Verborgenheid, het grote Babylon
...het waarnemen van de tekenen der tijdenInleiding

In deze Bijbelstudie willen we stilstaan bij één van de tekenen der tijden, en dan wel bij hetgeen de Bijbel noemt: “Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde” (zie Openb. 17 : 1 – 9, 18). Dit is iets wat zich nu nog niet afspeelt, maar we zullen zien dat de wereld zich wel ergens op aan het voorbereiden is.


Speelt de Islam een rol in de eindtijd?

Als het om de eindtijd gaat, dan horen we steeds meer gelovigen en christelijke organisaties zeggen dat de Islam waarschijnlijk een hele belangrijke rol in het geheel zal spelen. Nu zal ik niet ontkennen dat de Islam een rol speelt. We zien dat allerlei aanslagen uit die hoek eraan bijdragen dat allerlei wetten aangescherpt worden, of zelfs nieuw in het leven geroepen worden, waardoor we steeds meer in een gecontroleerde wereld leven. De wetgeving wordt rijp gemaakt, zodat de antichrist straks zo de touwtjes in handen kan nemen. En daarin speelt de Islam een duidelijke rol. Veel mensen verwijzen ondertussen ook voor de antichrist die kant op. Echter we moeten niet vergeten dat de antichrist straks in de tempel Gods gaat zitten, en zich als God zal laten vereren. Hij duldt straks geen religies die monotheïstisch zijn. De christenen, die bij de Bijbel blijven niet, maar ook de fundamentalistische moslims niet! Met andere woorden: de antichrist komt niet uit de (fundamentalistische) Islam voort! Dat betekent niet dat de antichrist geen achtergrond in de Islam zou kunnen hebben. Sterker nog de Bijbel zelf wijst Syrië aan (Jes. 10 : 5; Micha 5 : 4). Maar dat neemt niet weg dat de antichrist een vorst uit Israël zal zijn: “En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid; Alzo zegt de Heere Heere: Doe die hoed weg, en hef die kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen die, die nederig is, en vernederen die, die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij komt, die daartoe recht heeft, en die Ik dat geven zal” (Ezech. 21 : 25 – 27). Zoals het beest, de antichrist, een gemengd beest is, zo zal hij inderdaad gemengd zijn, als het gaat om zijn afkomst!


De vrouw op het beest

Het gedeelte in Openb. 17, over de “Verborgenheid, het grote Babylon”, wordt al lange tijd door de meer Bijbelgetrouwe uitleggers uitgelegd als zijnde de Rooms-katholieke Kerk, die zetelt in Rome. De Protestanten verwijzen van oudsher naar de Paus, echter aangezien Openbaring nog toekomst is, en de antichrist nog op het toneel moet verschijnen, hebben de meer Bijbelgetrouwe uitleggers, “een” toekomstige Paus de rol van antichrist of valse profeet toebedeeld. Maar klopt dat wel?


Velen misleid?

Feit is dat aan het zojuist genoemde tegenwoordig steeds vaker een andere uitleg gegeven wordt. Xandernieuws schrijft al enige tijd dat de val van Babylon in de Bijbel een beschrijving is van Iran dat Saudi Arabië zal vernietigen [1]. Hiervoor wordt onder andere een tot het christendom bekeerde voormalige moslimterrorist van de Palestijnse Moslim Broederschap, Walid Shoebat, geciteerd. Hij

“gelooft niet dat de Katholieke Kerk een bijzondere of kwaadaardige rol in de eindtijd zal spelen, zoals bijvoorbeeld christenauteurs Tom Horn en Cris Putnam (zie de ‘Apollyon’, ‘Petrus Romanus’ en ‘Exo Vaticana’ artikelenseries op deze site) schrijven. ‘Beweren dat het Vaticaan de hoer is omdat Rome op zeven heuvels is gebouwd*, of dat de priesters scharlaken rode kleden dragen, is geen acceptabele uitlegkundige methode. Overeenkomsten zijn geen bewijzen. Er moet een legitiem verband en een letterlijke geografische locatie in de Bijbel zijn aan te wijzen’” [2].

En even verderop:

“Hierdoor zijn over de hele wereld miljoenen christenen misleid met leringen die Schriftuurlijk gezien vrijwel uitsluitend op drijfzand zijn gebouwd. 'De Bijbel is streng en zegt op meerdere plaatsen dat je niet verder mag gaan dan het geschreven Woord - de Bijbel zelf. (…)’” [3].


Is Babylon hetzelfde als Arabië?

