“De knieën, die zich niet voor Baäl gebogen hebben”Inleiding

Nadat Elia een grote overwinning behaald heeft op Achab, en het volk heeft laten zien Wie de ware God is, en de profeten van Baäl heeft gedood, lezen we dat Elia vlucht. U kunt het gedeelte vinden in: 1 Kon. 19 : 1 – 8, 14, 18.


7.000 die niet gebogen hebben voor Baäl

Elia is bang voor de wraak van Izébel. Menselijkerwijs misschien volkomen begrijpelijk. Maar toch had hij net Gods macht aan het werk gezien… Elia’s klacht is ook dat hij alleen is overgebleven, en eigenlijk is die klacht niet terecht, want hij had nog niet zo lang geleden van Obadja gehoord dat hij 100 profeten van de Heere verborgen had gehouden toen Izébel de profeten van de Heere doodde (1 Kon. 18 : 4). Maar blijkbaar heeft hij geen contact met die profeten, en voelt hij zich zo alleen in zijn vlucht voor Izébel, dat hij uitspreekt: “...en ik alleen ben overgebleven...” (1 Kon. 19 : 14). De Heere laat hem echter eten, want Elia moet door (1 Kon. 19 : 6 – 8). En ook zegt de Heere dat Elia, ook al ziet hij ze niet, niet alleen is, want er zijn er 7.000 overgebleven, “alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baäl, en alle mond die hem niet gekust heeft” (1 Kon. 19 : 18). Elia werd door de Heere bemoedigd, dat hij niet alleen was. Met hem waren er nog 7.000! En ik denk dat dat ook voor ons een bemoediging mag zijn. Wij mogen elkaar vertroosten met het vooruitzicht dat we hebben naar de “toekomst des Heeren” (1 Thess. 4 : 15, 18). En daarnaast mogen ook wij weten dat we niet alleen zijn. Er zijn er niet veel die vandaag de dag Gods Woord nog willen bewaren, en vanuit Gods Woord willen leven, maar ze zijn er echt wel. Net als bij Elia, waar er 7.000 verspreid door Israël waren, die zich niet gebogen hadden voor de Baäl, zijn er ook vandaag de dag mensen verspreid over deze aarde die zich niet buigen voor de Baäl, en die bij het Woord van God willen blijven.


Wie was Baäl?

Maar wie was Baäl? Baäl werd door de volken van Kanaän op verschillende wijzen vereerd. Baäl kreeg dan ook verschillende namen: Baäl-Peor (Num. 25 : 3), Baäl-Berith (Richt. 8 : 33) maar ook Baäl-Zebub (1 Kon. 1 : 2). We zien dat deze verering samenhangt met de verering van de hemellichamen, oftewel de zon, de maan en de sterren (2 Kon. 21 : 3), maar ook wordt voor Baäl wel een gouden kalf gemaakt (2 Kon. 17 : 16), en daarbij horen onder andere het brengen van kinderoffers (Jer. 19 : 5). Het is dan ook niet voor niets dat we over één van deze vormen van Baäl lezen, in Matth. 12 : 24: “Maar de Farizeeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, de overste der duivelen”. In de kanttekeningen bij de Statenvertaling lezen we dan:

“Anderen lezen Beëlzebub, welke was de opperste afgod der Ekronieten (2 Kon. 1 : 2). Met welke naam de Joden de overste der duivelen noemden, omdat de afgoden der heidenen duivelen waren. Zie 1 Kor. 10:20” [1].

Laten we 1 Kor. 10 : 20 voor de duidelijkheid lezen: “Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij dat aan de duivelen offeren, en niet aan God; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt”. Baäl-Zebub was dus heel gewoon een andere schrijfwijze voor Beëlzebul of Beëlzebub, en het betreft hier dus de overste van de duivelen, oftewel de duivel zelf! De Baälverering, met alle bijbehorende facetten, is dus niets minder dan duivelverering! Dat is dus waar Israël mee bezig was toen Elia zijn klacht liet horen, en door de Heere bemoedigd werd.


