De Jongerenbijbel: over “losse teksten rijgen”, oecumene en extase

 

 

 

Inleiding

 

Aan deze bespreking van de Jongerenbijbel zijn reeds vier delen vooraf gegaan. We hebben gezien dat men het doel van de Jongerenbijbel betitelt als het verduidelijken van Gods Woord. Maar gebeurt dat ook? We zagen dat men twijfel zaait over de personen die de Heere gebruikt heeft om Zijn Woord op papier te zetten. Tevens gaat men er aan voorbij dat de echte Auteur van de Schrift God Zelf is. Men geeft aan dat er overschrijffouten in de Bijbel staan, maar aan de hand van een voorbeeld, die men zelf in de Jongerenbijbel uitwerkt, hebben we gezien dat die overschrijffouten gebaseerd zijn op pure suggestie. Gods Woord, zoals het geschreven staat in de Engelse King James 1611 en onze Statenvertaling klopt. Gods Woord is waar! De Jongerenbijbel wekt de schijn Bijbelvast te zijn, door op te roepen dat mensen de Bijbel moeten durven geloven, maar ondertussen verbergt men zich achter cultuur en literair genre om delen van Gods Woord gewoon naast zich neer te leggen, en dus op die manier van gezag te ontdoen. We komen zelfs zelfverzonnen fabels tegen om de Bijbelse waarheid naast zich neer te leggen. Geen wonder, want de auteurs van de NBV Studiebijbel, waarin de geboorte van de Heere Jezus een legende genoemd wordt, waarmee Hij op de grote hoop van alle religieuze leiders uit alle wereldreligies gegooid wordt, hebben hun medewerking verleend aan de Jongerenbijbel. Daniël en Openbaring worden beschreven als een soort inferieure Bijbelboeken. Volgens de Jongerenbijbel worden de zaken, die de profeten zagen, steeds vager al naar gelang ze verder van de profeet afliggen. En dan te bedenken dat de Heere Zelf de toekomst aan Zijn profeten openbaarde! We weten inderdaad niet alles, maar wat we weten, is vast en zeker! Daar is niets vaags aan. Men wil niet erkennen dat God in onder andere Openbaring een soort van draaiboek van de eindtijd geeft, en men verschuilt zich achter de gebruikte symboliek. Men erkent dat de Heere vaak Zelf uitleg geeft in Zijn Woord, maar men accepteert de uitleg regelmatig niet. We zagen voorbeelden, hoe men, ondanks de gegeven uitleg, zelf filosofeert en een eigen uitleg bedenkt, om de kerkleer “veilig te stellen”, en omdat men ervan overtuigd is dat elke kerk het geloof op haar eigen manier vorm geeft. Vanuit het oecumenisch gedachtengoed kan men de Bijbel niet letterlijk uitleggen. Daarin heeft ook de Jongerenbijbel een keuze gemaakt tegen Gods Woord, en voor menselijke gedachtenspinsels! In deze studie willen we deze bespreking afronden met nog enkele voorbeelden.

 

 

Theologische basis...

 

De auteurs van Jongerenbijbel geven aan een behoorlijke theologische basis in de Jongerenbijbel verwerkt te hebben [1]. Men wil het imago wekken van een degelijk christelijk produkt. Maar juist die theologische basis, hebben we gezien, heeft ervoor gezorgd dat men Gods Woord volledig uit het verband heeft gerukt. Men schildert mensen, die de verbanden in Gods Woord in schema’s proberen weer te geven, als te simpel af, het zijn mensen die losse verzen aan elkaar rijgen, aldus de auteurs van de Jongerenbijbel [2]. Echter we zagen reeds, dat waar zij anderen van beschuldigen, zij zich zelf schuldig aan maken. Laten we nog een voorbeeld bekijken.

 

 

Natuurrampen... letterlijk of slechts beelden?

 

In Joël 1 wordt over een sprinkhanenplaag geschreven. In Joël 1 : 4 staat geschreven: “Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten”. Nu gaat de profetie van Joël over de toekomst. In Joël 1 : 15 staat geschreven: “Ach, die dag! Want de dag des Heeren is nabij, en zal als een verwoesting komen van de Almachtige”. In de Grote Verdrukking zal er inderdaad hongersnood zijn. Er zal grote hitte zijn (Openb. 16 : 8), het zal lange tijd niet regenen (Openb. 11 : 6), er zullen allerlei natuurrampen komen (Openb. 6 : 8, 8 : 5). Nu geeft ook de Jongerenbijbel aan dat het eerste deel van Joël “gaat over de verwoesting van het land bij de naderende dag van de Heer” [3]. Echter we lezen in dezelfde inleiding bij het boek Joël het volgende in de Jongerenbijbel:

 

Het boek is te lezen als een gedicht. Je vindt in de tekst allerlei beelden waar je over na moet denken” [4].