De uitleg, zoals wij die kennen, is dus niet Bijbelgetrouw, zegt men. Maar waar komt Walid Shoebat, en met hem Xander, dan mee aan? Houden zij zich aan de letterlijke tekst van Gods Woord? Laten we enkele voorbeelden bekijken. Zo lezen we:

“In Jesaja 21 : 9 voorzegt de profeet met dezelfde woorden de ondergang van Babylon als in Openbaring 18 : 1 – 2 en 14 : 8 worden gebruikt: ‘Babylon is gevallen, gevallen’: ‘De last (…) over Duma’ (Jes. 21 : 11); ‘De last (…) tegen Arabië’ (21 : 13); ‘…de heerlijkheid van Kedar (zal) ten ondergaan.’ (21 : 16). Deze plaatsen liggen allemaal in Arabië, dat volgens de Bijbel in de eindtijd zal worden vernietigd (…). Alle letterlijke referenties in de Bijbel wijzen op steden in (Saudi) Arabië. Andere Babylonische steden zoals Nineve, Ur, Babel en Sumer worden nergens genoemd” [4].

Hiermee zegt men dat Babylon in de Bijbel Arabië is, en zoals men dit verder doorvoert, met name Mekka, want Mekka is, volgens zeggen, de “hoer van Babylon”. Zo schrijft Xander:

“De Ka’aba in Mecca voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van de ‘hoer van Babylon’” [5].

Wat die kenmerken zijn, daar zullen we zo nog op terugkomen. Maar eerst Jes. 21 : 9. Klopt het dat dit Bijbelgedeelte laat zien dat Babylon hetzelfde is als de Arabische plaatsen? Zoekt u Jes. 21 : 6 – 17 eens op en leest u dat gedeelte eens. Wanneer we op een kaart kijken dan zien we waar Babylon ligt, maar ook waar de Arabische plaatsen/streken Duma, Thema en Kedar liggen. Babylon, aan de Eufraat in het huidige Irak, ligt ten noorden van de genoemde Arabische plaatsen, die in het huidige Saudi-Arabië liggen. De profetie tegen de Arabische plaatsen is geen opsomming van de val van Babylon, maar zoals Egypte zal vallen (Jes. 20), zoals Babylon zal vallen (Jes. 21 : 1 – 10), zo zal ook Arabië met haar diverse delen vallen (Jes. 21 : 11 - 17). Net zoals Egypte, de Arabische delen en Babylon ieder een apart hoofdstuk krijgen in Jer. 46 – Jer. 51. Dat is de context van Gods Woord! Ondanks dat er in Jes. 21 niet gesproken wordt over andere Babylonische steden, is Babylon toch echt een ander gebied dan Arabië.


Bevindt het Bijbelse Babylon zich aan de Rode Zee?

Een ander bewijs dat Babylon in Arabië zou moeten liggen, en dat het dan met name Mekka zou zijn, luidt als volgt:

“De Bijbel noemt expliciet de Rode Zee als een geografische indicatie waar dit eindtijd-Babylon zich zal bevinden: ‘De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee (SV, KJV: Rode Zee).’ (Jer.49:21). Eén blik op de kaart leert dat Mecca zich vlakbij de Rode Zee bevindt. Sommigen zullen wellicht beweren dat deze tekst spreekt over Edom, dat zich hoofdzakelijk in het huidige Jordanië bevond. In Ezechiël 25 staat echter dat ‘Edom’ zich uitstrekte van Teman (Jemen) tot Dedan (Saudi Arabië)(vs.13). Groter-Edom omvatte dus de hele westkust van het Arabische schiereiland. Haar vernietiging wordt als volgt voorzegt: ‘Zoals Sodom en Gomorra met hun naburen ondersteboven gekeerd werden, zegt de Here, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijf houden’ (Jer.49:18)”[6].

Op een landkaart kunt u inderdaad zien dat Mekka dicht bij de Rode Zee ligt. Echter waar gaat Jer. 49 : 21 over? Het gaat punt één over het beven van de aarde, en het horen van het geluid van de val en het gekrijt van Edom! Misschien dat de opmerking terecht is dat in ieder geval de profetie tegen Edom in Ezech. 25 zich uit heeft gestrekt van Teman tot Dedan, maar déze profetie gaat over Edom, en níet over Babylon. De val van Babylon wordt namelijk in Jer. 50 beschreven. Met andere woorden Jer. 49 : 21 gaat niet over Babylon. We zien dat Walid Shoebat en met hem Xander, anderen beschuldigen de Bijbel niet goed uit te leggen, en Deze niet letterlijk te volgen, terwijl ze zelf de Bijbel volledig uit de context halen, en de teksten dusdanig aan elkaar rijgen dat er een totaal andere Boodschap ontstaat, namelijk: “Mekka is Babylon”, terwijl de Bijbel zegt dat, in ieder geval in het Oude Testament, dat Babylon, Babylon is! Men pleegt gewoon Schriftvervalsing! Inderdaad zal Edom volgens Jer. 49 : 18 net als Sodom en Gomorra totaal verwoest worden. Maar in dit gedeelte is géén sprake van Babylon. We mogen dan ook niet stellen dat dit gedeelte bewijst dat Babylon aan de Rode Zee ligt!


