Wedergeboorte 

 

 

Inleiding

In Titus 3 : 5 lezen we: “Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest”. Ons behoud licht dus verborgen in het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest! Waar heeft dat mee te maken?   

 

De zondeval: de mens geestelijk dood

Toen de Heere God de aarde geschapen had, en de mens, kwam er een moment dat de schepping – waarvan God had gezegd: “Het was zeer goed” (Gen. 1 : 31) – in opstand kwam tegen de Schepper. De mens werd verleid door de satan, de satan die zei: “Ten dage als gij daarvan (de boom in het midden van de hof) eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen (…)” (Gen. 3 : 5). En de vrouw viel voor de verleiding en nam van de vrucht van de boom. Zij gaf ook aan Adam (Gen. 3 : 6), alhoewel de Bijbel heel duidelijk zegt dat Adam niet verleid is geworden: “En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest” (1 Tim. 2 : 14). Adam moet gezien hebben dat er iets met zijn vrouw gebeurd was, en daarom moedwillig zijn leven gegeven hebben voor zijn vrouw, als beeld van Christus’ liefde voor Zijn Gemeente. Wat was er namelijk gebeurd? De Heere had gezegd, dat de mens de dood zou sterven ten dage als hij van de boom der kennis des goeds en des kwaads zou eten (Gen. 2 : 17). De mens werd gescheiden van de boom des Levens (een andere boom in de hof, met name genoemd), zodat de nu zondige, opstandige mens geen toegang meer had tot het eeuwige leven (Gen. 3 : 22). De mens werd weggestuurd uit de hof van Eden. Ten tijde van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zien we de boom des levens terug (Openb. 22 : 2), dat is de tijd waarvan de Bijbel zegt dat God zal zijn alles in allen (1 Kor. 15 : 28). Dan zullen de volken op aarde weer deel hebben aan de boom des levens, terwijl de Gemeente dan reeds voor eeuwig bij Jezus Christus is, en in Hem haar leven heeft!   

 

Echter de mens had gezondigd. En wat lezen we van die mens, die voor de zondeval naar Gods Beeld geschapen was (Gen. 1 : 27)? Zijn nakomelingen waren niet naar Gods beeld, maar naar het beeld van Adam, die ondertussen gezondigd had! Dat vinden we in Gen. 5 : 1 – 3: “Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God de mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden. En Adam leefde honderd dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth”. Hierin zien we dat de erfenis van de zonde van Adam doorging naar het nageslacht. Het Nieuwe Testament bevestigt dit. In Rom. 5 : 12 vinden we: “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben”. Ergens anders vinden we in Gods Woord: “de bezoldiging (= het loon) van de zonde is de dood” (Rom. 6 : 23). Die opstand tegen de Schepper van hemel en aarde, het als God willen zijn, vinden we vandaag de dag dan ook terug in de New Age beweging, die leert dat we uiteindelijk allemaal een stukje ‘God’ zijn, en uiteindelijk allemaal ‘God’ zullen worden. Echter het loon van de zonde is de dood. Maar hoe zit dat dan? Adam werd weliswaar van de boom des levens afgesneden, het eeuwige leven had hij op dat moment als mens niet meer, maar hij stierf uiteindelijk pas toen hij 930 jaar was (Gen. 5 : 5), nadat hij zonen en dochters had gekregen. Terwijl de Bijbel ons vertelde: “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven?” Lichamelijk stierf Adam pas zo’n 900 jaar later, hoe zit dat dan? Adam stierf op het moment van de zondeval GEESTELIJK. Vanaf het moment van de zondeval was de geest der mensen dood voor God! Ook dat weten we uit Gods Woord. Nog een plaats waar in de Bijbel een vergelijk gemaakt wordt tussen Adam en Jezus Christus is 1 Kor. 15 : 45 – 47: “Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemel”. Met andere woorden: de Heere Jezus is gekomen om mensen het leven te geven, Hij is gekomen tot een levendmakende Geest, staat daar geschreven! Waarom? Omdat de eerste mens, wiens beeld wij dragen, geestelijk gestorven was.   

 

Gods Geest maakt levend!

