De maagdelijke geboorte van Jezus Christus

“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven;  

ziet, een maagd zal zwanger worden, 

en zij zal een Zoon baren, 

en Zijn naam Immanuël heten”  

Jesaja 7 : 14    

Inleiding

 

In deze studie zullen we stilstaan bij datgene wat de Bijbel ons leert over de maagdelijke geboorte van onze Heere Jezus Christus. Er zijn mensen die niet willen geloven dat Jezus Christus geboren is uit een maagd. Dat mag! We leven immers in een vrij land. Maar de Bijbel leert echter wel heel duidelijk dat Jezus Christus uit een maagd geboren is. Het is dus een kwestie van wel of niet geloven wat God zegt. De consequenties van het weigeren te aanvaarden van de maagdelijke geboorte zijn heel groot, want wanneer Jezus Christus niet uit een maagd geboren zou zijn, dan zou Hij exact gelijk zijn aan u en mij; dan zou Hij niet in staat zijn geweest om onze zonden op Zich te nemen en die weg te dragen. De maagdelijke geboorte van Jezus Christus is dan ook het cruciale kenmerk van wat de Schrift over Jezus Christus laat zien. De maagdelijke geboorte bepaalt dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden, en de opstanding laat zien dat Jezus Christus geboren is uit een maagd. De maagdelijke geboorte bepaalt namelijk dat Jezus Christus een zondeloze natuur had. Indien Hij geen zonden op aarde gedaan had, maar wel een zondige natuur zou hebben gehad, had Hij nooit ook maar iemand kunnen redden.

 

   

De maagdelijke geboorte

 

Lukas legt op een hele duidelijke manier uit hoe de maagdelijke geboorte heeft plaatsgevonden (Luk. 1 : 27, 31, 34 en 35). Maria stelt de vraag aan de engel: “Hoe zal dat wezen, daar ik geen man beken?” Maria geeft aan dat zij een reine maagd is, die een afkeer heeft van immoreel gedrag, wat zij als oprechte Joodse vrouw natuurlijk behoort te hebben (volgens de wet). Vele gelovigen in deze tijd hoeven dat natuurlijk niet te hebben, omdat zij geloven in ‘seks voor het huwelijk’ (wat een pedagogische, onderwijskundige zin is voor ‘het begaan van overspel’!). Maria is in ieder geval maagd, zij geeft aan dat zij geen geslachtsgemeenschap met een man gehad heeft. In Lukas 1 : 35 vertelt de engel heel duidelijk dat de Heilige Geest de Vader van het Kind zal zijn, dat Maria zal dragen.

 

   

Reeds aangekondigd in het Oude Testament

 

De maagdelijke geboorte wordt reeds in het Oude Testament aangekondigd. De eerste verwijzing vinden we in Genesis 3 : 15. Dit vers zegt dat de vrouw een zaad zal hebben. Maar de vrouw heeft van zichzelf helemaal geen zaad! Hoe kan dat dan? Nu dat zullen we in het vervolg van dit artikel zien. We zullen zien dat we geen vraagtekens bij de Bijbeltekst moeten zetten, zoals die ons in de Reformatie-tekst (onze Statenvertaling en de Engelse King James 1611) is overgeleverd. In Genesis 12 : 1 en 2 zien we dat God Abraham roept om een vader te zijn van een volk dat de Heere heeft uitgekozen. Vervolgens heeft de Heere uit dat volk één stam gekozen, namelijk Juda (Gen. 49 : 10). Vervolgens geeft de Heere zelfs één stad uit deze stam, waaruit de Man, de Messias, geboren zal worden. In 2 Samuël 7 : 8 – 16 staat dat de Redder geboren wordt uit de familie van David, Hij zal een Zoon van David zijn, en David kwam uit Bethlehem (zie ook Micha 5 : 2). In Jesaja 7 : 14 komen we dan de volgende profetie tegen: “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam Immanuël heten.” Er zijn groeperingen, en nieuwe ‘bijbel’vertalingen, die het woordje ‘maagd’ in twijfel trekken. Zij zeggen dat het woordje ‘Alma’ in het Hebreeuws ook ‘jonge vrouw’ kan betekenen, en geven aan deze vertaling dan de voorkeur! Groot Nieuws is één van die nieuwe vertalingen die hier inderdaad ‘jonge vrouw’ heeft staan. U ziet waar men naar toe wil: men wil het teken van God, dat de Heere Jezus uit een maagd geboren is, vervagen of in twijfel trekken! Maar de Bijbel legt Zichzelf uit! Schrift met Schrift vergelijken is de juiste methode van Bijbeluitleg! Wanneer we dan namelijk in Matthéüs 1 : 23 komen, zien we dat de Heilige Geest Zelf de betekenis van het Hebreeuwse ‘Alma’ aangeeft. In Matthéüs 1 : 23 geeft de Heilige Geest in het Grieks het woord ‘Parthenos’, wat nooit slechts ‘jonge vrouw’ kan betekenen. ‘Parthenos’ betekent namelijk ‘maagd’. De oude Reformatie-Bijbels hebben het ook hier weer bij het rechte eind. De Heere heeft Zijn Woord voor ons bewaard! De Heere Jezus zou geboren worden uit een maagd!

