De apostel Petrus is nooit in Rome geweest!Inleiding

U kent het vast wel: Die films die de geschiedenis uit het Nieuwe Testament laten zien, waarin Paulus en Petrus gezamenlijk in Rome zijn en leiding geven aan de eerste Christenen. Een voorbeeld van zo een film is 'Quo Vadis' van MGM uit 1951. Het is dan ook het officiële standpunt van de Rooms-katholieke Kerk dat de apostel Petrus in Rome is geweest en de stichter is van deze kerk. Men beweert dat Petrus Paus is geweest van 41 tot 66 na Chr.[1], en vervolgens daar begraven is onder de St.-Pieterbasiliek. Dit standpunt wordt eigenlijk klakkeloos aangenomen door diverse Christenen, die niet Rooms-katholieke zijn. En dat maakt het schrijnend, want de apostel Petrus is helemaal nooit in Rome geweest! Het is Gods Woord dat daar het bewijs voor levert, aangevuld met archeologische vondsten!


De Romeinen-brief

Als het gaat om de gelovigen in Rome, kunnen we ons het beste richten tot de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen in Rome (Rom. 1 : 1, 7). Het is deze Romeinen-brief die korte metten maakt met het Rooms-katholicisme. Paulus schrijft namelijk een brief aan allen in Rome (Rom. 1 : 7), maar spreekt in die brief met geen woord over Petrus, en zegt niets tot Petrus. Wanneer Paulus in hoofdstuk 16 de heiligen te Rome bij name noemt, noemt hij wel een huisgemeente, en hij noemt de personen bij wie die gemeente in huis is (Rom. 16 : 3 – 5), maar hij noemt niet Petrus! Als we kijken naar de Roomskatholieke Kerk, en hoe belangrijk daar iemand met de functie van Paus is, dan had Paulus hem als eerste genoemd! Maar hij noemt hem niet als eerste, niet als tweede, zelfs niet bij de laatsten... Paulus maakt geen melding dat Petrus in Rome is. Sterker nog, in Rom. 15 schrijft hij dat hij graag naar Rome wil komen. En in dat gedeelte maakt hij duidelijk dat hij alleen daar komt waar nog niemand een fundament gelegd heeft! Met andere woorden: Hij wil in Rome het Evangelie verkondigen, omdat dat nog niet gebeurd is. In Rom. 15 : 20 – 24 lezen we het volgende: “En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op het fundament van een ander zou bouwen; Maar gelijk geschreven is: Die van Hem niet was geboodschapt, die zullen het zien; en die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen. Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren groot verlangen hebbende, om tot u te komen, Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen; want ik hoop in het doorreizen u te zien, en door u daarheen geleid te worden, als ik eerst van uw tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn”. Vervolgens lezen we, dat wanneer Paulus in Rome is, dat hij zegt: “Lukas is alleen met mij” (2 Tim. 4 : 11). 2 Timotheüs is geschreven vanuit Rome, vlak voor Paulus’ dood. Deze brief dateert uit 68 na Chr.[2], oftewel, ruim na het veronderstelde Pausschap van Petrus.


Petrus in Handelingen

Uit Handelingen blijkt ook dat Petrus in Jeruzalem verbleef. In Hand. 10 staat geschreven dat Petrus het Evangelie verkondigt in Cesarea en Joppe (Hand. 10 : 5, 24). Dit is in ca. 41 na Chr.[3] geweest. Vervolgens staat er in Hand. 12 dat Petrus gevangen werd door Herodes en bevrijd werd door een engel. Dit in in ca. 42 na Chr.[4] geweest. In Hand. 13 en 14 staat dan een verslag van Paulus’ reis vanaf Antiochië naar onder andere Ikonium en Lystre, en weer terug naar Antiochië. Dit heeft plaats gevonden van 44 tot 46 na Chr.[5] Wanneer er vervolgens in Antiochië onenigheid ontstaat over een aantal zaken, besluit men om Paulus, Barnabas en nog enkelen naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem te sturen. Daar vindt overleg plaats waar Petrus het woord neemt (Hand. 15 : 7). Dit alles vindt plaats rond ca. 54 na Chr.[6] Volgens Rome zou Petrus allang Paus in Rome zijn, maar Petrus is dus opnieuw in Jeruzalem! Wanneer ze besluiten om een boodschap naar de gelovigen in Antiochië te sturen, en enkelen uit Jeruzalem mee te sturen, dan betreft het Judas en Silas, die voorgangers waren (Hand. 15 : 22). Opnieuw gaat Petrus niet naar Rome! En zo zien we dat Paulus in de brieven meerdere malen schrijft over het feit dat hij naar Jeruzalem gaat om Petrus te bezoeken, en Paulus bestraft Petrus zelfs (Gal. 1 : 18; Gal. 2 : 1, 8, 11). Stelt u zich eens voor, een ondergeschikte die de Paus de les leest!

De conclusie uit de Bijbel is: Petrus is nooit in Rome geweest!


Petrus' graf bevindt zich toch in Rome?

