Over het Woord van God... Het Woord is het zwaard des Geestes


In Openbaring 1 : 16 lezen we een gedeelte van de beschrijving van de Heere Jezus Christus: “ (…) en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard (…)”. Wat het tweesnijdend scherp zwaard is, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Het Woord van God Zelf geeft ook hier weer uitkomst. In Hebreeën 4 : 12 vinden we: “Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard…” In Ef. 6 : 17 vinden we: “En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.” Uit de mond van de Heere Jezus Christus komt het Woord van God voort.

   

Het gebruik van het Woord


Het is een tweesnijdend zwaard, het snijdt naar twee kanten. Het Woord kan iemand verwonden, het Woord kan iemand genezen! Het Woord is een reuk des doods ten dode of des levens ten leven. “En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in hen die zalig worden, en in hen, die verloren gaan;  dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven…” (2 Kor. 2 : 14 – 16a). Wanneer het Woord van God een slag uitdeelt en mensen raakt, gaan zij zich realiseren dat zij zondaars zijn, zij worden verwond door het Woord van God, zij gaan zien dat het nodig is om op het rechte spoor te komen en geven zich over. Andere mensen vechten terug wanneer zij geraakt worden door het Woord van God, zij geven zich niet over en sterven in hun zonden. Het Woord van God brengt dus scheiding! De “goede reuk van Christus”, wordt door velen vaak eenzijdig benadrukt, in de trant van: ‘wanneer wij het Evangelie brengen, zoals God wil, dan verspreiden wij die goede reuk van Christus en stoten wij geen mensen af en komen mensen juist naar ons toe.’ Echter de Bijbel laat in het gelezen gedeelte, 2 Kor. 2 : 14 – 16a, zien dat die goede reuk van Christus voor de één een reuk ten leven is, maar voor de ander een reuk ten dode. Deze laatste stoot zich namelijk aan het Woord en probeert zich er op allerlei manieren onderuit te praten.    

 

Het Woord brengt scheiding

 

Het Woord brengt scheiding, en de Bijbel geeft van zowel het positieve als het negatieve voorbeelden. In Joh. 6 vinden we bijvoorbeeld dat de Heere Jezus na het uitspreken van Zijn woorden door de meeste volgelingen VERLATEN wordt: “Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar horen? Jezus nu, wetende bij Zichzelf, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert u dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, waar Hij te voren was? De Geest is het, Die levend maak; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen van u, die niet geloven. (…) Van toen af gingen velen van Zijn discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem” (Joh. 6 : 60 – 64a, 66). In 1 Thess. 2 : 13 – 14a vinden we een voorbeeld van het positieve: “Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, toen gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods, die in Judéa zijn, in Christus Jezus.” Een zelfde soort scheiding kunt u vinden in 1 Petr. 2 : 7 – 8.

  

Vervolgens houdt de scheidende werking van het Woord niet op. Door het horen van het Woord kan een mens tot geloof komen (Rom. 10 : 17; Ef. 1 : 13). De mens wordt dan verzegeld met de Heilige Geest en in geestelijk opzicht trekt de mens zijn vlees uit (Hebr. 4 : 12; Kol. 2 : 11). Wij zijn dan besneden door de besnijdenis zonder handen, de besnijdenis van Christus! We zijn dan voor eeuwig behouden!   Het Woord als wapen in de geestelijke strijd

 

Als gelovigen hebben we te maken met een geestelijke strijd (Ef. 6 : 12). De satan, gevallen engelen en duivelen, proberen mensen te verleiden en bij God weg te houden of weg te halen. Wij moeten nu niet denken dat we de satan zelf wel eens kunnen bestrijden! Dat lukt ons nooit. Daarvoor moest Jezus Christus naar de aarde komen, Hij heeft de dood overwonnen, en uiteindelijk zal de satan door Jezus Christus totaal uitgeschakeld worden bij de slag van Armageddon, en daarom zegt Ef. 6 : 10: “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht”. Alleen door op het volbrachte werk van Jezus Christus te vertrouwen, te vertrouwen in Zijn vergoten bloed, kunnen wij in de overwinning leven.

  

En het is juist de wapenrusting van Efeze 6 die alles met dat geloof en vertrouwen te maken heeft. Daarom zegt Efeze 6 : 13: “Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven”. God heeft de ‘kinderen van het licht’, de wapenrusting gegeven. En weet u hoe die wapenrusting ook wel genoemd wordt? Zoekt u Romeinen 13 : 12 maar eens op: “De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen van het licht”. De kinderen van het licht hebben van God de wapenen van het licht gekregen. Eén van deze wapenen is bijvoorbeeld het zwaard des Geestes, wat is het Woord van God. Toen de Heere Jezus verzocht werd in de woestijn, nota bene doordat de duivel Gods Woord citeerde, antwoordde de Heere Jezus met: ‘Er is geschreven’, tot drie maal toe (Lukas 4)! Ziet u hoe belangrijk het is dat u Gods Woord leest en bestudeert! Het is niet voor niets dat er geschreven staat: “En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten” (2 Petr. 1 : 19).