 

Het feit dat er allerlei natuurrampen komen, wordt in de “beeldensfeer” getrokken! En toch bevestigt Openbaring hetzelfde: er zullen allerlei natuurrampen komen. Maar ja, Openbaring is natuurlijk dat moeilijke symbolische boek! Ook Zacharia schrijft over de toekomst, over de Dag des Heeren. En de auteurs van de Jongerenbijbel schrijven daar onder andere in een toelichting het volgende over:

 

Aan de komst van de Heer gaat een zware tijd vooraf. Of er dan letterlijk een aardbeving plaatsvindt is de vraag. Het Oude Testament spreekt vaker in natuurbeelden over Gods komst. Ezechiël 38 : 18 – 23 (dat over dezelfde tijd gaat) wijst weer wel op letterlijke uitleg. In ieder geval gaat het om een totale omwenteling, een complete schoonmaak” [5].

 

We zien hier dus heel duidelijk hoe men twijfel zaait over Gods Woord. Aan de ene kant roept men op om Gods Woord te durven geloven, aan de andere kant stelt men: “of dit letterlijk plaatsvindt is de vraag...”. De auteurs van de Jongerenbijbel geloven Gods Woord zelf niet eens! Maar wat zei de Heere Jezus ook al weer, over de tekenen der tijden, wanneer het einde der tijden zou naderen? In Matth. 24 : 7 en 8 staat geschreven: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten”. Die natuurrampen zijn geen beelden, maar zullen letterlijk plaatsvinden. Gods Woord spreekt niet over beelden, maar bevestigt dit keer op keer!

 

 

Vijandig leger of leger van de Heere?

 

Terug naar Joël 2. Leest u Joël 2 : 1 – 11. Wat daar geschreven staat, komt overeen met Openb. 19 : 11 – 15. Joël 2 beschrijft de Dag des Heeren (Joël 2 : 1), en zoals we in Openb. 19 kunnen lezen, gaat het daar over de wederkomst van de Heere Jezus op aarde. Ondanks dat schrijft de Jongerenbijbel bij dit gedeelte:

 

Joël beschrijft hier de komst van een vijandelijk leger in termen die herinneren aan de sprinkhanenplaag (2 : 6 – 9). Tenzij het volk terugkeert tot de Heer (2 : 12 – 17). Dan zal de Heer de vijand verslaan en ook weer regen en goede oogst geven (2 : 18 – 27)” [6].

 

Er is helemaal geen sprake van een vijandig leger, maar van het leger van de Heere, dat terugkeert naar de aarde, en de Heere, Die afrekent met Zijn vijanden.

 

 

De antichrist

 

Zo spreekt de Bijbel ook over de antichrist, en over vele antichristen. In 1 Joh. 2 : 18 lezen we bijvoorbeeld: “Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is”. Nu wordt dit vers nog wel eens gebruikt om aan te tonen dat het bij de antichrist niet om één persoon gaat, maar om de antichristelijke geest, die al vanaf de tijd van het Nieuwe Testament aanwezig is. Maar daarmee ontkent men het eerste deel van het vers! Inderdaad is er een antichristelijke geest, en zijn er daardoor vele antichristen. Echter dat neemt niet weg dat er in de toekomst één persoon komt, waarin de duivel geïncarneerd is: de antichrist; zoals ook dit vers zegt. Er komt een persoon, die zich in de (herbouwde) tempel zal neerzetten (2 Thess. 2 : 4), die er voor zal zorgen dat mensen een merkteken krijgen en hem zullen aanbidden (Openb. 13 : 16). De Jongerenbijbel ontkent echter dat het bij de antichrist om één persoon gaat:

 

Daarbij moet je niet aan één persoon denken, maar aan een macht die zich met vele (zelfs vrome) gezichten en in meerdere personen laat zien” [7].

 

Dit is een grote misleiding! Want wanneer de antichrist straks komt, en in eerste instantie vrede brengt (1 Thess. 5 : 3; Openb. 6 : 2), en tekenen en wonderen doet (2 Thess. 2 : 9), zullen vele kerkelijken menen dat het de Messias is, die teruggekomen is, en zij zullen hem klakkeloos volgen! Bij kerkelijken moeten we in dit geval denken aan mensen die wel naar de kerk gaan, maar niet wederom geboren zijn. Zij blijven achter bij de Opname van de Gemeente en zullen door de Grote Verdrukking gaan.

