Gods woord recht snijden – een paar voorbeeldenInleiding

In de studie “Gods woord recht snijden – een inleiding” zagen we de opdracht die de Heere God in 2 Tim. 2 : 15 geeft: “Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”. Het woord van God dient dus recht gesneden te worden. En daar zit dus ook een belofte aan vast. Wanneer u dat in de praktijk brengt, zult u niet beschaamd worden. Weliswaar is “Al de Schrift van God ingegeven”, maar dat betekent niet dat alles altijd letterlijk en leerstellig op uzelf van toepassing is. Bij het Bijbellezen moet u goed kijken tegen wie de Heere in Zijn woord iets zegt: tegen de Jood, tegen de Gemeente of tegen de heiden. Als voorbeeld zijn de spijswetten besproken, die de Heere het Joodse volk onder de Wet gegeven had. Zij moesten zich daaraan houden, terwijl de Heere in Zijn woord duidelijk maakt dat deze wetten voor de Gemeente niet gelden. Ook zagen we dat de Heere verschillende verbonden met de mens sloot en dat Hij in elk verbond andere dingen aan de mens duidelijk maakte, of andere dingen van de mens vroeg. Dus, ondanks dat de Heere altijd Dezelfde is, wijzigt Zijn handelen met de mens door de tijd heen. Ja, we komen soms verschillen tegen in Gods woord. En de reden daarvan is niet dat Gods woord Zichzelf tegenspreekt, zoals velen dat dan vaak roepen, maar meestal ligt daar iets achter wat te maken heeft met het recht verdelen van Gods woord.

In deze studie worden een aantal verschillen besproken, die recht gesneden moeten worden, wilt u Gods woord in deze tijd, wilt u het Evangelie der Genade Gods voor de Gemeente op een juiste manier verstaan, zodat u niet beschaamd wordt.


Verschillen… verklaard

Het eerste verschil is al besproken in de studie “Gods woord recht snijden – een inleiding”. De Heere handelt met heidenen, Joden en Gemeente op een andere wijze (1 Kor. 10 : 32). Een ander verschil, die hier ook alleen maar genoemd wordt, is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is een verschil dat door eigenlijk niemand ontkend wordt. Alhoewel het Nieuwe Testament, geestelijk gezien, natuurlijk pas in werking gaat aan het eind van de Evangeliën, aan het begin van Handelingen. Tot die tijd loopt de Wet van het Oude Testament gewoon door.


De Eerste en de Tweede Komst van de Heere Jezus

Een ander onderscheid wat zichtbaar is, en wat recht gesneden moet worden, is het verschil tussen de Eerste Komst van Jezus Christus en Zijn Tweede Komst. Het is een onderscheid wat u in Gods woord vindt, doordat de Heere Zelf verschillen laat zien. Wanneer u die verschillen laat staan, dan ziet u dat u te maken heeft met verschillende gebeurtenissen. In de profeten wordt de Heere Jezus aangekondigd als de Vredevorst, Die over Zijn Koninkrijk heerschappij zal hebben. Nu is de Heere Jezus wel gekomen, alleen heeft Hij nog nooit geregeerd. Velen gaan dat dan vergeestelijken, en zeggen dat de Heere op dit moment uit de hemel regeert. Maar als we de verschillen, de verschillen laten, dan zien we dus dat er een Eerste Komst is waarin de Heere voor de zonden van de mensen geleden heeft, gestorven is, en opgestaan is. Ook zien we dan dat er een moment komt dat de Heere Jezus letterlijk Koning zal worden over deze aarde. Gods woord gaat letterlijk in vervulling. Gods woord is betrouwbaar, Gods woord is waarheid.


Een voorbeeld. In Luk. 4 : 16 en 17 lezen we dat de Heere Jezus in de synagoge uit de profeet Jesaja las. En dan lezen we in Luk. 4 : 18 – 21: “De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld”. De Heere Jezus las uit Jes. 61 : 1 – 2, het eerste gedeelte: “DE Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN...”. En van deze dingen zei de Heere Jezus: “Heden is deze Schrift in uw oren vervuld”. En Hij had het boek gesloten. En het klopt, de Heere Jezus was gekomen, op Hem rustte de Heilige Geest, en Hij had het Evangelie verkondigd en mensen beter gemaakt, en het komende Koninkrijk bekend gemaakt. Maar Hij stopte midden in Jes. 61 : 2 met lezen. En de verzen die daarna komen, gaan allemaal over wat er in het Koninkrijk zal gaan gebeuren. Jes. 61 : 2 – 4 zegt: “...en den dag der wrake onzes Gods, om alle treurigen te troosten; Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen wederoprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht”. En zo kunt u Jes. 61 nog even doorlezen, het gaat over Israëls herstel, en het heersen van de Heere over al de volken. Dat is toekomst. Dat was nog niet vervuld, en is nog niet vervuld. Dat zal beginnen met het Duizendjarig Vrederijk. Ziet u hoe de Heere Zelf onderscheid aangeeft in Jesaja, midden in een vers, tussen Zijn eerste Komst en Zijn Tweede Komst? En die komma in vers 2, staat dus voor een periode van 2.000 jaar.

