Pinksteren – verworden tot een heidens feest?!

Pinksteren temidden van de andere “Christelijke” feesten

Kerst en Pasen zijn feesten die niets met de Bijbel te maken hebben! Men heeft deze feesten een “Christelijk” sausje gegeven, waardoor we tegenwoordig feesten vieren die bol staan van de heidense symbolen als een Kerstboom, paaseieren, paashazen en paasvuren, die terug te voeren zijn op de Babylonische afgodendienst. Pinksteren daarentegen heeft een oorsprong in de Bijbel. Het is weliswaar niet zo dat de Bijbel de Gemeente de opdracht geeft om Pinksteren te vieren, maar het feest is wel gebaseerd op Bijbelse feiten. Natuurlijk zijn de geboorte en de Opstanding van de Heere Jezus ook Bijbelse feiten, maar deze Bijbelse feiten zijn op de heidense feesten Kerst en Pasen geplakt (het “Christelijke” sausje). Voor Pinksteren is dat dus anders. Vandaar dat we met Pinksteren van oorsprong ook betrekkelijk weinig andere heidense symbolen kennen. Er zijn wel allerlei andere feesten die men met Pinksteren viert, maar die zijn allemaal later ontstaan, daardoor dragen ze soms ook de Bijbelse term “Pinksteren”, alleen ze hebben dan een andere inhoud gekregen… Daar gaat deze studie echter niet over.

Waar gaat deze studie dan wel over? Als we kijken wat er binnen het “Christelijke wereldje” gebeurt, dan is het treurig om te moeten melden, dat het feest met de Bijbelse oorsprong verworden is tot een heidens feest. Pinksteren kent geen heidense symbolen, maar ze worden er meer en meer door “Christenen” zelf ingebracht. Vandaag willen we een aantal recente voorbeelden zien, hoe mensen vandaag de dag met het geloof, met de Heere Jezus en met de Heilige Geest bezig zijn. Hiertoe bespreken we onder andere de “Spirituele talen”, die door de Evangelische Omroep (EO) vele gemeenten zijn binnengedragen.


Eenmalig heilsfeit: de uitstorting van de Heilige Geest

De heilsfeiten uit de Schrift zijn eenmalig gebeurd. De Heere Jezus is één keer als Mens op aarde geboren. Hij is één keer gestorven voor onze zonden, en Hij is één keer opgestaan uit de dood. In Hebr. 9 : 28 lezen we bijvoorbeeld: “Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden door hen, die Hem verwachten tot zaligheid”. Maar dat geldt ook voor Pinksteren! De Heilige Geest is eenmaal gekomen. De discipelen moesten wachten tot dat moment (Hand. 1 : 4), en vanaf dat moment (Hand. 2 : 1 – 4) kon de Boodschap van het Evangelie over de wereld verkondigd worden. Je leest nergens in de Bijbel dat de uitstorting van de Heilige Geest jaarlijks opnieuw heeft plaatsgevonden of zal moeten plaatsvinden! Sterker nog, de brieven aan de Gemeente laten zien dat een gelovige bij het tot geloof komen, bij de wedergeboorte, de Heilige Geest ontvangt, Die een verzekering is voor het eeuwige leven dat hij of zij dan ontvangt. De Heilige Geest wordt namelijk als onderpand gegeven! In Ef. 1 : 13 en 14 staat geschreven: “In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid”. Met andere woorden: Iedereen die wederom geboren is, heeft in deze Gemeentetijd de Heilige Geest ontvangen. Betekent dat, dat een wedergeborene altijd vervuld is met de Heilige Geest? Absoluut niet. Wij kunnen de Heilige Geest namelijk bedroeven. Maar… weggaan doet Hij niet. In Ef. 4 : 30 lezen we nog: “En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing”. Ook in deze tekst nog weer eens de bevestiging dat een wederom geboren gelovige verzegeld is tot de dag der verlossing! Maar dat mag ons de waarschuwing niet doen vergeten!