 

 

De antichrist, het zaad van de slang

 

Dat de duivel zaad krijgt, blijkt ook uit de eerste Messiaanse belofte in de Bijbel, Gen. 3 : 15, waar staat geschreven: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen”. Dat de vrouw zaad heeft, is menselijkerwijs onmogelijk. Toch heeft Maria de Heere Jezus als maagd ontvangen uit de Heilige Geest! De slang zal dus ook zaad krijgen! In Judas heeft de slang de Heere Jezus de verzenen vermorzeld. In Joh. 6 : 70 wordt Judas “een duivel” genoemd, en in Joh. 17 : 12 wordt hij “de zoon der verdervenis” genoemd. Dat laatste is volgens 2 Thess. 2 : 3 ook de titel van de antichrist! Zo zal de slang, de duivel, opnieuw zaad hebben in de antichrist, alleen dan zal zijn kop vermorzeld worden (Openb. 19 : 20, 20 : 10). Van Gen. 3 : 15 zegt de Jongerenbijbel het volgende:

 

Dit vers gaat over het nageslacht van Eva en dat van de slang. Later is dit symbolisch uitgelegd. In de christelijke kerk ging men de slang zien als de duivel (de macht van het kwaad) en Eva’s nageslacht als Jezus. In de strijd tussen Jezus en de duivel zou Jezus overwinnen: hij zou ‘de kop van de slang verbrijzelen’. Zo werd deze vervloeking een belofte van verlossing” [8].

 

De uitleg van Gen. 3 : 15 wordt dus gezien als symboliek! Het is kerkelijke traditie, volgens de Jongerenbijbel. Maar de Bijbel zegt in Openb. 12 : 9 het volgende: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt,...”. Het is dus Gods Woord Die de duivel de oude slang noemt! Misschien wordt hier duidelijk waarom de theologie en de Jongerenbijbel Openbaring zien als een inferieur en een moeilijk Bijbelboek. Als Openbaring weg te redeneren valt, kun je met Gen. 3 : 15 immers ook doen wat je wilt! Daar komt bij dat de NBV in Gen. 3 : 15 het woordje “nageslacht” heeft in plaats van “zaad”, vandaar ook dat men tot zo’n vage uitleg kan komen: Jezus als nageslacht van Eva! De maagdelijke geboorte is totaal wegvertaald! Maar deze tekst is alleen uit te leggen vanuit de maagdelijke geboorte, en dan klopt het Schriftuurlijk geheel! En zo zien we hoe de Jongerenbijbel Bijbelse uitleg vervalst en vervaagt, zo niet geheel ontoegankelijk maakt!

 

Doordat men de Bijbel symbolisch, cultureel en literair uitlegt, kan men niet eens simpele vergelijkingen meer maken. Verbanden weet men niet te leggen. Mensen die dat wel doen, en daardoor de Bijbel letterlijk geloven als het Woord van God, schildert men af als te simpel. Het is een truc van de vijand om Gods Woord bij de mensen weg te halen.

 

 

De maanzieke knaap

 

Zo zijn er vele voorbeelden meer. In Matth. 17 : 14 – 21 lezen we de geschiedenis over de maanzieke jongen. In de Jongerenbijbel lezen we daar de volgende toelichting bij:

 

Maanziekte staat niet meer in onze medische handboeken; daar zal de ziekte waar deze zoon aan leed waarschijnlijk epilepsie genoemd worden. Vroeger dacht men dat de maan invloed had op het (grillige) patroon van epileptische aanvallen. Dat mensen dachten dat de maan niet alleen goede eigenschappen had, lees je ook in psalm 121 : 6” [9].

 

En zo zoekt men naar verklaringen... Echter in Matth. 17 : 18 staat geschreven: “En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af”. Wanneer we de Jongerenbijbel serieus zouden nemen, dan zou epilepsie dus te verklaren zijn vanuit bezetenheid met de duivel! Arme gelovige, die epilepsie heeft, en een Jongenbijbel koopt om God beter te leren begrijpen...

 

 

Een onschuldig mens kan lijden voor een zondaar... O ja?

 

Wanneer we in Jesaja 53 : 2 lezen over het rijsje dat voor het aangezicht des Heeren is opgeschoten, en waarvan vers 3 en 5 als volgt verder gaan: “Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. (...) Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden”, dan weten we dat dit een profetisch gedeelte over het lijden en sterven van de Heere Jezus is. Zoals we al eerder hebben gezien aan de hand van Jes. 7 : 14 en Gen. 3 : 15, worden de Messiaanse profetieën wegvertaald uit de NBV. Hier, in Jes. 53 : 5, zien we in de Jongerenbijbel hetzelfde gebeuren. De toelichting bij dit vers luidt als volgt:

 

Dit vers legt uit dat een onschuldig mens kan lijden voor een zondaar, zodat de schuld van de zondaar wordt weggenomen. Dit heft je eigen verantwoordelijkheid voor je daden niet op, maar laat zien dat er bij God meer mogelijk is. Dit vers (en ook 53 : 12) wordt in het Nieuwe Testament toegepast op Jezus, die de zonden van de hele wereld draagt (vgl. Joh. 1 : 29; Heb. 9 : 28; 1 Petr. 2 : 24)” [10].

