De tien koninkrijken
Het waarnemen van de tekenen der tijdenInleiding

In deze studie willen we stilstaan bij de tekenen der tijden (Matth. 16 : 1 – 4). Een aantal recente ontwikkelingen zullen in het licht van Gods Woord geplaatst worden.


De Heere Jezus: een teken uit de hemel!

In het genoemde Bijbelgedeelte lezen we dat de Joodse leiders om een teken uit de hemel vragen. De Heere Jezus geeft aan dat zij het weer kunnen voorspellen, aan de hand van allerlei waarnemingen die ze doen. En dan zegt Hij: “…Gij geveinsden! Het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?” (Matth. 16 : 3). De Heere Jezus was namelijk Zelf een teken uit de hemel. Men had het complete Oude Testament ter beschikking. En daarin staat onder andere in Jesaja 53 : 4 geschreven: “Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was”. Velen betrekken dit altijd op het werk dat de Heere Jezus aan het kruis heeft gedaan. Maar bij het lezen van Matth. 8 : 16 en 17 blijkt dat dit in principe niets met het sterven van de Heere Jezus te maken heeft: “En toen het laat geworden was, hebben zij velen, door de duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met het woord, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, wat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen”. Blinden werden ziende, kreupelen gingen lopen, doden stonden op, bezetenen werden bevrijd… Het waren tekenen van God dat Jezus Christus de beloofde Messias was! Hij was aangekondigd in het Oude Testament, en Hij deed de werken waarmee Hij aangekondigd was. Ondanks dat deze tekenen in vervulling gingen, durfden de leiders alsnog om een teken uit de hemel te vragen! Zij kregen geen extra teken, dan het teken van Jona de profeet (Matth. 16 : 4), dat de Heere Jezus, net als Jona de profeet, na drie dagen en drie nachten weer zou opstaan uit de dood (Matth. 12 : 40).


De tekenen der tijden

In ieder geval laat de Bijbel zien dat er “tekenen der tijden” zijn. Tekenen van God in de tijd, waardoor wij kunnen weten hoe laat het is op Gods tijdklok! Zo ook voor de eindtijd, de tijd vlak voordat Jezus Christus terugkomt naar de aarde. In Matth. 24 : 3 vragen de discipelen Hem: “…Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?”. Het wanneer, daar krijgen ze geen antwoord op. Maar de Heere Jezus geeft ze wel “tekenen der tijden”. Over valse profeten en christussen, over oorlogen en natuurrampen, over de grote verdrukking (Matth. 24 : 4 – 28). Ondertussen kunnen we het nieuws naast Gods Woord leggen, en zien we dat we vandaag de dag in de eindtijd leven. De meeste “tekenen der tijden” met betrekking tot de eindtijd gaan over de Tweede Komst van de Heere Jezus naar de aarde. Dat zijn allemaal tekenen die leiden tot “de Zoon des mensen” “komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid” (Matth. 24 : 30). De Bijbel zegt echter dat van “die dag en die ure” niemand weet (Matth. 24 : 36). Maar ondanks dat hebben we dus wel de “tekenen der tijden” gekregen! Nu zal de Opname van de Gemeente voor de Grote Verdrukking plaatsvinden, dus minimaal zeven jaar eerder dan de Tweede Komst. Dat maakt nog steeds dat we ook van de Opname het tijdstip niet weten, maar de tekenen der tijden wijzen ons dus weldegelijk dat het moment dat de Heere Jezus Zijn Gemeente komt halen nabij is!


De Heere Jezus blijven verwachten

Wij hebben de Bijbelse opdracht om de Heere te blijven verwachten. Dat levert ons zelfs een kroon op in de eeuwigheid. Gods Woord zegt: “Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben” (2 Tim. 4 : 8). Maar zeker ook in deze tijd, waarin we een hoop nare dingen om ons heen zien gebeuren, mag die verwachting, dat de Heere ons zal komen halen, ons ook troost geven. In het bekende Bijbelgedeelte over de Opname lezen we daarover: “Zo dan, vertroost elkander met deze woorden” (1 Thess. 4 : 18). Wij mogen uitzien naar Hem!