Valse apostelen en valse profeten actief

Het Bijbelboek Handelingen beschrijft een overgangsfase tussen de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk aan het huis Israëls en de verkondiging van het Evangelie der Genade Gods aan de Gemeente. De Heere God had de “merktekenen der apostelen” –  wonderen, tekenen en krachten door de hand van de Heere Jezus en de apostelen – gegeven (2 Kor. 12 : 12) om Zijn Woord te bevestigen (Mark. 16 : 20, Hebr. 1 : 1, 2 : 4; 2 Petr. 1 : 21). De Bijbel spreekt ook over de “laatste apostelen” (1 Kor. 4 : 9). Er zijn vandaag de dag geen apostelen en profeten! We zien dan ook in Efeze beschreven hoe de Heere de apostelen en profeten als fundament van de Gemeente gegeven heeft. Zij waren er in het begin, wij bouwen op dat fundament, het Woord van God, dat zij ons gegeven hebben (Ef. 2 : 19 – 21)! De Bijbel waarschuwt in de eindtijd voor valse christussen en valse profeten (Matth. 24 : 24), en op een andere plaats wordt duidelijk dat de antichrist zal beschikken over de “werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen” (2 Thess. 2 : 9). Maar al die mensen die zich vandaag de dag dan uitgeven voor apostel of profeet? Het antwoord vinden we in 2 Kor. 11 : 4, 13 – 14. Zij dienen “een andere Jezus” en “een andere geest”! Zij zijn valse apostelen, die zich veranderen in apostelen van Christus!

 

 

 

“…de toekomende dingen zal Hij u verkondigen”

Maar als God dan geen openbaringen meer geeft, hoe zit het dan met een Bijbelgedeelte als bijvoorbeeld Joh. 16 : 5 – 15? Daarin staat onder andere geschreven: “…, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen (… ) Al wat de Vader heeft, is Mijne; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen” (Joh. 16 : 13, 15). Wanneer wij deze dingen lezen, dan zijn we altijd geneigd om te denken dat dit regelrecht tegen ons gezegd wordt. Echter de Heere Jezus was hier met een toespraak bezig richting Zijn discipelen! In Joh. 13 staat de “voetwassing beschreven” en de “ontmaskering van Judas”. Daar begint Hij Zijn toespraak, die doorloopt in hoofdstuk 14. In Joh. 14 : 31 zegt Hij tegen hen: “…Staat op, laat ons van hier gaan”. De Heere Jezus spreekt onderweg naar Gethsémané (Joh. 18 : 1) gewoon verder met Zijn discipelen. Hij bereidt hen voor op Zijn afwezigheid. De Heere Jezus zegt dan ook dat Hij hen nog lang niet alles verteld heeft. In Joh. 16 : 12 lezen we: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen”. En dan maakt Hij dus de opmerkingen zoals we die gelezen hebben in Joh. 16 : 13 en 15. Allemaal gericht aan Zijn discipelen. Het zijn deze discipelen die er vanaf het begin bij waren. In Joh. 15 : 27 lezen we bijvoorbeeld: “En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met Mij geweest”. Niemand, die dit vandaag de dag leest, is er toen bij geweest! En dan blijken Joh. 16 : 13 en 15 dus te gaan over de apostelen, die Gods Woord aan ons hebben gegeven.

De Heere heeft ons bijvoorbeeld door de apostel Paulus en de apostel Johannes de toekomst bekend gemaakt. Denk aan de brieven aan de Thessalonicensen en het boek Openbaring. En zo zijn alle boeken van het Nieuwe Testament geschreven door ooggetuigen van Jezus! Na Zijn toespraak ging Hij bidden. En in dat Hogepriesterlijk gebed zei de Heere Jezus onder andere Joh. 17 : 20: “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen”. Zo heeft de Heere ook aan Paulus, als apostel der heidenen, door openbaring Zijn boodschap bekend gemaakt. Zie bijvoorbeeld Ef. 3 : 5, 6: “Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door de Geest; Namelijk dat de heidenen medeërfgenamen zijn, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie” (zie ook Gal. 1 : 11, 12). Het is dan ook niet voor niets dat we op diverse plaatsen in Gods Woord de opdracht vinden om niet aan Zijn Woord toe te voegen en er niet van af te doen (Deut. 4 : 2; Spr. 30 : 6; Openb. 22 : 18, 19).