 

Opnieuw wordt in de Jongerenbijbel weggelaten dat het hier een profetie betreft. Heel algemeen wordt gesteld: “Dit vers wordt in het Nieuwe Testament toegepast op Jezus,...”. Dit vers wordt niet alleen toegepast op, maar dit vers gáát over Jezus! In het Nieuwe Testament wordt aangetoond dat deze profetie in vervulling is gegaan! Wat maakt deze toelichting nog meer kwalijk? Buiten het feit dat men de Heere Jezus de zonden van de wereld laat dragen (tegenwoordige tijd), in plaats dat men zegt dat de Heere Jezus de zonden van de wereld gedragen heeft! Dat is namelijk eenmaal gebeurd (Hebr. 9 : 28, 10 : 10). Het kwalijke is dat men stelt dat “een onschuldig mens kan lijden voor een zondaar, zodat de schuld van de zondaar wordt weggenomen”. Er bestaat namelijk geen onschuldig mens! In Rom. 3 : 12 en 23 staat geschreven: “Allen zijn zij afgeweken, tesamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. (...) Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”. Met andere woorden: Er kán geen onschuldig mens voor een zondaar sterven, want allen hebben gezondigd! Dat zegt Gods Woord! Ondanks dat de Jongerenbijbel in het Nieuwe Testament spreekt over het vergoten bloed van de Heere Jezus voor de mensen, doet de Jongerenbijbel vreemde suggesties. Alsof het toevallig de Heere Jezus is geweest, Die voor de zonden gestorven is, het had net zo goed een ander mens kunnen zijn! Triest, maar dat blijkt uit bovenstaand commentaar. Het was juist de Heere Jezus, Die als het Perfecte Lam Gods (Joh. 1 : 29, Ex. 12 : 5, 2 Kor. 5 : 21), Zelf zonder zonden, voor de zonden van de mensen kon sterven. Geen ander mens had dit op zich kunnen nemen!

 

 

Over wedergeboorte

 

De Jongerenbijbel schrijft ook over bekering en wedergeboorte. En dat begint volgens de Jongerenbijbel bij het geloof dat Jezus voor je aan het kruis is gegaan en weer is opgestaan [11]. De Jongerenbijbel vervolgt:

 

Als je dat gelooft, mag je zeker weten dat God jou – door wat Jezus gedaan heeft – ziet als rechtvaardig. Het bijzondere is dat je daar, net als bij je natuurlijke geboorte, zelf verder niets aan kunt doen. Het is God zelf die het doet. Als je je openstelt voor Gods heilige Geest, zorgt God zelf voor die nieuwe geboorte en kan een nieuw leven beginnen. Een leven samen met God. Eeuwig leven!” [12].

 

Inderdaad kunnen wij mensen niets bijdragen aan die nieuwe geboorte. Echter, we zien hier wel een verschuiving van de boodschap plaatsvinden. De Jongerenbijbel stelt: “Als je je openstelt voor Gods heilige Geest,...” wordt je opnieuw geboren. Maar de wedergeboorte begint bij het geloof in Jezus Christus. Wanneer mensen tot het besef komen dat zij zondaren zijn, en het Volbrachte Werk van Jezus Christus voor hun leven aannemen, dan komen zij tot geloof, en worden zij wederom geboren! Daar komt niet nog een aparte openstelling voor de Heilige Geest bij kijken. Hieruit blijkt toch een hang naar de Pinkster- en Charismatische leer, die vaak een extra doop met de Heilige Geest vereist voor de ware gelovigen. Dit is totaal on-Bijbels, want de wedergeboorte doopt een mens in het lichaam van de Heere Jezus, in Zijn Gemeente! In 1 Kor. 12 : 13 staat geschreven: “Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt”. De Gemeente van Jezus Christus bestaat dan ook alleen uit wederom geboren Christenen! Dit wordt nog wel eens verdraaid, zo ook in de Jongerenbijbel. Daar vinden we in de inleiding bij het boek Efeze geschreven:

 

Alle kerken samen vormen het lichaam van Christus” [13].

 

Nergens in Efeze wordt gezegd dat alle kerken het lichaam van Christus vormen! Wel staat er in Efeze 1 : 22 en 23: “En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Hem, Die alles in allen vervult”. Gecombineerd met onder andere 1 Kor. 12 : 13 staat daar dus dat de Heere Jezus het Hoofd is van Zijn lichaam, van Zijn Gemeente, die bestaat uit mensen die tot de wedergeboorte zijn gekomen. Er zijn vele kerken waar door liturgische handelingen de Bijbelse wedergeboorte niet eens geleerd wordt! Binnen kerken zitten velen die meelopen, en de Heere Jezus niet hebben aangenomen! Dat betekent dat het lichaam van de Heere Jezus niet bestaat uit alle kerken samen! Helaas wordt hier weer gekozen voor de oecumene, in plaats van voor Gods Woord. En dat zien we door de hele Jongerenbijbel heen. We hebben hier al een aantal voorbeelden van gezien.