De komst van de antichrist

Eén van de dingen, die gaat gebeuren, is dat er op aarde een antichristelijk rijk gesticht gaat worden. De wereld wordt rijp gemaakt om een grote leider te aanvaarden. Men heeft Jezus Christus verworpen, maar de antichrist zal men aannemen. In Joh. 5 : 43 zegt de Heere Jezus, op dat moment weliswaar tegen de Joden: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen”. Maar in de Gemeente-tijd is de Heere Jezus ook grotendeels verworpen door de heidenvolken. Deze tekst geldt hen dus net zo goed!


Het antichristelijke rijk door God aangekondigd

Dat komende antichristelijke rijk wordt reeds in de profeten aangekondigd. In Daniël 2 kunt u lezen over de droom die koning Nebukadnézar had. Daniël mag hem die droom vertellen en uitleggen. Het ging over een beeld, waarvan het hoofd van goud was, de borst en de armen van zilver, de buik en de dijen van koper, de benen van ijzer en de tien tenen van ijzer vermengd met leem (Dan. 2 : 31 – 33). Vervolgens staat in Dan. 2 : 34 dat er een steen zonder handen werd afgehouwen, die de verschillende delen van het beeld vermaalde. Het werd vermorzeld tot kaf, dat door de wind werd meegenomen. En de steen, die het beeld vermorzeld heeft, werd tot een grote berg die de hele aarde vulde (Dan. 2 : 35). Volgens de uitleg, die God aan Daniël gaf, zijn de verschillende delen van het beeld verschillende koninkrijken (Dan. 2 : 38, 39). Het beeld blijkt een opeenvolging te zijn van verschillende wereldrijken. Het gouden hoofd staat voor Nebukadnézar en zijn Babylonische rijk (Dan. 2 : 38). Vervolgens zien we dat er na hem een andere koning met een ander koninkrijk zal opstaan. Nu, de pre-millennialisten (mensen die (overeenkomstig de Bijbel) geloven dat Jezus Christus nog moet terugkeren om Zijn letterlijke Duizendjarig Vrederijk op te richten), zijn het er allemaal over eens dat de koninkrijken als volgt hun vervulling hebben gehad: De borst en de armen van zilver: het Medo-Perzische rijk. De buik en de dijen van koper: het Griekse rijk onder Alexander de Grote. En de benen van ijzer: Rome (Keizerrijk/Vaticaanstad/Grieks Orthodox). Tien tenen van leem en ijzer: Antichristelijk rijk (Verenigde Naties/Europa). U ziet hier overigens hoe deze profetie het pre-millennialisme bevestigt: dat eerst Jezus Christus moet terugkomen, wil er een Vrederijk op aarde ontstaan. De steen, die zonder handen afgehouwen wordt, is Jezus Christus Die de heidense heerschappij omver werpt en Zijn Koninkrijk opricht!

In Daniël 7 worden deze rijken echter voorgesteld door dieren. In Daniël 7 : 23 lezen we: “Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat onderscheiden zal zijn van al die rijken, en zal de ganse aarde opeten, en het zal haar vertreden, en het zal ze verbrijzelen”. Hier spreekt de Bijbel dus over koninkrijken, maar in Daniël 7 : 17 staat geschreven: “Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen”. Met andere woorden de dieren in de profetieën zijn ten eerste koningen, en ten tweede koninkrijken! Wat ook helemaal niet verwonderlijk is. Want, om een voorbeeld te nemen, koning Willem Alexander vertegenwoordigt het Koninkrijk der Nederlanden.


De Bijbel goed lezen!