Beëlzebul – Baäl – Shiva – Lucifer

In Zwitserland is men bij CERN bezig met een deeltjesversneller. Men is onder andere op zoek naar andere werelden. En bij CERN staat een beeld van de dansende god Shiva (zie afbeelding). Daarbij is een bord geplaatst met de volgende toelichting:

“Bekend als de Nataraja is deze vorm van de dansende Shiva één van de grootste geschenken aan de wereld van de kunst. Shiva symboliseert “Shakti” of levenskracht, in de Hindoestaanse Drie-eenheid. Hij is de Schepper, de Onderhouder en de Vernietiger. ...” [2].


Shiva bij CERN. Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN_shiva.jpg.

 

Maar hoe creëert Shiva? Shiva

“vernietigt om vervolgens te scheppen, hij werpt alles neer, om vervolgens op te bouwen” [3].

En Shiva danst zijn dans van destructie in een aureool van vuur [4]. Een lied van Bengali’s zegt over Shiva:

“Omdat u van de Brandende-grond houdt, heb ik een Brandende-grond van mijn hart gemaakt – Dat U, Duistere, jager van de Brandende-grond, Uw eeuwige dans mag dansen” [5].

Het mag duidelijk zijn dat de “Duistere” die woont op of in de “Brandende-grond” niemand anders is dan de duivel zelf. Voor hem, zegt de Heere, heeft Hij de hel bereidt. In Matth. 25 : 41 lezen we: “Dan zal Hij zeggen ook tot hen, die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is”. Dat vernietigen om te scheppen, dat kennen we ook ergens van... Dat is dezelfde leus als de Vrijmetselarij hanteert om te komen tot de Nieuwe Wereldorde: Orde uit Chaos! De Vrijmetselarij... die ook openlijk Lucifer vereert. Die Nieuwe Wereldorde... waarvan wij op grond van Gods Woord weten dat dat het antichristelijke rijk zal zijn.

Beëlzebul – Baäl – Shiva – Lucifer. Het zijn in feite allemaal dezelfde: het gaat om de duivel, en die wil vereerd worden. Hij wil, zegt 2 Thess. 2 : 4, “als God geëerd” worden, “zichzelf vertonende, dat hij God is”. En dat is precies wat hij in het begin ook al wilde: “de Allerhoogste gelijk worden” (Jes. 14 : 12 – 14). We zullen zien dat wij vandaag de dag in dezelfde situatie leven als Elia.


Yoga is erg in

Zo kreeg ik onlangs een foto doorgestuurd over “Herfstyoga voor kinderen”. En wat men dan ziet zijn kleine kinderen, peuters nog, die onder begeleiding yoga aan het leren zijn. En ja, waar komen we vandaag de dag geen yoga tegen? Het is yoga wat de klok slaat. Het ene na het andere yoga-centrum schiet de grond uit. Op het werk worden mensen aangeraden om yoga te gaan doen, en velen worden vanuit medisch oogpunt naar yoga gestuurd. En we zien steeds meer “Christenen” aan yoga doen. Er zijn kerken die yoga organiseren, en er zijn zelfs organisaties die zogenaamde “Christelijke” yoga aanbieden.


Maar wat is yoga?

In “Wikipedia” lezen we over yoga:

“Yoga (Sanskriet: योग, vertaald: "juk", "verenigen", "beheersen", ook wel "herboren") is een van de zes orthodoxe of astika filosofische scholen (darsana's) van het hindoeïsme. Yoga leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken. In een meer alledaags, westers concept wordt met yoga hatha-yoga bedoeld: een tak van yoga die bestaat uit een systeem van oefeningen. (…) In het westen is er pas een beduidende aandacht voor de beoefening van yoga sinds de laatste helft van de twintigste eeuw. Meestal gaat het daarbij om ontspanningsoefeningen uit de hatha-yoga, die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven opgebouwde spanningen. De hoofdvorm van de fysieke yoga is hatha-yoga die voor het eerst ruim gedocumenteerd werd in de Hatha Yoga Pradipika in de 15e eeuw n.Chr. In het westen wordt yoga gezien als bevorderlijk voor de gezondheid en wordt het vaak zonder religieuze bedoelingen beoefend” [6].