 

 

Opnieuw: de Bijbelse auteurs worden ontkend

 

En dan komen we nog eenmaal bij de auteurs van de Bijbelboeken. De menselijke auteurs worden benadrukt, en dat op een dusdanige manier, dat de auteurs die de Bijbel Zelf noemt, in de Jongerenbijbel veelal ontkend worden. Men doet suggesties voor andere auteurs. We hebben reeds voorbeelden gezien uit het Oude Testament. Maar voor het Nieuwe Testament gebeurt hetzelfde.

 

Zo lezen we in 1 Timótheüs 1 : 1: “Paulus, een apostel, van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze Zaligmaker, en de Heere Jezus Christus, Die onze Hoop is, aan Timótheüs, mijn oprechte zoon in het geloof;...”. In de Jongerenbijbel lezen we echter het volgende:

 

Volgens sommige mensen zijn 1 en 2 Timoteüs en Titus door Paulus zelf geschreven (...). Anderen zeggen dat de manier van schrijven en de inhoud zo afwijken van andere Paulusbrieven dat ze niet van Paulus zelf kunnen zijn. Zij gaan ervan uit dat de brieven later geschreven zijn, aan het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw” [14].

 

Bij de inleiding op de brief van Jakobus vinden we het volgende in de Jongerenbijbel:

 

In 1 : 1 noemt de schrijver zichzelf ‘Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus’. Waarschijnlijk wordt met ‘Jakobus’ een broer van Jezus bedoeld. Sommige uitleggers gaan ervan uit dat de brief inderdaad geschreven is door deze broer van Jezus. Anderen betogen dat het door iemand anders geschreven is. In dat geval gebruikt de schrijver de naam Jakobus niet om zijn lezers te bedriegen, maar juist om zijn boek extra aan te prijzen” [15].

 

Twee van de discipelen, die later apostelen werden, zijn genaamd: Jakobus (Matth. 10 : 2, 3). En toch zegt de Jongerenbijbel, zegt de zogenaamde Christelijke wetenschap, dat de schrijver van Jakobus een broer van Jezus geweest moet zijn. Maar die broer was geen apostel! Bij veel Bijbelboeken vinden we hetzelfde verhaal. Vaak is het iemand anders dan één van de apostelen, die het Bijbelboek geschreven heeft. Maar het was de Heere die de apostelen als ooggetuigen (Hand. 1 : 21, 22, 24) aanstelde. De Heere bevestigde aan hen het Woord (Mark. 16 : 20, Hebr. 2 : 3, 4). Door de profeten en de apostelen heeft God Zijn Woord aan ons geopenbaard (zie ook 2 Petr. 3 : 1 en 2).

 

 

Kenmerk van echtheid

 

Het feit dat de brieven door de apostelen geschreven waren, heeft de eerste Christenen er toe geleid, ze als echt te beschouwen. Zo heeft Gods Geest het geleid dat de huidige 27 geschriften in ons Nieuwe Testament aanwezig zijn. Reeds vroeg ontstonden er allerlei geschriften die niet van ooggetuigen waren, toch wilden zij hun werk voor echt laten doorgaan, zij schreven hun werk dan toe aan één van de apostelen. Aangezien deze geschriften niet door ooggetuigen geschreven waren, niet door apostelen, die van God de openbarende gave hadden gekregen om Gods Woord aan de wereld te geven, werden deze geschriften als vals bestempeld [16], het werk was niet geïnspireerd door de Heilige Geest.

 

We zien nu dat de wetenschap, en dus de Jongerenbijbel, tegenwoordig beweert dat de meeste boeken niet door profeten of apostelen geschreven zijn! Men geeft daar de draai aan, dat dit geen bedrog is, maar dat de schrijver op deze manier zijn werk extra aanprijst. Op een andere plaats zegt men dat de schrijver er zo voor zorgde dat de lezers zijn werk serieus namen [17]. Hierin zien we hoe zwaar de reden van het apostelambt woog bij de eerste Christenen, wilde men een brief als Gods Woord serieus nemen. En zo zien we hoe de auteurs van de Jongerenbijbel en de ‘Christelijke’ wetenschap de Bijbelboeken uit Gods Woord op één hoop vegen met andere geschriften! En daarmee zaait men twijfel over de echtheid en de betrouwbaarheid van Gods Woord.

 

 

Het loslaten van de canon, en de oecumene

 

Maar heeft men het misschien altijd al zo gezien, dat Jakobus een broer van Jezus zou zijn? Nee! Boven de brief van Jakobus staat in de “Statenbijbel – met kanttekeningen” het volgende:

 

De algemene zendbrief van den apostel Jakobus” [18].