“Geen Arabier zal daar zijn tent opslaan”…

Nog een suggestief bewijs leveren Walid Shoebat en Xander aan de hand van Jes. 13, wat over de ondergang van Babylon gaat. Aangezien er in Jes. 13 : 9 sprake is van “de dag des Heeren”, moet dit gedeelte dus een heenwijs hebben naar de Grote Verdrukking. In Jes. 13 : 20 lezen we: “Daar zal geen woonplaats zijn in eeuwigheid, en zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht; en de Arabier zal daar geen tent spannen, en de herders zullen er niet legeren”. In één van de artikelen van Xander lezen we daarover:

“De Bijbel beschrijft dat in onze tijd het anders zal gaan: heel Arabië, inclusief de ‘glorie van Kedar’ (Mecca), zal worden vernietigd. Dit blijkt uit deze profetie: ‘... het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan...’ (Jes.13:20). Arabieren slaan hun tenten op in Arabië, niet Rome. De ultieme vervulling van deze profetie is de verwoesting van het eindtijd-Babylon” [7].

Opnieuw worden verzen uit hun verband gehaald! Inderdaad zal heel Arabië vergaan. Daar hebben we reeds genoeg verzen van gezien. Echter in dit gedeelte gaat het over Babylon. Babylon lag in Bijbelse tijden aan de Eufraat. De Arabieren slaan hun tenten niet op in Rome, echter zij hebben zich dusdanig uitgebreid, vanuit Kanaän, naar Egypte, naar Saudi Arabië, helemaal richting Babylon, dat zij ook hun tenten hadden kunnen opslaan in Babylon. En wees eerlijk: Saddam Hoesein heeft als moslim toch ook de stad geprobeerd te herbouwen? Ook van Babylon staat in Jes. 13 geschreven, wat er over Arabië in andere delen van de Schrift staat geschreven: “Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeeën, zijn zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft” (Jes. 13 : 19). Maar, zoals we al zagen, dat maakt niet dat het in dit gedeelte over Arabië gaat. Dit gedeelte gaat over Babylon! Nu is dit gedeelte niet in vervulling gegaan met de komst van de Meden, want Babylon bestond als stad ook in de Nieuwtestamentische periode (1 Petr. 5 : 13). Er is zelfs een dorp geweest tot op 917 na Chr [8]. Ondanks dat Saddam Hoesein de stad heeft willen herbouwen, ligt dat nu stil, zoals ook Xander schrijft [9]. Dat betekent niet dat Babylon in de eindtijd ergens anders zal liggen, maar hoogstwaarschijnlijk hebben we hier een profetie dat Babylon alsnog herbouwd zal worden. Waardoor deze stad alsnog vernietigd zal kunnen worden. Op deze manier blijven we bij de Schrift!

 


Heeft Mekka de kenmerken van de “hoer van Babylon”?

Maar wat zijn dan volgens Walid Shoebat de kenmerken van de grote “hoer van Babylon” waar Mekka, of beter gezegd, de Ka’aba, aan voldoen? De Ka’aba is het gebouw wat in Mekka staat, waar moslimbedevaartgangers langs heen trekken. In deze Ka’aba bevindt zich een zwarte steen. Zaken die als voorbeeld genoemd worden zijn de zwarte doek die de Ka’aba draagt als jurk. De Ka’aba wordt wel vergeleken met een maagd die versierd is met haar mooiste trouwjurk [10]. En verder:

“Het kleed, de parels, de juwelen, het goud, het zilver en zelfs de zilveren godslasteringen, die in de gouden mozaïeken in haar gewaad zijn geborduurd – alle Bijbelse kenmerken van de ‘hoer’ zijn aanwezig. Alleen al bij de deuren van de Ka’aba is 280 kilo puur goud gebruikt. De verwijzing naar een hoer in Openbaring 17 is dan ook geen toeval: ‘En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken’ (vs. 4)” [11].

In een ander artikel wordt nog geschreven:

“Ook heeft de Ka’aba een scharlaken gekleurd binnenkleed (zoals in Openbaring beschreven)” [12].