Geestelijke openbaringen boven Gods Woord geplaatst

In de studie “Aanval op het ‘gebeds’wapen” kunt u lezen wat het zogenaamde “contemplatieve christendom” is. Mensen worden gestimuleerd om stil te zijn, en om in de stilte een woord of zin te herhalen, om er zo voor te zorgen dat God woorden of beelden tot u gaat spreken. Deze vorm van meditatie is hetzelfde als hetgeen men bij de Oosterse religies, denk aan yoga, doet. Dit is niet vreemd omdat deze ontwikkeling via Rooms-katholieke monniken, die les hebben gehad van een Oosterse zen meester, en via hen weer via de Charismatische beweging, eigenlijk in bijna alle kerkelijke stromingen terecht is gekomen. De gebruikte technieken zorgen ervoor dat de mens zijn geest uitschakelt, en staan daarmee haaks op wat God in Zijn Woord laat zien. Wij moeten in de eerste plaats geen “ijdele herhalingen” gebruiken (Matth. 6 : 7), maar ook vraagt de Heere om te waken en nuchter te zijn: “Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn” (1 Thess. 5 : 6). Wanneer mensen niet waken en niet nuchter zijn, hun verstand uitschakelen, zetten zij hun gedachten open voor de geestelijke wereld, die niet van God is. Deze wil zich maar al te graag openbaren om de mensen bij God weg te trekken! En zo zien we dat mensen allerlei openbaringen beginnen te plaatsen boven Gods Woord.

 Deze hele ontwikkeling bewijst wat we hiervoor zagen: Vandaag de dag zijn er geen apostelen en profeten. De vijand van God werkt vandaag de dag door middel van “wonderen, tekenen en krachten der leugen” om mensen te verleiden. Men heeft Gods Woord losgelaten. Dit zal ook uit de voorbeelden hierna blijken.


Hoe praat men vandaag de dag over de Heere Jezus?

De EO heeft voor jongeren een serie “Bijbel”(?)studies, onder de naam “Denkstof”. In een studie over Pinksteren lezen we over de Heere Jezus:

“Hoe is het mogelijk? Met bloed, zweet en tranen heeft hij keihard gewerkt aan zijn dromen over de hemel op aarde. En nu knijpt ie er zomaar tussen uit! Hoe moet het nu verder met zijn grote project? Wat is Jezus in hemelsnaam van plan? Jezus heeft geen boeken achtergelaten, geen videoboodschappen, geen persoonlijke eigendommen die we nog kunnen vereren... Nogal een gevaarlijke zet. Die Jezus nam het risico te worden vergeten. Ik bedoel maar, hoe vaak gebeurt zoiets niet?” [1].

Mij trof de manier waarop de hedendaagse jeugd over de Heere Jezus tot nadenken gezet wordt. De Heere Jezus is de Zoon van God! Hij is God. Moet men op deze manier over Hem spreken? Ik moest denken aan Ex. 20 : 7, waar geschreven staat: “Gij zult de Naam van de HEERE uw God niet ijdel gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdel gebruikt”. Nu wordt dit meestal uitgelegd als dat we niet moeten vloeken e.d. Maar in dit citaat wordt op zo’n laag niveau over de Heere Jezus gesproken, een beetje meer respect of eerbied zou wel op z’n plaats zijn.


Hoe praat men vandaag de dag over de Heilige Geest?

Een stukje verder, in dezelfde studie uit “Denkstof”, lezen we:

“Dezelfde Geest die eerder alleen Jezus al vulde met liefde, medelijden, wijsheid en moed. Maar nu die vertrokken is, breekt hij uit Jezus los en verspreidt ie zich over de aarde. Hij brengt Jezus’ levenshouding over op andere mensen. Hij infiltreert in hen. Het DNA, zeg maar, van Jezus komt ineens overal... Je voelt het gebeuren. Ik geef mijn geld bijvoorbeeld anders uit, omdat ik zie hoe oneerlijk het verdeeld is. Ik voel me geliefd omdat er een God is die mij ziet. En ik vier vaker feest omdat mijn ogen open zijn gegaan voor de mooie dingen van het leven. De Geest geeft me de kracht om te streven naar de hemel op aarde. Hij maakt ons Jezus-achtiger. Maar we worden geen klonen van Jezus. Ik blijf wie ik ben, alleen wel de mooiere versie van mij. De spirit van Jezus gaat mijn unieke karakter verder vormen, zodat ik steeds meer... mijzelf word. Er komt zo een nieuwe en betere versie van Corjan op de markt. Corjan 1.0 wordt Corjan 2.0... Jezus had eerst maar één gezicht, maar hij krijgt door deze move ontelbaar veel gezichten. Vaders, moeders, boeren, kunstenaars, ambtenaren en... mij... jou... Ik ben Jezus in zoveel mensen gaan herkennen. (…) Jezus is niet weg, hij is nu overal! Hij kan dus tegenover jou staan op het sportveld, je kunt hem tegenkomen in de supermarkt of hij kan naast jou gaan zitten in de collegezaal. Langzaam draait hij zich om en zegt: Pleased to meet you, hope you guessed my name…” [2].