 

   

De vervulling van Oudtestamentische Profetie

 

De historische vervulling van deze profetieën vinden we dan in Matthéüs 1 en in Lukas 2. Maria was verloofd met Jozef, maar zij waren nog niet getrouwd. Jezus Christus werd geboren uit een maagd, die in ondertrouw was, zodat zij zou kunnen trouwen om haar ‘goede naam’ te beschermen! De Heere moedigde Jozef dan ook aan om gewoon met Maria te trouwen, om haar tot ondersteuning en begeleiding te zijn, en om haar te beschermen tegen de extremiteit van de wet. Wanneer Maria namelijk zwanger zou blijken te zijn, en Jozef had niet geweten dat die zwangerschap van de Heere was, dan had hij gedacht dat Maria reeds met een andere man ‘één vlees’ was geweest (Matth. 1 : 19 – 25). Volgens de wet zou dat een reden zijn om haar te doden (Lev. 20 : 10). Matthéüs 1 : 24 leert vervolgens dat Jozef met Maria trouwde, maar in vers 25 zien we dat, alhoewel hij formeel met Maria getrouwd was, hij niet met haar samenleefde als man en vrouw. Tot aan de geboorte van haar eerstgeboren Zoon, Jezus Christus, is Maria niet ‘één vlees’ geweest met Jozef. Na de geboorte van Jezus Christus kreeg Maria nog andere kinderen, deze alleen naar het vlees uit Jozef. Het waren in feite halfbroers en halfzussen van de Heere Jezus. Hun namen kunt u vinden in Markus 6 : 3. In vele nieuwe vertalingen wordt het woordje ‘eerstgeboren’ in Matthéüs 1 : 25 weggelaten, maar u ziet hier dat het woordje daar wel degelijk hoort te staan, zoals de Reformatie-tekst dat dan ook heeft! Jezus Christus had broers en zussen van Zijn moeder Maria en Zijn ‘stiefvader’ Jozef. De Heere Zelf is echter geboren uit, de op dat moment nog maagd, Maria! Want… het zaad is mannelijk, het zaad komt van de vader! Iedereen weet dat een vrouw geen zaad heeft, maar de man wel. Om dus te zeggen dat man en vrouw ‘gelijk’ zijn, is onzin, en ook nog eens tegen de Schrift. Maria had geen zaad ontvangen van een mens, maar van God Zelf!