 

In de openingszin van de intro bij dit Bijbelboek lezen we in deze Statenbijbel:

 

De apostel Jakobus, alzo hij deze zendbrief geschreven heeft aan de gelovige verstrooide Joden...” [19].

 

De moderne wetenschap en de auteurs van de Jongerenbijbel trekken, bewust of niet, de echtheid van Gods Woord in twijfel. Waarom zou men dat doen? De reden is dat men ook open wil staan voor andere geschriften buiten de bekende canon van de Bijbel. In het hoofdstuk “Inleiding op de bijbel” in de Jongerenbijbel vinden we bijvoorbeeld het volgende:

 

In sommige uitgaven vind je nog elf boeken extra. Dat zijn de zogenaamde deuterocanonieke boeken. Het zijn boeken die door sommige kerken wel, maar door andere niet tot de bijbel worden gerekend. In de “Jongerenbijbel” zijn de deuterocanonieke boeken niet opgenomen. Je kunt ze wel vinden op de website www.jongerenbijbel.nl” [20].

 

Ondanks dat de Jongerenbijbel door velen nog wel gezien wordt als een Protestants produkt, waarin de samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting niet meer te vinden is [21], vinden we vele handreikingen naar Rome. De Jongerenbijbel is zeer Oecumenisch van aard. En vanuit Protestantse hoek wordt een duidelijke handreiking gedaan naar Rome! Eén van die handreikingen is de verwijzing naar de deuterocanonieke of apocriefe boeken. Ze zijn dan wel niet opgenomen in de Jongerenbijbel, ze zijn wel te vinden op de site!

 

Hoe misleidend is de informatie die de Jongerenbijbel biedt! Met name vanuit het verleden is de kerk, die de apocriefe boeken erkent, de Rooms-katholieke Kerk! De Protestantse kerken hebben, met name vanuit het verleden, de apocriefe boeken nooit erkend als het Woord van God. De reden was, dat deze boeken niet door profeten en apostelen geschreven zijn! Door de moderne theologische richting, waar men in is geslagen, reikt men duidelijk de hand naar Rome: “Onze Bijbelboeken zijn veelal niet door profeten en apostelen geschreven, waarom zouden we de apocriefe boeken niet kunnen lezen?” is de gedachte. Buiten de apocriefe boeken die Rome erkent, zijn er nog vele geschriften meer uit de begin periode van de Gemeente, waarom die ook niet erkennen? En zo is de spiraal naar beneden ingezet. Mensen richten zich steeds meer op mensen-woord in plaats van op Gods Woord.

 

 

De Jongerenbijbel en de charismatische beweging

 

En met de oecumenische beweging, zien we ook de charismatische invloed in de Jongerenbijbel. We zagen al even dat de Jongerenbijbel mensen oproept om zich open te stellen voor de Heilige Geest om de wedergeboorte te ontvangen. Zo lezen we bijvoorbeeld hele ervaringsgerichte dingen, als:

 

Ooit iets gemerkt van Gods stem in je leven?” [22]

 

Op de themapagina “Bidden en Gods stem verstaan” lezen we:

 

Maar de Heer kan ook spreken door een droom, een bijbelgedeelte dat als het ware oplicht als je het leest, rechtstreeks door een duidelijke gedachte of een sterk gevoel dat bij je opkomt, door allerlei gebeurtenissen, of door andere mensen heen” [23].

 

Hierbij wordt onder andere het gevoel als raadgever aangeraden:

 

Kijk of God zegen geeft op je besluit. Krijg je een gevoel van rust en vrede of juist niet? Dat laatste kan een teken zijn dat je verkeerd zit” [24].

 

In plaats van het Woord van God als Raadgever bij uitstek, zien we hoe het gevoel als raadgever aangeprezen wordt. Een gevaarlijke ontwikkeling die vanuit Charismatische kringen ontstaan is.

 

 

Over tongen en klanktaal

 

In de NBV zien we dat in Hand. 2 gesproken wordt over “vreemde talen”, terwijl er in 1 Kor. 14 bijvoorbeeld gesproken wordt over “klanktaal”. Terwijl het in beide gevallen gaat over tongen, en tongen zijn in de Bijbel “vreemde talen”! Waarom dat onderscheid? De Jongerenbijbel legt uit dat “in klanktaal spreken” bidden is in een voor andere mensen onverstaanbare taal, ook wel “hemeltaal” genoemd [25]. In de Bijbel vindt dit geen enkele grond, maar op deze wijze is de vertaling en de uitleg aangepast aan de Pinkster- en Charismatische ervaringsleer!