En hoe krijgt de mens nu dat leven door Jezus Christus? Door datgene wat de Bijbel WEDERGEBOORTE noemt. Voor die oude mens, die zondige mens, geeft de Heere iets nieuws, een nieuwe mens. En dat is de WEDERGEBOORTE. Vandaar dat Titus 3 : 5 zegt: “Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest”. Het heeft te maken met VERNIEUWING! En hoe dat gaat kunnen we onder andere in Johannes 3 lezen. Joh. 3 : 3 – 5: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde?  Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan, en geboren worden [een tweede keer naar het vlees geboren worden?]? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water [het lichaam van de mens bestaat voor het grootste gedeelte uit water, dus geboren uit het vlees, in 1 Joh. 5 : 6 staat bijvoorbeeld dat Jezus door “water en bloed” gekomen is. Dat water slaat niet op het Woord, maar op zijn vleselijke lichaam. Jezus Christus had Zijn Goddelijke gestalte afgelegd en was mens geworden] en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees; en wat uit de Geest geboren is, dat is geest.” Met andere woorden het vlees is door de zondeval dood en kan het Koninkrijk Gods niet ingaan, maar wat vervolgens ook nog eens uit de Geest geboren is (wedergeboorte) is leven(d) en kan het Koninkrijk Gods wel binnengaan. We lezen dus dat Gods Geest levend maakt!    

 

Wedergeboorte en het horen van het Woord

Maar hoe wordt de mens dan door de Geest levend gemaakt? In 1 Petrus 1 : 23 staat er geschreven: “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God”. Met andere woorden de mens wordt wederom geboren doordat hij het Woord hoort! Op een andere plaats zegt Gods Woord dan ook: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom. 10 : 17). En in 1 Petr. 1 : 3 vinden we dan nog geschreven: “Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden”. Met andere woorden door het horen van het Woord en door het volbrachte werk van Jezus Christus worden wij wederom geboren! Dat is wat we in de Bijbel voor de gelovigen van de Gemeente-bedeling vinden. Dat is wat we in de brieven van de apostel der heidenen – Paulus – vinden als het ‘Evangelie der genade Gods’. Het wordt zo mooi en duidelijk omschreven als we het vinden in 1 Kor. 15 : 1 – 6: “Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat; Waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften; En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalven.  Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen”. Door het horen van het Evangelie kan de mens tot zondebesef komen, en beseffen dat hij in zijn eigen rechtvaardigheid niet kan staan, want geen één mens is goed, allen hebben gezondigd, zegt de Bijbel. Dan kan de mens het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha aannemen en wordt hij wederom geboren! Hij krijgt een levendmakende Geest in zich, van God! De mens is vernieuwd door het bad der wedergeboorte en door de vernieuwing van de Heilige Geest, zoals Titus 3 : 5 laat zien.   

 

Het bad der wedergeboorte

Wat is dat ‘bad der wedergeboorte’ dan? Vaak verwijst men dan naar Ef. 5 : 26, waar staat: “Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord”. In Kolossensen 2 : 9 – 13 vinden we dan een nauwkeuriger omschrijving wat er door het horen van dat Woord in onze inwendige mens gebeurt: “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; In Wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende”. Over welke doop gaat het hier? Is dit een beschrijving van de waterdoop? Nee. Het woord WATER komt in deze tekst niet voor, ook niet in de context van dit gedeelte. Deze doop wijst op wat er in dit gedeelte staat: de GEESTELIJKE BESNIJDENIS DIE ZONDER HANDEN GESCHIEDT, DOOR DE WERKING GODS. Hij heeft ons LEVEND gemaakt. Door de wedergeboorte zijn wij LEVEND geworden! Deze doop verwijst naar 1 Kor. 12 : 13. GEEN WATERDOOP, MAAR DOOP MET DE GEEST! “Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt!”. Daar hebben we de doop met de Heilige Geest, de doop die ons brengt in het Lichaam van Christus! Door de wedergeboorte zijn wij gedoopt met de Geest. Wij zijn met Hem gestorven, zie bijvoorbeeld Rom. 6 : 6, waarin staat dat onze oude mens met Hem gekruisigd is. Wij zijn met Hem begraven en met Hem opgestaan. Door die doop zijn wij behouden: Ons vlees hebben wij geestelijk gezien uitgetrokken. Wij zijn geestelijk besneden, en daardoor voor eeuwig behouden. Onze werken zullen weliswaar voor de Rechterstoel van Christus beoordeeld worden, en al naar gelang beloond worden, maar hoe die werken ook zijn, zelf zijn wij behouden (1 Kor. 3 : 15).   