Meestal, en dan komt er een verschil met de meeste pre-millennialisten, plaatst men de vier dieren van Daniël 7 naast de delen van het beeld. En dan zegt men: eerst komt het gouden hoofd, dus het eerste beest, de leeuw, is gelijk aan Babel. Echter het eerste dier, de leeuw, kan nooit het Babel van Nebukadnezar zijn! In Daniël 7 : 17 lezen we namelijk: “Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen”. Op het moment dat Daniël deze profetie ontvangt, is Belsazar koning (Dan. 7 : 1). En we hebben net gelezen dat die vier dieren koningen zijn, die opstaan zullen, met andere woorden, het zullen koningen zijn na Belsazar. Belsazar is de laatste koning van Babel. Daarom kan de leeuw in Daniël 7 nooit staan voor Babel. In Daniël 5 : 29 – 30 kunt u lezen hoe Belsazar vermoord wordt. Degenen die de macht overnemen zijn van het Medo-Perzische rijk. De leeuw van Dan. 7 staat dus voor de koning van het Medo-Perzische rijk! Vervolgens komt dan: 
1.    de beer van Dan. 7 : 5 overeen met het Griekse rijk,
2.    het luipaard van Dan. 7 : 6 komt overeen met Rome,
3.    en het schrikkelijke en gruwelijke beest met de tien hoornen van Dan. 7 : 7 komt overeen met het antichristelijke rijk van de tien tenen uit het beeld. 


De “hedendaagse” koninkrijken in de profetieën?

Maar dan is er een gat tussen de eerste komst van Christus (Rome aan de macht) en de tweede komst van Christus. Zegt de Bijbel niets over de koninkrijken in de wereld tijdens de Gemeente-bedeling, de tijd waarin wij leven? Het zou goed kunnen zijn dat Daniël 7 ons die informatie wel geeft! Net zo goed als we in Openbaring 2 en 3 een type vinden van de toestand in de kerk in de Gemeente-bedeling, zo vinden we in Daniël 7 hoogstwaarschijnlijk een type van de koninkrijken in de wereld tijdens de Gemeente-bedeling: Engeland, Rusland, Verenigde Staten en het antichristelijke Rijk. Zo blijken in de wereld Engeland en Rusland daadwerkelijk in diverse politieke prenten als leeuw en beer afgebeeld te zijn! Dat de Verenigde Staten dan een luipaard zou moeten zijn, is nergens aan te staven. Wel ben ik ooit de volgende verklaring tegengekomen, die ik graag mee wil geven. Het betreft een toelichting op Openb. 13 : 2, waar blijkt dat het vierde dier van Daniël een luipaard is vermengd met de leeuw en de beer:

“Toen de Heere Jezus op aarde kwam, werd Hij “het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt” genoemd. Hij wordt getypeerd door een Pascha-lam in Exodus 12, en Hij is “een lam ter slachting” in Jesaja 53. Dus, de Christus des Heeren, de Heere Jezus Christus, Gods gezalfde, is gelijk aan een dier dat wit is, er zit geen vlek op Hem (Ex. 12 : 2 – 6). Maar wanneer God de antichrist wil openbaren (de christus van de duivel, de gezalfde van de duivel), dan is het beest dat als type genomen wordt, een beest dat vlekken over zich heen heeft. In Jer. 13 : 23 lezen we: “Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken?”. Dit beest is gevlekt over zijn hele lijf. Maar dat is niet alles. Een luipaard is geel-bruin, net zoals een Aziaat, hij heeft een witte buik, net als een Europeaan, en hij heeft zwarte vlekken over zich heen, gelijk een Afrikaan. De antichrist is een samengestelde man, samengesteld om alle drie de rassen te vertegenwoordigen. (…) Vlekken, waar ze dan ook in de Bijbel gevonden worden, wijzen altijd op iets slechts. Nooit verwijzen zij naar iets goeds. (…) In Ef. 5 : 27 staat geschreven: “Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk”. In Judas 12 staat geschreven: “Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelf zonder vrees; zij zijn waterloze wolken, die door de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld”. (…) De luipaard is gemerkt door zulke zwarte vlekken. (…) Het beest is dus een luipaard, leeuw en beer, maar voor het grootste deel is het een luipaard. Volgens jagers op groot wild hebben deze drie dieren een typische gewoonte. Alle drie markeren ze bomen door op een hoogte, zo hoog als ze kunnen reiken, een stuk van het schors af te slaan. Dit is niet slechts om hun klauwen te scherpen. (…) (En natuurlijk worden bomen in de Bijbel weer vergeleken met mensen” [1].