 

   

De Koninklijke lijn via David toch voortgezet

 

Er is nog een heel belangrijke passage met betrekking tot deze dingen. Deze passage dwingt de mens om een keuze te maken; of om de maagdelijke geboorte te accepteren, of om haar te verwerpen. In deze passage, Jeremia 22, heeft de Heere geprofeteerd dat niemand van het fysieke zaad van Chónia, koning van Juda, zou zitten op de troon van David. Maar… David was een eeuwig Koninkrijk beloofd (2 Sam. 7 : 14 – 16)! De Messias zou geboren worden in Bethlehem, in Juda. Hoe kan dat dan? En toen Christus werd geboren, werd inderdaad aan Maria verteld dat Hij de troon van Zijn vader David zou krijgen (Luk. 1 : 30 – 33). In Psalm 110 wordt duidelijk dat de Messias zal heersen op aarde, hij zal de troon van David krijgen. In Handelingen 2 : 30 en 31 profeteert Petrus dat Jezus Christus op de troon van David zal zitten. In Matthéüs 19 : 28 wordt dit de troon van Zijn heerlijkheid genoemd, zoals het gevonden wordt in de profeet Jeremia (Jer. 14 : 21), maar ook in Matthéüs 25 : 31. Dit is dus niet de troon van Openbaring 20, de grote witte troon. De grote witte troon is verbonden met het oordeel van de Heere over alle ongelovigen en de heiligen uit de grote verdrukking, die geoordeeld zullen worden naar hun werken. De troon van Gods heerlijkheid is dus de troon van David, waarop de Heere Jezus in het Duizendjarig Vrederijk zal heersen. Indien de Heere Jezus een menselijke vader had gehad, en indien Jezus Christus uit het zaad van de Joodse koningen was voortgekomen, die de troon van David hadden geërfd, had Hij nooit de troon van David kunnen erven! Het zaad moet dus bovennatuurlijk zijn. Jezus spreekt tegen de religieuze leiders van Zijn tijd: “Hoe noemt David Hem dan, in de Geest, zijn Heere! zeggende: De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank aan Uw voeten. Indien David Hem dan zijn Heere noemt, hoe is Hij zijn Zoon?” (Matth. 22 : 43 – 45). Geen enkele Joodse vader zou zijn zoon ‘Heere’ noemen! Het antwoord is dan ook dat Hij dat niet kon zijn, tenzij dat Zijn Vader God zou zijn. Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees, maar dat kan alleen doordat God zaad heeft gegeven aan de vrouw. Op die manier zien we hoe de profetieën in het Oude Testament allemaal letterlijk uitkomen!

 

   

God geopenbaard in het vlees

 

Jezus Christus bezat op aarde twee naturen: Hij was Zoon van God en Zoon des mensen. In Romeinen 1 : 3 spreekt Paulus over de opstanding, er staat: “Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees.” Naar het vlees is de Heere Jezus dus afkomstig van het zaad van David. Hierin ligt verborgen dat ook Paulus wist dat Christus nog een andere afkomst had.  Jezus Christus’  geestelijke afstamming is van God de Vader, geboren uit de Heilige Geest, uit geestelijk zaad. Matthéüs zegt dan ook, net als Lukas, heel nadrukkelijk dat Jezus ontvangen was uit de Heilige Geest, en geboren was uit een maagd (Matth. 1 : 18, 20, 23). De enige manier waarop Jezus Christus met het huis van David verbonden is, en met zijn troon, is naar het vlees door Maria (en niet door de mannelijke lijn!). De andere natuur van de Heere Jezus is de ‘Zoon van God’.

  

