De voortdurende werking van het bloed

 

Inleiding

In deze studie wordt stilgestaan bij het bloed van het Lam Gods, de Heere Jezus Christus. In Hebr. 9 : 14 staat geschreven: “Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen!”. De Heere Jezus is geofferd voor de zonden van de mensen. Bij dat offer werd Zijn lichaam verbroken, waardoor Zijn bloed vergoten werd. Dat bloed moest vergoten worden als losprijs. Het is het eens vergoten bloed van het Lam van God dat reinigt van de zonden, zoals ook Hebr. 9 : 14 laat zien. Dat eens vergoten bloed van de Heere is dus heel belangrijk.


Profetische heenwijzen: een volkomen lam

Dat het bloed van de Heere Jezus belangrijk is, zien we al in het Oude Testament, in allerlei typen of beelden die toen al vooruit wezen naar wat de Heere eens zou gaan doen. We zullen er een paar van bekijken. Toen Johannes de Doper in Joh. 1 : 29 uitriep: “... Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”, verwees hij naar het lam, dat in het Oude Testament plaatsvervangend voor mensen stierf. Zo lezen we bij de instelling van het Pascha, toen de Israëlieten, na de tien plagen, Egypte verlieten, dat zij een lam moesten slachten, en het bloed aan hun deurposten moesten doen. Dan zou de Heere hun deur voorbij gaan, en zouden hun eerstgeborenen niet sterven. In Ex. 12 : 5 – 7 lezen we: “Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten en aan den bovendorpel, aan de huizen in dewelke zij het eten zullen”. En dan volgt Ex. 12 : 12 en 13 nog met: “Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, Ik, de HEERE. En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal”.

Dat was dé Pascha viering, waarmee de Heere Jezus jaren later het Avondmaal instelde, de avond voordat Hij zou sterven aan het kruis van Golgotha. Waarbij Hij het gebroken brood als gedachtenis gaf voor Zijn verbroken lichaam en waarbij Hij de drinkbeker der dankzegging gaf als gedachtenis voor Zijn vergoten bloed (1 Kor. 11 : 23 – 25).


Profetische heenwijzen: rokken van vellen

Maar zo zijn er veel meer voorbeelden in het Oude Testament te vinden, waar een lam stierf voor de mensen. Wat te denken van Adam en Eva die in zonde vielen. De Heere God bedekte hun naaktheid met “rokken van vellen” (Gen. 3 : 21). Daarvoor moest een dier sterven. En er is alle reden om aan te nemen dat dat een lam was. Want hoe wist Abel anders het juiste offer te brengen? En hij bracht een lam als offer. In Gen. 4 : 4 en 5 lezen we: “En Abel, die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de HEERE zag Abel en zijn offer aan; Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel”. Abel bracht dus ook een lam… er vloeide bloed… plaatsvervangend voor zijn zonden. 


De Heere Jezus was het Lam Gods

Dan was er natuurlijk ook de offerdienst van de Wet. Het zijn allemaal typen van het offer dat eens door Gods Zoon gebracht zou gaan worden. Want alhoewel de Heere de offers van het Oude Testament gebruikte om mensen te vergeven, Hij maakt in Zijn woord duidelijk dat deze dierenoffers de zonden niet wegnamen. Er moest ook iedere keer opnieuw geofferd worden. In Hebr. 10 : 4 lezen we bijvoorbeeld: “Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme”. En in Hebr. 10 : 11 lezen we: “En een iegelijk priester stond wel allen dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen” (zie ook Ex. 34 : 7). En daarom moest de Heere Jezus komen. Onder het brengen van de dierenoffers was de Heere God verdraagzaam in het Oude Testament, lezen we in Rom. 3 : 25. Maar de Heere Jezus, Die Zelf zonder was, moest komen om voor de zonden van de mensen te sterven. Dat zou de zonden echt wegnemen. Daarom was de Heere Jezus, zoals Johannes de Doper zei: “het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1 : 29). De profeet Jesaja kondigde Hem aan als, zoals Jes. 53 : 7 zegt: “… als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open”. Dat ging profetisch over de Heere Jezus. En ook de apostel Petrus vergeleek het bloed van een lam dat geofferd werd met het vergoten bloed van de Heiland. In 1 Petr. 1 : 19 lezen we: “Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam”. Dus zoals het bloed van een lam bij een offer vergoten werd, zo werd het bloed van het Lam van God vergoten. En omdat Hij “onbetsraffelijk en onbevlekt” was, Hij was zonder zonde, kon Hij uw en mijn ongerechtigheid op Zich nemen en wegdragen. En daarin is direct ook het belang van de Opstanding te zien. Want Degene Die het volmaakte offer eenmaal gebracht heeft, leeft! Dat offer hoeft niet nogmaals gebracht te worden. En dat is wat we ook in Hebreeën terugvinden. In Hebr. 10 : 12 – 14 lezen we: “Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, Voorts verwachtende totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten. Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden”.