Wat mooi om te zien hoe de Bijbel klopt. Typologie, de vergelijkingen, zijn er niet voor niets! We zullen hier nu niet veel verder op in gaan. We zien in elk geval dat het luipaard een “geïntegreerd beest” is. Het land van integratie van de rassen van de wereld is Amerika, vandaar dat Amerika ook wel typologisch vergeleken wordt met het luipaard (Dan. 7 : 6). Echter wanneer dat luipaard zich gaat vermengen met de beer en de leeuw is er sprake van het antichristelijke rijk (Dan. 7 : 7, 8; Openb. 13 : 1, 2)! Het is een één-wereldregering van alle koninkrijken van de aarde!


Het Rijk dat eeuwig zal bestaan

Zo beschrijft Daniël dus de komst van het antichristelijke rijk, d.m.v. de tien tenen en d.m.v. het vierde beest, waar ook Openbaring over spreekt. Maar uiteindelijk worden al die wereldse rijken vermaald tot kaf, dat door de wind meegenomen wordt. Jezus Christus komt terug en al de aardse koninkrijken verdwijnen! Zijn Rijk wordt opgericht en zal in eeuwigheid bestaan! Dan. 2 : 44 en 45 zeggen daar het volgende over: “Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien, dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft de koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker”.

Jezus Christus is “de steen zonder handen afgehouwen”. Het schitterende is dat de Bijbel aangeeft dat Zijn Koninkrijk ontstaat door een steen die zonder handen afgehouwen is! Dat is absoluut geen mensenwerk. Alleen God weet het tijdstip. En daar waar mensen bouwen aan een aards Koninkrijk, weten we dat zij bouwen aan het bolwerk van de boze. En dat zien we om ons heen dan ook gebeuren. We gaan in deze studie niet uitgebreid bij de Vrijmetselarij stilstaan. De wereld wordt eigenlijk geregeerd door een klein clubje rijken der aarde. Vele machthebbers zijn lid van, en hebben een bepaalde graad behaald bij, de Vrijmetselarij. We hebben in het verleden ook gezien dat de Vrijmetselarij openlijk de duivel vereert, en streeft naar een Nieuwe Wereldorde. Diverse wereldleiders, van Amerikaanse presidenten tot Pausen hebben dan ook diverse malen in hun toespraken gerefereerd aan een Nieuwe Wereldorde.


De Club van Rome: tien wereldregio’s

Deze Nieuwe Wereldorde wordt al heel lang voorbereid. Vanaf 1776 is er al een beweging die daarmee bezig is. In 1968 werd de Club van Rome opgericht. De Club van Rome toonde aan dat de ontwikkeling van de mensheid niet zo door kon gaan. Deze Club, waar overigens onze voormalige koningin erelid van is, stelde reeds in de jaren 70 voor de aarde te verdelen in tien regio’s [2]!

De 10 wereldregio's van de Club van Rome.
Waarom 10?

