De overwinning van het LamHet Lam Gods
                                                
In de Bijbel lezen we over het feit dat de Heere Jezus het “Lam van God” genoemd wordt. Johannes de Doper kondigde Hem in Joh. 1 : 29 aan als: “...Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de Heere het Joodse volk onder de Wet het Pascha liet vieren. Het feest van de bevrijding uit Egypte. In Ex. 12 : 5 lezen we daarover: “Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen”. En van dat lam werd het bloed genomen en op de posten van de deuren gestreken (Ex. 12 : 7). En als de Heere dat bloed zag, zou Hij het huis voorbijgaan, daar zou geen verderf, geen dood zijn (Ex. 12 : 13, 23). In Ex. 12 : 13 staat geschreven: “En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal”. Dat lam dat stierf was dus het leven voor de Israëlieten. En zo heeft de Heere Jezus Zijn bloed voor u vergoten. En een ieder die dat aanneemt voor zijn of haar leven, zal niet verderven, zegt Joh. 3 : 16, maar het eeuwige leven hebben. Daar waar het Pascha-lam leven gaf op aarde, daar zag het vooruit op het eeuwige leven dat het Lam Gods de mensen zou geven. En dan zijn er mensen die zeggen: “Ach, de Heere behoudt iedereen. Hij is voor alle mensen gestorven”. Ja, dat laatste klopt, Hij is voor allen gestorven, maar u moet het vergoten bloed van de Heiland wel zelf toepassen op uw leven. Nee, u hoeft er niets voor te doen, maar u moet u wel bekeren tot God, en Zijn Verlossingswerk aannemen.


Het Lam is waardig

Dat was een korte preek op zich, maar het is de inleiding voor het onderwerp van deze studie. Jezus Christus is het Lam Gods. En dat zien we zelfs terugkomen in Openbaring. Wanneer Johannes is opgenomen in de hemel, dan ziet hij daar een troon aan een glazen zee, met daarom heen vier dieren en vierentwintig ouderlingen (Openb. 4 : 4, 6). En Degene, Die op de troon zit, wordt aanbeden als “Hem Die leeft in alle eeuwigheid” (Openb. 4 : 10). En dan is er een boek dat verzegeld is met zeven zegelen, dat niemand kan openen, behalve Eén. In Openb. 5 : 4 en 5 lezen we: “En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelve in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken”.  En kijk Wie er dan dat boek neemt in Openb. 5  : 6 en 7: “En ik zag, en zie, in het midden van den troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen; dewelke zijn de zeven Geesten Gods, Die uitgezonden zijn in alle landen. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand Desgenen Die op den troon zat”. Het Lam neemt het boek, en dan wordt voor Hem gezongen in Openb. 5 : 9: “...Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie”. En dan worden de zegels geopend (vanaf Openb. 6 : 1), en ontvouwt zich de Grote Verdrukking over de aarde.  


Het Lam Gods, de Leeuw uit de stam van Juda

Maar het Lam, dat heeft overwonnen, wordt ook de Leeuw uit de stam van Juda genoemd. En die strijd, die zich toespitst in  Openbaring, is een strijd tussen de Heere Jezus en de duivel. En die duivel wordt wel “een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden”  genoemd (1 Petr. 5 : 8). Dus de Heere Jezus is niet alleen het Lam, maar ook de Leeuw. En die briesende leeuw, die staat tegen Hem op. En dan lezen we dat het Lam overwonnen heeft, maar dat Hij in Openbaring nog veel meer overwint. In Openb. 17 : 14, in het gedeelte dat gaat over “Verborgenheid, het grote Babylon”, lezen we dat de koningen der aarde vechten met het Lam, en u raadt al Wie er overwint: “Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen”. Het Lam zal overwinnen…


Wij zien helemaal niets van de overwinning van het Lam...

