Zondag of Sabbat?

 

 

  

De Heere werkt in verschillende tijden op verschillende wijzen met mensen. De Heere handelt door verschillende bedelingen met de mens. Daarom roept de Heere ons op om Zijn Woord RECHT TE VERDELEN met 2 Tim. 2 : 15: “Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”. We willen op deze pagina stilstaan bij een verschil tussen twee bedelingen: WET en GEMEENTE. We hebben reeds gezien hoe de Heere Zelf het verschil aangeeft: alhoewel Hij het volk Israël de Wet gaf, zegt Hij tegen de Gemeente in Zijn Woord zich niet onder de wet te stellen (Gal. 3 : 10). Overigens vinden we daarvan ook in Handelingen 15 een voorbeeld! En wel bij het verschil tussen de bedelingen wat blijkt uit de vraag:

  

Moeten wij nu zondag of sabbat houden?

 

Wij komen op zondag samen om naar het Woord te horen. Maar weet u dat er mensen zijn die zeggen dat wij Sabbat moeten houden, omdat de zondag volgens hen Rooms-katholiek is (Denk aan de Zevende Dags Adventisten)?


   

Het Merkteken van het beest???

 

Dit wordt tot in het extreme doorgevoerd. De zondag zou het merkteken van het beest zijn en de Sabbat het merkteken van God! Het merkteken van het beest vinden we in Openb. 13 : 16 - 17. Daar staat: “En het (= het beest, zie de verzen ervoor) maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naams”. Met andere woorden, zonder het merkteken van het beest, wat men op de rechterhand of het voorhoofd zal dragen, zal men niet kunnen kopen of verkopen! Ik neem aan, dat mensen, die zeggen dit merkteken niet te hebben (volgens hen de zondag), WEL kopen of verkopen! Ziet u dat het merkteken nooit een dag van de week kan zijn! Dat is totaal on-Bijbels! Wij dragen de zondag ook niet op onze rechterhand of op ons voorhoofd! Zo zegt men wel dat de Sabbat het merkteken van God is. Weet u waar we het merkteken van God tegenkomen? In Openbaring 7 en 14 bij de 144.000 getuigen! Het zegel dat de 144.000 getuigen in de Grote Verdrukking krijgen (en alleen zij! Openb. 7 : 3 en 4), is NIET DE SABBAT!!! Het zegel wordt letterlijk in de Bijbel genoemd, alleen op een andere plaats, en wel: Openb. 14 : 1: “En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende de Naam van Zijn Vader geschreven aan hun voorhoofden”. Wat hebben de 144.000 verzegelden aan hun voorhoofden? DE NAAM VAN ZIJN (=het Lam = Jezus Christus) VADER! Het zegel is dus niet de sabbat, maar de Naam van God de Vader! Ziet u hoe belangrijk het is dat wij onze Bijbel kennen, zodat wij ons niet laten meesleuren door allerlei wind van leer?

   

Sabbat voor Israël onder de Wet

 

Wanneer we in de Bijbel op zoek gaan naar de Sabbat, dan komen we onder andere de volgende tekst tegen: “En heiligt Mijn sabatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen u, opdat gij weet, dat Ik, de Heere, uw God ben” (Ezech. 20 : 20). Dit wordt hier in het Oude Testament gezegd tegen het volk Israël! En wanneer we dan in bijvoorbeeld Exodus 31 gaan kijken dan vinden we in vers 16 en 17 het volgende: “Dat dan de KINDEREN ISRAELS de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en tussen de KINDEREN ISRAELS een teken in eeuwigheid zijn, omdat de Heere, in zes dagen, de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag gerust en Zich verkwikt heeft”. Ook wanneer u in vers 13 kijkt, dan ziet u dat het onderhouden van de Sabbat gericht is aan de KINDEREN ISRAELS! Maar de Wet is toch pas vanaf de Sinaï? Vanaf het moment dat Mozes de stenen tafelen met de tien geboden kreeg? Maar Gen. 2 : 1 - 3 dan? Daar staat toch dat God die dag (de zevende dag) geheiligd heeft? Maar weet u, Mozes schreef de eerste vijf boeken! En dit deed hij niet eerder dan 400 jaar nadat Abraham gestorven was! Toen was de Wet allang bekend! Overigens de eerste vijf boeken van Mozes staan bekend als ‘DE WET’. Daar komt bij dat er in Gen. 2 : 1 - 3 niet bij staat dat de mens moest rusten, maar daar staat dat God rustte op die dag van de schepping! Dat lezen we in Gen. 2. Overigens wordt die dag hier ook nog geen Sabbat genoemd!

  

Maar hoe weten we dan zo zeker dat de Sabbat pas echt gegeven is op de Sinaï, en dat die niet eerder bekend was? Ook dat staat in Gods Woord! Kijkt u maar in Neh. 9 : 13 – 14: “En Gij zijt neergedaald op de berg Sinaï, en hebt met hen gesproken uit de hemel; en Gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten, en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En Gij hebt Uw heilige sabbat bekend gemaakt; en Gij hebt hun geboden, en inzettingen en een wet bevolen, door de hand van Uw knecht Mozes.” Ziet  u dat? De Wet, inclusief de Sabbat is gekomen op de Sinaï en is een teken tussen God en Zijn volk Israël!