Maar waarom zou de wereld ervoor kiezen om de aarde in te delen in tien regio’s? Allereerst heeft de Heere de loop van de geschiedenis gezien. Hij is Alwetend, en simpelweg zal Zijn Woord in vervulling gaan. De aarde, vlak voor de Tweede Komst van Jezus Christus, zal bestaan uit tien koninkrijken die hun macht aan het beest zullen geven! Daar zullen we zo nog op terugkomen. Maar ook de wereld zelf streeft met deze tien iets na! Zoals we al zagen, de wereld wordt geregeerd door onder andere Vrijmetselaars, die de Nieuwe Wereldorde nastreven. Dit wordt ingegeven vanuit New Age leiders en andere occultisten die zich laten leiden door de “god van deze wereld”, Lucifer. Men gelooft dan ook dat de mens evolueert en uiteindelijk “god” zal zijn. De mens zal perfect worden (denkt men). En daar komen ook de tien wereldregio’s vandaan. De mens moet verlicht worden, zegt men. Door dit proces wordt de mens perfect. Wanneer de mens eenmaal perfect is, wordt hij afgebeeld als rechtop staande naast, maar ongecontroleerd door deze wereld. Deze perfecte mens is de Nummer 1, terwijl de wereld afgebeeld wordt als een nul (0). Oftewel: de mens controleert de wereld! Het nummer 10 vormt dus een beeld van de perfecte mens die los staat van de wereld en die er over heerst [3]. Zoals de Europese vlag blauw is met twaalf sterren, in onderwerping aan Rome, zo zijn de nieuwe regio’s in de wereld in aantal 10, in onderwerping aan het occulte geloof van haar heersers.Tien koningen ontvangen macht op één uur met het beest

Die tien koninkrijken in de eindtijd, dat is exact wat in de profetieën geschreven staat. We zagen reeds dat het beeld van Daniël eindigt met tien tenen. Het vierde dier van Daniël had tien hoornen! Van die tien hoornen lezen we in Dan. 7 : 23 en 24 het volgende: “Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat onderscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal haar vertreden, en het zal ze verbrijzelen. Wat nu de tien hoornen betreft: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal onderscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen”. De Bijbel laat zien dat het laatste rijk zal bestaan uit tien koningen, waar vervolgens nog één andere koning uit naar voren zal komen, waarvan wij weten dat dat de antichrist zal zijn. Laten we dan eens lezen in Openbaring 17 over het beest met de zeven hoofden. Deze zeven hoofden blijken ook koningen te zijn (Openb. 17 : 10). Hier gaan we nu echter niet bij stilstaan. Wel zien we, en dat komt overeen met de profetieën in het Oude Testament, dat dit beest op die zeven hoofden tien hoornen heeft, die ook koningen zijn! Er zullen dus uit sommige koninkrijken (welke laten we nu even in het midden), nieuwe koningen opstaan, en zij zullen de macht hebben op één uur met het beest. In Openb. 17 : 12 en 13 lezen we: “En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest. Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven”.

Als we kijken naar de plannen van de wereldleiders, reeds verwoord in het plan van de Club van Rome, om de aarde te reorganiseren in tien nieuwe regio’s, dan zien we dat daar veel ontwikkelingen gaande zijn.


Europa en Oekraïne

Zo hebben we de ontwikkelingen in Europa. Europa heeft één parlement en één munt, en de roep om één president wordt ook al wel gehoord. Europa is op dit moment wel groter dan de tien wereldregio’s die de Club van Rome heeft voorgesteld. En Europa heeft nog steeds uitbreidingsdrang. Tot voor kort leek dit ongelimiteerd door te kunnen gaan. Door de ontwikkelingen in Oekraïne wordt er zelfs gesproken over het toetreden van Oekraïne tot de Europese Unie. Echter, wat zijn de feiten? Wat is er de afgelopen tijd gebeurd (april 2014)? Ondanks de ferme taal van de Europese en Amerikaanse leiders is de Krim ingelijfd door Rusland. Er wordt gedreigd, maar het enige wat ondernomen wordt zijn zogenaamde economische sancties. Daadwerkelijk ingegrepen wordt er niet. Zal dit in de toekomst nog wel gebeuren? Waarschijnlijk niet, want Oekraïne behoort tot wereldregio #5: Oost-Europa, inclusief Rusland. President Putin heeft gezegd niet op een oorlog uit te zijn, maar wel de Russische minderheden in de landen te willen beschermen. En daar wordt ondertussen hard aan gewerkt. Ondertussen is de gasprijs voor Oekraïne omhoog gegooid. Vrachtwagens mogen de grens niet meer over. Aankopen van rakketten uit Oekraïense fabrieken zijn stopgezet. Putin kan dit gewoon doen! Want als het Oekraïense volk daadwerkelijk naar Europa wil, dan worden ze daar ook hard getroffen omdat het land nagenoeg bankroet is en dan aan de eisen van Brussel moet gaan voldoen! Het ziet er naar uit dat Oekraïne zo in het nauw zal komen, dat Rusland straks zal aanbieden om de oude democratisch(!) gekozen president weer terug te zetten, als Oerkaïne onder Russische controle komt [4]! Voorlopig is dit raden, maar gezien de ontwikkelingen lijkt het deze kant op te gaan! In ieder geval is op dit moment een klein stukje land terug bij wereldregio #5. Maar dat betekent dat de kaart er binnenkort nog wel weer anders uit zal gaan zien, want de leiders van de wereld hebben in gedachte dat Estland, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië ook bij regio #5 horen!


