Contact met buitenaardsen?
...het waarnemen van de tekenen der tijdenInleiding

Al een aantal Bijbelstudies op de site gaan over de “tekenen der tijden”. Zo hebben we stilgestaan bij het ontstaan van tien wereldregio’s als voorloper van de tien koninkrijken die hun macht aan het beest, de antichrist zullen geven. We hebben stilgestaan bij het Vaticaan als de grote hoer, die dronken is van het bloed der heiligen. En we hebben stilgestaan bij de afval van het geloof. Ook in deze studie willen we bij de “tekenen der tijden” stilstaan, en dan bij iets dat eigenlijk al lange tijd erg in is: de zoektocht naar buitenaards leven. Reeds in de jaren 70 van de vorige eeuw is bijvoorbeeld de film “Star Wars” bekend. In de jaren 90 besteedde Discovery Channel reeds vele uren aan het bestaan van UFO’s en ondertussen is er menige film of documentaire die over buitenaards leven gaat. Dat het ondertussen niet alleen maar om fantasie-verhalen gaat, die mensen moeten vermaken, blijkt uit het feit dat de kranten regelmatig aandacht besteden aan UFO’s. Unidentified Flying Objects. Ongeïdentificeerde Vliegende Objecten. In feite zou het om iets van deze aarde kunnen gaan, dat onverklaarbaar is, dat ongeïdentificeerd is… Echter meestal koppelt men dit tegenwoordig aan het bestaan van buitenaards leven. En zo lijkt het erop dat de mensheid ergens op voorbereid wordt, via films en de nieuwsmedia. Zo was er in 2011 het huwelijk van de Britse kroonprins William. In de kranten kopte het: “Ook aliens willen “the wedding” bijwonen” [1]. Op internet is te zien wat er zich boven de Westminster Abbey in Londen afspeelde. Maar zo zijn er vele nieuwsberichten meer. Januari 2014: “Vliegtuig raakt UFO op haar na…” [2]. April 2014: “UFO boven Londen” [3]. Januari 2015: “Ufo gespot bij Internationaal Ruimtestation na vals alarm” [4]. Oktober 2015: “We worden warm gemaakt voor het buitenaardse” [5]. En zo zijn er vaker nieuwsberichten te lezen. Tot en met President Obama die een adviseur heeft aangesteld, die deze zoektocht verder wil opengooien voor het publiek [6].


God schiep engelen

Maar bestaat er überhaupt wel buitenaards leven? Wij weten natuurlijk vanuit Gods Woord dat God niet alleen mensen, dieren, planten en bomen geschapen heeft, maar dat God ook engelen geschapen heeft. Om maar een voorbeeld te noemen. In Psalm 104 : 4 zegt de Heere in Zijn Woord: “Hij maakt Zijn engelen geesten,…”. God heeft de engelen dus ook gemaakt, geschapen! Al zijn ze geen onderdeel van de schepping van de aarde, zoals God dat in Genesis 1 beschrijft! En die engelen kunnen op aarde verschijnen. In de Bijbel lezen we daar diverse verslagen van. Engelen die als mannen aan Abraham en Lot verschijnen (Gen. 18 en 19). Zo opent de profeet Elisa eenmaal de ogen van zijn knecht. En wat ziet hij? In 2 Kon. 6 : 16 en 17 lezen we: “En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn. En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE opende de ogen van de jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa”. Maar de Bijbel spreekt ook over gevallen engelen, engelen die in opstand zijn gekomen tegen God. In 2 Petr. 2 : 4 en 5 lezen we: “Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht”. Hier lezen we dus dat er voor de zondvloed op aarde iets gaande was. Er waren “engelen, die gezondigd hebben”.