Hoe triest! De Geest vervulde alleen Jezus toen Hij op aarde was, zegt men! En dan te bedenken dat de Geest op Hem neerdaalde als een duif (Joh. 1 : 32), en dat deze Jezus van Zichzelf zei dat Hij zowel op aarde was als dat Hij in de hemel (Joh. 3 : 13) was. En dan denken dat Gods Geest op dat moment “gebonden” was aan de aarde! Moeten wij streven naar een hemel op aarde? De Bijbel laat wat anders zien! Volgens Corjan wordt het leven met Jezus feest! De getuigenissen van wederom geborenen zijn bekend, die het leven zeker niet als één groot feest zagen, en toch droegen ze Gods Geest, en toch hadden ze Zijn vrede. Je hoeft slechts één van de verslagen van de zendingsreizen uit de 18e of de 19e eeuw erbij te pakken! En dan het stukje over “steeds meer mijzelf worden”… Wat staat er ook alweer geschreven in Gods Woord over mijn eigen “ik”? “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” (Gal. 2 : 20). Inderdaad is het een Bijbels thema dat de Gemeente de Heere Jezus aan de wereld mag laten zien! Maar de zin: “Hij kan dus tegenover jou staan op het sportveld, je kunt hem tegenkomen in de supermarkt of hij kan naast jou gaan zitten in de collegezaal”, vlakt volledig uit dat mensen nog steeds last ondervinden van hun oude mens (Rom. 7 : 13 – 26). De Heere vormt niet mijn unieke zondige ik, zodat ik meer mijzelf wordt! Het zou een mooie boel worden, de zonde geperfectioneerd! Nee, de Heere schept door de wedergeboorte een nieuwe mens in ons, dat is wat de Bijbel zegt! Nogmaals: Hoe triest! Zoveel onkunde over Gods Geest in zo’n klein stukje tekst!


Moet de Heilige Geest uitgenodigd worden?

Zo vinden we in een andere studie (ook uit EO’s “Denkstof”) over Pinksteren:

“Nodig de Geest uit. Doe een kringgebed waarin iedereen om beurten, met de klok mee, iets kan zeggen. Je mag ook ‘passen’ (zeg dan ‘Amen’). Het gaat erom, dat je de Heilige Geest uitnodigt om je hart en gedachten te vullen. Vraag hem je te leiden en Gods bedoelingen door te geven met jou en met deze wereld. Neem de tijd en aarzel gerust in je bewoordingen! Stilte is oke” [3].

Zoals we eerder in deze studie, aan de hand van Gods Woord, zagen, is de Heilige Geest eenmaal uitgestort! En de wederom geboren gelovige is verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest hoeft dus niet uitgenodigd te worden! Helaas wordt dat deze dagen veel gezongen met bijvoorbeeld de liederen “Welkom, Heil’ge Geest van God” [4] en “Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur” [5]. Verder zijn er diverse Bijbelverzen, waaruit blijkt dat de Heilige Geest niet op Zichzelf wijst, maar op Jezus Christus (Joh. 16 : 13, 14). Nergens in de Bijbel wordt de Heilige Geest dan ook aanbeden! De Heere Jezus zegt Zelf dat de ware aanbidders de Vader aanbidden in Zijn Naam (Joh. 4 : 23; Joh. 16 : 23). Het is de Geest in onze harten Die roept “Abba Vader!” (Gal. 4 : 6). Als wij fouten maken, kunnen wij de Heere God in de Naam van Zijn Zoon vergeving vragen voor onze zonden, en wij kunnen de Heere God vragen of Hij ons leven wil leiden. Door Zijn Woord te lezen, leren wij van Hem en spreekt Hij tot ons. Zijn Geest doet ons Zijn Woord verstaan. Dat is de Bijbelse weg!


