Over geloof... 


 

Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, waarmee gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen” (Ef. 6 : 16).


 

De Heere heeft ons “bovenal” “het schild des geloofs” gegeven, om de vurige pijlen van de boze uit te blussen. Om de aanvallen van de boze te kunnen weerstaan, hebben wij dus “het schild des geloofs” nodig! In 1 Petrus 5 : 8 en 9 lezen we: “Weest nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden; en weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt”. Het geloof helpt ons om vast te zijn en de boze te weerstaan. Wat is het geloof? Een definitie van geloof vinden we in de Bijbel Zelf, en wel in Hebreeën 11 : 1: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet”. Vers 6 zegt vervolgens: “Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is van hen, die Hem zoeken”. Met andere woorden, alleen door geloof kunnen wij gemeenschap hebben met God.

  

Maar geloof, op wat voor een manier dan? Alleen weten wat er in de Schrift staat? Nee, geloven behoort uit het hart voort te komen. Romeinen 6 : 17 zegt: “Maar Gode zij dank, dat gij dienstknechten van de zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, waartoe gij overgegeven zijt”. Het gaat er om dat wij ons van harte onderwerpen aan de Schrift. Van harte… vanuit het hart, zoals de King James 1611, de ‘Engelse Statenvertaling’, ook letterlijk zegt. Dat maakt dan ook meteen het verschil met het ‘geloof’ van de duivelen. Toen Jezus Christus de duivelen uitwierp, spraken zij tot Hem: “Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazaréner, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods” (Mark. 1 : 24, zie ook Luk. 4 : 34). De duivelen weten precies Wie Jezus Christus is, en ook wat hun uiteindelijke lot is, maar zij onderwerpen zich niet aan Jezus Christus. In Jakobus 2 : 19 vinden we dan ook: “Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen”. Het geloven in de Heiland is dus niet alleen weten dat Hij de Heiland is, maar van harte geloven, van harte gehoorzamen, van harte onderwerpen aan Gods Woord! Vanuit het hart! 
 

Waardoor komt dat geloof dan? Dat geloof waar de Schrift van spreekt? In Galaten 3 : 2 staat: “Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?”. En dan verderop lezen we in vers 14: “Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.” Het is het tot geloof komen, waardoor wij de Heilige Geest ontvangen. Exact zoals ook Efeze 1 : 13 vertelt: “In Wie ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte”. De allereerste basis van ons geloof behoort het Woord van God te zijn – Romeinen 10 : 17 zegt: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. Gods Woord presenteert ons FEITEN over het geloof, over wie wij mensen zijn, over Gods Plan voor de wereld en de mensheid, over Zijn Reddingsplan. Tevens heeft Hij door Zijn Woord bewezen WAAR te zijn. De profetieën in het Oude Testament, over de eerste komst van Jezus Christus, zijn allemaal letterlijk uitgekomen! De geschiedenis in de Bijbel heeft nog nooit enig mens succesvol kunnen weerleggen, men probeert het wel, maar alle pogingen zijn gedoemd te mislukken. Gods Woord is WAARHEID! Wanneer wij die FEITEN aannemen, dan GELOVEN wij wat God in Zijn Woord aan ons gezegd heeft, zoals Hij het gezegd heeft, waar Hij het gezegd heeft, zonder het uit de context te nemen. Ons geloof is dan gefundeerd op het beste bewijs: Het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God, Wij vertrouwen God en Zijn Zoon Jezus Christus en het volbrachte Werk op Golgotha. Wij geloven dus niet in ons geloof. Ons geloof kan ons niet redden! Wij geloven in Jezus Christus, Jezus Christus van de Schriften. Het geloof is geen Heiland, Jezus Christus is de Heiland! Vanuit dat geloof gaan we dan leven, en dat levert dan uiteindelijk ook GEVOEL: ondanks de strijd waarin wij leven, geeft God ons dan vrede en welbehagen in het hart! Wanneer we deze drie – FEIT, GELOOF, GEVOEL – door elkaar gaan halen, dan komen we in de problemen. Wanneer we vanuit GEVOEL gaan leven, bouwen wijzelf een GELOOF dat op dat GEVOEL gericht is, en we verliezen de FEITEN van de Schrift uit het oog, Dat is wat er heden ten dage in de zogenaamd ‘Christelijke’ wereld aan de hand is.


Het geloof begint dus bij de Schrift, en verzekerd ons van ons Heil in Jezus Christus: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet”. Alleen door dat geloof, gefundeerd op Gods Woord, kunnen wij vast zijn, en de boze weerstaan, zoals we gezien hebben in 1 Petrus 5 : 8 en 9.  

In Hebreeën 11 vinden we vele voorbeelden van mensen die handelden door het geloof. Zo zien we in vers 7 staan: “Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien worden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is”. Dat was een strijd te midden van ongeloof. Noach predikte dat Gods oordeel zou komen (in 2 Petr. 2 : 5 wordt Noach prediker der gerechtigheid genoemd). Hoe denkt u dat de mensen rederneerden? ‘Die gek bouwt zo’n groot schip, waar is dat nu goed voor’. Maar Noach hield stand door geloof! Hij gehoorzaamde Gods Woord en bouwde de ark. Er werden 8 mensen behouden! (We zien hier ook VERSCHILLEN IN BEDELINGEN: Noach bouwde ZELF het schip: werken! Voor de Gemeente komen werken voor behoud niet ter sprake. Maar hier gaat het om het voorbeeld geloof).  

 

Wanneer wij in dat geloof staan, verankerd in de Schrift, hebben wij een schild dat de vurige pijlen van de boze uitblust!

  

Zie ook de studie: “Groeien in het geloof!