Wat daar gebeurde, kunnen we lezen in Genesis 6. Gen. 6 : 2 zegt: “Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Uit die huwelijken kwamen: “reuzen, (…) deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam” (Gen 6 : 4). In deze tekst staat niet letterlijk “engelen”, maar wel “Gods zonen”. Wat zijn Gods zonen? Wanneer in het Oude Testament over “Gods zonen” gesproken wordt, dan gaat het meestal over engelen! In het Nieuwe Testament lezen we dat wij als gelovigen met de wedergeboorte de “Geest der aanneming” of de “Geest van het zoonschap” ontvangen. Maar in het Oude Testament, na de zondeval, bestond er nog geen wedergeboorte. Weliswaar ontvingen ook sommige Oudtestamentische heiligen de Heilige Geest (zie bijv. Ex. 31 : 3), maar de Heilige Geest ging ook weer weg als deze heilige zondigde (1 Sam 16 : 14; Richt. 16 : 20). De Oudtestamentische gelovige werd dan ook niet ingedoopt in het lichaam van de Heere Jezus (1 Kor. 12 : 13). Deze mensen konden daardoor dus ook géén kinderen, of zonen Gods worden! Overigens, één persoon is daarop uitgezonderd, en dat is Adam. Voor de zondeval was hij door God Zelf naar Gods beeld geschapen (Gen. 1 : 26), en vandaar dat Luk. 3 : 38 hem een “zoon van God” noemt. Dat “zoon van God”-zijn raakte hij overigens kwijt met de zondeval! Maar “zonen Gods” in de tekst van Gen. 6 : 2 kan dus geen betrekking hebben op mensen.

Wel komen we in Job 1 : 6 het volgende tegen: “Er was nu een dag, toen de kinderen Gods kwamen, om zich voor de Heere te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam”. Een zelfde gedeelte vindt u bijvoorbeeld in Job 2 : 1. De King James 1611, zegt hier: “zonen van God”! Wanneer we de Kanttekeningen bij de Statenvertaling erbij pakken, dan blijkt dat de King James 1611 en de Statenvertaling dezelfde bron gehad hebben. Want bij Job 1 : 6 staat dat “kinderen” vertaald is voor het Hebreeuwse woord wat voor “zonen” staat. Gods zonen staan hier voor engelen, ook zij zijn door God geschapen! Te midden van God in Zijn vergadering van engelen komt de satan zijn beklag doen in het boek Job. Deze engelen zijn bij God in de hemel, zij huwen niet (Matth. 22 : 30).


Engelen die hun woonstede verlaten

In Genesis 6 hebben we echter te maken met engelen die niet meer bij God in de hemel zijn, dat is wat we zojuist in 2 Petr. 2 : 4 – 5 gelezen hebben. Gen. 6 spreekt dus over het feit dat er engelen op aarde zijn gekomen, engelen die in opstand waren tegen God, die zich vermengd hebben met de dochters der mensen! Dat dit mogelijk is, laat de Bijbel ook nog op een andere plaats zien. Judas 6 zegt: “En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.” Deze engelen verschenen op aarde en hadden contact met de dochters der mensen (Gen 6 : 2). Daarvoor hebben zijn hun eigen woonstede (hun geestelijke lichaam) verruild voor een aards lichaam. Zij verschenen als mannen, en konden zich daardoor vermengen met de dochters van de mensen. Maar mogen we de woonstede inderdaad verklaren met lichaam? Ja, want ook Paulus vergelijkt zijn lichaam in 2 Kor. 5 : 4 met een TENT: “Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; aangezien wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worde”. Paulus noemt hier dus het verwisselen van het aardse lichaam voor het geestelijke, het verwisselen van tent, van woonstede! De gevallen engelen deden het alleen andersom, zij verwisselden van tent, van soort lichaam en vermengden zich met de dochters der mensen.


Een extreem goddeloos (reuzen)geslacht

Uit die vermenging kwamen reuzen, een extreem goddeloos geslacht (Gen. 6 : 4 en 5). U begrijpt nu dat bijvoorbeeld de Griekse mythologie van goden en half-goden niet op totale verzinsels berust (Zeus, Olympus e.d.). Echter dat wat de mens als goden is gaan verheerlijken (mythologie), was een vermenging van mensen met onderdanen van de duivel. Vandaar de reuzen, vandaar de extreme goddeloosheid en boosheid in die dagen. En God moest oordelen, en stuurde de zondvloed.