Eigenlijk is yoga verbonden aan de Oosterse religie. En eigenlijk zou dát al voldoende moeten zijn om bijvoorbeeld als Christen niet aan yoga mee te willen doen. Want de Bijbel zegt toch duidelijk dat het licht geen gemeenschap heeft met de duisternis! In 2 Kor. 6 : 14 – 18 lezen we: “Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”.


“Maar laat ons waken en nuchter zijn”

In de Bijbelstudie “Aanval op het gebedswapen” hebben we erbij stilgestaan dat men door middel van meditatie de eigen geest uitschakelt, waarbij men denkt één te worden met het universum, of met de “Aanwezige”. In de “Christelijke” wereld vervangt men de mantra door zogenaamde “heilige woorden”, en zo zijn er ook diverse vormen van zogenaamde “Christelijke” yoga ontstaan. Maar de Heere waarschuwt in zijn Woord nu juist dat wij de strijd “niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht” (Ef. 6 : 12). Wanneer wij onze geest uitschakelen, dan zetten wij onszelf open voor die boosheden in de lucht, hoe vaak wij de naam van Jezus ook uitspreken als een zogenaamd “heilig woord”. Er bestaat namelijk ook een “andere Jezus” (2 Kor. 11 : 4), die in de context verbonden is aan de “dienaars van satan” (2 Kor. 11 : 13 – 15). Nergens leert de Heere in Zijn Woord dat wij moeten bidden als de heidenen, sterker nog Hij waarschuwt ertegen (Matth. 6 : 7), en zegt dat we niet gelijkvormig aan deze wereld moeten worden (Rom. 12 : 2). Het is niet voor niets dat Israël zich niet moest vermengen met de heidenvolken, om te voorkomen dat zij op dezelfde wijze als de heidenen de afgoden zou gaan dienen (zie bijv. Deut. 7 : 3, 4; Deut. 12 : 30, 31). Maar dat geldt dus ook voor de wederom geboren gelovigen. We hebben gelezen over het “ander juk”, over het feit dat er geen gemeenschap is tussen licht en duisternis. En we hebben gelezen over de opdracht: “...gaat uit het midden van hen, en scheidt u af ...” (2 Kor. 6 : 14 – 18). De Heere werkt niet via de wijze waarop de heidenen hun goden proberen te benaderen. Probeert men het wel op die manier, dan is het de Heere een gruwel! En stelt men zichzelf open voor de geestelijke boosheden in de lucht, de duivelen. Het is dan ook niet voor niets dat de Heere gelovigen juist oproept om nuchter te zijn en te waken. In 1 Thess. 5 : 6 lezen we dan ook: “Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn” [7]!


Is yoga slechts een systeem van oefeningen?

Maar de westerse mens is natuurlijk niet graag religieus bezig, en verschuilt zich vaak, zeker als het “Christenen” betreft en op yoga-oefeningen aankomt, achter het zogenaamde feit dat yoga slechts “een systeem van oefeningen” is “zonder religieuze bedoelingen”. De vraag is echter of deze stelling houdbaar is.

De oudst bewaard gebleven tekst over Hatha Yoga is dus de “Hatha Yoga Pradipika”. Wat zegt dit werk dan over deze zogenaamd fysieke vorm van yoga?

In de aanhef blijkt al dat ook de Hatha Yoga weldegelijk religieus is [8]:

Bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-1
 
Aan wie wordt de Hatha Yoga opgedragen? Wie wordt er begroet met de Hatha Yoga? Dat is niemand minder dan, zoals het hier staat: de “oer Heer”, en daarmee wordt dus Shiva, oftewel de duivel, bedoeld! Het oudst bewaarde boek over Hatha Yoga laat dus in ieder geval zien dat met Hatha Yoga een begroeting van de duivel gedaan wordt.


De Zonnegroet: voor “de moeder van alle goden”…!

En dit wordt ook duidelijk in bijvoorbeeld een yoga-serie als de Zonnegroet. Op zich wordt ook de Zonnegroet vaak als een serie bewegingen gebracht die je vitaal moeten maken. Maar kijk naar de mantra’s die erbij horen: “Ik groet de universele vriend”, “Brenger van activiteit”, “Schenker van voeding”, “De aanbeden zon” en “Ik groet de moeder van alle goden”, om er maar een paar te noemen [9]. Bij de Baälverering (duivelverering) werden ook de hemellichamen vereerd… Zo ook met yoga! De zon wordt vereerd omdat deze staat voor het “spirituele bewustzijn”.

