Groeien in het geloof

Gods kennis tegenover menselijke kennis 

 

 

 

Toen de Heere Jezus naar de Vader ging beloofde Hij de Trooster, en Die Trooster is met het Pinksterfeest, nu zo ongeveer 2000 jaar geleden gekomen! Wat heeft Die Trooster voor ons te betekenen?

 

 

   

De moderne Christelijke wetenschap stelt zich open voor filosofie

 

De Bijbel Zelf waarschuwt in onder andere Kol. 2 : 8 heel duidelijk tegen filosofie. In Kol. 2 : 8 staat heel duidelijk: “Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”.

  

In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) komen we overduidelijk tegen, waar de zogenaamde ‘Christelijke’ wetenschap mee bezig is. Op blz. 318 van ‘Werk in uitvoering 2’ van het NBG/KBS, waar een toelichting wordt gegeven op de vertaling van 1 Korinthe, staat het volgende: “…Paulus komt in zijn brief tegemoet aan de ideeën van de Korintiërs, maar zet ze in een ander licht: begrippen als vrijheid, kennis, ‘kracht’ worden door hem binnen de kaders van het geloof getrokken. In deze tactiek van ‘bevestiging en omkering’ worden de filosofische begrippen niet aan de kant gezet, maar in dienst van Paulus’ boodschap gesteld. (….) Paulus’ nuancering van het filosofisch gedachtengoed van de Korintiërs….”. Volgens de Bijbel moeten we de boodschap van het Evangelie der genade Gods brengen! Een boodschap dat het slecht gesteld is met de mens die van nature in opstand is tegen God! Een boodschap van redding in Jezus Christus, en Zijn volbrachte werk! Een boodschap waarbij gewaarschuwd wordt tegen de filosofie, die ons bij de wereld brengt, en niet bij Christus! En wat zeggen nu de volgelingen van de moderne ‘Christelijke’ wetenschap: Paulus komt de Korinthiërs tegemoet! En Paulus, die door de Heere ingegeven, waarschuwt tegen filosofie, zou de filosofie binnen de kaders van het geloof hebben getrokken! Dat is de erfenis van Alexandrië! Dat komt exact overeen met wat we in de Winkler Prins encyclopedie gezien hebben, op de pagina: ‘Waar komen de Bijbelvertalingen vandaan’. Daarin werd geschreven over de Bijbelschool te Alexandrië alwaar men ernaar streefde: “om de leer van de Schrift voor intellectuele heidenen aantrekkelijk te maken en een dieper inzicht ervan te verwerven met behulp van een platoniserende filosofie”. En we zien nota bene de moderne wetenschappers beweren dat Paulus de filosofie binnen het geloof trok. Dit mag opnieuw een waarschuwing zijn, aan de hand van een actueel voorbeeld, dat wij als Gemeente van Christus moeten oppassen voor de zogenaamde Christelijke wetenschap. De Heere heeft Zijn Woord voor ons bewaard in de Engelse King James 1611, en onze daaraan zeer nauw verwante Statenvertaling!

 

   

De Trooster

 

In deze studie willen we stilstaan bij het feit dat de Heere ons Zijn Geest heeft gegeven. En wat dat betekent voor ons leven. Tegenwoordig hoor je steeds meer mensen praten over de Geest en de gaven. Het is dan ook heel typerend om op de omslag van de Visie (programma blad van de Evangelische Omroep, week 23, 2001) dit jaar het volgende te zien staan: “…en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen dromen” (Hand. 2 : 17). Op blz. 70 van die Visie lezen we dan: “…Het persoonlijke karakter van de Heilige Geest is precies waar onze tijd met z’n hang naar ervaringen om vraagt. Hij gaat in op je gevoelens en bidt voor ons. Een ongelofelijk concept!” Maar juist tegen die ervaringsgezindheid waarschuwt Gods Woord! In 2 Kor. 12 : 12 wordt gesproken over de ‘merktekenen der apostelen’! 1 Kor. 4 : 9 laat zien dat het apostelambt voorbij is! Door Handelingen heen zien we dat de wonderen en tekenen verdwijnen. Wanneer u de tekst op de voorkant van Visie bekijkt en vervolgens ook opzoekt in Joël, waaruit Petrus citeert, dan mag u ontdekken dat die tekst nog helemaal niet in vervulling is gegaan. Dat zal pas gebeuren met Israël, na de Grote Verdrukking, wanneer het hele volk tot bekering komt! Wel waarschuwt de Bijbel tegen de wonderen, tekenen en krachten der leugen (2 Thess. 2 : 9). Dat is een waarschuwing voor met name de eindtijd waarin wij nu leven! Men zoekt het Werk van de Geest tegenwoordig in iets dat voor de Gemeente een gepasseerd station is, of in iets wat helemaal niet voor de Gemeente is! Maar wat is dan het Werk van de Heilige Geest voor de Gemeente? In deze studie zullen we met name één aspect gaan bekijken: Groei in het geloof.