“Gelijk de dagen van Noach waren”

Zo zien we dus hoe de Bijbel laat zien dat er weldegelijk buitenaards leven is, dat zich wil vertonen op aarde. En dat maakt het juist zo gevaarlijk waar men vandaag de dag zo op gericht is. Men vindt het normaal om over buitenaards leven te praten, ja, men is op zoek naar buitenaards leven. Het is niet voor niets dat dit dan ook één van de “tekenen der tijden” is. De Bijbel noemt de tijd waarin de Heere Jezus zal terugkomen namelijk “gelijk de dagen van Noach waren”. In Matth. 24 : 36 – 39 lezen we: “Doch van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, waarin Noach in de ark ging; en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen”. Door te kijken naar Gen. 6 weten we dus met wie er onder andere gehuwd werd in de dagen van Noach. En we weten het resultaat.


In de toekomst opnieuw: gevallen engelen op aarde

Openbaring laat zien dat hetzelfde in de Grote Verdrukking weer gaat gebeuren. In Openb. 12 : 9 staat geschreven: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen”. Oorspronkelijk is de duivel bij God uit de hemel gezet (Ezech. 28 : 16), maar hij zal dus opnieuw een soort val maken, en wel op de aarde. En dan komen zijn engelen met hem. Uit de geschiedenis weten we wat er dan gebeurt! En juist nu, in de tijd waarin we zien dat de komst van Heere Jezus, om Zijn Gemeente te halen, nabij is, zien we dat de zoektocht naar buitenaards leven steeds meer geïntensiveerd wordt [7]. Men wil zelfs signalen de ruimte in sturen om contact te zoeken [8]!


Het Vaticaan en de zoektocht naar buitenaards leven

Zo hebben we stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen het Vaticaan. Dat de Pausen, en nu heel nadrukkelijk Paus Franciscus, proberen om de afgescheiden kerken terug te brengen naar Rome. We zagen hoe hij ook Moslims benadert als gelovigen die dezelfde God dienen. Tevens zagen we hoe mensen die aan dat (valse) eenheidsdenken niet meedoen, en zich willen vasthouden aan de Schrift, door hem als “series ziek” bestempeld worden. Hierin zagen we dat Rome, de grote hoer van Babylon, zich als eenheidskerk van deze aarde, aan het voorbereiden is om haar rol, dronken zijnde van het bloed der heiligen, voor de eindtijd te gaan vervullen. En juist dit Rome ondersteunt de zoektocht naar het buitenaards leven niet alleen, nee ze voeren de zoektocht zelf uit! Bekijk de video “Aliens and the Vatican” op youtube eens [9].


Paus kondigt buitenaards leven aan...

Even ter aanvulling op deze video: Het Vaticaan treedt regelmatig in het nieuws met uitspraken over het dopen van buitenaards leven. In 2010 haalde een astronoom van de Paus, toen nog Paus Benedictus, het nieuws, door te zeggen dat hij aliens zou dopen, als ze het hem zouden vragen. Wel gaf hij aan dat dit geen realistische situatie was, omdat die kans heel klein zou zijn [10]. Echter ondertussen is Paus Franciscus met een zelfde soort verhaal naar buiten gekomen: hij zou ook marsmannetjes dopen, want de deuren van de Kerk mogen voor niemand gesloten blijven, aldus de Paus [11]. En volgens een nieuwsmedium op internet heeft hij buitenaards leven zelfs aangekondigd:

“In zijn preek van 13 April 2014 gehouden op het St. Pietersplein in Rome, heeft Paus Franciscus onthult: “Lieve broeders en zusters, ik wil u mededelen dat we niet alleen zijn in het universum. De wetenschap heeft inmiddels al zoveel vooruitgang geboekt, en zal binnenkort meer weten over onze nieuwe broeders en zusters met wie we een teken van vrede zullen uitwisselen”” [12].