Maar hoe zit het dan met het graf van Petrus in Rome, onder de St. Pieterbasiliek? Volgens Rome is deze kathedraal gebouwd op zijn graf. Keizer Constantijn is daar ooit mee begonnen. En toen werd de basiliek in 1506 na Chr. afgebroken, om opnieuw opgebouwd te worden. Het werk was in 1626 na Chr. gereed. Het hoofdaltaar in deze basiliek werd opnieuw boven het zogenaamde graf van Petrus geplaatst. Vlak voor het altaar bevindt zich een U-vormige balustrade, waar men via een trap kan afdalen naar de “Confessio”, een kapel. Tegen de achterwand is een nis, met een Christus-mozaïek uit de 8ste eeuw, waarachter zich (aan het oog onttrokken) de grafresten én het gebeente van Petrus zouden bevinden [7]. Deze resten bevinden zich in 19 plastic kistjes. Als bezoeker kun je daar niet te dicht bij komen, maar door een opening in de muur kun je twee kistjes zien. Door ondezoek is gebleken dat 10 van deze kistjes de botten van geiten, schapen, koeien, varkens en een kip bevatten. In een ander kistje bevinden zich de overblijfselen van een muis. Dan zijn er nog acht over waar zich menselijke resten in bevinden. Een “onfeilbare” Paus heeft verklaard dat dit de resten van Petrus zijn. Maar hij heeft verzuimd uit te leggen waarom deze resten gemengd zijn met al die boerderij-dieren. De belangrijkste resten zijn echter de 29 resten van de schedel van Petrus, die niet verward moeten worden met de schedel van Petrus, die bewaard wordt in de Basiliek van Johannes van Lateranen in Rome, echter buiten het Vaticaan.

Dit heeft de Pausen waarschijnlijk niet lekker gezeten, want Paus Pius XII heeft andere botten van Petrus gevonden in, zoals dat genoemd wordt, de Rode Muur, enkele meters vanaf de plaats waar Petrus’ officiële graftombe zou zijn. Deze botten zouden van een fors gebouwde man van ongeveer 60 - 70 jaar zijn. Terwijl de andere botten vereerd werden, werden deze botten verborgen gehouden! Maar wat bleek: het bleken de resten van meerdere personen, waaronder ook een vrouw. En een groot deel van de resten behoorden ook nu weer toe aan varkens, schapen, geiten en kippen [8].

De verklaring dat men zoveel botten door elkaar vindt, ligt in het feit dat de St.-Pieterbasiliek gebouwd is op heidense begraafplaatsen. Tijdens de werkzaaheden heeft men graven geschonden en de resten in kisten opnieuw begraven [9]. En zo zien we hoe men bewijzen zoekt voor iets wat er niet is, en wat door de Bijbel al bewezen is niet waar te zijn. De Rooms-katholieke Kerk is niet gebaseerd op de Bijbel, maar is gebaseerd op één grote leugen. En zoals we alreeds zagen: De Romeinen-brief bewijst dit!


Petrus' graf in Jeruzalem ontdekt

Wat in dit kader wel aardig is om te weten, is dat men het graf van Petrus in 1953 in Jeruzalem ontdekt heeft. Men heeft op de Olijfberg typisch Christelijke begraafplaatsen ontdekt. Zo heeft men drie kisten gevonden met het opschrift “Maria”, “Martha” en “Lazarus”. Maar ook zijn inscripties aangetroffen van namen als Jaïrus, Juda, Matthias, Simon, Zacharias en Saffira [10]. En zo is op zo’n 4 meter afstand van de kisten van Maria, Martha en Lazarus een kist gevonden met het Aramese opschrift “Simon Bar Jona”, zoals Petrus door Jezus genoemd werd in Matth. 16 : 17: “En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is”. De graven blijken inderdaad uit de eerste eeuw, de tijd waarin Petrus leefde. Een tegenargument wordt wel gehoord in het feit dat verwanten van Petrus dezelfde naam konden hebben. Echter in die tijd werd dezelfde naam pas na verloop van tijd weer gegeven. Een Christelijke begraafplaats kon pas vanaf de Heere Jezus ontstaan zijn. Petrus is in ca. 62 na Chr.(??) gestorven. En vanaf 70 na Chr. is Jeruzalem verwoest achtergelaten door de Romeinen. De gevonden resten waren van een volwassene, het kan dus geen andere Petrus geweest zijn! De vondsten en opschriften zijn bevestigd door nota bene Rooms-katholieke priesters ter plaatse. Het is onder de aandacht van de toenmalige Paus gebracht, maar door de Pausen zijn deze vondsten in de doofpot gestopt [11]. En zeer effectief, want deze vondsten zijn maar weinig bekend.

 

 

Ook de geschiedenis bewijst dus dat Petrus nooit in Rome geweest is. De Bijbel, en met name de Romeinen-brief bewijst dat Petrus nooit in Rome geweest is. En zo zien we hoe de Bijbel opnieuw gelijk krijgt in het feit dat Paulus de apostel der heidenen was, en dat Petrus de apostel der besnijdenis, van de Joden, was, zoals u in Galaten kunt lezen (Gal. 2 : 6 – 9)! Paulus maakte de zendingsreizen. Petrus verbleef in Jeruzalem!
[1] “Peter’s Tomb Recently Discovered In Jerusalem”, F. Paul Peterson, Indiana, USA, 1960. http://www.aloha.net/~mikesch/peters-jerusalem-tomb.htm.
[2] “The Ruckman Reference Bible”, BB Bookstore, Pensacola, USA, 2009, pg. 1588.
[3] Idem, pg. 1449.
[4] Idem, pg. 1452.
[5] Idem, pg. 1457.
[6] Idem, pg. 1458.
[7] “De St.-Pieterbasiliek in Rome”, De Congregatie van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks 1269),   http://www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/bedevaarten/romestpieter.html.
[8] “Peter’s Bones and Rome’s Truth”,  A. Renz, Houston, USA, http://www.hissheep.org/catholic/peters_bones_and_romes_truth.html.
[9] Idem. 
[10] “Jerusalem Burial Cave Reveals: Names, Testimonies of First Christians”, Jean Gilman, Jerusalem Christian Review, 1998,  http://www.leaderu.com/theology/burialcave.html
[11] “Peter’s Tomb Recently Discovered In Jerusalem”, F. Paul Peterson, Indiana, USA, 1960. http://www.aloha.net/~mikesch/peters-jerusalem-tomb.htm.