Maar zo was het ook in de dagen van het Oude Testament met Israël. In Ezech. 8 : 15 en 16 lezen we: “En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog weer grotere gruwelen zien dan deze. En Hij bracht mij tot de binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van de tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste delen waren naar de tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neer naar het oosten voor de zon”.

Nu zijn er “Christenen”, die maken van de Zonnegroet de Zoongroet [10]. Waarschijnlijk dezelfde oefeningen, alleen dan met de zogenaamde “heilige woorden”. Even los van het feit dat het gebruik van mantra’s, gelijk de heidenvolken, de Heere een gruwel is, we zullen zo zien dat men de oefeningen als Christen ook niet kan doen!

 


De oefeningen zijn bedoeld om de Kundalini (slang) op te wekken


Het gaat namelijk veel verder, en dan keren we weer terug tot de bespreking van de Hatha Yoga [11]:

Bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-3

Eigenlijk lezen we hier (nr. 5 in bovenstaand kader) al dat de oefeningen van Hatha Yoga helemaal niet onschuldig zijn. De Kundalini staat voor de slang of voor slangenkracht! En hier lezen we dus dat de oefeningen van Hatha Yoga erop gericht zijn om de Kundalini op te wekken! Duidelijk mag zijn wie die slang is. De Bijbel laat duidelijk zien dat de duivel “de grote draak, de oude slang” is (Openb. 12 : 9; Gen. 3 : 1). En met de fysieke yoga wil men dus de slang in de mens opwekken.


Versmelting met de slang

Yoga staat ook voor de verwezenlijking van de mens zelf. Men is op zoek naar de “ware ik”, de “hogere ik”, en die “hogere ik”, het “Zelf” is goddelijk. Als men dat gevonden heeft, heeft men de dood overwonnen [12], aldus de “Hatha Yoga Pradipika”. En dan komt de vraag: Hoe verwezenlijkt men het “Zelf”? Dat gebeurt door middel van het opwekken van de Kundalini, de slang. Zo lezen we in de “Hatha Yoga Pradipika” [13]:


Bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-4

Volgens de Hatha Yoga geeft de slang mensen dus hun werkelijke staat van hun “ware ik”! En dat gebeurt doordat de geest van de yoga-beoefenaar met de Kundalini, met de duivel, “samensmelt” [14]:

Bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-4


Voorbeeld: de Lotus-houding (Padmasana)

Maar er zullen velen zeggen: “Dat is de filosofie of de religie van het Hindoeïsme, en daar houd ik mij niet mee bezig. Ik doe alleen maar de oefeningen”! Maar het zijn juist de oefeningen, in de yoga “asanas” genoemd, die de Kundalini moeten opwekken. We bespreken hier een tweetal oefeningen, zoals deze in de “Hatha Yoga Pradipika” beschreven worden. Allereerst de bekende lotus-houding, ook wel Padmasana [15]:

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Padmasana_-_International_Day_of_Yoga_Celebration_-_NCSM_-_Kolkata_2015-06-21_7417.JPG

Bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-1

Hier zien we dus letterlijk beschreven dat de houdingen, vaak in combinatie met de ademhaling [16], ervoor zorgen dat een mens ongeëvenaarde kennis zou krijgen door een proces van de kracht van de Kundalini, de opgerolde slang, die zich omhoog begint te bewegen! De oefening zet dit dus in werking! Eigenlijk zien we hier de aloude slang aan het werk, die tegen de mens zei: “...Gij zult de dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad” (Gen. 3 : 4, 5).


Voorbeeld: de Marsyendrasana

Zo is er een andere asana, en daar lezen we ook dat de oefening verbonden is met opwekken van de Kundalini. In de “Hatha Yoga Pradipika” lezen we [17]:
Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ardha_matsyendrasanam.JPG
Bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-1

Ook door het beoefenen van deze asana zou de mens toegang hebben tot de goddelijke nectar, die anders verloren zou gaan. Opnieuw doordat de Kundalini gewekt wordt!


Door yoga buigt men de knieën voor Baäl!