Noord-Amerika

Zo werd er onder de Amerikaanse presidenten Bush sr. en Clinton gewerkt aan de NAFTA, een groepering van landen die gepresenteerd werd als een handelssamenwerking tussen Canada, Amerika en Mexico (NAFTA = North American Free Trade Association). Dit samenwerkingsverband is wel heel toevallig precies regio #1 (Noord-Amerika) van het reorganisatie schema van de Club van Rome! In Amerika was er vanuit vooral conservatieve hoek veel weerstand tegen, waardoor het plan in de ijskast beland is gedurende de regering van president Bush jr. en de eerste zes jaren van president Obama. Op dit moment heeft de regering Obama grote sprongen genomen om dit alsnog te verwezenlijken, maar dan buiten NAFTA om! In een nieuwsbericht heeft gestaan dat men de plannen met een beperkt debat door het Congres heeft willen loodsen [5]. In antwoord op de vraag van een journalist of NAFTA dan heropend zou worden en er weer onderhandelingen met Canada en Mexico zouden komen om toekomstige conflicten te voorkomen, antwoordde de Amerikaanse minister Kerry het volgende:

“Ik denk dat voor allen van ons, het instappen bij het Trans-Pacifische Partnerschap, een kritiek onderdeel is van een soort beweging naar het volgende niveau, post-NAFTA. Ik denk dat je NAFTA niet hoeft te heropenen, om te bereiken wat wij proberen te bereiken” [6].

In feite onderhandelt men voor de nieuwe TPP alsof Canada, Amerika en Mexico al in één samenwerkingsverband zitten! En dat terwijl er zoveel tegenstand tegen was! Deze nieuwe samenwerking, de TPP, gaat echter verder dan NAFTA, en wordt vergeleken met de Europese Unie [7]. Er wordt dus gewerkt aan een nieuwe staat(svorm) [8]! Het is niet voor niets dat Obama dit zonder veel debat door het Congres heen wilde krijgen! Maar hier zien we de parallellen met Europa. De politiek was in Nederland lange tijd voor de invoering van een referendum, een volksraadpleging. In diverse landen zijn volksraadplegingen over Europa echter tegengehouden. En na die ene volksraadpleging die er over de Europese grondwet geweest is, wil de politiek in Nederland ook niet meer aan een referendum over Europa denken! Europa zal verder gevormd moeten worden, wat de opinie ook is!


ASEAN

Sinds 8 augustus 1967 is de ASEAN opgericht: de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties. Een samenwerkingsverband tussen de Filipijnen, Indonesië, Maleisië, Singapore en Thailand, waar in de loop van de tijd ook Birma (Myanmar), Cambodja, Laos en Vietnam aan toegevoegd zijn [9]. Laat dat nu precies de landen in regio #9 van de Club van Rome zijn! Als we naar de kaart van de Club van Rome kijken zien we dat een belangrijk land ontbreekt: India. Maar op 10 oktober 2013 was er in “The Times of India” het volgende te lezen:

“De 11e top in Brunei tussen India en de tien leden tellende Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties komt op een moment van verhoogde verwachtingen over onze rol in de Aziatische-Pacifische regio. Het benadrukken van het belang van een ‘Indo-Pacifisch’ front is een erkenning dat India niet langer een marginale rol in Zuidoost Azië vervult, maar bijdraagt in de stabiliteit en de economie” [10].