De Heere God heeft het probleem van de zonde opgelost! En dat heeft Hij gedaan via de maagdelijke geboorte. Het geheimenis van deze maagdelijke geboorte moet door de Bijbel-gelovende Christenen geloofd en geaccepteerd worden. Het wordt in 1 Timótheüs 3 : 16a een grote verborgenheid, een groot geheimenis, genoemd: “En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, …” Jezus had geen menselijke vader, want de Heilige Geest was Zijn Vader (Matth. 1 : 18). Maria was Zijn moeder, maar zij heeft niet haar zondige natuur overgedragen op de baby Jezus, want het Kind kreeg Zijn natuur van het zaad, en het zaad kwam van de Vader door God de Heilige Geest. De Bijbel leert namelijk dat de zonde en de dood door één mens, Adam, in de wereld is gekomen en tot alle mensen is doorgegaan. De Bijbel noemt niet Eva, alhoewel zij als eerste van de vrucht gegeten had. Dat komt omdat Adam het hoofd van Eva was (1 Kor. 11 : 3), Eva was uit Adam (Gen. 2 : 21), en dat komt omdat Adam zaaddrager was (Rom. 5 : 12, 14; 1 Kor. 15 : 22). Wie geboren is uit vergankelijk zaad, uit de eerste Adam, sterft! “…Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen” (1 Petr. 1 : 23, 24). Daarom werd Jezus Christus niet uit het menselijke en vergankelijke zaad geboren, maar uit onvergankelijk zaad, uit de Heilige Geest: “De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemel” (1 Kor. 15 : 47).

 

   

De Heere Jezus zegt Zelf: God de Vader is Mijn Vader

 

De Heere Jezus Christus ontkende Zelf dat Hij een menselijke vader had. Toen Maria zei: “Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht”, antwoordde Jezus: “Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?” (Luk. 2 : 48 – 50). De stiefvader van de Heere Jezus was timmerman, en toen de Heere Jezus uitsprak dat Hij “moet zijn in de dingen Mijns Vaders”, was Hij in de tempel (Lukas 2). Ziet u hoe de Heere Jezus hier op een heel unieke wijze laat zien dat Hij geen menselijke vader heeft, maar dat God Zelf Zijn Vader is? Christus claimt niet God als Zijn Vader, zoals sommige mensen dat doen, die praten over het zogenaamde algemene ‘Vaderschap van God’. De Heere Jezus heeft nooit ‘Onze Vader’ gebeden. Hij leerde Zijn discipelen om ‘Onze Vader’ te bidden (Matth. 6 : 9). Jezus Zelf noemde God nooit ‘Onze Vader’. Hij noemde God de Vader ‘Mijn Vader’ (zie bijvoorbeeld Matth. 26 : 29, 39, 42, 53 en Matth. 7 : 21; 10 : 32, 33; 11 : 27; 12 : 50; 15 : 13; 16 : 17; 18 : 19, 35; 20 : 23 en 24 : 36). Heeft u deze dingen ooit overdacht met betrekking tot de maagdelijke geboorte?

 

   

Het doel van de maagdelijke geboorte

 

Allereerst werd de Heere Jezus uit een maagd geboren om God te openbaren (Joh. 1 : 18). Jezus kwam om de Vader aan de mensen te verklaren en te openbaren als een God van erbarmen en liefde, en als een heilige God, Die zonder zonden is. Het doel van de maagdelijke geboorte was om de kloof tussen God en mensen te overbruggen. 1 Timótheüs 2 : 5 zegt: “Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus.” Het tweede doel van de maagdelijke geboorte is de redding van mensen. Hebreeën 2 : 14 en 16 maken duidelijk waarom Christus de natuur van de mens moest aannemen, waarom Hij de mensen gelijk moest worden. Dat alles was vanwege het feit dat Hij voor iedere mens de dood zou smaken, en dat Hij het zaad van Abraham aan zou nemen, zodat Hij zou lijden als een mens, zou sterven als een mens, verzocht zou worden als een mens en door die dingen heen zou gaan, waar mensen doorheen moeten gaan. Dit wordt heel sterk verwoord in Hebreeën 5 : 8: “Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.” Uiteindelijk kwam de Heere Jezus op aarde, geboren uit een maagd, om de hele schepping te redden. “Want wij weten, dat het ganse schepsel tesamen zucht, en tesamen als in barensnood is tot nu toe,” zegt Paulus door de Heilige Geest in Romeinen 8 : 22 – 23, “verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.”