Het filmpje, dat u zojuist heeft kunnen bekijken, stelt dat het Vaticaan openlijk de mogelijkheid onderzoekt. Dit mag ook blijken uit de krantenberichten. Pikant detail overigens, is dat één van de telescopen van de Paus de naam “Lucifer” draagt [13]! Men doet er eigenlijk heel bijzonder over dat de Kerk het buitenaardse leven tot de schepping wil laten verklaren. Echter, wanneer de Rooms-katholieke Kerk de Bijbel goed zou lezen, en zou geloven, dan had zij geweten dat er buitenaards leven is, dat zich op aarde gemanifesteerd heeft, en zal gaan manifesteren. Het gevaar mag duidelijk zijn. Men benadert het, alsof dit buitenaardse leven, overeenkomstig de Roomse leer, ook gedoopt kan worden om gered te worden. Men benadert het alsof het onze “broeders en zusters” zijn. In een artikel over hetzelfde onderwerp schrijft dr. Funes:

“Dit alles is niet in tegenspraak met ons geloof, want wij kunnen geen begrenzingen stellen aan de creatieve vrijheid van God. Om het met de woorden van St. Franciscus te zeggen, als wij aardse schepselen als “broeder” en “zuster” beschouwen, waarom kunnen we dan ook niet over een “buitenaardse broeder” spreken? Ook deze behoort tot de schepping” [14].

Daar waar de Heere in Zijn Woord waarschuwt tegen buitenaards leven dat zich op aarde manifesteert, daar waar Hij het uitschakelt, daar zegt Rome: “het zijn onze broeders en zusters”.


Een komende invasie van buitenaardsen?

Zo werd in de video de vraag gesteld of het kan zijn dat het Vaticaan details verbergt van een angstaanjagende boodschap, dat waarschuwt voor een komende invasie van buitenaardse wezens? Het vreemde is dat we die waarschuwing al heel lang bij ons dragen, namelijk in Gods Woord. Wanneer de Gemeente Thuisgehaald is door de Heere Jezus, zal op enig moment de Grote verdrukking beginnen. Aan de ene kant lezen we in Openb. 12 dat de satan en zijn engelen op de aarde geworpen zullen worden (Openb. 12 : 9). Aan de andere kant lezen we dat er een leger van sprinkhanen, weliswaar niet uit de ruimte, maar uit de afgrond op de aarde komt. In Openb. 9 : 2 – 4 en 7 – 10 lezen we daarover: “En zij heeft de put van de afgrond geopend; en er is rook opgegaan uit de put, als rook van een grote oven; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enig groen, noch enige boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. (…) En de gedaanten der sprinkhanen waren de paarden gelijk, die tot de oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapens; en het gedruis van hun vleugels was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En zij hadden staarten de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden”. Overigens ook hier lijkt de aarde zich op voor te bereiden. Zo was er in de krant te lezen dat het Pentagon een strijdplan heeft tegen een aanval van zombies, een strijdplan om onder andere buitenaardse zombies te verslaan [15]. Wanneer we Openbaring lezen, dan denk ik dat het strijdplan weinig nut zal hebben. In Openb. 6 : 16 lezen we dat de mensen: “…zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van Hem, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam”. En daar wordt duidelijk waar de echte strijd tegen zal gaan.


Een kracht der dwaling

Er is echter geen geheim wat de mensen te wachten staat in de Grote Verdrukking! God heeft Zijn Woord gegeven, en heeft voorzegd wat er gaat gebeuren. Maar: Gods Woord wordt veranderd en niet geloofd! Daarom zoekt men nu een eigen waarheid in de Ruimte, en, zoals Gods Woord laat zien, men komt uit bij de verkeerde bron! Overigens ook dit is een “teken van de tijd”. Mensen geloven het verhaal van de duivel, om het maar even zo te zeggen, omdat zij de waarheid verworpen hebben. In 2 Thess. 2 : 9 – 12 lezen we over de antichrist: “Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.


Mensen worden voorbereid op een superieur ras...

Het Vaticaan spreekt nu in de krant over het dopen van marsmannetjes. Echter het gaat verder. Dr. Funes, de directeur van het Observatorium van het Vaticaan, heeft gezegd, verwijzend naar de gelijkenis van het verloren schaap:

“Aliens kunnen al verlost zijn, omdat zij in volle vriendschap met God gebleven kunnen zijn, terwijl het menselijke ras nu precies dat verloren schaap kan zijn, de zondaren die de herder nodig hebben” [16].