 

 

Over in vervoering of in extase zijn

 

Een wel heel duidelijke uitwas hiervan vinden we in de toelichting bij 1 Sam. 19 : 20. Het gedeelte gaat over Saul die David wil doden. David is naar Samuël gevlucht. De mannen die Saul stuurt om David gevangen te nemen, beginnen te profeteren omdat Gods Geest over hen is. Uiteindelijk gaat Saul er zelf naar toe, en dan gebeurt hetzelfde. In 1 Sam. 19 : 23 en 24 staat geschreven: “Toen ging hij daarheen naar Najoth bij Rama; en dezelfde Geest Gods was ook op hem, en hij, al voortgaande, profeteerde, totdat hij te Najoth in Rama kwam. En hij trok zelf ook zijn klederen uit, en hij profeteerde zelf ook, voor het aangezicht van Samuël; en hij viel bloot neer die zelfde ganse dag, en de ganse nacht. Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten?”. De Jongerenbijbel plaatst hier het volgende commentaar bij, en dan is het goed om te weten dat de NBV niet spreekt over “profeteren”, maar over “in vervoering raken” :

 

De mannen die David gevangen moeten nemen raken in vervoering door de geest van God. Ze vergeten de opdracht van Saul meteen. Als je vol bent van de Geest kun je niet iets doen wat God niet wil. In 19 : 20 raakt Saul zelf in vervoering en rolt naakt en tierend over de grond. Vervoering komt niet altijd van God: in 1 Koningen 18 : 29 raken ook de profeten van Baäl buiten zichzelf” [26].

 

Hier wordt heel duidelijk gesproken over in vervoering zijn, als een buiten zichzelf zijn: extase. En Gods extase wordt geplaatst tegenover Baäls extase. Met de NBV wordt extase als ervaring de vertaling ingeloodst! In 1 Kor. 14 : 32 staat geschreven: “En de geesten der profeten zijn de profeten onderworpen”. Niets buiten zichzelf! Niets extase dus! Door het woordje “vervoering” in de vertaling op te nemen, wordt de Pinkster- en Charismatische leer zogenaamd Bijbels onderbouwd.

 

Daar komt bij dat volgens de Jongerenbijbel naakt over de grond rollen en tieren dus een uiting van de Heilige Geest is! Want Gods Geest, zoals het in de Bijbel staat, was op Saul! Echter wat men vergeet is dat God soms ook een geest van dwaling stuurt. Over de eindtijd vinden we bijvoorbeeld geschreven in 2 Thess. 2 : 11: “En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven”. En zo lezen we over Saul, nota bene in hetzelfde hoofdstuk, 1 Sam. 19 : 9, het volgende: “Doch de boze geest des Heeren was over Saul, en hij zat in zijn huis, en zijn spies was in zijn hand; en David speelde op snarenspel met de hand”. De Heere had dus een boze geest naar Saul gestuurd! Vervolgens vlucht David. En Gods Geest verhindert dat Saul David kan pakken, door Saul te laten profeteren. Saul werd geblokkeerd door de boze geest des Heeren. Naakt rollen en tieren over de grond is dus geen uiting van iemand die vervuld is met de Heilige Geest, want “de geesten der profeten zijn de profeten onderworpen”! Naakt rollen en tieren is een uiting van iemand die in opstand is tegen God, en die geblokkeerd wordt door God Zelf om zijn daden uit te kunnen voeren; voor zover “rollen en tieren” een Bijbelse woordkeus is, want Gods Woord spreekt over “vallen en profeteren”! Het gebeurt meestal niet naakt, maar vallen op de grond en profeteren, is een veel voorkomende ervaring binnen Pinkster- en Charismarische kringen. Men realiseert zich niet dat Saul weerhouden werd door een boze geest van de Heere! De Jongerenbijbel misleidt mensen, en maakt ze ontvankelijk voor de valse ervaringsboodschap.

 

 

De Jongerenbijbel en de Nieuwe Wereldorde

 

En zo zien we hoe de Jongerenbijbel de nuchtere blik op Gods Woord heeft verloren aan wetenschap en gevoel. En door alle dwaling, zien we hoe de Jongerenbijbel bouwt aan de Oecumene, aan de Grote Hoer van de eindtijd (Openb. 17 : 1), het grote Babylon, de moeder der hoererijen (Openb. 17 : 5), de grote wereldkerk met de Paus aan het hoofd (Openb. 17 : 4), die nu reeds, maar ook straks in de Grote Verdrukking, de trouwe gelovigen in Jezus Christus vermoord (Openb. 17 : 6). De wereldkerk, die nodig is om, vanuit de New Age filosofie, de Nieuwe Wereldorde van de antichrist op te richten.