 

   

De mens kan zichzelf niet redden

 

Om een meelevende, liefhebbende Heiland en Verlosser te worden, moest de Heere God de plaats innemen van Zijn gevallen schepping. Geen enkel ander plan zou werken. De heilige en rechtvaardige God kan geen gemeenschap hebben met de zondige mens. De mens is gescheiden van God, en dat is een probleem. En geen goeroe in de Himalaya kan u vertellen hoe dat probleem opgelost moet worden. Vele New Age leren en Oosterse filosofieën kunnen de kloof tussen God en mensen niet overbruggen. Al proberen zij door meditatie en hypnose God te bereiken, het blijven zondige mensen die met een zondeloze God proberen te communiceren. Goeroes proberen de kloof te overbruggen door God voor te stellen als neutraal, volgens hen is God niet zondig, maar ook niet zondeloos. Maar dan hebben zij nog steeds het probleem niet opgelost. Het probleem kan slechts op één manier opgelost worden: het probleem is opgelost door God Zelf, doordat Hij de wereld zo lief had, dat Hij in het vlees naar deze aarde is gekomen als de Zoon des mensen en de Zoon van God. Hij kwam naar de aarde, en heeft Zich met het menselijk ras geïdentificeerd, maar zonder zonden! Hij werd in alle dingen verzocht, zoals wij, maar zonder zonde. En omdat Hijzelf verzocht is geweest, kan Hij medelijden hebben met onze zwakheden (Hebr. 4 : 15). Hij was “een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. … Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden” (Jes. 53 : 3b, 5). Alleen de maagdelijke geboorte kan het probleem oplossen, door een zondeloze God, Die een zondige schepping verlost.

 

   

Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven

 

Jezus Christus stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij werd begraven en Hij lag drie dagen en drie nachten in het graf. Op de derde dag kwam Hij terug van de doden. Hij kón voor ons sterven, want Hij was zonder zonden. Hij was het vlekkeloos Lam (Joh. 1 : 29, 1 Petr. 1 : 19). Wij mensen zijn immers uit het zaad van Adam. Het vlees is als gras… Maar Jezus Christus, was Mens geboren uit de Heilige Geest, de Heere uit de hemel! En daar komt dan het eeuwige leven. Jezus Christus, Die Zelf het eeuwige Leven is, gaat door Golgotha, door het graf en door de Opstanding. Er is daar iets gebeurd. Wat riep de Heere aan het kruis? “Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!” (Matth. 27 : 46). Er ontstond op Golgotha een breuk in het ‘eeuwige leven’! Toen Jezus Christus uit het eeuwige leven stapte tijdens deze enkele momenten, was Hij in de eeuwige dood! Toen Hij uitriep “Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!” was Jezus Christus gelijk een mens in de hel! Een mens in de hel zegt: “Mij dorst” (Joh. 19 : 28), zoals we dat de rijke man in Lukas 16 : 24 zien doen. Op Golgotha heeft de Heere Jezus voor ons de eeuwige dood ervaren, maar zonder Zelf schade te lijden, want Hij stond op. Handelingen 2 : 31 zegt dan ook: “Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.” Daarom kon Jezus Christus aan datzelfde kruis uitroepen: “Het is volbracht!” (Joh. 19 : 30). Jezus Christus, het eeuwige Leven, is door de dood, door het graf heengegaan en weer opgestaan. Hij is de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste (Openb. 22 : 13). Hij kwam van het eeuwige leven, Hij ging naar het eeuwige leven. Het eeuwige leven dat Hij ook aan ons wil geven is door Golgotha gegaan: “Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, vóór de grondlegging der wereld.” (Joh. 17 : 24).

  

Elke andere religieuze leider op deze wereld is geboren uit een menselijke vader, uit vergankelijk zaad. Vervolgens kan geen enkele leider u schenken, wat Christus u schenken kan: de eeuwige verlossing. Wat zij ook beweren, u blijft in uw zonden, en u zult in uw zonden sterven. Tenzij u Jezus Christus en Zijn ‘Het is Volbracht’ aanneemt. Het verschil, met al die andere religieuze leiders, is dat hun graf nog steeds op deze aarde te vinden is! En dat in tegenstelling tot dat van Jezus Christus. Indien de Romeinse soldaten het lichaam van Christus hadden kunnen vinden, dan hadden ze het gevonden ook! Hun leven hing ervan af! Maar nee! Jezus Christus is opgestaan. En dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, komt omdat Hij zonder zonden was. Hij kwam van God de Vader, en is uit de Heilige Geest, uit onvergankelijk zaad, geboren. Doordat Hij zonder zonden was, heeft de dood niet over Hem geheerst, is Zijn ziel niet verlaten geweest in de hel, heeft Zijn vlees geen verderving gezien (Hand. 2 : 31)!