  

In de studiepagina’s ‘Wat zegt de Bijbel over ons behoud?’ hebben we gezien hoe rijk we als wederom geboren gelovigen gezegend zijn. Wij zijn behouden. Maar tevens hebben we gezien dat de Heere ook van ons vraagt om onze lichamen te stellen tot een levende Gode welgevallige offerande (heiligmaking). Wat inhoudt dat we niet meer naar ons vlees gaan leven, maar naar de Geest! Zo zegt Gal. 5 : 25: “Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen”.

  

Met het Pinksterfeest stuurde de Vader Zijn Geest in de Naam van Jezus naar ons toe. In Joh. 16 : 7 lezen we: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden” (zie ook Joh. 14 : 26). Nu, door de wedergeboorte mogen wij weten verzegeld te zijn met Zijn Geest (Ef. 1 : 13, 14), en ingedoopt te zijn in het Lichaam van de Heere Jezus (1 Kor. 12 : 13)! En dan roept Gods Woord ons dus op om door de Geest te wandelen (Gal. 5 : 25). Maar wat houdt dat praktisch gezien in voor ons leven?

 

   

Groeien in het geloof

 

Dat houdt in dat wij gaan GROEIEN IN HET GELOOF! Wanneer u kijkt in Joh. 16 : 13 en 14 dan ziet u het volgende staan: “Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal hij u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen”. Naast het feit dat we zien dat de Heilige Geest niet over Zichzelf spreekt, maar ervoor zorgt dat Jezus Christus verheerlijkt wordt, zien we dat Hij de gelovigen in al de waarheid leidt! En dan volgt daarachter dat dat te maken heeft met het spreken, met de verkondiging van Jezus Christus! De Heere Jezus zegt in het Hogepriesterlijk gebed: “Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid” (Joh. 17 : 17).

  

De Heilige Geest wil ons dus in al de waarheid leiden, Hij wil ons leiden in Gods Woord, in het begrijpen van Gods Woord, in het leven door Gods Woord. En daarvoor is groei nodig! 1 Petr. 2 : 2 zegt het zo: “En, als nieuwgeboren kinderkens, weest zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen”. Dan zegt de Engelse King James 1611 nog: “onvervalste melk van het woord”. Het gaat er dus om dat wij verlangen naar de onvervalste melk van het woord! Daardoor kan een mens opwassen, daardoor kan een mens groeien in het geloof! Maar ziet u dat ‘onvervalst’? Denk dan eens aan die vertalingenkwestie! De Bijbel waarschuwt niet voor niets dat wij niet moeten toevoegen aan en afdoen van Gods Woord, dat wij moeten verlangen naar de ONVERVALSTE MELK van het Woord! Laten wij ons richten tot dat onvervalste Woord zoals de Heere het voor ons bewaard heeft! Dan gaan wij groeien in het geloof, omdat wij de menselijke filosofie buiten beschouwing laten!

  

En dat groeiproces is precies waar Paulus het tegenover de Korinthiërs ook over heeft. In 1 Kor. 3 zegt de Heere door Paulus: “En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja gij vermoogt ook nu nog niet” (1 Kor. 3 : 1 en 2). Met andere woorden, het is de bedoeling dat we als gelovigen uitgroeien van jonge kinderen, babies, tot volwassen gelovigen! En hoe groeien we? Door het Woord!