Hier worden de Aliens boven de mensen geplaatst, zij zijn misschien beter dan de mensen omdat zij misschien niet in zonde gevallen zijn! Er gaat dan ook een gerucht rond, dat een andere Vaticaanse theoloog gezegd heeft:

“Misschien moet alles wat we over het evangelie weten overboord gegooid worden” [17].

Dit betreft een citaat, wat ik helaas niet heb kunnen verifiëren. Maar gezien alles wat we al gehoord hebben, zal ons dit niet verbazen, dat dit hetgeen is waar men naar onderweg is. Uiteindelijk heeft men de Bijbel al aan de kant gegooid! Bedenk dat de Heere in Zijn Woord waarschuwt tegen buitenaards leven, omdat het gaat om gevallen engelen die zich op aarde manifesteren. Rome noemt het onze “broeders en zusters”! Bedenk dat God in Zijn Woord zegt dat het om engelen gaat “die gezondigd hebben”, zoals we eerder zagen in 2 Petr. 2 : 4! Rome zegt dat ze misschien zonder zonde zijn, en dus geen verlossing nodig hebben. En als ze verlossing nodig hebben, zegt dr. Funes:

“(Net zoals er van Jezus geloofd wordt dat Hij is gekomen om de mensheid te redden, zo zullen zij) op een bepaalde manier de kans krijgen om aan Gods Genade deel te hebben” [18].

En dat terwijl de Bijbel over die buitenaardse wezens zegt dat God: “die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden” (2 Petr. 2 : 4). Er is dus geen redding voor de buitenaardse wezens, de gevallen engelen!


De Bijbel: geen redding voor gevallen engelen

Toen de engelen zondigden, voorzag de Heere hen niet van een Verlosser. Waarom niet? Omdat deze engelen geen “vlees en bloed” waren, zij leefden reeds als geestelijke wezens in aanschouwen bij God in de hemel. Zij stonden in die zin van oorsprong niet voor niets hoger dan de mens (Psalm 8 : 6)! Deze gevallen engelen, onder aanvoering van de Cherub satan, zijn de oorzaak van de val van de mens geworden. Daarvoor zond God voor de mens de Messias (Gen. 3 : 15). Doordat de gevallen engelen zich met de mensen vermengden, zelf een lichaam van vlees en bloed aannamen, probeerden zij de redding voor de mensheid onmogelijk te maken. De duivel is immers de “mensenmoorder van den beginne” (Joh. 8 : 44). “Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten”, staat er in Gen 6 : 9. Noach en zijn gezin werden gered, en de rest van de vermengde mensheid werd door God vernietigd door de zondvloed. En in de Grote Verdrukking, een periode van opnieuw vermenging, want het zal zijn “gelijk de dagen van Noach waren”, gaat opnieuw Gods toorn over de aarde (Openb. 6 : 16; Openb. 11 : 18; Openb. 15 : 1, 7; Openb. 16 : 1).


Mensen zullen engelen oordelen

Er komt een dag dat mensen engelen zullen oordelen. In 1 Korinthe 6 : 3 zegt Paulus over wederom geboren gelovigen: “Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen?” Dit is ongetwijfeld een verwijzing naar het oordeel over de gevallen engelen, waar 2 Petr. 2 en Judas 6 over spreken, en over dat deel van de engelen dat nu nog met de satan is, en nog met hem op aarde zal vallen volgens Openb. 12.

De Bijbel zegt dat er geen redding is voor de buitenaardse wezens die de aarde bezoeken. Roomse geleerden zeggen echter dat God hun ongetwijfeld deel zal laten hebben aan Zijn Genade…

Niet voor niets lezen we in Gal. 1 : 6 – 8 het volgende: “Ik verwonder mij, dat gij zo haastig afwijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”.


Een teken van de tijd...