 

Wat schetst mijn verbazing om in de Jongerenbijbel de term Nieuwe Wereldorde tegen te komen in het kader van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde! Bij Openb. 21 : 1 lezen we het volgende commentaar:

 

In de Joodse traditie werd de zee gezien als symbool voor kwaad en gevaar. Al in 13 : 1 zagen we dat het beest, als vertegenwoordiger van de draak, uit de zee tevoorschijn kwam. En in een visioen in Daniël 7 : 2 – 3 komen de vier wezens ook uit de zee. Daarom zal er in de nieuwe wereldorde geen zee meer zijn” [27].

 

Buiten het feit dat deze uitleg niet gefundeerd is op Gods Woord, is de Nieuwe Wereldorde een term van de Illuminaten en de Vrijmetselarij, en absoluut geen Bijbelse term! Wanneer we de kerkgeschiedenis bekijken, zien we hoe de periode Laodicea, de periode van afval van het geloof, begon rond 1900 na Chr. In diezelfde periode ontstonden de ‘gevoels’golven van de Pinkstergemeente, de Charismatische- en de krachtbeweging. Uiteindelijk is vanuit die stromingen de Gemeentegroei-beweging ontstaan. Men staat open voor afgodische comtemplatieve gebedstoestanden. De leiders van deze beweging zijn bezig met het Wereldomvattende Vredesplan, en hebben Bijbels fundamentalisme verklaard tot het grootste gevaar van de 21e eeuw. Men is samen op weg naar die ene wereldkerk van de Nieuwe Wereldorde!

 

De geestelijke wereld, die de auteurs van de Jongerenbijbel heeft geleid, verraad zichzelf!

 

 

Tot slot

 

In vijf studies hebben we stilgestaan bij de Jongerenbijbel. In deze studies zijn veel teksten en toelichtingen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament besproken. De conclusie is duidelijk: De Jongerenbijbel, en de zogenaamd christelijke wetenschap daarachter, ontkennen grote delen van Gods Woord! In plaats dat jongeren (maar ook anderen) Gods Woord beter leren begrijpen, leidt de Jongerenbijbel mensen steeds verder bij Gods Woord weg. Diezelfde wetenschap heeft geleid tot de NBV Studiebijbel, waarin de geboorte van de Heere Jezus een legende genoemd wordt. Hemelvaart en Opstanding worden daarin gewoonweg ontkend. We zien waar de wetenschappelijke en oecumenische benadering van Gods Woord, waar ook de Jongerenbijbel voor gekozen heeft, toe leidt: ONGELOOF! Veel teksten en toelichtingen zijn besproken... En toch is het maar een fractie van wat besproken kan worden! Er zijn in de Jongerenbijbel nog vele voorbeelden meer te vinden, waarin Gods Woord geweld aangedaan wordt. Daarom: Wees gewaarschuwd!

 

 

[1] ‘Jongerenbijbel, met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling’, Nederlands Bijbelgenootschap en Evangelische Omroep, Uitgeverij NBG, Heerenveen, 2006, blz. V13.

[2] Idem, blz. V29, (OT)1026, (NT)37.

[3] Idem, blz. (OT)1124.

[4] Idem.

[5] Idem, blz. (OT)1218.

[6] Idem, blz. (OT)1129.

[7] Idem, blz. (NT)308.

[8] Idem, blz. (OT)8.

[9] Idem, blz. (NT)27.

[10] Idem, blz. (OT)918.

[11] Idem, blz. (OT)1137.

[12] Idem.

[13] Idem, blz. (NT)278.

[14] Idem, blz. (NT)318, (NT)319.

[15] Idem, blz. (NT)363.

[16] ‘Gipp’s Understandable History of the Bible’, dr. Samuel C. Gipp, Th. D., DayStarPublishing, Northfield, Ohio, USA, 2000, blz. 100.

[17] ‘Jongerenbijbel, met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling’, Nederlands Bijbelgenootschap en Evangelische Omroep, Uitgeverij NBG, Heerenveen, 2006, blz. (NT)373.

[18] ‘Bijbel – met kanttekeningen’, deel 3: Matthéüs – Openbaring, Den Hertog, Houten, 1997, blz. 494.

[19] Idem.

[20] ‘Jongerenbijbel, met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling’, Nederlands Bijbelgenootschap en Evangelische Omroep, Uitgeverij NBG, Heerenveen, 2006, blz. V24.

[21] ‘Jongerenbijbel: inhoudelijk’, bron: http://www.nederlandsebijbels.nl/weblog/jongerenbijbel-inhoudelijk.

[22] ‘Jongerenbijbel, met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling’, Nederlands Bijbelgenootschap en Evangelische Omroep, Uitgeverij NBG, Heerenveen, 2006, blz. (OT)343.

[23] Idem, blz. (OT)1183.

[24] Idem.

[25] Idem, (NT)246.

[26] Idem, blz. (OT)362.

[27] Idem, blz. (NT)434.