Het bloed van de Heere Jezus

Maar in dat alles speelt het bloed van de Heere Jezus een cruciale rol. Laten we een aantal verzen opzoeken waarin we dat kunnen zien. Ef. 2 : 12 laat zien dat, wanneer u niet gered bent, dat u zonder Christus bent, dat u zonder God bent en dat u dus geen hoop hebt. En dan zegt Ef. 2 : 13: “Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus”. Wanneer u met uw hart gelooft in het Volbrachte werk van de Heere Jezus, dat Hij voor uw zonden gestorven is en weer is opgestaan uit de dood, bent u door het bloed van de Heere Jezus nabij de Heere God gekomen. Ef. 2 : 19 spreekt dan ook over “medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods”. Dus het eens vergoten bloed van de Heere heeft u dan bij de Heere God gebracht.

En dat heeft dan weer met verschillende dingen te maken. Door de zonde bent u onrechtvaardig voor de Heere. Daardoor heeft u straf verdiend. Maar de Heere heeft de zondestraf van Zijn toorn, van het eeuwige verderf, voor u weggedragen. Door Zijn bloed bent u gerechtvaardigd. In Rom. 5 : 9 leest u dat: “Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn”.


Als kind van God bent u duur gekocht

Dat Hij u rechtvaardigt, komt omdat Hij u de zonden vergeven heeft door Zijn vergoten bloed. Kol. 1 : 14 zegt bijvoorbeeld: “In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden”. Uw zonden zijn dan vergeven. Maar dan ziet u hier ook staan dat u daardoor verlost bent. Wanneer u niet gered bent, bent u een kind van de duivel en staat u onder zijn macht (Ef. 2 : 2, 3). Maar het is het vergoten bloed van de Heere Jezus dat u ook van de macht van de boze bevrijdt. Het vers ervoor, Kol. 1 : 13, zegt: “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde”. De Heere betaalde met Zijn bloed als losprijs, en daarom zijn er verzen die zeggen dat u “duur gekocht” bent (1 Petr. 1 : 18, 19; 1 Kor. 6 : 20).


Vrede met de Heere God

Indien u niet gered bent, zagen we, staat u onder de macht van de boze. Dat maakt u dan tevens een vijand ten opzichte van de Heere God. Maar het mooie is dat u door het vergoten bloed van de Heere Jezus verzoening met de Heere God aangeboden wordt. In Rom. 3 : 25 lezen we: “Welken God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods”. Het geloof in het bloed van de Heere Jezus geeft verzoening, dat betekent dat u geen vijand van de Heere God meer bent, maar dat u vrede met Hem hebt, en dat u behouden bent. Zo staat er in Rom. 5 : 10 geschreven: “Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven”. En dat het inderdaad vrede is, die u dan met de Heere God heeft, blijkt heel mooi uit bijvoorbeeld Kol. 1 : 20: “En dat Hij door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn”. Ook de vrede van de verzoening vindt haar grondslag in het vergoten bloed van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha.