Het is overigens frappant om te zien, hoe men de meer Bijbelgetrouwe uitleggers ervan beticht vergelijkingen te maken, wat “geen acceptabele uitlegkundige methode” zou zijn [13], maar vervolgens zelf dezelfde vergelijkingen maakt op een gebouw dat in Arabië ligt, en óók niet in Babylonië! Maar dit terzijde.


Wat zegt de Bijbel?

En dan de Bijbel! Ondanks dat Mekka door sommigen vergeleken wordt met Babylon, is het de Ka’aba die vergeleken wordt met een maagd. Echter de Ka’aba is een gebouw in een stad. Maar Openbaring zegt dat de vrouw, die de grote hoer is, een stad is, en dus geen gebouw! Openb. 17 : 18 zegt: “En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde”. De Ka’aba mag dan een scharlaken gekleurd binnenkleed hebben, zij wordt herkend door het zwarte kleed met goud en zilver. De vrouw van Openb. 17 wordt echter bekleed met purper en scharlaken. Zij is aan die kleuren te herkennen (Openb. 17 : 4)! Anders had Johannes, die van de Heere een blik mocht werpen in de Grote Verdrukking (Openb. 1 : 10), dit nooit kunnen zien. Maar zijn dit de enige bewijzen?


Verzwegen kenmerken…

De Bijbel spreekt ook over een beker! In Openb. 17 : 4 staat geschreven: “…en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinheid van haar hoererij.” Deze drinkbeker wordt in de artikelen van Xander (en Walid Shoebat)  niet als kenmerk genoemd… Zij kan ook geen kenmerk zijn voor de Ka’aba, daarom wordt deze in de artikelen van Walid Shoebat min of meer verzwegen.

De Bijbel spreekt ook over het feit dat die grote stad “het koninkrijk heeft over de koningen der aarde” (Openb. 17 : 18). En dan lezen we in Openb. 18 : 9 over de koningen: “En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar brand zullen zien”. Eén ding is duidelijk: dit kan niet gaan over de Ka’aba en over Mekka! Mekka heeft geen enkele macht over de koningen der aarde. Mekka ‘hoereert’ ook niet met de koningen der aarde. Sterker nog: niet-moslims mogen Mekka niet eens in [14]!

Overigens: is Mekka zo rijk aan waren van goud, zilver, kostbaar gesteente, paarlen, fijn lijnwaad, purper, zijde, scharlaken, welriekend hout, allerlei ivoren vaten, kaneel, reukwerk, wijn, etc., waardoor de kooplieden der aarde rouwklagen om haar (Openb. 18 : 11 – 13)?


Mekka kan niet Babylon zijn!

Kijkend naar Gods Woord, ook naar Openbaring(!), blijkt dus dat Mekka en de Ka’aba niet het Babylon zijn van het Oude Testament, en ook niet van het Nieuwe Testament! Als we alle eigenschappen van “het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde” op een rijtje zetten, dan weet een eerlijke lezer over wie het gaat!


De kenmerken van Verborgenheid, het grote Babylon

Wij vinden een stad (Openb. 17 : 18), die is gebouwd op zeven bergen (Openb. 17 : 9), die de kleuren purper en scharlaken draagt (Openb. 17 : 4), en waarvan het symbool een gouden drinkbeker is (Openb. 17 : 4), de stad is dronken van het bloed der heiligen (Openb. 17 : 6), is een politieke macht (Openb. 17 : 18) en houdt van goud en zilver (Openb. 18 : 12), en na alle handelswaar staan op de laatste plaats “de zielen der mensen”. Buiten het feit dat “goud” op de eerste plaats staat, en “de zielen der mensen” op de laatste plaats, zijn “de zielen der mensen” voor haar dus als “koopwaar”!  De stad is commercieel en rijk (Openb. 18 : 12, 15), trots (Openb. 18 : 7) en mystiek (zie “Verborgenheid”/“mystery” in Openb. 17 : 5).

Veelal is dit alles in de theologie uitgelegd als zijnde het heidense Rome van de Romeinse keizers. Maar het Romeinse Rome is (nog) niet als een molensteen in de zee verdwenen (Openb. 18 : 21), de gelovigen is niet verteld om het oude Rome te verlaten (Openb. 18 : 4), nee, zij stierven er! Kortom het gaat niet het Oude heidense Rome aan!


Wie of wat is dat grote Babylon?

Veeleer gaat het om het huidige Rome: de Rooms-katholieke Kerk. Zij is in al die eigenschappen te vinden! Maar gelóven wij dat ook? Xander zegt in zijn betoog dat het Vaticaan niet op zeven heuvels gebouwd is. Daarentegen zegt hij dat je de Bijbel ook anders(!) kunt lezen. In Openb. 17 : 9 staat geschreven: “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit”. Xander zegt hierover:


“lett. staat hier zeven ‘bergen’, wat ook met ‘vestingen’ vertaald kan worden. In Mecca staan zeven moskeeën die in de oudheid letterlijk als vestigingen werden gebruikt” [15].