 

   

De Bijbel: Geestelijk voedsel

 

Het Woord is namelijk geestelijk voedsel. We hebben al het vergelijk gezien met melk en vaste spijs. Zo wordt het Woord ook vergeleken met Brood. Lukas 4 : 4 zegt: “En Jezus antwoordde hem zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle Woord Gods”. Jezus Christus is het Levende Woord, Hij is het Brood des Levens (Joh. 6 : 22 - 59)! Het wordt wel vergeleken met de zoetheid van honing (Psalm 119 : 103). Gods Woord is geestelijk voedsel, om, zoals we gezien hebben, te groeien!

  

En het is nu juist de taak van de Heilige Geest om ons dat Woord uit te leggen, om ons dat Woord te doen begrijpen! We lezen in de Bijbel dat God “Al de Schrift heeft ingegeven” (2 Tim. 3 : 16)! Dat is het Werk van Zijn Geest! En… om ons dat Woord uit te leggen.

 

   

Menselijke wijsheid tegenover Goddelijke wijsheid

 

De tekst 1 Kor. 2 : 9 wordt vaak aangehaald wanneer mensen het niet met elkaar eens zijn of de Bijbelse waarheid niet onder ogen willen zien: “Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”. Maar dit vers wordt gevolgd door vers 10, waar staat: “Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods”. Wij mogen weten van die schitterende toekomst, van een woning in het Nieuwe Jeruzalem met de straten van goud en de paarlen poorten. Een toekomst zonder pijn en zonder tranen! Ongetwijfeld zal die toekomst nog veel groter zijn dan we ons kunnen voorstellen, maar wat in Gods Woord staat is vast; dat weten we. En het is Zijn Geest die die dingen onderzoekt en ze ons doet begrijpen! 1 Kor. 2 : 12 zegt niet voor niets: “Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn”. Daar hebt u wat de Heere Jezus al in Joh. 14 : 26 beloofde: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb”. Hij leidt ons in al de waarheid! Mits wij naar de Geest willen wandelen, en Zijn Woord willen bewaren en er gehoorzaam aan willen zijn, het ter hand nemen en het bestuderen, het recht snijden/verdelen, zodat we niet beschaamd uitkomen (2 Tim. 2 : 15). En hoe leren wij dat Woord toepassen? Door het te bestuderen zoals Hij dat van ons vraagt. Vers 13 van 1 Kor. 2 zegt: “Welke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert (FILOSOFIE), maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende”. En daar hebt u het geheim! Wij moeten geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen! Wat voor een dingen dan? De hele context van dit gedeelte spreekt over ‘woorden’. Zie vers 4, vers 6 gaat over ‘het spreken van wijsheid’, vers 7 ook, vers 9 over het geschrevene, vers 13 noemt letterlijk weer ‘woorden’. Het is de bedoeling dat wij de Schrift doorzoeken, zoals de gelovigen te Berea dat deden in Hand. 17 : 11. Wij moeten de geestelijke woorden van God vergelijken met geestelijke woorden van God, zoals wij dat in deze studie ook mogen doen door Schrift met Schrift te vergelijken. Dan gaan we er niet over filosoferen, dan gaan we niet allerlei filosofen raadplegen, maar dan zien we wat de Heere ons te zeggen heeft! En dan gaan we die diepten Gods (1 Kor. 2 : 10) begrijpen!

  

Zo wil de Heilige Geest ons leiden in al de waarheid, in al de waarheid van Gods Woord! Zo laat de Heilige Geest ons groeien in dat Woord! Dan gaan we naar Hem, Jezus Christus, toegroeien, en van daaruit mogen we dan leven.

 

   

Gemeentegroei of persoonlijke groei?