Het oproepen van geest(en)… over heidendom

Wat in de voorgaande paragraaf staat geschreven, geeft de overgang naar het heidendom aan. Want daar worden de geesten opgeroepen. Zie ook hoe men zegt “Stilte is oke”. Denk hierbij aan het contemplatieve Christendom dat door het uitschakelen van de gedachten, via de stilte, de deuren openzet voor andere geesten! Denk aan Saul die Samuël wil spreken, die al overleden is. Hij gaat naar een waarzegster en krijgt Samuël te spreken ook! Maar God grijpt in en Saul sterft (1 Sam. 28)!


De Spiritualiteitswijzer…

We kunnen ons afvragen: “Zijn dit nu niet zomaar twee studies? Deze zeggen toch niets over hoe Christenen vandaag Pinksteren vieren?” Dat doet het dus wel. De bewuste studie uit "Denkstof" geeft als laatste “Meer informatie over Gods communicatie” [6]. En daar vinden we onder andere de volgende tips:

“Googlen. Zoek op Youtube op ‘taizé’ en ‘holy spirit’. Dan vind je verschillende mooie liederen die de Heilige Geest uitnodigen contact met je te maken” [7].

Taizé is een kloostergemeenschap(!), waar mensen naar toe gaan om de stilte(!) mee te maken, te bidden met iconen(!) en noem maar op. De EO verwijst haar jongeren hier naar toe! Hier zullen we nu niet nader op ingaan. Waar we wel verder op in zullen gaan is de volgende verwijzing voor “Meer informatie over Gods communicatie”:

“Spiritualiteitswijzer. Kijk op www.jouwspiritualiteit.nl, vul de spiritualiteitswijzer in en zie welke geestelijke taal bij jouw persoonlijkheid en karakter past. En hoe jij je verder in deze taal kunt bekwamen” [8].


Negen spirituele talen?

Wat is de bedoeling van deze spiritualiteitswijzer? Men kan een test doen, die bestaat uit 27 vragen. Door deze vragen te beantwoorden, wordt er een profiel van u gemaakt, dat er bijvoorbeeld zo uitziet als in de Figuur. U ziet dan welke “spirituele taal” bij u zou horen.

 

 

In de uitleg bij de site wordt over spirituele talen onder andere het volgende gezegd:

“Iemand voor wie de spirituele taal van de Traditie de moedertaal is, denkt anders en communiceert anders dan iemand die de taal van het Enthousiasme als moedertaal heeft. De makers van de Spiritualiteitwijzer hopen dat je door deze wijzer inzicht krijgt in jouw eigen spirituele ta(a)l(en). Omdat spiritualiteit alles te maken heeft met God, zal het leren kennen en begrijpen van je eigenheid hierin je helpen om Gods liefde te ontvangen en je naar Hem te uiten. Daarnaast zul je merken dat je mensen die een andere spirituele taal spreken, leert herkennen en begrijpen. Daardoor kun je met elkaar in contact komen, van elkaar leren en misschien ook samen God leren zoeken en liefhebben” [9].

Zo heeft men 9 spirituele talen uitgezocht. Op de site kunt u dan via filmpjes meer leren over uw spirituele taal. Bij het globaal bekijken van de site (http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/) valt direct op, als we onder de menuknop “Verhalen” kijken, dat een monnik (Pater Elias), een bisschop (Gerard de Korte) en een vrouwelijke dominee (Arenda Haasnoot) in het lijstje staan. De bisschop staat ook in het lijstje van het menu “Wijzen”. Wanneer u de filmpjes bekijkt dan krijgt u verhalen over wonderen, dat God mensen bij hun arm grijpt, dat mensen God in de kamer hebben, u krijgt als tip om eens een paar dagen het klooster in te gaan, om stil te zijn, om te bidden met voorwerpen. De Heere Jezus krijgt aandacht, maar dan vooral als mens op aarde, die herboren moest worden [10]. Er is geen enkel filmpje dat zegt dat de mens wederom geboren moet worden! Maar vooral het goede voorbeeld van Jezus, om te volgen, waardoor je steeds meer JEZELF wordt (zie eerdere opmerkingen). Afijn laten we zelf een aantal filmpjes bekijken.


Geeft God spirituele talen naar onze aard?