Maar vandaag de dag zien we natuurlijk helemaal niets van die overwinning van het Lam. De Heere laat in Zijn Woord zien, dat de tijd vlak voordat de Gemeente wordt opgenomen, gedomineerd wordt door afval van het geloof (2 Thess. 2 : 3). En ja, vandaag de dag worden nieuwe vertalingen gedrukt door een Bijbelgenootschap dat Golgotha een mislukking noemt. Het NBG schrijft in haar NBV-Studiebijbel: “Na de mislukking van Golgota…” [1]. Hoezo mislukking? Het vergoten bloed van het Lam redt van het verderf en geeft eeuwig leven. Dat getuigenis zit door de hele Bijbel heen. Het is dus puur ongeloof wat tot uiting komt, en daar waar gelovigen die nieuwe vertalingen aanhangen, is dat afval van het geloof. En we zien dat massaal rondom ons heen. Oud President Trump wordt door velen gezien als de Christelijke President. Maar er zijn video-opnames waarin Trump uitspreekt dat Hij geen vergeving van God nodig heeft. Hij leeft goed genoeg, vindt hijzelf, zodat hij die niet nodig heeft [2]. Natuurlijk moeten we oppassen met uitspraken over iemand, maar op grond van zijn eigen getuigenis, kan je wel tot de conclusie komen dat de beste man niet wederom geboren is. Hij was de juiste man op de juiste plek op de juiste tijd, om de tegenstellingen aan te scherpen. Om meer haat tegen Christenen te laten groeien. Dat is wat er gebeurd is. Zo wordt Trump in 2021 onder andere gezien als leider van de Evangelischen, en dat wordt in Amerika nu in één adem genoemd met terroristen [3]. En ook in Nederland zien we het in het nieuws. Kerken liggen in 2021 vaak onder vuur. En de media lijkt op één ding uit te zijn: Christenen in een verkeerd daglicht plaatsen, en als het even kan de schuld geven. En dan weten we dat deze wereld op weg is naar een één-wereldreligie. De mensen hebben nog maar zo weinig Bijbelkennis dat in het Amerikaanse congres gebeden kan worden tot een Hindoe-god, en afgesloten kan worden met de woorden “A man and A woman” (een man en een vrouw, i.p.v. Amen!). We zijn hard op weg naar hetgeen Openb. 17 beschrijft als de “grote hoer”, “de moeder der hoererijen” (Openb. 17 : 1, 5).

Kortom: we zien in deze wereld niets van de overwinning van het Lam. Sterker nog, het gaat precies de andere kant op. En het feit dat de mens zich tegen God gekeerd heeft, maakt dat de Heere God deze leiders geeft, leiders die er waren en die er nu zijn. Want dat is natuurlijk wel wat de Heere geprofeteerd heeft. De Heere heeft geprofeteerd dat er een religieus systeem komt dat dronken is van het bloed der heiligen (Openb. 17 : 6). De Heere heeft geprofeteerd van de afval van het geloof. En de Heere laat zelfs een anti-christelijk rijk toe, om Zijn toorn over de aarde te laten komen. We kunnen rustig stellen dat we daar hard naar onderweg zijn.


Onze strijd is niet politiek

Veel Christenen hebben zich onder Trump laten inpakken voor een politieke strijd. Maar dat is niet de bedoeling. Anderzijds is onze strijd ook niet politiek, om tegen president Biden te zijn. Ook hij is nu de juiste man op de juiste plaats op de juiste tijd. Want de Heere God heeft hem toegelaten. De Heere vraagt van Zijn kinderen om (tot op zekere hoogte) onderdanig te zijn aan het gezag (Rom. 13 : 1 – 7). We zullen een voorbeeld bekijken hoe een politieke strijd verkeerd uitpakt. Het heeft met de geschiedenis van de koningen te maken. Er waren vele koningen die de Heere verlieten waardoor Israël zondigde en in de Ballingschap kwam. Maar er waren ook enkele koningen die wandelden in de wegen van hun vader David, en die recht deden in de ogen des Heeren (bijv. 2 Kron. 34 : 2). Een voorbeeld was koning Josia. Onder hem werden de altaren van Baäl afgebroken (2 Kron. 34 : 4), en de tempel werd hersteld (2 Kron. 34 : 8). In de tempel werd het Wetboek des Heeren teruggevonden, en het lezen van het Wetboek leidde tot berouw bij de koning (2 Kron. 34 : 19, 21). Zo werd ook het Pascha weer gevierd (2 Kron. 35 : 1). En dan lezen we in 2 Kron. 35 : 18 het volgende: “Daar was ook geen pascha als dat in Israël gehouden van de dagen van Samuël, den profeet, aan; en geen koningen van Israël hadden zulk een pascha gehouden, gelijk dat Josía hield met de priesters en de Levieten, en gans Juda en Israël dat er gevonden werd, en de inwoners van Jeruzalem”. Kortom, de regering van koning Josia was een geweldige regering in de ogen van de Heere.

