Gods Woord bewaren, wat is dat?

  

 

We noemen het zo makkelijk: Gods Woord bewaren. Maar wat is dat? Wat houdt dat bewaren in? Meestal spreekt men over het bewaren van Gods Woord, in de zin van het doen van Gods Woord. Het gaat immers om de boodschap (?), zegt men dan. Wanneer wij doen wat er in de Bijbel staat, dan bewaren wij Gods Woord, zegt men. Deze twee dingen hebben inderdaad met elkaar te maken, maar ze zijn niet hetzelfde!  

 

De Bijbel maakt duidelijk onderscheid. In 1 Johannes 2 : 5 en 6 staat het volgende: “Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in Hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.” Hier zien we dat er een verschil is tussen enerzijds ‘Gods Woord bewaren’ en anderzijds het ‘wandelen gelijk Jezus gewandeld heeft’. Met andere woorden, Gods Woord bewaren is niet: doen wat Hij zegt; maar het heeft er wel mee te maken. Gods Woord bewaren heeft inderdaad te maken met het letterlijk bewaren van dat Woord (en niet alleen een boodschap of fundamenten). De Bijbel heeft niet voor niets verschillende opdrachten, dat wij niet aan Zijn Woorden moeten toevoegen, en dat wij er niet van af moeten doen! Wanneer wij Gods Woord nemen zoals het is, zonder er dingen in te schrappen, of er dingen aan toe te voegen, dan bewaren wij Gods Woord. (Zie ‘Is Gods Woord waar? Hebben wij het geïnspireerde Woord van God?’). Vervolgens komen wij bij onze levenswandel. De Heere vraagt in Zijn Woord dat wij ons vlees in onderwerping brengen aan onze nieuwe natuur en de leiding van de Heilige Geest (Rom. 12 : 1; 1 Kor. 9 : 27). Wanneer wij dat doen – de Heilige Geest doet ons Gods Woord begrijpen – dan wandelen wij naar de Geest en zullen wij de vruchten van de Geest ten toon spreiden (Joh. 14 : 26; Joh. 16 : 13; Gal. 5 : 16 – 22). Wanneer wij Gods Woord bezitten, en het met onze mond naar buiten toe proberen te bewaren, maar er vervolgens niet naar leven, dan onderwerpen wij ons niet aan de leiding van de Heilige Geest! Het gevolg is dat wij gericht worden op ons vlees. We zijn dan bijvoorbeeld afgunstig, hoogmoedig, trots of we plegen hoererij. Wanneer wij ons niet aan de leiding van de Heilige Geest onderwerpen, wordt onze wandel vleselijk! De vruchten van de Geest zullen dan in ons leven niet openbaar kunnen worden. Wat hebben wij dan nog aan Gods Woord? We leggen het immers naast ons neer? Daarom, wanneer onze hartsgesteldheid er werkelijk op gericht is om Gods Woord te bewaren, zullen wij ook wandelen, zoals Hij gewandeld heeft. Dan zullen we Gods Woord ook doen! Niet voor ons behoud, wij zijn immers door geloof uit genade behouden, maar we wandelen dan in de werken die God voor ons voorbereid heeft (Ef. 2 : 8 – 10). Gods Woord bewaren, houdt dus in dat wij niet toevoegen aan of afdoen van Gods Woord. Wij accepteren het Woord zoals het is. Dan volgt het doen: vervolgens gaan gelovigen dat Woord in de praktijk brengen! Hoe kunnen wij immers Gods Woord doen, wanneer wij niet eens weten of wij het Woord wel hebben? Hoe kunnen wij Gods Woord doen wanneer de ene vertaler zegt dat er dit staat, en de andere vertaler zegt dat er dat staat? Hoe kunnen wij Gods Woord doen, wanneer wij geloven in een verzameling theorieën? Gods Woord kent geen variaties, Gods Woord is vast! God heeft Zijn Woord voor ons bewaard in de Reformatie-tekst!