Het resultaat van het Volbrachte Werk van de Heere Jezus

Dus het vegoten bloed van het Lam van God zorgt ervoor dat u ook vandaag de dag nabij de Heere God kunt komen, gerechtvaardigd kunt worden, dat u vergeven kunt worden, dat u verlost kunt worden, dat u verzoend kunt worden en dat u vrede kunt hebben met de Heere God en daardoor behouden kunt worden.

Als kind van God bent u nabij de Heere God gekomen, bent u gerechtvaardigd, bent u vergeven, bent u verlost, bent u verzoend, heeft u vrede met de Heere God en bent u behouden.

Maar dat is mooi. Daarvoor mag u de Heere alle lof en eer geven. In Openb. 5 : 9 leest u hoe de de vierentwintig ouderlingen in de hemel voor het Lam zingen, dat zij voor God gekocht zijn “met Uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie”. En dan gaat de lofprijzing in Openb. 5 : 12 en 13 als volgt verder: “Zeggende met een grote stem: Het Lam Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. En alle schepsel dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem Die op den troon zit, en het Lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid”.


Het bloed geeft ook vandaag de dag reiniging

Maar daarmee is niet alles over het bloed gezegd. Wanneer u zondigt, en de Heere laat zien dat ook wederom geborenen nog steeds zondigen, dan heeft u ook nu nog steeds reiniging nodig. Niet voor uw ziel, die is behouden, maar wel voor uw vlees en uw geest. Een tekst die dat heel mooi laat zien is 2 Kor. 7 : 1, waar we lezen: “DEWIJL wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods”. Door u te reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, bent u dus met heiligmaking bezig, met leven zoals de Heere dat wil. Dat begint bij het lezen van het woord van God, dat u laat zien wat de Heere van u vraagt (Ef. 5 : 26). Maar dat heeft ook te maken met het feit dat u op grond van hetgeen u leert uit Gods woord, leert om uw zonden te belijden. Want dan ontvangt u vergeving en reiniging van die zonde. Niet voor uw ziel, want die is gereinigd, maar wel voor uw vlees en uw geest, waarmee u gezondigd heeft. In 1 Joh. 1 : 9 lezen we namelijk: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid”. Het verschil tussen uw ziel, die vergeven is, en uw lichaam en geest, waar u nog steeds vergeving voor nodig hebt, wordt duidelijk als u de geestelijke besnijdenis begrijpt. U kunt daar meer over horen in de preek: "De besnijdenis van Christus". Dus zonden belijden geeft ook vandaag de dag vergeving en reiniging. En dat is van belang. Niet om in de eeuwigheid te komen, want als kind van God heeft u uw behoud ontvangen, maar wel omdat u als kind van God voor de Rechterstoel van Christus zult komen, en daar zult wegdragen wat u met uw lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Kor. 5 : 10). 

En wat is de basis voor die vergeving en reiniging vandaag de dag? Dat is het eens vergoten bloed van de Heere Jezus. In 1 Joh. 1 : 7 lezen we namelijk: “Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”. Daar staat niet dat “het bloed ons gereinigd heeft”, wat wel waar is voor onze ziel, maar daar staat dat “het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”. Zijn bloed reinigt nog steeds, wanneer u uw zonden belijdt (1 Joh. 1 : 9). En u heeft die reiniging voor uw vlees en uw geest nu eenmaal nodig om een goede relatie met uw hemelse Vader te hebben.