Hier zien we hoe men de Bijbel weer zelf gaat invullen! Opnieuw wordt een woord aangepast. En het wordt nog vreemder wanneer je het woord gaat opzoeken in de concordanties (voor zover die betrouwbaar zijn): Zowel Young als Strong geven alleen ‘berg’ of ‘heuvel’ als mogelijke vertaling! De uitleg wordt op de manier van Xander ook wel heel vreemd. Want als een stad op die vestingen zit, er dus op gebouwd is, dan zijn deze vestingen er nu niet meer. Echter men geeft aan dat de stad Mekka zeven vestingen heeft, die er in de oudheid ook waren! Hieruit blijkt weer: wanneer men Gods Woord gaat aanpassen, dan krijgt men onzin!


Heeft Gods Woord het Islamitische Rotskoepelgebouw voorzegd?

Dat Xander er gevoelig voor is om het Woord van God aan te passen, blijkt ook uit een ander voorbeeld. Uit Jes. 14 : 13 zou blijken dat op het Tempelplein een “gebouw van Lucifer” zou komen te staan. In die tekst staat: “En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden”. Over het woordje “opklimmen” zegt Xander:

“Hebreeuws: ?????,alah, door de Joden uitgesproken als 'ahla' en door de moslims als Allah” [16].

En als commentaar bij de “berg der samenkomst” zegt hij:

“de Tempelberg in Jeruzalem waar islam in 688 het Rotskoepelgebouw bouwde” [17].

Waardoor hij de tekst hertaald tot:

“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij Lucifer.. En zeidet in uw hart: Ik zal allah ten hemel (zijn)... en mij zetten op de berg der samenkomst..” [18].

En hier zien we hoe hetgeen in het Hebreeuws geschreven is, nu wordt uitgelegd vanuit het Arabisch, een andere taal, met een andere betekenis van woorden! Tevens wordt een werkwoord “opklimmen” een zelfstandig naamwoord “Allah”, de naam van een afgod. En dan “op de berg der samenkomst”… Door gewoon te lezen, lezen we dat deze berg zich bevindt “boven de sterren Gods”. Deze berg bevindt zich boven de wolken en niet op deze aarde. In de hemel bevindt zich namelijk de berg Sion, waarop het Nieuwe Jeruzalem zich met de troon van God bevindt. Hiervoor hoeven we niet moeilijk te doen door allerlei woordstudies, maar Schrift met Schrift vergelijken geeft opnieuw het antwoord. In Hebr. 12 : 22 lezen we: “Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen”. En zo verklaart de Schrift zichzelf, en hebben we opnieuw diverse voorbeelden gezien dat we Gods Woord niet eigenhandig moeten gaan aanpassen!


“Dronken van het bloed der heiligen”

Het woord “bergen” moet in Openb. 17 : 9 dan ook gewoon “bergen” zijn! En dan terug naar Vaticaanstad: Rome is de religieuze voortzetting van het Romeinse keizerrijk, met als keizer de Paus. Vaticaanstad ligt geheel binnen de stad Rome [19]. En aangezien we het hebben over de ROOMS-katholieke Kerk, hebben we het over Rome, en Rome is op zeven heuvelen gebouwd [20]! Johannes zag dus Rome! Het feit dat Rome zich openlijk hult in purper en scharlaken is niet hét bewijs dat we in Openb. 17 en 18 met Rome te maken hebben, maar het totaalplaatje is het bewijs! Zij draagt de kleuren purper en scharlaken, goud en zilver zijn belangrijk, handel is belangrijk, een gouden drinkbeker behoort tot haar symbolen voor de eucharistie, zij zetelt op zeven heuvelen en zij is dronken van het bloed der heiligen.

Zo schrijft Xander over Saudi Arabië:

“Het zal iedereen duidelijk zijn dat hier niet Rome, maar alleen Saudi Arabië, de hoofdzetel van de islam, mee bedoeld kan worden, dat vooral de laatste jaren in veel landen in Noord Afrika en het Midden Oosten een waren uitroeiingsoorlog voert tegen het christendom – een teken dat we de laatste fase van de in de Bijbel voorzegde eindtijd dicht zijn genaderd” [21].