 

Overigens, hier zien we een verschil tussen Oudtestamentisch geloof (zowel van voor als na de Wet), en het geloof van de Gemeente-bedeling! Wij worden geestelijk besneden met de besnijdenis van Christus, die zonder handen geschiedt, hebben we net gezien. Abraham moest zijn nageslacht ZELF BESNIJDEN, als beeld van wat er in de toekomst nog stond te gebeuren (Gen. 17 : 11). Adam geloofde God, hij wist van de twee zaden, en dat de kop van het zaad van de slang vermorzeld zou worden. Hij wist echter niks van het kruis en het lijden, het sterven en de opstanding van Christus! Zomaar een paar voorbeelden. Mensen die leefden voor de uitstorting van de Heilige Geest, konden dan ook niet wederom geboren worden! De Geest maakt immers levend. In het hele Oude Testament komen we de term WEDERGEBOORTE dan ook NIET tegen. De Heere Jezus heeft niet voor niets uitgesproken: “Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot  u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden” (Joh. 16 : 7). Toch werkte de Heilige Geest ook in het Oude Testament, toch waren er ook in het Oude Testament behouden mensen, dit weten we onder andere uit de lijst van geloofsgetuigen in Hebreeën. Dat is nu wat de Bijbel noemt, dat we het Woord der Waarheid recht moeten snijden of verdelen (2 Tim. 2 : 15). God handelt in verschillende tijden op verschillende wijzen met de mens! Daarom sloot God verschillende verbonden met de mens!   

 

De verzegeling met de Geest (= doop) vindt plaats bij de wedergeboorte

We hebben dus gezien dat de DOOP MET DE HEILIGE GEEST te maken heeft met het LEVEND WORDEN, wat gebeurt door de WEDERGEBOORTE. Maar dan zijn er mensen die zeggen: Ja, maar de wedergeboorte is wat anders dan de doop met de Heilige Geest! De doop met de Heilige Geest is de VERZEGELING die later plaats vindt, zegt men dan. Men verwijst dan vaak naar het boek Handelingen, en laat zien dat bij de doop met de Heilige Geest ook tongen aanwezig waren, en benoemt dit dan tot de uiterlijke kenmerken van het ontvangen van de DOOP. Maar weet u wat er in 2 Kor. 5 : 17 staat? “Zo dan, indien iemand IN CHRISTUS is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden”. We hebben gezien dat het bad der wedergeboorte samenhing met het levend worden, het worden van de nieuwe mens en de vernieuwing door de Heilige Geest! We hebben gezien dat de mens door de wedergeboorte EEN NIEUW SCHEPSEL WORDT, omdat hij OPNIEUW geboren wordt, alleen dan DOOR DE GEEST. Nu, in deze tekst (2 Kor. 5 : 17) zien we dat dat NIEUWE SCHEPSEL in verband wordt gebracht met het “IN CHRISTUS ZIJN”. En wanneer is een mens IN CHRISTUS? Als hij in het lichaam gedoopt is door de Heilige Geest, en dat hebben we reeds gelezen in 1 Kor. 12 : 13: “Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt!”. Met andere woorden: wij zijn een nieuw schepsel (wederom geboren) doordat wij door de Heilige Geest in het Lichaam van Christus gedoopt zijn! Dan zijn we levend en zijn we behouden. De verzegeling met de Heilige Geest is namelijk onlosmakelijk verbonden aan HET BEHOUD. In Ef. 1 : 13 en 14 lezen we hetvolgende: “In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid”. Ziet u dat? Wanneer iemand beweert dat de doop de verzegeling is, en dat die later plaatsvindt dan de wedergeboorte, en dan ook nog beweert dat daardoor NIET alle wederom geboren gelovigen deel zijn van het Lichaam van Christus, dan beweert men in feite dat er wederom gelovigen zijn die verloren gaan! En dat is on-Bijbels (Joh. 3 : 16).  

 

In 2 Kor. 5 : 17 staat heel duidelijk dat wedergeboorte te maken heeft met het IN CHRISTUS ZIJN! Iedere wederom geborene is dus reeds gedoopt met de Heilige Geest. Vandaar dat Paulus, door de Heere ingegeven, ook kan zeggen met 1 Kor. 12 : 13: “Want ook WIJ ALLEN ZIJN door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en WIJ ZIJN ALLEN tot één Geest gedrenkt!”. En tegen wie wordt dit gezegd? In 1 Kor. 1 : 2 staat: “Aan de Gemeente Gods (…) de geheiligden in Christus Jezus”. Met andere woorden Paulus maakt GEEN ONDERSCHEID. Ten eerste is het: WIJ ALLEN zijn gedoopt. Ten tweede is het niet: WIJ ALLEN BEHOREN GEDOOPT TE WORDEN, máár er STAAT GESCHREVEN: WIJ ALLEN ZIJN GEDOOPT! Dat is de Bijbel letterlijk lezen, niet alleen een DEEL van de tekst, maar de hele tekst. Niets toevoegen, niets afdoen!    