   

De Sabbat is GEEN gebod voor de Gemeente

 

Wanneer we dan naar de Gemeente-bedeling gaan kijken, dan vinden we daar in Hand. 15 het één en ander over. In Hand. 15 : 5 lezen we dat men zich afvraagt of de gelovigen uit de heidenen de Wet moeten houden. En dan blijkt dus dat de gelovigen uit de heidenen de Wet NIET behoeven te houden! In Hand. 15 : 10 lezen we: “Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen.” En vervolgens lezen we in vers 28 en 29: “Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: Namelijk dat gij u onthoudt van wat aan de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; indien gij uzelf voor deze dingen wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.” Er zijn dus vier dingen waar wij als Gemeente van Jezus Christus rekening mee behoren te houden. Overigens, niet om behouden te worden of te blijven, maar om goed te doen voor de Heere (zie ook Ef. 2 : 8 – 10). Maar ziet u dat? Niet onderwerpen aan de Wet… en: Vier dingen waar wij rekening mee moeten houden… en bij die vier dingen staat de Sabbat niet! De Sabbat is geen gebod, de Sabbat is geen inzetting voor de Gemeente van Jezus Christus in de Gemeente-bedeling!

   

De eerste dag van de week

 

Maar de eerste discipelen dan? Wanneer kwamen zij dan samen? In Hand. 20 : 7 vindt u het antwoord: “En op de eerste dag der week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende de volgende dag vertrekken; en hij strekte zijn rede uit tot de middernacht”. De discipelen kwamen samen op de eerste dag der week. Zo kunt u in 1 Kor. 16 : 1 – 3 ook vinden dat zij ook geld inzamelden op de eerste dag der week. Nu zijn dit geen geboden of inzettingen die we in deze verzen vinden, maar we vinden wel dat die eerste dag van de week gebruikt werd voor samenkomsten en inzamelingen. Men zamelde geld in, men kwam samen op die eerste dag der week, maar was de zondag dan ook een geheiligde aparte dag? Wij vinden dat NERGENS in de Schrift! U hoort weleens dat de zondag de DAG DES HEEREN genoemd wordt (reformatorische kring). Maar ook dat is on-Bijbels.


   

De zondag is NIET de Dag des Heeren!

 

Weet u wat de Dag des Heeren in de Schrift is? Dat is een OORDEELSDAG! We komen de term in het Oude Testament al tegen. Jesaja 13 schrijft bijvoorbeeld over de ondergang van Babel. Vers 6 zegt: “Huilt gij, want de dag des Heeren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.” Vervolgens zegt vers 9: “Ziet, de dag des Heeren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en zijn zondaars daaruit te verdelgen.” Dan komt vers 13 met: “Daarom zal Ik de hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid van de Heere der heerscharen, en vanwege de dag van Zijn hittige toorn.” We zien de ondergang van Babel beschreven in Openbaring 18. Deze profetieën in Jesaja gaan over de Grote Verdrukking! De verschijnselen van Jes. 13 : 13 hebben dan ook nog niet plaatsgevonden. Ook deze verschijnselen vinden we in de beschrijving van de Grote Verdrukking in Openbaring terug! Een andere profeet, die de dag des Heeren beschrijft, is bijvoorbeeld Joël. Joël 1 : 15 zegt: “Ach, die dag! Want de dag des Heeren is nabij, en zal als een verwoesting komen van de Almachtige.” Vervolgens spreekt Joël 2 : 1: “Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij.” In vers 11 en 31 vinden we: “En de Heere verheft Zijn stem voor Zijn heer heen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? (…) De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt.” Ook deze beschrijvingen vinden we in Openbaring. Openbaring 6 : 12 zegt bijvoorbeeld: “En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.” Ook Joël geeft dus een beschrijving van de Grote Verdrukking. De dag des Heeren is dus GEEN ZONDAG. De dag des Heeren is een Bijbelse benaming voor de periode van de Grote Verdrukking. De Dag des Heeren is dus geen dag om fijn samen te komen als gelovigen (de gelovigen zijn dan reeds opgenomen en bij hun Heiland, 1 Thess. 4), de dag des Heeren is een verschrikkelijke dag, een dag waarop de vreselijkste dingen met de aarde en de mensheid gebeuren. Dat is de Bijbelse context! Wanneer Johannes in Openb 1 : 10 dan schrijft: “En ik was in de geest op de dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin”, dan weten we dat Johannes niet op de zondag was, maar in de Grote Verdrukking. De Heere heeft Johannes de periode van de Grote Verdrukking laten zien, en in Openbaring laten opschrijven, zodat wij Zijn plan mogen kennen!

  

De eerste dag der week is in de Bijbel dus niet een aparte geheiligde dag, maar een dag dat de discipelen samenkwamen. Wij volgen dus NIET ROME wanneer wij op de eerste dag van de week samenkomen, maar wij volgen hetgeen ons geleerd wordt in Gods Woord. (Alhoewel dit dus absoluut geen gebod is!)

 

Zo ziet u dan opnieuw een verschil tussen Wet en Gemeente. Israël onder de Wet krijgt van de Heere de Sabbat als teken! De Gemeente in de Gemeente-bedeling komt samen op de eerste dag van de week! “Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”.