 

Groeien; vandaag de dag is dat een heel modern woord. Laatst zag ik langs de kant van de weg een enorm bord met daarop de tekst met ongeveer de volgende strekking: HET GROEIT DUS HET IS GOED! Maar ook binnen de ‘Christelijke’ wereld van vandaag is groeien een ‘toverwoord’. Lange tijd kon u in Visie advertenties zien staan die gemeentegroei promoten! En men heeft het dan net als bij die reclame langs de weg over aantallen leden! Er verschijnen tegenwoordig boeken van de zogenaamde Gemeentegroei-beweging. Zo wordt ook de handleiding ‘Gemeentegroei compleet’ uitegegeven (uitgeverij Gideon). Ik heb ook wel voorgangers in de verkondiging horen stellen dat als een gemeente niet groeit, er iets mis is. Kortom, net als in de maatschappij: alles MOET groter. Als we in Hand. 2 : 41 kijken dan zien we dat op die eerste Pinksterdag er 3000 gelovigen werden toegevoegd: “Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen”. Maar is die explosieve groei ook als standaard voor vandaag de dag van toepassing?

  

Wanneer we de Bijbel een beetje kennen, dan weten we, dat de Bijbel heel duidelijk zegt, dat we vandaag de dag in de eindtijd leven. Als we kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt, dan weten we dat de Heere Jezus spoedig komt! Nu, als we diezelfde Bijbel doorlezen, dan komen we nergens een wet, of inzetting, of wat dan ook tegen dat een gemeente MOET groeien! WEL komen we tegen dat de Bijbel ons waarschuwt dat, voordat de Heere Jezus terugkomt, er een tijd van afval zal zijn. 2 Thess. 2 : 3 zegt: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs”. In datzelfde gedeelte (vers 9), zien we dat die afval gepaard gaat met “tekenen, wonderen en krachten der leugen”. Matth. 24 : 5 zegt dat velen in de Naam van Jezus zullen komen en velen zullen verleiden! En 1 Tim. 4 : 1 zegt: “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen”. En wanneer u dan doorbladert naar 2 Tim. 4 : 3 – 4, dan leest u het volgende: “Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij”. Weet u, het zijn over het algemeen juist de mensen die voor de nieuwe vertalingen openstaan, maar die ook openstaan voor de moderne tekenen, wonderen en krachten, en die ook openstaan voor samenwerking met Rome (gaat niet altijd op, maar het is wel een kenmerk van deze tijd)! We leven in een tijd van AFVAL, en niet van groei! De Christenheid is hard op weg om zich te ontwikkelen naar de Grote Hoer van Openbaring 17: de hoererende wereldkerk onder leiding van Rome!

  

Weet u, gemeentegroei, wat betreft aantallen leden, daar is geen Bijbelse Wet van te vinden. Natuurlijk WIL de Heere dat alle mensen behouden worden, maar de mensheid is in opstand tegen haar Schepper, en we leven kort voor het moment dat de Heere zegt: ‘Nu is het genoeg’, en dat Hij gaat ingrijpen! Maar de Heere heeft ons, wanneer wij wederom geboren zijn, Zijn Geest gegeven om persoonlijk te groeien in het geloof. En dat vinden we dus wel in de Bijbel!

 

   

Tot slot

 

Laten we tot slot 2 Petrus 3 : 16 – 18 lezen: “Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.” De ongeleerde en onvaste mensen? Waar halen wij onze kennis/wijsheid vandaan?  Als het goed is NIET bij de menselijke wijsheid (filosofie; 1 Kor. 2 : 13), maar krijgen wij de wijsheid uit Zijn wijsheid door Schrift met Schrift te vergelijken. In Jezus Christus ligt de wijsheid verborgen. En de Geest doet ons de diepten Gods verstaan, dat hebben we gezien (Kol. 2 : 3; 1 Kor. 2 : 10). En dan staat er in de tekst in 2 Petrus: “zulks te voren wetende”. Wij zijn dus gewaarschuwd! De Heere waarschuwde Zijn volk in het Oude Testament dat het ten onder ging door gebrek aan kennis, zij hadden de kennis van God, Gods Woorden verworpen (zie bijv. Hos. 4 : 6). Die waarschuwing mag ook vandaag de dag voor de Gemeente van Jezus Christus klinken. De ‘vertalingenkwestie’ is dus niet iets wat wij opdringen, maar het is de boodschap van God voor deze eindtijd! De mensen hebben Gods Woord verworpen, en juist door dat Woord wil de Geest werken!