Reiniging voor uw geweten

En dan komen we als laatste nog bij die tekst waar we deze studie mee begonnen zijn, Hebr. 9 : 14, dat zegt: “Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen!” "Uw geweten" heeft te maken met het maken van keuzes. Die keuzes gebeuren volgens Gods woord in uw hart, daar waar uw geest en de Heilige Geest zich bevinden. Wanneer u vol bent van Gods Geest, zullen uw keuzes anders uitpakken, dan wanneer u niet vol bent van Gods Geest. Wanneer u zondigt door de verleidingen van uw vlees te volgen, bedroeft u de Heilige Geest. En wanneer u die zonde vaker doet, wordt het ook steeds makkelijker om te doen. Eigenlijk sust u dan uw geweten in slaap. In 1 Tim. 1 : 19 lezen we bijvoorbeeld: “Houdende het geloof, en een goede consciëntie, welke sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben”. U kunt een goed geweten blijkbaar verstoten, waardoor u schipbreuk lijdt in uw geloof. U gaat dan bezig met de werken van het vlees (1 Tim. 1 : 20). U kunt zelfs uw geweten dichtschroeien (1 Tim. 4 : 2). Het heeft bijvoorbeeld alles te maken met uw gedachtenwereld. Is die altijd rein? Wij worden vandaag de dag, vaak zelfs ongewild, met zoveel onreinheid geconfronteerd, door bijvoorbeeld beeld en muziek, dat het helemaal niet vreemd is als daar later beelden van terugkomen in uw gedachten. Al helemaal niet, wanneer u daar (bepaalde muziek bijv.) bijvoorbeeld voor uw bekering, helemaal in gezeten heeft. En daarom is het van belang dat u niet alleen uw lichaam en geest reinigt en heiligt, oftewel de daad en de foute keuze, die u gemaakt heeft, belijdt, maar ook pleit op het bloed van de Heere voor uw geweten. Ook in Hebr. 9 : 14 staat niet geschreven dat uw geweten gereinigd ís, daar staat dat het bloed van de Heere uw geweten zal “reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen!” 

U heeft dus nog steeds vergeving en reiniging nodig. Voor uw lichaam, voor uw geest en daarmee samenhangend voor uw geweten. En de Heere geeft dat op basis van Zijn vergoten bloed.


Wordt de Heere opnieuw gekruisigd?

Betekent dat, dat de Heere dan opnieuw gekruisigd wordt, wanneer u Zijn vergeving zoekt? Er is één tekst die spreekt over “als welke zichzelven den Zone Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken”, en dat is Hebr. 6 : 6. De context daarvan gaat niet over het belijden van zonden of het zoeken van de vergeving van de Heere, maar over afvallig worden en vernieuwen tot bekering. Sommigen vertalen dat als volgt: “Als mensen blijven zondigen, zouden ze niet meer bij de Heere kunnen komen…”. Maar het feit is dat de context van Hebr. 6 : 6 duidelijk maakt dat het over een specifieke situatie gaat. Het heeft te maken met Hebreeën in de Grote Verdrukking, die zullen moeten volharden tot het einde om behouden te worden. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de volgende studie lezen: “De Hebreeën in de Grote Verdrukking”. 

Kortom, wanneer u uw zonden belijdt, wanneer u Gods vergeving en reiniging zoekt, voor dingen die u met uw vlees en uw geest verkeerd hebt gedaan, die uw geweten misschien besmet hebben, of voortkomen vanuit een besmetting in het verleden, dan kruisigt u de Heere Jezus niet opnieuw. Ook niet “alsof”. De Heere is eenmaal gestorven en opgestaan. Daar heeft Hij Zijn bloed vergoten. Dát bloed werkt ook vandaag de dag. Dat bloed werkt wanneer u tot bekering komt (of toen u tot bekering kwam). Maar ook… wanneer u als wederom geborene zondigt… én die zonden belijdt. Want Zijn bloed vergeeft en reinigt ook vandaag de dag. Dat is wat de Schrift laat zien. En die reiniging heeft u nodig om de Heere te kunnen dienen (Hebr. 9 : 14).


Dus: opruiming houden!

En laten we eerlijk zijn. We zondigen allemaal. We gaan met enige regelmaat de mist in. En wat is het dan mooi dat u bij uw hemelse Vader mag komen, en mag zeggen: “Heere, zo en zo is mij overkomen, maar vergeef, reinig en heilig mij op grond van het vergoten bloed van Uw Zoon. En dankUwel dat U dat doet, omdat U het belooft in Uw woord”. Dat houdt uw relatie met uw hemelse Vader open. Maar ook ruimt het op, en zorgt het ervoor dat u het niet hoeft weg te dragen voor de Rechterstoel van Christus

“… Hem Die op den troon zit, en het Lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid” (Openb. 5 : 13)

Amen.