En zo zien we hoe we met alle aandacht voor het buitenaards leven, zeker ook binnen het Vaticaan, te maken hebben met een “teken van de tijd”. Waarin we zien hoe men Gods Woord ter zijde zet, en het verdraait, zodat gevallen engelen vanuit de Bijbel goedgepraat worden. De Bijbel zegt over deze mensen: “die zij vervloekt”.

De aarde wordt voorbereid om de antichrist als “Heer” te ontvangen. Ondertussen mogen wij op de Heere Jezus blijven vertrouwen dat Hij ons zal komen halen, zoals beloofd in Zijn Woord.


[1]  ‘Ook aliens willen “the wedding” bijwonen’, AD, 28-04-2011, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/2426366/2011/04/28/Ook-aliens-willen-the-wedding-bijwonen.dhtml.
[2]  ‘Vliegtuig raakt 'UFO' op haar na bij Heathrow’, AD, 06-01-2014, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3572506/2014/01/06/Vliegtuig-raakt-UFO-op-haar-na-bij-Heathrow.dhtml.
[3]  ‘UFO boven Londen gesignaleerd’, AD, 29-04-2104, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3644227/2014/04/29/UFO-boven-Londen-gesignaleerd.dhtml.
[4]  'Ufo gespot bij Internationaal Ruimtestation na vals alarm', AD, 17-01-2015, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3832052/2015/01/17/Ufo-gespot-bij-Internationaal-Ruimtestation-na-vals-alarm.dhtml.
[5]  'We worden warm gemaakt voor het buitenaardse', Leo van Marrewijk, AD Magazine, 24-10-2015, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/4168069/2015/10/24/We-worden-warm-gemaakt-voor-het-buitenaardse.dhtml.
[6]  ‘New Obama Advisor John Podesta An Advocate For UFO Disclosure’, Lee Speigel, Huffington Post, 12-11-2013, bron: http://www.huffingtonpost.com/2013/12/11/is-ufo-disclosure-on-the-plate-of-john-podesta_n_4428119.html.
[7]  ‘Binnen 20 jaar ontdekken we buitenaards leven’, AD, 22-04-2014, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3659858/2014/05/22/Binnen-20-jaar-ontdekken-we-buitenaards-leven.dhtml.
[8]  ‘Mensheid is nog niet klaar voor contact met aliens’, Caroline Kraaijvanger, Scientias.nl, 07-05-2014, bron: http://www.scientias.nl/mensheid-nog-niet-klaar-voor-contact-met-aliens/100782.
[9]  'Aliens and the Vatican', Unseales Alien Files, bron: https://www.youtube.com/watch?v=rDq-fUpmvWU.
[10] ‘Astronoom van Paus: Ja, ik zou aliens dopen’, AD, 19-09-2010, Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/1941552/2010/09/19/Astronoom-van-paus-Ja-ik-zou-aliens-dopen.dhtml.
[11] ‘Paus Franciscus zou ook marsmannetjes dopen’, AD, 13-05-2014, Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3654353/2014/05/13/Paus-Franciscus-zou-ook-marsmannetjes-dopen.dhtml.
[12] Bron: http://www.nujij.nl/algemeen/paus-francis-kondigt-buitenaards-leven-aan.28060759.lynkx.
[13] Bron: http://www.popsci.com/science/article/2010-04/devil-named-telescope-helps-astronomers-see-through-darkness.
[14] ‘Alien Life Out There’, Edward Pentin, Catholic.net.
[15] ‘Pentagon heeft strijdplan tegen aanval zombies’, AD, 15-05-2014, Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3655553/2014/05/15/Pentagon-heeft-strijdplan-tegen-aanval-van-zombies.dhtml.
[16] ‘Alien Life Out There’, Edward Pentin, Catholic.net.
[17] ‘Vatican Astronomers Ramp Up Their Search For “Brother Extraterrestrial”’, Michael Snyder, The Truth, 26-03-2014, bron: http://thetruthwins.com/archives/vatican-astronomers-ramp-up-their-search-for-brother-extraterrestrial.
[18] ‘Alien Life Out There’, Edward Pentin, Catholic.net.