De samenwerking tussen India en Asean heeft ook mede te maken met militaire stabiliteit tegenover het grote China. Er is al jaren samenwerking tussen India en Asean, maar het bereikt nu het uiteindelijke stadium, waarbij een gigantische supernatie verrijst die exact overeenkomt met de kaart van de Club van Rome [11]!


De “Pentagon’s New Map”

En dan willen we nog naar één voorbeeld kijken. Een professor en onderzoeker van het ‘US Naval War College’ (het Oorlogscollege van de Marine van de VS), Thomas P.M. Barnett, heeft in 2004 een boek uitgegeven met de titel ‘The Pentagon’s New Map’ (De Nieuwe Kaart van het Pentagon), waarbij op de achterkant van het boek te lezen is:

“‘The Pentagon’s New Map’ is een benadering van de globalisatie die veiligheids, economische, politieke en culturele factoren combineert om daarmee de natuur van oorlog en vrede in de 21e eeuw te voorspellen en uit te leggen. … Het boek van Barnett kristalliseert de recente Amerikaanse militaire geschiedenis en strategie uit, zet de parameters waar onze strijdkrachten in de toekomst zullen zijn, laat de unieke rol van Amerika zien in het bereiken van internationale stabiliteit… ‘The Pentagon’s New Map’ is een template, een Steen van Rosetta … Er is geen waardevoller boek voor 2004 en daarna” [12].

We moeten bedenken dat de auteur werkzaam is bij het Amerikaanse Oorlogscollege, een denktank van de Illuminaten, die sinds 1776 streven naar de Nieuwe Wereldorde! De strategie in zijn boek blijkt dan ook naadloos aan te sluiten bij de kaart van de Club van Rome.

Men gaat er vanuit dat de wereld in twee delen is ingedeeld: De ‘Functionerende Kern’, de landen die al in het nieuwe globalistische systeem functioneren of duidelijk die kant op gaan, en de ‘Niet-integrerende Kloof’. Dat zijn de landen die niet in het globalistische systeem functioneren (de landen binnen de getekende lijn op de kaart hieronder). Dat kunnen landen zijn waar dictators aan de macht zijn, waar tradities hooggehouden worden zodat mensen niet in de nieuwe wereld meegaan, waar armoede heerst waardoor het land niet aansluit op de globalistische samenleving, of waar burgeroorlogen een land weghouden van de ‘Functionerende kern’. De strategie, die door de Verenigde Staten en de Europese Unie gevolgd wordt, is om de ‘Kloof’ te verkleinen [13].

 

De nieuwe kaart van het Pentagon

 

De ‘Niet-integrerende Kloof’ blijkt niet toevallig voor het grootste deel overeen te komen met de te vormen wereldregio’s #7, #8 en #9 in de kaart van de Club van Rome!


Een Nieuwe Wereldorde uit chaos…

Het verklaart de oorlogen van Europa en de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Het verklaart de onrust in de landen Libië, Egypte en Syrië. Het is onrustig in landen als Indonesië en Maleisië. En zo zullen de oorlogen in de tijd doorgaan van het ene land naar het andere land. Vaak was er een reden om de oorlog te beginnen. Bijvoorbeeld de bevolking bevrijden van de dictator. Maar toen de dictator weg was, bleven de troepen. En wat we in die regio’s zien gebeuren is dat stabiliteit vervangen wordt door de hoogst mogelijk denkbare instabiliteit. Door de hele ‘Niet-Integrerende Kloof’ wordt oorlog en onrust gebruikt om bestaande regeringsstructuren weg te nemen of te verzwakken, zodat de supernaties #7 en #8 straks gevormd kunnen worden [14]!