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven over de verwerkelijking van het “hogere zelf”, de oefeningen, en de werking van de Kundalini. Maar duidelijk wordt op deze manier dat de asanas, de yoga-oefeningen, niet los staan van de religie. De oefeningen zijn een begroeting en het opwekken van de slang, de duivel, in het eigen lichaam. En dat die duivel u wil laten geloven dat uzelf “God” bent, is natuurlijk niet vewonderlijk gezien wat hij de mens in Gen. 3 al probeerde wijs te maken, maar ook gezien zijn eigen streven om zichzelf gelijk te stellen aan God (Jes. 14 : 14). Eén ding mag duidelijk zijn: het is hem in ieder geval gelukt om zich door al die mensen, die de yoga-oefeningen uitvoeren, soms zelfs onder het aanroepen van zogenaamde "Christelijke" leuzen of nota bene de naam van Jezus, zichzelf te laten aanbidden, zo niet zichzelf te laten oproepen in hun levens. En dat is wat er vandaag de dag gaande is… De mensen buigen massaal hun knieën voor Baäl! En dat terwijl de antichrist nog moet komen…


Bekeert u

De Heere zegt in Luk. 18 : 8: “… Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?”. “Christenen” hebben massaal Gods Woord aan de kant gezet, en hebben liever de “gedachtengang van het ongelovige NBG in drukvorm” (de BGT!), en ze gaan massaal op yoga om tot rust te komen… Het is triest, maar ze geven zichzelf over aan de vijand, aan de duivel zelf. Gelukkig zijn er enkelen die de knieën niet buigen voor de Baäl! Vertrouw op de Heere, dat Hij u ook in deze tijd helpt en sterkt. Net als Elia eigenlijk. In 2 Thess. 2 : 13 – 17 lezen we dan een vertroosting: “Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die door de Heere bemind zijt, dat u God van de beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk”. Hopelijk hebben wij met deze studie in ieder geval extra onderbouwing waarom een Christen zich ook niet met de oefeningen van yoga moet inlaten. Maar ook wordt ons duidelijk waarom “Christenen”, die aan yoga doen, vaak zo in opstand komen als het om de waarheid van Gods Woord gaat. Maar mocht iemand dit lezen, die zich onder het mom van oefeningen heeft laten meeslepen in het beoefenen van yoga, stop er direct mee, en bekeert u: vraag de Heere om vergeving en bescherming. U kunt geen “twee heren dienen” (Luk. 16 : 13)! En de ongelovige die dit leest: Met yoga bent u weldegelijk religieus bezig. Alleen u geeft uw leven aan de verkeerde heer, namelijk degene die in Gods Woord bekend staat als “de mensenmoorder van den beginne” (Joh. 8 : 44). Er is maar één uitweg, namelijk door Jezus Christus. Hij heeft in principe de prijs betaald om alle mensen vrij te kopen van de vader de duivel. Alleen u moet dat cadeau van vrijheid en leven wel zelf willen aannemen... (Joh. 8 : 34, 41, 44; 1 Kor. 6 : 20; Kol. 1 : 14).


Bijbelse meditatie = overleggen, overdenken

Dan willen we nog bij één ding stilstaan. Er wordt vanuit “Christelijke” hoek tegenwoordig veel beweerd dat meditatie heel Bijbels is. Zo was in een artikel van “Christelijk Informatie Platform” (CIP) het volgende te lezen:

“Kick Bras is voorzitter van Vacare (PKN), een stuurgroep voor meditatief leven binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vacare ondersteunt onder meer lichaams- en ontspanningsoefeningen en beeldend mediteren. "Meditatie is zo oud als het christendom," beweert Bras. "Het heeft Bijbelse wortels. Zie bijvoorbeeld Psalm 1: Welzalig de mens die.... Gods wet overpeinst bij dag en bij nacht (vertaling 1951). Het Hebreeuwse woord dat hier staat (hagha) werd in de Latijnse bijbelvertaling vertaald met 'meditari', een begrip uit het leger, dat 'oefenen' betekende. De waarde ervan is, dat het je helpt om de vertrouwelijke omgang met God te beoefenen. Het is de ademtocht van de ziel. Meditatie verdiept het geloofsleven omdat je stil wordt voor God en voor de werking van zijn Geest" [18].

