Op weg naar de één-wereldreligieDe Schriftgeleerden van de 20e en 21e eeuw

In de studies “Jehovah of Jahweh” en “Legende of werkenlijkheid?” hebben we gezien wat het NBG, wat deze “valselijk genaamde wetenschap” allemaal beweert. En dan hebben we waarschijnlijk alleen nog maar het topje van de ijsberg gezien. We hebben bijvoorbeeld nog niet stilgestaan bij het feit dat men het heeft over de “dagelijkse offercultus in de tempel” [1], dat men spreekt over “de inwijdingsrite van de doop” [2], over “divinatie” [3], “orakelstenen” [4], “lectio divina” [5] en dat God Mozes de opdracht zou geven om één van de offerdieren naar “een godheid, demon of macht in de woestijn” te sturen [6]. En het is deze valse wetenschap die sinds jaar en dag nieuwe vertalingen levert (denk aan de NBG-’51, Groot Nieuws, de NBV en de BGT), die mensen afhouden van het lezen van Gods Woord, de Statenvertaling, en die mensen, zoals nu blijkt, doelbewust wil afhouden van de Waarheid van het Woord van God. Die mensen wil laten geloven dat zij “een god” dienen die net als de andere goden is, en grotendeels ontstaan is uit een proces die mensen hem “toegedicht” hebben! In plaats dat deze mensen te horen krijgen dat zij de God dienen Die Zich vanaf de Schepping om de mensen bekommert, en hen Zijn Plan door Zijn Woord openbaart. Zijn Woord dat tot op heden 100 % Waarheid is gebleken. Men heeft in de nieuwe vertalingen Gods Woord aan de hand van filosofisch aangepaste handschriften op diverse plaatsen aangepast. Maar met de “NBV Studiebijbel” heeft men nogeens kaderartikelen toegevoegd om datgene wat van Gods Woord is overgebleven dusdanig te ontkrachten, dat mensen Gods Woord als een sprookje met een morele boodschap gaan zien. Dat is wat er gebeurt wanneer men zich inlaat met Schriftkritiek. Men eindigt bij de afgoderij van de volken.

Wat de Schriftgeleerden in Jezus’ dagen deden, zien we ook vandaag de dag met onze zogenaamde Schriftgeleerden in vervulling gaan. De Heere Jezus waarschuwde de mensen reeds tegen de Schriftgeleerden, zoals we lezen in bijv. Matth. 23 : 13 en 15: “Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, aangezien gij daar niet ingaat, noch hen, die ingaan zouden, laat ingaan. (…) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij reist zee en land rond, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der hel, tweemaal meer dan gij zijt”. Mensen, laat u geen kind der hel maken door de Schriftkritiek of door het NBG! Laat hen u niet verhinderen om bij de Heere Jezus te komen en uw leven aan Hem te geven. Alleen dan, IN CHRISTUS (Ef. 2 : 13, 18), is ook voor u de toegang tot God vrij! En wanneer u dan uw leven veilig weet, wilt u zich toch ook voeden met de redelijke onvervalste melk van het Woord van God (1 Petr. 2 : 2)? Keer daarom terug tot het lezen van de Statenvertaling (en neemt u dan geen HSV, want ook in deze is de Schriftkritiek doorgedrongen!), en laat u Gods Woord niet afpakken door wat voor een modern aanziend boek dan ook (NBG-’51, Groot Nieuws, Het Boek, Willibrord, Naardense Bijbel, Nieuwe Wereldvertaling, NBV, HSV, BGT of noem maar op).


Teken van de tijd

Wanneer we om ons heen kijken dan weten we, met alle gebeurtenissen in de wereld, dat we in de eindtijd leven. Volgens de Bijbel wordt de eindtijd onder andere gekenmerkt door “afval” van het geloof (2 Thess. 2 : 3). We weten nu wat het officiële standpunt van veel van de grote theologische stromingen en van het NBG is. En dan begrijpen we dat daarmee de “afval” van het geloof, als teken van de tijd, duidelijk geïllustreerd is. Door de “valselijk genaamde wetenschap” zijn mensen “van het geloof afgeweken”, zegt 1 Tim. 6 : 21.

Dit geldt echter niet alleen voor Nederland! Zo vertonen bijvoorbeeld alle nieuwe Engelse vertalingen gemiddeld genomen dezelfde afwijkingen als de Nederlandse nieuwe vertalingen. Nu, in het “Voorwoord” van de “NBV Studiebijbel” staat het volgende geschreven:

“De uitgangspunten voor deze studie-uitgave zijn in overeenstemming met de Richtlijnen voor de interconfessionele samenwerking bij de vertaling van de Bijbel, zoals die in 1987 zijn vastgesteld door de United Bible Societies en het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen van de Rooms-Katholieke Kerk” [7].

Het proces is een afspraak van de Verenigde Bijbelgenootschappen en gaat dus wereldwijd! Vandaag de dag, en de “NBV Studiebijbel” maakt dat meer dan duidelijk, wordt duidelijk dat men niet gelooft in één God, de Schepper van hemel en aarde. Men doet de mensen Gods Naam Jehovah vergeten en heeft de naam Jahweh gebruikt om Israëls God terug te leiden tot de stammen-goden van Kanaän! Hierin zien we duidelijk dat er geprobeerd wordt om de “gelovigen” richting de één-wereldreligie van de Grote Verdrukking te dirigeren. De Bijbel beschrijft de kerk van Rome namelijk als “de grote hoer” en “de moeder der hoererijen” (Openb. 17). In Openb. 17 wordt duidelijk de leider van een religieus systeem besproken die zich schuldig maakt aan geestelijke hoererij. Oftewel: ze zijn vriendjes en vriendinnetjes met iedereen! Dit wordt geïllustreerd door bijvoorbeeld de Paus, die al jaren met wereldleiders en andere geestelijken uit diverse religies samen kan en wil bidden! In 1986 bracht Paus Johannes Paulus II in Assisi de leiders van de wereldgodsdiensten voor het eerst samen om te bidden voor wereldvrede [8]. Zulke bijeenkomsten zijn sindsdien door de jaren heen vaker gehouden. Onlangs werd dat nog eens zeer duidelijk toen Paus Franciscus samen met de grootmufti van Istanbul in de Blauwe Moskee heeft gebeden, met het gezicht richting Mekka [9].