Bekijkt u eerst het volgende filmpje: Praktijk – Denken [11].
Allereerst een citaat uit dit filmpje:

“Jij met al je rare en schitterende trekken, jij kunt in contact komen met God. Je hoeft dus niet jezelf weg te drukken. Je doet spirituele oefeningen juist volgens jouw spirituele taal, naar jouw aard, zoals jij bent. En naarmate je groeit richting God, wordt je tegelijkertijd steeds meer jezelf” [12].

Dus geen Bijbellezen en bidden, maar spirituele oefeningen om in contact te komen met God! Dat is wat men tegenwoordig zegt. Wat deze oefeningen inhouden, komen we in het vervolg van deze studie nog volop tegen. Feit is dat we eerder al zagen dat Gal. 2 : 20 zegt dat onze eigen ik moet sterven. Hier zien we opnieuw dat men zegt dat je steeds meer jezelf wordt! Alsof God je zondige natuur volmaakt! Dat staat haaks op wat Gods Woord zegt (Gal. 2 : 20).


Toetsen aan Gods Woord!

Toch is dit is zo’n beetje het enige fimpje waar iets in staat dat gedragen wordt door Gods Woord! Menno Helmus zegt hier dat we rekening moeten houden met de context in Gods Woord. Dat betekent dus dat het erom gaat wat er in de Schrift staat. En laten we wel zijn, even voor het vervolg, onze maatstaf moet toch Gods Woord zijn? Er staat immers geschreven in Hand. 17 : 11: “En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”. Zelfs in de tijd van de apostelen onderzocht men de Schrift, of hetgeen gezegd werd wel klopte. Hoeveel temeer moeten wij, nu er geen apostelen en profeten meer zijn, toetsen aan Gods Woord! Maar laten we dan eens kijken wat deze zelfde man in een ander filmpje zegt:

Bekijkt u het volgende filmpje: Praktijk – Verdieping [13].

Hier bepleit Menno Helmus dus de Lectio Divina, waarvan wij in de studie “Aanval op het gebeds‘wapen’” gezien hebben dat het gebaseerd is op de meditatie van de Oosterse zen meesters! Het gaat om stil worden, en woorden en zinnen herhalen. Nu opeens gaat het niet meer om de correcte betekenis. Er wordt zelfs gezegd: “Associeer vrij met bijbetekenissen”! “Het gaat erom dat God door de Bijbel heen Zelf aan het woord komt”. En hier zien we dus waar het naartoe gaat. God zou door de Bijbel heen spreken, maar buiten de Bijbeltekst om! Daarvoor zijn de herhalingen nodig! Daarvoor is de stilte nodig. Zodat u uw gedachten kunt stilzetten, en “God” kunt laten spreken. De boze machten maken dan echter dankbaar gebruik van de onwaakzame, onnuchtere spiritueel bezig zijnde mens! Wij moeten immers waken en nuchter zijn (1 Thess. 5 : 6). De Bijbel, Gods geschreven en geïnspireerde Woord, Dat VAST en zeker is, en niet van eigen uitlegging (2 Petr. 1 : 20), wordt dus losgelaten. En waar dat toe leidt, blijkt uit het gros van de overige filmpjes op de site van de spiritualiteitswijzer. We zullen er nog een aantal bekijken en bespreken.


Gaat het om ons gevoel, onze buik?

Bekijkt u eerst het filmpje: Praktijk – Zintuigen [14].
Hier zien we hoe men mensen aanspoort om 5 cadeaus, voor elke zintuig één, voor Jezus te bedenken. Wat associeer jij met Jezus? Welke smaak? Zoet, zout of zuur? Welk gevoel? Het aanraken van watten, stenen, zijde of katoen? Menno Helmus zegt: "Ga dan bidden en vertel Jezus wat aan dat voorwerp je aan Hem doet denken. Misschien is dit wel je unieke manier om God beter te leren kennen"! Hier zien we heel duidelijk dat men het eigen gevoel als uitgangspunt neemt, wat je zelf associeert met Jezus, om daarbij te gaan bidden. Dit heeft absoluut niets meer te maken met zoeken van de Jezus van de Schrift. En het heeft al helemaal niets te maken met wedergeboorte! En dat allemaal zogenaamd gebaseerd op de geschiedenis van de Wijzen uit het Oosten. Met context heeft het niets te maken. Met een onnuchtere, onwaakzame spiritueel bezig zijnde mens wel. Ik moest aan Gods Woord, Filip. 3 : 18 en 19 denken: “Want velen wandelen anders; van wie ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken”.


