworpen aan onze Heere? Daarom klopt het ook wat de Bijbel zegt in Jes. 9 : 5 en 6 en in Luk. 1 : 31 – 33: Zijn Koninkrijk zal eeuwig zijn, zonder einde!

Maar de dood dan? De “poel des vuurs” is dan nog steeds aanwezig (Openb. 21 : 8, 22 : 15), dat klopt. En toch zegt de Heere over deze periode in Openb. 21 : 4 het volgende: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan”! Dus ook met de dood is afgerekend! Zie hiervoor ook de studie “De Alverzoening en de teksten over ALLE mensen...”.


1 Kor. 15: de Heere Jezus onderworpen aan de Vader...

Laten we kijken naar het bekende gedeelte in 1 Kor. 15 : 25 – 28, het gedeelte op grond waarvan de Alverzoening ontkent dat Openb. 21 en 22 de eeuwigheid betreft. In 1 Kor. 15 : 25 lezen we: “Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben”. Dit vers gaat over het Duizendjarig Vrederijk van de Heere Jezus, dat eindigt in de vurige vernietiging van Gog en Magog bij de laatste strijd om Jeruzalem (Openb. 20 : 1 – 9). Vers 26 zegt vervolgens: “De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood”. Dit vindt plaats bij het Laatste Oordeel, het Oordeel van de Grote Witte Troon, waar de Satan, die “het geweld des doods” heeft (Hebr. 2 : 14), in de poel des vuurs geworpen wordt (Openb. 20 : 10). Openb. 20 : 14 zegt verder: “En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs; dit is de tweede dood”. Bij het Oordeel van de Grote Witte Troon, oordeelt God de mensen door Jezus Christus. Rom. 2 : 16 zegt bijvoorbeeld: “In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie” (zie ook Hand. 17 : 31). Dat is het moment dat “alle dingen” “onder Zijn voeten” gelegd zullen zijn (1 Kor. 15 : 25) door God de Vader. De laatste vijand is immers te niet gedaan! Dit is het hoogtepunt van de verhoging van de Heere Jezus. En terwijl God de Naam van de Heere Jezus zelfs boven Zijn eigen Naam verhoogt (Filip. 2 : 9), wordt de Heere Jezus Zelf nooit boven de Vader verhoogd. In 1 Kor. 15 : 27 lezen we namelijk: “Want Hij [= God de Vader] heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het ook openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft”. Hier staat dus dat “alle dingen” Hem “onderworpen zijn”, waarvan “uitgenomen wordt” de Vader “Die Hem alle dingen onderworpen heeft”!

En dan bijft vers 28 over: “En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden aan Hem, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”. Dit vers vindt plaats na het Laatste Oordeel. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde hebben we gezien dat de Vader en de Zoon één Troon delen (Openb. 22 : 1, 3) en dat God Zelf bij de mensen is en hun God is (Open. 21 : 3). Openb. 21 : 22 zegt nog: “de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam”. Dus God en het Lam IS (enkelvoud) haar tempel! God is dan “alles in allen”!


Openb. 21 en 22: de boom des levens is weer terug!

Overigens: de boom des levens kwam ook ter sprake in de citaten. Het probleem zou zijn dat de boom genezing aan de heidenen geeft, wat erop zou wijzen dat “deze periode” (Openb. 21 en 22) nog niet volmaakt zou zijn. Maar om wat voor soort genezing zou het hier gaan? Uit Genesis weten we dat de boom des levens het eeuwige leven gaf (Gen. 3 : 22). Daarom moest de in zonde gevallen mens het Paradijs verlaten! Voor de Gemeente geldt dat wij het eeuwige leven in de Heere Jezus hebben. Maar in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde is de Gemeente volledig. Die groeit niet meer. De volken, die dan op aarde leven, zullen daar het eeuwige leven ontvangen via de boom des levens! En zo zijn we weer terug bij het Plan dat God eens startte in Genesis 1 en 2, alleen nu zonder zonde en dood! Zijn Plan is volledig, dus Zijn doel is bereikt! Temeer een bewijs dat in Openb. 21 en 22 weldegelijk alles rond is en de eeuwigheid begonnen is waarin God is “alles in allen”. In de laatste studie "De Alverzoening en de teksten over ALLE mensen..." zullen we hier op terug komen.


“Hun woord zal voorteten gelijk de kanker”

Door Schrift met Schrift vergelijken zien we wat God over de dingen zegt. We concluderen dat de Alverzoening totaal wat anders zegt. Zij gebruikt het veranderen van de Schrift, de Schriftkritiek, om dit te onderbouwen. De Bijbel zegt van de dwaalleren dat “hun woord zal voorteten, gelijk de kanker” (2 Tim. 2 : 17). Het lijkt allemaal zeer indrukwekkend, en daardoor vallen velen ervoor, maar het is dodelijk! Opnieuw hebben we een voorbeeld hoe het gebruik van de zogenaamde grondteksten leidt tot “afval van het geloof” in deze laatste dagen!  

“Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn” (1 Joh. 2 : 5).


[1]  'Het Beste Nieuws', bron: http://www.hetbestenieuws.nl/.
[2]  'Uitverkiezing', Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, 11-11-2008, bron: www.bijbelengeloof.com.
[3]  'Zes Misvattingen Over Alverzoening', André Piet, GoedBericht.nl, 20-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/zes-misvattingen-over-alverzoening/.
[4]  'Zes Misvattingen Over Alverzoening', André Piet, GoedBericht.nl, 20-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/zes-misvattingen-over-alverzoening/.
[5]  'Is aeon een eeuwigheid?', André Piet, GoedBericht.nl, 26-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/is-aeon-een-eeuwigheid/.
[6]  'Is aeon een eeuwigheid?', André Piet, GoedBericht.nl, 26-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/is-aeon-een-eeuwigheid/.
[7]  'Is aeon een eeuwigheid?', André Piet, GoedBericht.nl, 26-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/is-aeon-een-eeuwigheid/.
[8]  'Is aeon een eeuwigheid?', André Piet, GoedBericht.nl, 26-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/is-aeon-een-eeuwigheid/.
[9]  'Vragen over “de tweede dood” (4, slot)', André Piet, GoedBericht.nl, 07-01-2015, bron: http://goedbericht.nl/vragen-over-de-tweede-dood-4-slot/".
[10] 'Vragen over “de tweede dood” (2)', André Piet, GoedBericht.nl, 19-11-2014, bron: http://goedbericht.nl/vragen-over-de-tweede-dood-2/.
[11] 'Levendmaking in drie afdelingen', André Piet, GoedBericht.nl, 27-09-2014, bron: http://goedbericht.nl/levendmaking-in-drie-afdelingen/.
[12] 'Zes Misvattingen Over Alverzoening', André Piet, GoedBericht.nl, 20-08-2015, bron: http://goedbericht.nl/zes-misvattingen-over-alverzoening/.