Nog een voorbeeld. Van de Heere Jezus wordt gezegd dat Hem het oordeel is gegeven. In Joh. 5 : 22 staat geschreven: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven”. En toch doet de Heere Jezus in Joh. 12 : 44 – 47 de volgende uitspraak: “En Jezus riep en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Dengene Die Mij gezonden heeft. En die Mij ziet, die ziet Dengene Die Mij gezonden heeft. Ik ben een Licht in de wereld gekomen, opdat een iegelijk die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve. En indien iemand Mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make”. Dit lijkt een verschil. Dit lijkt zelfs in tegenspraak. Maar dat is het niet… Wanneer u de Eerste Komst recht snijdt van de Tweede Komst, dan ziet u dat de Heere Jezus bij Zijn Eerste Komst kwam om Zijn leven te geven om mensen te redden. Zoals Joh. 3 : 16 zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”. En dan ziet u dat de Heere Jezus bij Zijn wederkomst, Zijn Tweede Komst, op aarde de volken zal oordelen (Matth. 25 : 31 e.v.). En na het Duizendjarig Vrederijk allen zal oordelen die niet in Hem geloofd hebben (2 Tim. 4 : 1; Openb. 19 : 11 – 15). Met andere woorden, beide verzen in Johannes kloppen, alleen door het recht snijden van Gods woord, kunt u het een plaats geven en komt u niet beschaamd uit.


Zijn komst voor Zijn Gemeente en Zijn komst met Zijn Gemeente

Een ander verschil wat door het recht snijden van Gods woord naar voren komt, is het verschil tussen de komst van de Heere Jezus in de lucht voor Zijn Gemeente, en Zijn Tweede Komst op aarde, wat met Zijn Gemeente zal zijn. In de profeten wordt de Heere Jezus als Koning aangekondigd. Er wordt gezegd dat Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Zo zegt Zach. 14 : 4: “En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden”. En dan zegt Zach. 14 : 9: “En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één zijn, en Zijn Naam één”. Dus Gods woord leert dat de Heere inderdaad letterlijk Koning op aarde gaat worden. Zijn voeten zullen weer op deze aarde staan. Matth. 24 : 30 spreekt over het feit dat “...al de geslachten der aarde zullen wenen en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid”. Ook Openb. 1 : 7 spreekt over het feit dat “...alle oog zal Hem zien…”. Dat is de Tweede Komst.

En over die Tweede Komst zegt Judas 14: “En van dezen heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen”. De Heere zal dus komen met Zijn heiligen. Zo staat er in Openb. 19 : 11 – 16 ook geschreven dat de Heere terugkomt met de “heirlegers in den hemel”, die gekleed zijn met “wit en rein fijn lijnwaad” (Openb. 19 : 14). Schrift met Schrift vergelijkend zien we dat dit verwijst naar de Vrouw des Lams (Openb. 19 : 7, 8). Dat betekent dus dat de Heere met Zijn Gemeente terugkomt.


Maar als de Heere met Zijn Gemeente terugkomt, betekent dat ook dat de Gemeente voor die tijd al bij de Heere moet zijn. En dat betekent dat er een Opname van de Gemeente zal zijn. Dat is dus helemaal niet vreemd. 1 Thess. 4 : 13 – 18 spreekt dan ook letterlijk over het feit dat degenen die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan, en dat zij tezamen met degenen die levend overgebleven zijn, de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. Zij zullen opgenomen worden in de wolken (1 Thess. 4 : 17). De voeten van de Heere zullen dan niet op de Olijfberg staan, maar Hij komt uit de hemel en de gelovigen gaan de Heere in de lucht tegemoet (1 Thess. 4 : 16, 17). En daar waar alle oog Hem zal zien bij de Tweede Komst, wat een manifestatie van “grote kracht en heerlijkheid” zal zijn, daar spreekt de Heere in Zijn woord bij de Opname van de Gemeente over “in een punt des tijds”, “in een ogenblik” (1 Kor. 15 : 52). Dat zijn verschillen waar u niet één geheel van moet proberen te maken. Wanneer u die verschillen laat staan, Gods woord daarin recht snijdt, recht verdeelt, dan wordt u niet beschaamd, en ziet u dat er naast de Tweede Komst van de Heere op aarde, een Opname van de Gemeente is.

In enkele vervolgstudies zullen nog enkele voorbeelden van het recht snijden van Gods woord besproken worden.