Het woord “meditatie” werd (en wordt) in de kerken inderdaad wel gebruikt, maar de laatste jaren, onder invloed van mensen die openstaan voor de Oosterse oefeningen, krijgt het woord een andere betekenis. Het woord meditatie komt niet voor in onze Statenvertaling. Toch komen we het in de Engelse King James 1611 tegen. We lezen bijvoorbeeld in Jozua 1 : 8 het volgende: “This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success”. In de Nederlandse Statenvertaling staat daar geschreven: “Dat het boek van deze wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandig handelen”. In het Engels lezen we: “meditate”, ofwel: “mediteer”, in het Nederlands lezen we: “overleg”. Het Bijbelse mediteren is dus niet een uzelf ontledigen, niet uw geest uitschakelen en wachten op een boodschap, maar Bijbels mediteren is een u richten op de dingen van de Heere, de dingen van de Heere overleggen, overdenken! En dat is iets wat u kunt doen terwijl u loopt, terwijl u werkt, terwijl u auto rijdt, terwijl u eet, etc. De hele dag!


Arbeider in Gods Woord

In die betekenis (van overleggen, overdenken) komen we het ook tegen in Psalm 1. In Psalm 1 : 1, 2 staat geschreven: “Welgeluzalig is de man, die (…) overdenkt Zijn [= des Heeren] wet dag en nacht”. In de Engelse KJV1611 vinden we hier inderdaad weer het woordje “meditate”. Bijbels mediteren is dus “overleggen” of “overdenken”. Wanneer u iets overlegt of overdenkt, dan ledigt u niet uw geest aan de hand van een tekst dat als mantra gebruikt wordt, maar dan bent u er bewust mee bezig. Eigenlijk bent u dan in Gods Woord aan het arbeiden. En dat is wat we bijvoorbeeld in 2 Tim. 2 : 15 geschreven vinden: “Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”. Arbeiden kan niet met een lege geest, maar wel met een wakende en nuchtere geest. Het is niet voor niets dat we in 1 Thess. 5 : 6 gelezen hebben: “Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn”. Dan kunt u namelijk ook dagelijks de Schriften onderzoeken, om te zien of de verkondiging wel klopt (Hand. 17 : 11).

Iemand die een voorbeeld is van een arbeider is Timotheus. De Heere zegt tegen hem, door Paulus: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest van de gelovigen. Beveel deze dingen, en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. (…) Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelf behouden, en die u horen” (1 Tim. 4 : 9 – 13, 15 en 16). Dat is dus het arbeiden en bezig zijn in Gods Woord dat de Heere vraagt.


“Want de lichamelijk oefening is tot weinig nut”

Dat arbeiden in Gods Woord (gebaseerd op het overleggen, overdenken) heeft nogmaals niets met stil zijn, en uzelf leeg maken te maken!  Kick Bras zegt in het genoemde artikel van CIP nog:

“Maar het systematisch beoefenen van ademhaling, lichaamsoefeningen en beeldend mediteren is pas gaandeweg in het christendom uitgewerkt. We kunnen deze methoden gebruiken zonder dat we ons christelijk geloof geweld aandoen...” [19].

Wat hij eigenlijk zegt is dat het gaande weg ontstaan is, en dus geeft hij eigenlijk toe dat het inderdaad niet in Gods Woord terug te vinden is! En toch is het dat Woord dat wij als TOETSSTEEN gekregen hebben (Hand. 17 : 11). Die systematische oefeningen zijn door de eeuwen heen niet door Bijbelgelovigen gepraktiseerd, maar wel door de kerk die hen vervolgde. De Rooms-katholieke mystici hebben deze zaken gaandeweg in het “Christendom” uitgewerkt, en via hen is het nu ook in Evangelische en Baptistische kringen gemeengoed geworden [20]. Daarnaast loopt natuurlijk de hele beweging dat mensen door de Schriftkritiek Gods Woord niet meer als autoriteit hebben, en dat leidt samen weer tot de verdraaiing van Gods Woord als het om mediteren gaat. Ook in het laatste citaat staat namelijk opnieuw een leugen. Als het gaat om het “systematisch beoefenen van ademhaling, lichaamsoefeningen” dan is de Bijbel heel duidelijk. Juist in de context van het gedeelte over de arbeider Timotheus lezen we iets over lichamelijke oefening. In 1 Tim. 4 : 8 lezen we: “Want de lichamelijk oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven”! Even los van het feit dat de oefeningen uit de Oosterse religies niet los te zien zijn van hun meester, satan, zegt de Heere dat de “lichamelijke oefening tot weinig nut” is!