Inderdaad voert de Islam de laatste jaren een oorlog tegen andersgelovigen. Echter Rome deed dat reeds in het Romeinse keizerrijk, maar ook tijdens de Middeleeuwen, toen Rome door middel van de Rooms-katholieke Kerk op religieus vlak alleenheerschappij had. Tussen 1.000 en 1.700 na Chr. zijn meer dan twee miljoen Bijbelgelovende Christenen door Rome vermoord. En dat alleen al in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Hongarije en Zwitserland. Daar zitten de vervolgingen in Italië en Zuid-Amerika nog niet eens bij [22]. In de Grote Verdrukking zal Rome aan het hoofd van de wereldreligies opnieuw de Bijbelgelovigen in Christus Jezus vervolgen!


Politieke invloed…

Daarnaast heeft Mekka als stad geen politieke invloed. Maar Rome heeft binnen haar grenzen Vaticaanstad, dat weldegelijk politieke invloed heeft. Vele staatshoofden komen op audiëntie bij de Paus. De Europese vlag heeft een Rooms-katholieke achtergrond, omdat zij gebaseerd is op een visioen van de hemelkoningin Maria [23]…


Maar Rome ligt toch niet in Irak?

Maar hoe zit het dan met het feit dat Babylon in het Oude Testament teruggaat op het oude Babylon aan de Eufraat? Rome ligt niet in Irak! Twee dingen moeten we ons hierbij bedenken. Het eerste is dat Babylon herbouwd kan worden, net als de Tempel, die er moet zijn, wil de antichrist zich daarin kunnen zetten (2 Thess. 2 : 4). Die mogelijkheid is er! Misschien dat de hoofdzetel van de verenigde wereldreligies in de Grote Verdrukking in Babylon zal zetelen! Maar dit hoeft niet, want…


Het gaat om het grote Babylon in het verborgene!

Het tweede punt is, dat het in Openb. 17 en 18 niet over het letterlijke Babylon gaat. Babylon in het Oude Testament lag in een vlakte. In Gen. 11 : 2 staat geschreven: “Maar het geschiedde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een laagte vonden in het land Sinear, en zij woonden aldaar”. In Gen. 11 : 9 lezen we dan dat de stad “Babel” genoemd wordt. En dat terwijl de vrouw van Openb. 17, het grote Babylon, zit op zeven bergen (Openb. 17 : 9). Er is dus een verschil tussen Babel/Babylon van het Oude Testament en het grote Babylon van het Nieuwe Testament. Dit verschil vinden we bevestigd in Openb. 17 : 5, dat zegt namelijk: “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde”. Daar staat: “Verborgenheid”, in de King James 1611 wordt dit aangegeven met “Mystery”! Het gaat dus om het grote Babylon in het Verborgene! Nu, Rome doet zich voor als DE Christelijke kerk. Maar zij is gebaseerd op allerlei heidense rituelen die uit de heidenvolken komen, waar men een “Christelijk” sausje overheen gegooid heeft. Degene die de religies van de volken teruggevoerd heeft op Babylons eerste koning Nimrod, wordt in het artikel van Walid Shoebat en Xander behoorlijk aangevallen, als zijnde dat hij leugens verkoopt [24]. Echter feit is, dat de Rooms-katholieke Kerk een hemelkoningin en heiligen vereert. Iets waar de Bijbel tegen waarschuwt (Jer. 7 : 18, Jer. 44 : 19). Feit is dat de hemelkoningin met haar kind in diverse religies vereerd wordt. Feit is dat de mijter van de Paus uit de Dagon-aanbidding komt, dat de Kerstboom in de Bijbel gekoppeld is aan afgodenverering (Jer. 10 : 3 – 5). En zo zijn er vele voorbeelden meer te noemen. Feit is dat alle volken in Babel haar oorsprong hebben (Gen. 11). Maar ook: Feit is dat de hemelkoningin in de Ka’aba dus ook vereerd wordt. Walid Shoebat doet daar de volgende uitspraak over:

“Historisch gezien stamt de aanbidding van Ishtar ‘Kilili’, de ‘koningin der hoeren’, echter niet uit Rome, maar uit Arabië. De tocht van Moslims rond de zwarte Ka’ba steen in Mecca is feitelijk het vereren van Ishtar, die door hen Athtar en Allat wordt genoemd” [25].

De Ka’aba is pas in 630 na Chr. gewijd aan de Islam [26]. Voor de tijd van de Islam werden daar op z’n minst 360 goden vereerd. De beelden werden bij de Ka’aba neergezet. Wanneer een vreemdeling daar langs kwam, kon hij zijn god daar ook neerzetten om die te aanbidden. Er gingen diverse handelsroutes door Mekka, en zo kwamen dus diverse godenvereringen samen [27]. Nu is het zo dat Rome zich Christelijk noemt, maar zich aansluit bij al die heidense religies in de praktijken. Zij vereren óók een hemelkoningin, alleen haar naam is anders: Maria! En alhoewel de hemelkoningin óók in Mekka vereerd wordt, is eigenlijk de Bijbel het bewijs dat deze religies niet bij Mekka, maar bij Babylon begonnen zijn. Want zegt Gods Woord: de eindtijd wordt gekenmerkt door de “grote hoer” die het “grote Babylon” is in het verborgene!