Bevordert de Heere Jezus werkelijk traditie?

Bekijkt u eerst het volgende filmpje: Bijbel – Traditie [15].
Hier zien we dat men naast Gods Woord “ouderdom” als autoriteit heeft. Iets wat door de tijd beproefd is, is goed, zo zegt men. Zo blijkt dat men liever geniet van een optocht bij de Rooms-katholieke Kerk, want die is oud(!), vaak ter ere van een heilige of de hemelkoningin Maria, dan dat men buigt voor Gods Woord. Ook het Joodse volk boog in de geschiedenis voor de hemelkoningin. En God zegt daarover in Zijn Woord: “De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur aan, en de vrouwen kneden het deeg, om koeken met een afbeelding te maken voor de Melecheth des hemels (KJV 1611: “koningin des hemels”), en aan andere goden drankoffers te offeren, om Mij verdriet aan te doen” (Jer. 7 : 18). De Heere Jezus zou traditie bevorderen! Ja,  Hij zou zelfs “een draai” geven aan een oude traditie om er een nieuwe traditie van te maken. Jezus Christus, het vleesgeworden Woord, geeft een draai aan Gods Woord, volgens Menno Helmus! Punt één: Het Joodse Pascha was een voorafschaduwing van hetgeen komen moest. Dus het Avondmaal is geen “draai”, maar een soort vervulling van Oudtestamentische profetie (1 Kor. 5 : 7; Kol. 2 : 16, 17)! En dan laten we de Heere Jezus Zelf aan het woord over traditie: “Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, …” (Mark. 7 : 6 – 8). Men zegt dat de Heere Jezus “een draai” aan tradities geeft, echter men geeft zelf een flinke draai aan Gods Woord. En dat is ernstig! We hebben gelezen: “Tevergeefs eren zij mij”!


Bidden met oude symbolen?

Bekijkt u eerst het volgende filmpje: Praktijk – Traditie [16].
We gaan niet op alle symbolen in. Bij het kruis en de vis hebben we in een andere studie reeds stilgestaan: zogenaamd Christelijk, maar ondertussen terugvoerend tot de Babylonische afgodendienst! Maar het “nog mysterieuzere wagenwiel”, hoe zit het daarmee? Een citaat:

“Het cirkelvormige raam, dat zo vaak gebruikt werd boven de ingangen van de kerken wordt soms wel radvenster genoemd. Het rad was het wiel van een strijdwagen. De ouden geloofden dat de zon een enorme wagen was, die werd voortgedreven door de zonnegod, die elke dag zijn ronde deed door het hemelruim en ’s nachts door de onderwereld. Toen de Israëlieten de Baälsriten met hun godsdienst mengden, hadden zij “strijdwagens van de zon”, gewijd aan de zonnegod (2 Kon. 23 : 4 – 11). Een afbeelding in de vorm van een wagenwiel was boven het beroemde standbeeld van Petrus in de Sint-Pieter aangebracht. Een tablet dat zich nu in een Brits museum bevindt, toont een van de Babylonische koningen die een symbool van de zonnegod in de tempel van Bel plaatst. Het symbool is een achtpuntig kuis, als een wiel met spaken. Een gelijksoortig ontwerp markeert het plaveisel van het cirkelvormige plein van de St-Pieter” [17].

Het zijn heidense symbolen! En dan krijg je van Menno en de EO ook nog de tip om bij een winkeltje bij een oude kerk zo’n symbool te kopen, het in een rustige ruimte in huis te zetten, en er een gewoonte van te maken om elke week of dag in die ruimte over God na te denken en te bidden! Waar kennen wij dat van… Via de afgoden van Rome wil men naar God toe…(?) Het mag duidelijk zijn dat het contemplatieve Christendom, voortgekomen uit de Charismatische beweging van de wonderen, tekenen en krachten, heeft geleid tot afgoderij! Dit is wat God tegen Israël zegt over afgoderij: “En Ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen van uw drekgoden werpen; en Mijn ziel zal van u walgen” (Lev. 26 : 30). En Gods “mening” over afgoderij is in het Nieuwe Testament nog niet echt gewijzigd (Gal. 5 : 20).

 
Het moderne “Christendom”: een tovenaar als bron!