Als slot lezen we Psalm 119 : 97 – 99:
“Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting [= overdenking = meditatie] de ganse dag. Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn betrachting [= overdenking = meditatie] zijn”. De overdenking van Gods Woord gaat samen met verstand, en het maakt ons verstandiger dan wie ook! Niet vanwege onszelf, maar omdat we ons laten leren door Gods Woord Zelf!

Amen.


[1]   ‘BIJBEL MET KANTTEKENINGEN’, deel 3: Matthéüs – Openbaring, Den Hertog, Houten, 1997, blz. 28.
[2]  ‘Shiva Dances the Eternal Cosmic Dance at CERN’, Hinduism Now! 23 oktober 2014, bron: http://hinduismnow.org/2014/10/23/shiva-dances-the-eternal-cosmic-dance-at-cern/.
[3]  ‘Cosmic Dance of Lord Shiva:"Tandav of The Natraj"’, Prof. Nirmal Gupta, Bless A Heart Mission’s Blog, 21-12-2008, bron: http://blessaheart.blogspot.nl/2008/12/cosmic-dance-of-lord-shivatandav-of.html.
[4]  ‘Cosmic dance of Shiva’, K.P. Shashidharan, Times of India, 11-01-2012, bron: http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/Cosmic-dance-of-Shiva/articleshow/10485316.cms.
[5]  ‘The Hindu Shiva ‘Dance Of Destruction’ Filmed Inside CERN Collider’, Geoffry Grider, Now The End Begins, 13-03-2015, bron: http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=31668.
[6]  ‘Yoga’, WikipediA, De vrije encylopedie, bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Yoga.
[7]  ‘Aanval op het gebedswapen’, Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, Apeldoorn, 17-11-2008, bron: www.bijbelengeloof.com.
[8]  ‘Hatha Yoga Pradipika’, hoofdstuk 1, bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-1/.
[9]  ‘Zonnegroet’, Yoga met je Hart, bron: http://www.yogametjehart.nl/oefeningen/zonnegroet/.
[10] ‘Bijbelgetoetste kritiek op yoga’, RejoiceNow.nl, bron: http://www.rejoicenow.nl/page/yoga-handelingen.
[11] ‘Hatha Yoga Pradipika’, hoofdstuk 3, bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-3/.
[12] ‘Hatha Yoga Pradipika’, hoofdstuk 4, zie bijv. nr.’s 100, 102 en 103, bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-4/.
[13] ‘Hatha Yoga Pradipika’, hoofdstuk 4, bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-4/.
[14] 'Hatha Yoga Pradipika’, hoofdstuk 4, bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-4/.
[15] ‘Hatha Yoga Pradipika’, hoofdstuk 1, bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-1/.
[16] ‘Hatha Yoga Pradipika’, hoofdstuk 3, zie nr.’s 126 t/m 130, bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-3/.
[17] ‘Hatha Yoga Pradipika’, hoofdstuk 1, bron: https://fascinerend.nl/yoga/hatha-yoga-pradipika/hatha-yoga-pradipika-1/.
[18] ‘Christenen bouwen geloofsleven op via 'gebedstechnieken'’, Jeffrey Schipper, CIP, 17-12-2012, bron: https://cip.nl/32755-christenen-bouwen-geloofsleven-op-via-gebedstechnieken.
[19] ‘Christenen bouwen geloofsleven op via 'gebedstechnieken'’, Jeffrey Schipper, CIP, 17-12-2012, bron: https://cip.nl/32755-christenen-bouwen-geloofsleven-op-via-gebedstechnieken.
[20] ‘Aanval op het gebedswapen’, Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, Apeldoorn, 17-11-2008, bron: www.bijbelengeloof.com.