 

   

Tegenwerpingen tegen de maagdelijke geboorte

 

Sommige mensen zeggen, wanneer het gaat om de maagdelijke geboorte, dat deze slechts op enkele plaatsen in de Schrift voorkomt. Dit zou dan een reden moeten zijn om het tot minder belangrijk te bestempelen. Maar één Schriftplaats is al voldoende om iets als Bijbelse leer te kunnen bewijzen. Maar in dit geval heeft God de maagdelijke geboorte heel direct geopenbaard door drie schrijvers, namelijk Jesaja, Matthéüs en Lukas. Ook andere Schriftplaatsen tonen aan dat Jezus Christus uit een maagd geboren moest worden, denk hierbij aan Genesis 3 : 15. Anderen verwerpen de maagdelijke geboorte omdat Jezus niet letterlijk gezegd heeft dat Hij uit een maagd geboren is. We hebben echter al gezien dat de Heere Jezus Jozef nooit Zijn vader noemt. Wanneer de Heere Jezus spreekt over Zijn Vader, dan heeft Hij het over God de Vader. Ook Johannes 6 : 51 laat zien dat Zijn afkomst uit de hemel is: “Ik ben dat levende Brood, dat uit de hemel neergedaald is…”

  

Wetenschappers ontkennen de maagdelijke geboorte, omdat zij beweren dat het biologisch niet kan. Maar de Bijbel leert dat Jezus Christus niet is gekomen door de natuurlijke weg van conceptie, maar door een wonderlijke conceptie, door God de Heilige Geest. De Bijbel waarschuwt niet voor niets voor de “valselijk genaamde wetenschap” (1 Tim. 6 : 20). In 1 Korinthe 1 : 25 vertelt de Heere in Zijn Woord dat “het dwaze Gods is wijzer dan de mensen…” Tevens vertelt de Bijbel u heel duidelijk dat “Hij vat de wijzen in hun arglistigheid” (1 Kor. 3 : 19) en de “Heere weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn” (Ps. 94 : 11). Al zouden 150.000 wetenschappers beweren dat de maagdelijke geboorte dus niet waar is, omdat het biologisch niet kan, betekent dat dus helemaal niets. Want “de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden” (1 Kor. 2 : 14). De wetenschap probeert de maagdelijke geboorte te ontkennen, terwijl zij hun eigen oorsprong niet eens begrijpen. De hele evolutie-theorie klopt namelijk niet. Wij komen uit het zaad van onze ouders, onze ouders uit het zaad van hun ouders, enzovoort, enzovoort. En dan moeten onze voorouders uit een oercel gekomen zijn? Of uit een vis die poten heeft gekregen? Of uit een aap uit één of andere bananenboom? Hoe zit het dan met hun zaad en erfelijkheid? Er is geen ontwikkeling van goed naar beter! De feiten laten zien dat er door de jaren heen alleen een ontwikkeling is van goed naar slecht. Er is degeneratie! Soorten sterven uit, in plaats van dat er soorten bij komen. Onze voorouders hebben nooit staarten of vinnen gehad! Moet nu de wetenschap, die in zo een groot sprookje of mythe gelooft, moet die wetenschap ons vertellen dat de maagdelijke geboorte onzin is? Wij als gelovigen weten dat de Bijbel WAAR is en letterlijk uitkomt. Ook u, indien u niet gelooft, kunt dat nagaan. Kijkt u maar eens hoe nauwkeurig de profetieën in het Oude Testament over de eerste komst van de Messias Jezus Christus in vervulling zijn gegaan. Wetenschappelijk, statistisch gezien, kon de Heere Jezus nooit geboren worden: een kans van nul komma nul dat alle profetieën letterlijk zouden uitkomen! Maar Hij is geboren! Alle profetieën met betrekking tot Zijn eerste komst zijn letterlijk uitgekomen. Daarvan zijn meer dan vijfhonderd ooggetuigen (1 Kor. 15 : 6)! God heeft BEWEZEN WAAR te zijn! De wetenschapper kan zijn eigen ontstaan niet eens verklaren, laat staan de maagdelijke geboorte!