Bekijkt eerst het volgende (en laatste) filmpje: Voorbeelden – Traditie [18].
Als voorbeeld wordt “The Lord of the Rings” aangehaald van Tolkien. Als symboliek wordt verwezen naar 25-12 en 25-03, de periode van Kerst tot Pasen. Beide feesten zijn echter heidense feesten! Het opvallende is dat men ‘gewoon’ vertelt dat de held er niet in slaagde om het kwaad te overwinnen, en dat het kwaad aan zichzelf ten onder ging. Maar hoe haaks staat dit op Gods Woord! Want onze grote Held, Jezus Christus HEEFT het kwaad overwonnen. En Hij zal uiteindelijk definitief met de duivel afrekenen. De duivel zal zichzelf niet in de poel des vuurs werpen! In Gen. 3 : 15 staat geschreven: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen” (Zie ook Openb. 19 : 20 en 20 : 10). Maar “The Lord of the Rings” is een stuk dat over magie gaat! Onder de Wet gold: “De tovenares zult gij niet laten leven” (Ex. 22 : 18). Wanneer de tovenaars in het Nieuwe Testament zich bekeren, zien we dat zij al hun boeken verbranden (Hand. 19 : 17 – 19). Hoe kan men de werken van Tolkien dan gebruiken om dichter bij God te komen? Men citeert zelfs de tovenaar! Menno Helmus zegt:

“Hij laat tovenaar Gandalf zeggen: “Heb je nooit geluisterd naar de verhalen bij het haardvuur? Er zijn kinderen die in die verhalen het antwoord op jouw vragen kunnen vinden””.


Wijd verbreid binnen Christelijke gemeenten!

Maar al deze voorbeelden komen van de EO, een omroep! Waarom daar een hele Bijbelstudie aan wijden? Laten we gewaarschuwd zijn als we mensen horen praten over stil zijn of andere termen die hiermee te maken hebben. En de invloed van de EO is groot. Even Googlen op “spirituele talen” laat zien dat vele kerken bezig zijn geweest of bezig zijn met de cursus!


 

Met de Charismatische beweging, en het contemplatieve Christendom van God naar de afgoderij en de tovenaar… In deze tijd leven wij. De Christenen willen spirituele dingen ervaren en zingen met Pinksteren “Kom Heilige Geest”, “O Heilige Geest laat ons uw woorden horen, uw beelden zien, uw dromen dromen”, en, om God te ervaren, bidden ze met een zacht stofje in de hand of bij een wagenwiel. Anderen lopen een Labyrinth, of doen inspiratie op bij oude Germanen en Kelten.


Waarschuwing: “Wacht u, dat gij niet (…) mede afgerukt wordt…”

Wanneer we dit op ons in laten werken, dan is dit om verdrietig van te worden. Aan de andere kant: Gods Woord heeft ons gewaarschuwd! In 2 Petr. 3 : 16 – 18 lezen we: “Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen”.

 


[1]  ‘Hemelvaart en Pinksteren: Jezus gaat undercover in jouw leven’, Denkstof, seizoen 3, aflevering 9, 11-11-2012. Bron: http://www.eo.nl/neo/denkstof/.
[2]  Idem.
[3]  ‘Pinksteren: Ssst, God praat tegen je…’, Denkstof, seizoen 2, aflevering 14, 27-5-2012, Bron: http://www.eo.nl/neo/denkstof/item/denkstof-lesmateriaal-seizoen-2/.
[4]  Opwekking, nr. 391.
[5]  Opwekking, nr. 334.
[6]  ‘Pinksteren: Ssst, God praat tegen je…’, Denkstof, seizoen 2, aflevering 14, 27-5-2012, Bron: http://www.eo.nl/neo/denkstof/item/denkstof-lesmateriaal-seizoen-2/.
[7]  Idem.
[8]  Idem.
[9]  Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/uitleg/.
[10] Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/#/video/bijbel/Verdieping.
[11] Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/#/video/praktijk/Denken.
[12] Idem.
[13] Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/#/video/praktijk/Verdieping.
[14] Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/#/video/praktijk/Zintuigen.
[15] Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/#/video/bijbel/Traditie.
[16] Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/#/video/praktijk/Traditie.
[17] ‘De Mysterie Godsdienst van Babylon, verleden en heden’, R. Woodrow, Stichting Moria, Hilversum, 1991, blz. 149, 150.
[18] Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/#/video/voorbeelden/Traditie.