De wereld wordt voorbereid…

De tien koninkrijken zijn er nog niet! Het zijn allemaal nog in meer of mindere mate losse samenwerkingsverbanden van afzonderlijke landen. Maar we zien in alle bewegingen dat onze leiders erop uit zijn om tien regio’s op deze wereld te creëren. Dat deze koninkrijken er nog niet zijn, klopt ook volgens Gods Woord. In Openb. 17 : 12 en 13 staat geschreven dat de tien koningen “het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest. Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven”. De tien koninkrijken worden voorbereid. Ook dit is een duidelijk teken van de tijd, dat we in de laatste dagen leven, kort voordat de Heere Jezus Zijn Gemeente komt halen!


Jezus Christus overwint!

Uiteindelijk zal de vijand verslagen en vernietigd worden. In Openb. 19 : 19 – 21 lezen we: “En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heerlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heerleger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hem gedaan had, waardoor hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met sulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem, Die op het paard zat, dat uit Zijn mond ging; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees”. En vervolgens lezen we in Openb. 20 dat Jezus’ Koninkrijk gevestigd wordt, eerst voor duizend jaar, maar dat het daarna tot in eeuwigheid zal duren. Dat is die Steen, Die zonder handen afgehouwen wordt, de koninkrijken vermaalt, en uitgroeit tot een grote berg die de hele aarde vult (Dan. 2 : 34, 35).

 

Zie ook de studie: De "Tekenen der tijden: Verborgenheid, het grote Babylon", met ontwikkelingen rond Paus Franciscus.

 

 

[1]  ‘The Book of Revelation’, Peter S. Ruckman, Bible Baptist Bookstore, Pensacola, Florida, USA, 1970, blz. 474 – 476.
[2]  ‘Club of Rome’, Wikipedia, The Free Encyclopedia, bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome.
[3]  ‘Prophetic Supernation #9 is froming, with a Deadline of December 2015’, Cutting Edge Ministries, 2013, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n2516.cfm.
[4]  ‘Cutting Edge Weekly Newsletter’, april 2, 2014, bron: http://cuttingedge.org/newsletters/index.html.
[5]  ‘Kerry signals advance of ‘North American Union’ plan’, Jerome Corsi, World Net Daily, 29-01-2014. Bron: http://beforeitsnews.com/politics/2014/01/kerry-signals-advance-of-north-american-union-plan-2592486.html.
[6]  ‘Kerry signals advance of ‘North American Union’ plan’, Jerome Corsi, World Net Daily, 29-01-2014. Bron: http://beforeitsnews.com/politics/2014/01/kerry-signals-advance-of-north-american-union-plan-2592486.html.
[7]  ‘Kerry signals advance of ‘North American Union’ plan’, Jerome Corsi, World Net Daily, 29-01-2014. Bron: http://beforeitsnews.com/politics/2014/01/kerry-signals-advance-of-north-american-union-plan-2592486.html.
[8]  ‘Prophetic Alert! President Obama Is Quietly Forming The North American Union!’, Cutting Edge Ministries, 2014, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n2525.cfm.
[9]  ‘ASEAN’, Wikipedia, De vrije encyclopedie, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ASEAN.
[10]  ‘Join the Asean way’, Sreeram Sundar Chaulia, The Times of India, Oct. 10, 2013, bron: http://timesofindia.indiatimes.com/home/opinion/edit-page/Join-the-Asean-way/articleshow/23830850.cms?referral=PM.
[11]  ‘Prophetic Supernation #9 is froming, with a Deadline of December 2015’, Cutting Edge Ministries, 2013, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n2516.cfm.
[12]  ‘The World Is On Fire In The "Non-Integrating Gap"!’ Cutting Edge Ministries, 2009, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1833.cfm.
[13]  ‘The World Is On Fire In The "Non-Integrating Gap"!’ Cutting Edge Ministries, 2009, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1833.cfm.
[14]  ‘PROPHECY ALERT! Abruptly, Significant Progress Occurs In Prophetically Reorganizing All Nations Into 10 Supernations’, Cutting Edge Ministries, 2013, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n2521.cfm.