  

Moderne theologen verwerpen de maagdelijke geboorte ook! Zo zien we dan ook nieuwe Bijbelvertalingen ontstaan die in plaats van ‘maagd’, ‘jonge vrouw’ hebben staan in de tekst. Schrijnend! Maar dat de theologen en moderne ‘bijbels’ na 1880 afwijken van het Woord van God, maakt het Woord van God niet minder waar! De maagdelijke geboorte is waar! Het is geprofeteerd in de oude tijden van het Oude Testament, en het is in de latere geschiedenis vervuld, uitgekomen, en vastgelegd op Schrift!

 

   

Waarom dat ongeloof van de moderne theologen?

 

Welk mens zou opstaan en zijn vuist opheffen naar een ‘vader’ in lang gewaad (Matth. 23 : 15) en hem recht in het gezicht zeggen: “Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij reist zee en land rond, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der hel, tweemaal meer dan gij zijt.” U gelooft waarschijnlijk dat een mens niet op een dergelijke wijze mag spreken, maar op die wijze sprak de Heere Jezus! En u gaat mij nu vertellen dat Hij uit een menselijke vader geboren is, dat Hij een goed mens was, goed om Zijn voorbeeld na te volgen, en dat Hij een groot leraar was, terwijl Hij op een dergelijke wijze sprak? Hoe kunt u beweren dat Christus een goed mens was, een groot religieus leider en een groot leraar, terwijl Hij op een ‘agressieve’ en wrede wijze leerde over een thema als de goedheid van de mens? Hij zei: “Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven…” (Matth. 7 : 11). Spreekt een goed mens op een dergelijke manier? De Heere Jezus beschouwde het als een vaststaand feit dat u en ik helemaal niet zo goed zijn. Indien sommige religieuze gelovigen een dag met de Heere Jezus zouden optrekken, zouden velen van hen Hem opnieuw kruisigen voordat die dag voorbij zou zijn. De meeste mensen hebben niet eens goed gelezen wat voor een Man Jezus was.

  

Wanneer u de maagdelijke geboorte als gelovige niet wilt geloven, dan heeft u een probleem. U accepteert de Bergrede als leer van Christus, u accepteert het relaas van Paulus over de liefde. U accepteert het omdat deze zaken een religieuze leer betreffen van een goede Meester. Maar hoe kunt u de goede woorden uit de Bijbel accepteren, wanneer Jezus Christus ook harde woorden spreekt. Hoe kunt u deze leer accepteren, indien u eigenlijk vindt dat Jezus Christus een leugenaar is! Jezus Christus heeft Zelf namelijk nooit Jozef als Zijn Vader aangewezen. Jezus Christus belijdt overal dat God Zijn Vader is, en in de hele Bijbel wordt Zijn Godheid nog eens benadrukt. De Heere noemt Zichzelf vaak ‘de Zoon des mensen’, maar let u op, Jezus noemt Zichzelf nooit ‘een Zoon des mensen’. Niet één keer. Wanneer men de maagdelijke geboorte van Jezus Christus niet accepteert, dan beweert men dat Jezus Christus een leugenaar is! Hoe kan men (delen van) Zijn leer dan wel accepteren? Hier zien we dat vele moderne, liberale gelovigen een eigen visie over de Bijbel creëren. Dit is wat de Bijbel afvalligheid noemt!