Men aanbidt samen de goden van hetzelfde pantheon! In feite is de één-wereldreligie reeds geboren. Het handboek voor die één-wereldreligie heeft het NBG geschreven: de “NBV Studiebijbel”! Dan heeft men namelijk geen Boek nodig dat zegt dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Daarom wijst men dit soort “standpunten” toe aan de “verschillende visies” van de auteurs. En wanneer het gaat over de toekomst, en dat, u raadt het al, daar heel verschillend mee omgegaan wordt, dan geeft men aan:

“De Bijbel is een ruimhartig boek. Het laat ons zien dat er voor al die verschillende reacties, afhankelijk van tijd en omstandigheden, wel iets te zeggen valt” [10].

En dat is precies wat de mens wil: een ieder maakt ervan wat hij of zij zelf wil. En als we dan bedenken dat het NBG Jezus Christus tot een legende verklaart, en dat de kaderartikelen van de “NBV Studiebijbel” en de hedendaagse vertalingen de deur openzetten voor andere goden en occulte praktijken (bijv. divinatie, lectio divina, etc. [11]), dan begrijpen we hoe ruimhartig het NBG is. God zegt echter in Zijn Woord dat Zijn Woord niet “van eigen uitlegging” is (2 Petr. 1 : 20) en “Niemand komt tot de Vader, dan door” de Heere Jezus Christus. Aan u de keus wie u wilt volgen: het NBG of de Heere in Zijn Woord.


De Nieuwe Wereldorde

En zo is men op weg naar de Nieuwe Wereldorde. De Nieuwe Wereldorde is geen Bijbelse term, omdat de Heere altijd spreekt over de “nieuwe hemel(en) en de nieuwe aarde” (Jes. 66 : 22; 2 Petr. 3 : 13; Openb. 21 : 1)! De Nieuwe Wereldorde is de orde waar onze leiders steeds vaker over spreken en wat het doel van bijvoorbeeld de Illuminaten en de Vrijmetselarij is, waarvan wij echter weten dat dat het antichristelijk rijk zal zijn [12]! Het rijk dat in de eindtijd, in de Grote Verdrukking op aarde aanwezig zal zijn. In de “Jongerenbijbel” wordt deze Nieuwe Wereldorde letterlijk genoemd [13]. Maar ook in de “NBV Studiebijbel” vinden we een hint naar de Nieuwe Wereldorde, waar men “haarfijn” uit de doeken doet dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde de Nieuwe Wereldorde is [14]. Ziet u wat er gebeurt als de antichrist ten tonele verschijnt, en de Nieuwe Wereldorde uitroept? Alles wordt door de theologen voorbereid om straks zoveel mogelijk mensen achter de valse messias aan te krijgen. En zo gaan de voorbereiding van de één-wereldreligie en de Nieuwe Wereldorde hand in hand in de “NBV Studiebijbel”.


Tot slot

En dan te bedenken dat mensen, wanneer men oproept om bij de Statenvertaling te blijven, durven te zeggen dat er afgoderij gepleegd wordt! Tegen die mensen zou ik willen zeggen: Open uw ogen, want het is de Schriftkritiek die leidt tot afgoderij. Bekeert u, en buigt u voor het gezag van het bewaarde Woord van God.

Paulus riep Timótheüs op om een afkeer van het “ongoddelijk ijdel-roepen” te hebben! En hij riep hem op om “het pand u toebetrouwd” te bewaren (1 Tim. 6 : 20, 21)! Daarom de oproep: U weet, of weet nu, wat Gods Woord is; u weet, of weet nu, dat God beloofd heeft Zijn Woord te bewaren; laten ook wij het daarom (blijven) bewaren! Houdt u verre van de Schriftkritiek. Een duidelijker waarschuwing voor wat er gaande is, kunt u haast niet krijgen.


[1]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 1748.
[2]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 2117.
[3]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 637.
[4]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 637.
[5]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 1506.
[6]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 181.
[7]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 5.
[8]  ‘Interreligieuze gebedsdag voor de Wereldvrede - Assisi’, RK Documenten.nl, bron: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=332.
[9]  ‘Paus bezoekt Blauwe Moskee in Istanbul’, NOS, 29-11-2014, bron: http://nos.nl/video/2006352-paus-bezoekt-blauwe-moskee-in-istanbul.html.
[10] ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 2205.
[11] Zie bijv.: ‘Aanval op het gebeds’wapen’’, Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, www.bijbelengeloof.com.
[12] ‘Tekenen der tijden: het herstelde Romeinse Rijk’, Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, www.bijbelengeloof.com.
[13] ‘Jongerenbijbel, met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling’, Nederlands Bijbelgenootschap en Evangelische Omroep, Uitgeverij NBG, Heerenveen, 2006, blz. (NT)434.
[14] ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 22.