“En ik verwonderde mij, met grote verwondering”

En daar hebben we de reden dat Johannes in Openb. 17 : 6 schrijft: “…En ik verwonderde mij, toen ik haar zag, met grote verwondering”. Johannes verwonderde zich niet over het heidense Rome dat afgodsbeelden aanbad, en dat Christenen vervolgde. Daar leefde hij middenin. Hij was zelf verbannen naar het eiland Patmos! Nee, hij verwonderde zich over het feit dat er een kerk zal zijn, die zich Christelijk noemt, maar tegelijkertijd Babylon gelijk is, en daardoor “in de Naam van Jezus” Bijbelgelovigen zal doden! Dat is de enige reden dat Johannes zich kan verwonderen! Het grote Babylon is dus de Rooms-katholieke Kerk!


Pas op voor hen die de Schrift aanpassen!

Xander heeft op de site ook andere nieuwsartikelen staan, die ook de Paus aanwijzen als de valse profeet, maar aangezien hij over Walid Shoebat zegt:

“Hoe politiek incorrect zijn visie in de meeste Westerse kerken ook moge zijn, Shoebat voert er een aantal ijzersterke Bijbelse argumenten voor op” [28]

blijkt dat hijzelf geen enkel Bijbels onderscheidingsvermogen heeft. De Schrift mag je van hem aanpassen zoveel je wilt, en dat maakt hem, en hetgeen hij brengt, tot een gevaarlijke nieuwsbron! Pas op voor allerlei uitleggingen die de Islam een grotere rol toebedelen dan haar toekomt! Pas op voor uitleggingen die de Bijbel volledig uit haar context halen om vervolgens een geheel nieuwe theorie aan te dragen. Pas op voor uitleggingen die de Bijbel veranderen! De Heere zegt niet voor niets in Spreuken 30 : 6 het volgende: “Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt”.


De tekenen der tijden… wereldreligies samenbrengen

Dit onderwerp is geplaatst in het kader van “De tekenen der tijden”. Waarom? Omdat de Rooms-katholieke Kerk het middel is van hen die een Nieuwe Wereldorde willen klaarstomen, en deze Kerk gebruiken om alle wereldreligies aan elkaar vast te smelten onder leiding van de Paus van deze Kerk [29]. En als we dan zien dat, ondanks alle schandalen van de Rooms-katholieke Kerk die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen, de nieuwe Paus Franciscus er in slaagt om een enorme populariteit op te bouwen binnen en buiten de Rooms-katholieke Kerk, dan is dat een teken aan de wand. De Pausen timmeren al langer aan de weg, als het gaat om bidden voor de wereldvrede, dat doen ze dan samen met alle leiders van de afgodsdiensten. Denk aan Paus Johannes Paulus II die een Interreligieuze gebedsdag voor de Wereldvrede in Assisi organiseerde [30]. Maar ook de huidige Paus Franciscus timmert hard aan de weg met het hoereren. Zo heeft hij reeds uitgesproken dat moslims de ene ware God aanbidden:

“'Ik groet u en dank u allen hartelijk, beste vrienden van andere religieuze tradities: ten eerste de moslims, die de enige levende en genadige God aanbidden en Hem aanroepen in gebed,' begon de paus zijn toespraak. 'Ik zie een tastbaar signaal van de wil om te groeien in wederzijdse achting en samenwerking, voor het algemene welzijn van de mensheid.'” [31].


De Paus probeert zelf Evangelischen terug te brengen bij Rome

En zo benadert de Paus ook de Evangelischen, die van vroeger uit, zich door de Schrift niet inlieten met Rome. Maar we weten dat de tijden veranderd zijn. De EO werkt met Rooms-katholieken samen, en promoot Rooms-katholieke tradities en gewoonten. Dit is ook te zien in een samenkomst waar de Paus leiders uit de Charismatische beweging toespreekt. Hij wordt op juichende toon begroet en gezegend [32]. Ziet u hiervoor de link naar de online video. Bekijkt u deze video voor u deze studie verder leest…

Deze zelfde Paus doet de volgende uitspraken:

“In ideologieën is Jezus niet: in zijn tederheid, zijn liefde, zijn zachtheid. En ideologieën zijn stijf, altijd. Van elk teken: stijf. En wanneer een christen een leerling wordt van de ideologie, heeft hij het geloof verloren: hij is niet langer een leerling van Jezus, hij is een leerling van deze houding of gedachte… (…) Het geloof wordt ideologie en ideologie maakt bang, ideologie jaagt de mensen weg, creëert afstand, distantieert de mensen en distantieert van de Kerk van de mensen. Maar het is een serieuze ziekte, deze van de ideologische christenen. Het is een ziekte, maar het is niet nieuw hé?” [33].