En toch gebeurde er vervolgens wat er in de verzen 2 Kron. 35 : 20 – 27 geschreven staat. Koning Necho van Egypte trok op om te strijden tegen Karchemis aan de Eufraat. En wat gebeurde er? Koning Josia trok hem tegemoet, met de bedoeling om tegen hem te strijden (2 Kron. 35 : 20). Koning Necho gaf aan dat hij niet kwam om te strijden tegen koning Josia, en dat hij zich er niet mee moest bemoeien (2 Kron. 35 : 21). Maar Josia ging de strijd wel aan (2 Kron. 35 : 22), met als gevolg dat hij stierf en in Jeruzalem begraven werd (2 Kron. 35 : 24). Waarom overkwam dat deze koning? Deze koning die zo naar de Heere luisterde? En onder de Wet was het toch “Doet dat, en gij zult leven”? Hoe kan dat? Het antwoord op deze vraag vinden we in 2 Kron. 35 : 21. Daar staat geschreven: “Toen zond hij boden tot hem, zeggende: Wat heb ik met u te doen, gij koning van Juda? Wat u aangaat, ik ben heden tegen u niet, maar tegen een huis dat oorlog voert tegen mij, en God heeft gezegd dat ik mij haasten zou; houd u af van God, Die met mij is, opdat Hij u niet verderve”. Wat we hier lezen is dat de Heere God zelfs oorlogen stuurt. Dat Hij zelfs heidense leiders, mensen die in dit geval geen Wet hadden bijvoorbeeld, stuurt om Zijn plan uit te voeren. Wanneer de mens daar dan tegen in gaat, gaat men tegen Gods plannen in. En Josia bekocht dat met zijn leven. Maar zo is het ook vandaag de dag. Uw strijd is niet politiek. Uw strijd is Gods Woord lezen, leven en uitdragen. Uw strijd is gebed. Bidden voor de overheden, bidden voor andere mensen, dat wij de vrijheid blijven houden om Gods Woord uit te dragen, zodat zij de Heere mogen leren kennen (1 Tim. 2 : 1 – 4).


Maar het Lam zal overwinnen!

Dus voorlopig zien we niets van de overwinning van het Lam in deze wereld. Ja, in persoonlijke levens van mensen, die de Heere kennen en leren kennen. Maar niet in de wereld. In Openbaring zien we wat voor ellende er in de Grote Verdrukking over de wereld gaat komen. Dat is de ene kant van Openbaring. De andere kant van Openbaring is, dat onze Heere gaat overwinnen. Het Lam dat voor uw zonden gestorven is, ontvouwt de Grote Verdrukking, laat Gods toorn over de aarde gaan, om uiteindelijk met al het kwaad af te rekenen. Uiteindelijk komt er een Laatste Oordeel voor de Grote Witte Troon (Openb. 20 : 11 – 15), en daar zegt Rom. 3 : 4 al het volgende over: “… Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint wanneer Gij oordeelt”.

De Heere zal overwinnen, en Hij zal ontvangen wat Hem toekomt. In deze studie zullen we aan de hand van Openbaring bekijken, wat de Heere allemaal gaat overwinnen.


Het Lam overwint de grote hoer

Allereerst zien we dat die grote hoer, die al even genoemd is, die we in deze tijd gevormd zien worden met Rome aan het hoofd, die probeert om alle religies bij elkaar te brengen, dat er met haar afgerekend gaat worden. En de Heere gebruikt daar de koningen van de aarde voor. In Openb. 17 : 16 en 17 lezen we: “En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken en naakt, en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn”. Ziet u wat hier gebeurt? Rome heerst in principe over de koningen der aarde (Openb. 20 : 18). Maar voordat de koningen hun macht aan het beest geven, rekenen zij eerst af met de grote hoer, met Rome. En ondanks dat dit leiders zijn, die zich onder het beest scharen, zien we Wie dit stuurt. “Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen”. En zo rekent de Heere af met “Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde” (Openb. 17 : 5). En dat geldt niet alleen voor de grote hoer, maar ook voor de stad zelf (Openb. 18 : 16 – 24). En kijk wat de reactie van de Heere op dit alles is in Openb. 18 : 20: “Bedrijf vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld”.

De Heere is blij als een zondaar zich bekeert (Luk. 15 : 10), maar ook als Hij afrekent met ongerechtigheid.


Het Lam overwint de koningen en de volken

De Heere zal ook afrekenen met de koningen en de volken die tegen Hem, en uiteindelijk ook tegen Zijn volk Israël, opstaan. In Openb. 19 : 11 leest u dat de hemel opengaat, en dat de Heere Jezus, Die “Getrouw en Waarachtig” genoemd wordt, terugkomt. En dan staat er in Openb. 19 : 14 en 15 geschreven: “En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods”. De Heere zal Zijn tegenstanders verslaan en oordelen (zie bijv. Openb. 17 : 14; Openb. 19 : 18 – 19, 21). Maar in het Duizendjarig Rijk heerst Hij met een “ijzeren roede”. En dat is nodig, want als de duivel nog een kleine tijd wordt losgelaten, dan blijkt hij toch weer velen acher zich te verzamelen. En dan lezen we in Openb. 20 : 8 en 9: “En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden”. In Openb. 11 : 18 lezen we daarover: “En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten en den heiligen en dengenen die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen die de aarde verdierven”. Het is duidelijk wat Hij met degenen doet die de aarde verdierven. Want dat is wat de mensen met hun zonden met Gods schepping doen: ze verderven het. En denk maar niet dat de Heere dat gewoon voorbij laat gaan. Maar de Heere beloont degenen die bij Hem horen.