 

En Handelingen 2 dan?

Maar Handelingen dan? De tongen die de discipelen hadden? Ten eerste er waren niet alleen tongen, maar er was ook een geluid aanwezig, van een geweldige, gedreven wind (Hand. 2 : 2)! Aanhangers van de extra doop hoor je hier nooit over praten. Ten tweede zien we de Joodse context van het geheel. Petrus houdt zijn toespraak, en we zien in de verzen 14, 22 en 36 van Hand. 2 dat zijn toespraak gericht is aan het huis Israëls! Wanneer hij Hand. 2 : 38 uitspreekt: “Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gaven des Heiligen Geestes ontvangen”. Dan zien we ten eerste dat bij de heidenen in Hand. 10 de Heilige Geest eerst komt, waarna ze pas gedoopt worden (Hand. 10 : 44, 47). Met andere woorden: de doop met de Heilige Geest is niet aan de waterdoop verbonden. Tevens zien we hier in Hand. 2 : 38 dat deze doop is tot afwassing van zonden! Dit is de Joodse doop die ook Johannes de Doper toepaste (Mark. 1 : 4)! Voor de Gemeente vinden we dat de doop slechts een BEELD is, en dat die niet is voor de afwassing van zonden (1 Petr. 3 : 21; Mark. 16 : 16). Ziet u alle VERSCHILLEN? VERDEEL GODS WOORD, LAAT STAAN WAT ER STAAT! Petrus oproep, is hier een oproep tot bekering van het Joodse volk omdat zij hun Messias verworpen hebben! Dan lezen we ook de oproep van de mensen: “Wat zullen wij doen, mannen broeders?” (Hand. 2 : 37). Die is totaal verschillend met wat we lezen we in Hand. 16 : 30: “En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?” Ziet u dat hier om behoud gevraagd wordt? In Hand. 2 lezen we er niets van. Petrus roept ook niet op dat mensen in Hand. 2 Jezus Christus moeten aannemen tot vergeving van zonden! Dat is daar niet te vinden, maar dat is wel het essentiële van het Evangelie der genade Gods, zoals dat aan de Gemeente is geopenbaard, zoals we gezien hebben met 1 Kor. 15 : 1 – 6. In Handelingen lezen we de eerste ontwikkeling van de Gemeente die in Hand. 2 met Joden begint, in Hand. 8 worden daar Samaritanen aan toegevoegd, en in Hand. 10 de heidenen. In Hand. 11 : 26 vinden we dan voor het eerst de naam ‘Christenen’! Deze ontwikkeling is exact volgens de profetie van de Heere Jezus Christus in vervulling gegaan, Die bij Zijn hemelvaart zei: “Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde” (Hand. 1 : 8). Dat is ONTWIKKELING, en bij die eerste ontwikkeling gebruikte de Heere de ‘merktekenen der apostelen’, de wonderen, krachten en tekenen (2 Kor. 12 : 12), bestemd voor het volk ISRAËL, door de handen van de apostelen! Tongen zijn daar een onderdeel van (1 Kor. 14 : 22). Zij waren er om het Woord te bevestigen (Hebr. 1 : 1, 2 : 4) aan Joden die een teken vereisen volgens 1 Kor. 1 : 22. Deze zijn, met het apostelschap, van VOORBIJGAANDE AARD (1 Kor. 4 : 9; 1 Kor. 13 : 8)! Wanneer wij onze geloofsleer voor de Gemeente gaan baseren op Hand. 2, dan houden wij geen rekening met het feit dat we Gods Woord moeten verdelen. Dan komen wij op on-Bijbelse leer uit, die tegen de door God ingegeven woorden voor de Gemeente aan de apostel der heidenen – Paulus – ingaat!   

 

Tot slot

Wanneer wij Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, onze zonden beleden hebben, en daardoor in Zijn rechtvaardigheid voor God staan, dan zijn wij wederom geboren, gedoopt door de Heilige Geest in het Lichaam van Christus en behouden voor de eeuwigheid.  

 

Dat is ook wat Titus 3 : 5 – 7 duidelijk laat zien: “Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest; Die Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven”. Met Pinksteren is door de Heere Jezus Christus de Heilige Geest naar de wereld gezonden, om ons te verzegelen tot de dag der verlossing (Ef. 4 : 30). Daardoor mogen wij in Zijn rechtvaardigheid staan!