Rome is de positie van “de moeder der hoererijen” aan het innemen

En zo zien we hoe deze Paus bezig is om te werken aan een één-wereldreligie, terwijl hij een ieder die zich aan de Schrift houdt, onder het mom van ideologie, bestempelt tot serieus ziek te zijn. Hiermee is het zaad gelegd voor een nieuwe vervolging onder Bijbelgelovigen. Rome bereidt zich voor op waar het goed in is: dronken zijn van het bloed der heiligen. En zo zien we opnieuw een teken van de tijd, dat het niet lang meer kan duren, voordat de Heere Jezus Zijn Gemeente komt halen.

Wij hoeven niet gericht te zijn op de komst van de antichrist, want wij mogen de Heere Jezus blijven verwachten. Hij zal ons komen halen, dat zegt Gods Woord. Alleen wanneer het exacte moment is, dat weten we niet. We weten niet hoeveel wij nog van dit proces moeten meemaken, maar we mogen elkaar vertroosten met de woorden uit 1 Thess. 4 : 18, waar geschreven staat: “Zo dan, vertroost elkander met deze woorden”. En die woorden gaan over “onze toevergadering tot Hem” (2 Thess. 2 : 1).[1]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[2]  ‘Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2.
[3]  ‘Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2.
[4]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[5]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[6]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[7]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[8]  ‘Ruckman Reference Bible’, Dr. Peter. S. Ruckman, BB Bookstore, Pensacola, Florida, USA, 2009, blz. 930.
[9]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[10]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[11]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[12]  ‘Moslims noemen complex in Mekka herbouwde Toren van Babel’, Xander, april 2014, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/04/Moslims-noemen-complex-in-Mekka-herbouwde-Toren-van-Babel.
[13]  ‘Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2.
[14]  ‘Mekka’, Wikipedia, De vrije encyclopedie, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mekka .
[15]  ‘Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2.
[16]  ‘Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2.
[17]  ‘Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2.
[18]  ‘Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2.
[19]  ‘Vaticaanstad’, Wikipedia, De vrije encyclopedie, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Vaticaanstad.
[20]  ‘Rome (stad)’, Wikipedia, De vrije encyclopedie, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_%28stad%29.
[21]  ‘Moslims noemen complex in Mekka herbouwde Toren van Babel’, Xander, april 2014, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/04/Moslims-noemen-complex-in-Mekka-herbouwde-Toren-van-Babel.
[22]  ‘The Book of Revelation’, Peter S. Ruckman, Bible Baptist Bookstore, Pensacola, Florida, USA, blz. 512, 513.
[23]  ‘Europese vlag’, RKK.nl, Bron: http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID593049.html.
[24]  ‘Bijbel voorzegde komst gebouw van Lucifer op Tempelplein Jeruzalem’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2.
[25]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[26]  ‘Kaäba’, Wikipedia, De vrije encyclopedie, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%A4ba .
[27]  ‘The Islamic Invasion’, Robert Morey, Harvest House Publishers, Eugene, Oregon, USA, blz. 40.
[28]  ‘Iran zal Saudi Arabië vernietigen’, Xander, juni 2013, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1.
[29]  ‘THE POPE IS DECLARED TO BE A "PROPER RECEPTOR TO THE NEW AGE CHRIST [ANTICHRIST]!’,  The Cutting Edge, bron: http://www.cuttingedge.org/articles/rc104.htm.
[30]  ‘Interreligieuze gebedsdag voor de Wereldvrede - Assisi’, oktober 2013, bron: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=332 .
[31]  ‘Paus Franciscus: Moslims aanbidden de ware God’, maart 2013, bron: http://eczp.blogspot.nl/2013/03/paus-franciscus-moslims-aanbidden-de.html.
[32]  ‘Paus’ video vervult profetie’, Doug Batchelor, bron: http://adventmedia.nl/video/play/paus-039--video-vervult-profetie.
[33]  ‘Paus Franciscus en de opkomende Eén-wereldreligie’, M. Snyder, 24-02-2014, bron: http://valseprofeet.wordpress.com/2014/02/28/paus-franciscus-en-de-opkomende-een-wereldreligie/.