Het Lam overwint de antichrist

De Bijbel maakt duidelijk dat er in de Grote Verdrukking een groot leider zal opstaan. Het beest genoemd, of de antichrist (1 Joh. 2 : 18). Hij zal zich in de tempel neerzetten en zichzelf laten aanbidden alsof hij God is (2 Thess. 2 : 4). Hij zal mensen een merkteken laten aannemen zonder welke men niet kan kopen of verkopen (Openb. 13 : 16 – 18). Als we dan zien wat men met inentingen en een zogenaamd paspoort van plan is (2021), dan weten we dat het merkteken van het beest niet ver meer af is. Maar de Heere zal met hem afrekenen. In Openb. 19 : 20 lezen we: “En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt”.

En tegelijkertijd zien we in dit vers dat de Heere met nog iemand afrekent, en dat is de valse profeet.


Het Lam overwint de duivel

En ten slotte zien we dat de Heere, het volkomen Lam, de grote rode draak zal verslaan. De grote rode draak is niemand minder dan de duivel (Openb. 12 : 3, 9). Hij is vanaf het begin in opstand tegen de Heere. En heeft de mensen vanaf Gen. 3 met zich meegenomen in zijn val, door de mensen op te zetten tegen de Woorden van de Heere God (Gen. 3 : 1). Hijzelf is reeds uit de hemel geworpen (Jes. 14 : 12 – 14; Ezech. 28 : 13 – 17), maar zal in de Grote Verdrukking letterlijk op de aarde geworpen worden. In Openb. 12 : 12 lezen we: “Hierom, bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee dengenen die de aarde en de zee bewonen; want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende dat hij een kleinen tijd heeft”. Hoe zal het dan op aarde zijn? Als we de mensen nu al, in 2021, de leugen van “alleen een inenting kan u redden” zien volgen, als we de opstanden zien die ontketend worden, de angst die er nu al heerst… Maar de duivel weet dus dat hij maar een kleine tijd heeft. De Heere laat in Zijn Woord zien, dat als Hij terugkomt naar de aarde, dat de duivel voor duizend jaar gebonden zal worden (Openb. 20 : 2). Uiteindelijk, na die duizend jaar, als hij nog een kleine tijd losgelaten is geweest (Openb. 20 : 3, 7), wordt er definitief met hem afgerekend. In Openb. 20 : 10 lezen we: “En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid”. Er wordt dus definitief afgerekend met de duivel.


De totale overwinning

Het “Lam, staande als geslacht” (Openb. 5 : 6), de Heere Jezus, Die voor uw zonden gestorven is, is de grote Overwinnaar. Op Golgotha heeft Hij de zonden voor de mensen weggedragen. Daardoor hebben dood en hel geen macht meer over u, wanneer u uw leven aan de Heere Jezus hebt gegeven. Dood en hel hebben geen macht over een kind van God (1 Kor. 15 : 54 – 57). En uiteindelijk zal de Heere Jezus totaal overwinnen, als Hij afrekent met de duivel en een ieder die de duivel aanhangt. En de Heere krijgt wat Hem toekomt. Er zal een rijk van vrede en gerechtigheid zijn (Jes. 9 : 6; Openb. 21, 22).


Tot slot

Wanneer u zich een kind van God weet, dan mag u daar verheugd over zijn. Hij komt u halen voordat dit alles werkelijk over de aarde gaat komen. Maar u mag ook weten aan die geweldige toekomst van de Heere deel te hebben. En wat als u dit leest en die zekerheid niet hebt? Jezus Christus is ook voor uw zonden gestorven. Hij wil ook u het eeuwige leven geven. Hij wil ook Zijn liefde aan u kwijt, voor u zorgen. Neemt u Zijn Volbrachte Werk voor uw leven aan. Geloof het met uw hart, belijdt het met uw mond, en de Heere zegt dat u behouden bent (Rom. 10 : 9 – 10).[1]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 2043.
[2]  ‘Donald Trump's Presidency Fulfills End Times Prophecy’, On Point Preparedness, bron: https://www.youtube.com/watch?v=CbUR-76VXjI.
[3]  ‘Trump’s evangelicals were complicit in the desecration of our democracy’, Michael Gerson, The Washington Post, 7-1-2021, bron: https://www.washingtonpost.com/opinions/trumps-evangelicals-were-complicit-in-the-desecration-of-our-democracy/2021/01/07/69a51402-5110-11eb-83e3-322644d82356_story.html.