  

Wij moeten proberen om kennis en wetenschap ondergeschikt te maken aan Gods Woord, en niet andersom, zoals vandaag de dag veelal gebeurt. Vandaag de dag is te zien dat men met de wetenschap Gods Woord wil veranderen. Wij moeten niet vallen voor wat mensen leren en voor hun titels en graden in de theologie, wij moeten respect tonen voor het Woord van God, dat ons, onaangetast door de filosofie van mensen, in de Reformatie-tekst is gegeven (onze Statenvertaling en de Engelse King James 1611).

 

   

Gods Woord is WAAR, de maagdelijke geboorte is WAAR

 

Jezus Christus heeft ons verzoend met God de Vader! Een heel mooi voorbeeld vinden we in het Oude Testament in Genesis 28 : 12. Jakob droomt van een ladder die op de aarde staat en tot aan de hemel reikt. Deze ladder is heel duidelijk een beeld van de Heere Jezus Christus, omdat de Heere Jezus in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes uitspreekt: “Van nu aan zult gij de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en neerdalende op de Zoon des mensen” (Joh. 1 : 52b). Wanneer u over de droom van Jakob hebt gelezen, dan weet u dat Jakob engelen zag op de ladder, die op en neer klommen. De ladder is een duidelijk beeld van de Heere Jezus, want deze stond op de grond, terwijl de top tot aan de hemel reikte. Jezus Christus is de enige Middelaar Die met Zijn voeten op de aarde kan staan als de Zoon des mensen, geboren uit een vrouw als een menselijk wezen, en tegelijkertijd Zijn hand in de hand van God de Vader, de Almachtige in de hemel kan leggen, om op die manier het contact tussen God de Vader en de mens te kunnen herstellen. Daarom staat er in 1 Timótheüs 2 : 5: “Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus.” Elke andere middelaar kan wel met zijn voeten op de aarde staan, maar kan onmogelijk met zijn zondige hand de zondeloze hand van God Almachtig vastpakken. De maagdelijke geboorte is dus zeer belangrijk als Bijbelse leer, want het laat de enige weg zien waardoor Jezus mens kon worden, zonder een zondige natuur te hebben, waardoor wij mensen uiteindelijk verlost kunnen worden.

  

De God van de Bijbel is God, en Zijn Zoon wordt “Immanuël” genoemd, wat betekent “God met ons”: God geopenbaard in het vlees om onze zonden weg te nemen. Paulus zegt in 1 Tim. 1 : 15: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken…” Hoe ‘ver’ de wetenschap ook komt, de mens sterft. Het probleem voor ons mensen is de dood (door de zonde)! “Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Joh. 3 : 36). “Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt…” (1 Joh. 5 : 13). Al zouden er vliegende schotels naar deze aarde gekomen zijn, nu of ver in het verleden, of andere wezens uit de ruimte, en volgens de Bijbel is dat gebeurd (Zie ‘Engelen en UFO’s’), al zouden er dingen uit de afgrond op deze aarde hebben rondgedoold, en ongetwijfeld is dat gebeurd of zal dat gebeuren, schenk er geen aandacht aan! Zij kunnen het probleem van de mens, de dood, niet oplossen!

  

Jezus Christus was geen geestverschijning of droombeeld. Hij was een echt menselijk wezen. Waarlijk mens, been van ons gebeente, en vlees van ons vlees, om met de woorden van Adam te spreken (Gen. 2 : 23). Jezus Christus werd de mensen gelijk (Filip. 2 : 7). Maar Jezus Christus was ook “God … geopenbaard in het vlees”, Hij bleef dus tevens God, vanwege de geboorte uit de Heilige Geest. Jezus Christus was zonder zonde omdat Hij uit een maagd geboren was, waardoor Hij dus niet de gevallen, zondige en corrupte menselijke natuur heeft geërfd. Hij heeft ons vrijgekocht! Hij heeft ons gered! Wij zien uit naar de Opname van de Gemeente, om verenigd te worden met onze Heiland!